Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Determination of the Farming Attributes of Young Farmers and their Tendencies of Engagement in Farming: A Case study in Isparta Province

Year 2020, Volume 26, Issue 1, 19 - 28, 30.06.2020
https://doi.org/10.24181/tarekoder.588735

Abstract

Aim: The study was carried out with the aim of determining the farming attributes of young farmers and their tendencies of engagement in farming in Isparta province.

Design/methodology/approach: The main material of the study was obtained by using a face to face survey with 110 young farmers between 18-40 years of age. Collected data were divided into two groups and analyzed: group 1, young farmers that livestock and crop production (40 farmers) and group 2, young farmers that only crop production (70 farmers). Chi-square test was used to analyze differences between groups depending on the normality of the data.

Findings: The analyze results showed that statistically significant differences between these two groups with respect to the place of farmer's residence (village, district center and provincial center), farmer's family size and farm income. The main factors affecting young farmers' tendencies of engagement in farming were found to be: if I get a nonagricultural job offer, I give up farming, agriculture sector is still an important employment area for rural youths, agricultural supports for young farmers are important motivation source, the improvement of rural youths' socio-economic conditions increases the probability of young farmers staying in the village. It was also revealed that the statistically significant differences between these two groups with respect to these factors in terms of their tendencies of engagement in farming.

Originality/value: Farming attributes of young farmers and their tendencies of engagement in farming have been determined.

References

 • Aggelopoulos, S. ve Rabatzıs, G. 2010. European Union Young Farmers Program: A Greek Case Study. New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment 9(2), 50-55.
 • Anonim, 2017. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2017 Yılı Performans Programı.https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/30154029_2017_YYlY_Performans_ProgramY.pdf . Erişim tarihi: 19.06.2019.
 • Arlı, R., Balcı, M., Abay. C. (2014). Gençlerin Kırsalda Çiftçilik Yapma Eğilimleri: Akhisar İlçesi Örneği. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30-31 Ekim 2014, Ankara. 27-32.
 • Can, A. B. ve Engindeniz, S. 2017. Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, 94-103, Kocaeli.
 • Çelik, N. 2018. Tarımda Kadın Girişimciliği Ve Genç Çiftçi Projesi: Kahramanmaraş İli Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 53s, Kahramanmaraş.
 • Doğan, Z., Arslan, S.ve Berkman, A.N. 2016. Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 29-41.
 • Doğan, H. G., Kan, A., Kan, M., Tosun, F., Uçum, İ., Solmaz, C.ve Birol., D. 2019. Türkiye’de Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(11): 1599-1606.
 • Yalçın, G. ve Kara, F. 2016. Kırsal Göç ve Tarımsal Üretime Etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 20(2): 154-158
 • Gülçubuk, B., Yıldırak, N., Kızılaslan N., Özer, D., Kan M. ve Kepoğlu. A. 2010. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Kan, A., Kan, M., Doğan, H. G., Tosun, F., Uçum, İ. ve Solmaz, C. 2018. Evaluatıon Of Young Farmers Project Support Program İn Terms Of Agrı Entrepreneurshıp İn Turkey Journal of Agricultural Sciences. 55(4), 1021-103
 • Kimaro, P. J ., Towo, N., Moshi, B., H. (2015). Determınants Of Rural Youth’s Particıpatıon In Agrıcultural Actıvıtıes: The Case Of Kahe East Ward in Moshı Rural District, Tanzanıa, İnternational Journal Of Economics, Commerce And Management, 3(2). 1-49.
 • Kontogeorgos, A., Tselempis, D., Karipidis, P. (2014). Young Farmers’ Perceived Service Quality of the Greek Ministry of Agriculture: A SERVQUAL Approach. Agricultural Economics Review, Greece
 • Nag, A., Jha, S., Kumar Mohammad, A.; Maiti, S.; Gupta, J.; Gosain, D. K.; Datta, K. K.; Mohanty, T. K. (2018). Predictive Factors Affecting Indian Rural Farm Youths' Decisions to Stay in or Leave Agriculture Sector. Journal of Agricultural Science and Technology. 20(2), 221-234.
 • Resmi Gazete. 2018. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 24 Mart 2018, Resmi Gazete (Sayı: 30370). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm Erişim tarihi: 19.06.2019
 • TÜİK. 2019. İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları, Erişim Tarihi: 06.03.2019 www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2263
 • Unakıtan, G. ve Başaran, B., 2018. Genç Çiftçi Projesinin Başarısı İçin Bir Öneri: Genç Çiftçi Kooperatifleri, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 04 (02). 149-157.
 • Vidickienė, D. 2017. Attractiveness of Rural Areas for Young, Educated Women in Post-Industrial Society, In Eastern European Countryside 23(1):171– 190.
 • Villa, M, 1999. Born To Be Farmers? Changing Expectations in Norwegian Farmers' Life Courses. European Society for Rural Sociology. 328- 342. Yenigül, S. B. 2017. Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi. Planlama. 27(1): 16-25

Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği

Year 2020, Volume 26, Issue 1, 19 - 28, 30.06.2020
https://doi.org/10.24181/tarekoder.588735

Abstract

Amaç: Bu çalışma Isparta ilinde tarımsal faaliyette bulunan genç çiftçilerin çiftçilik özelliklerinin ve çiftçilik yapma eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Tasarım/metodoloji /yaklaşım: Çalışmanın ana materyali 18-40 yaş aralığında 110 genç çiftçi ile yüz yüze anket çalışması yapılarak elde edilmiştir. Veriler, bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapan genç çiftçiler (40 çiftçi) ve yalnızca bitkisel üretim yapan genç çiftçiler (70 çiftçi) olmak üzere iki gruba ayrılarak analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılığı analiz etmek için ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçları göstermiştir ki genç çiftçilerin ikamet ettikleri yer (köy, ilçe merkezi ve il merkezi), çiftçi aile büyüklüğü ve işletme geliri değişkenleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılığın olduğu saptanmıştır. Genç çiftçilerin; tarımsal faaliyet dışı iş teklifi alırsam çiftçiliği bırakırım, tarım sektörü gençler için hala önemli bir istihdam alanıdır, genç çiftçilere yönelik tarımsal destekler gençler için önemli bir motivasyon kaynağıdır ve genç çiftçilerin sosyo- ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gençlerin köyde kalma ve çiftçilik yapma eğilimlerini artırır, faktörleri çiftçilik yapma eğilimlerini etkileyen ana faktörler olarak belirlenmiştir. Genç çiftçilerin çiftçilik yapma eğilimlerini etkileyen bu faktörler ile gruplar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılığın olduğu saptanmıştır.

Özgünlük/değer: Genç çiftçilerin çiftçilik özellikleri ve çiftçilik yapma eğilimleri belirlenmiştir.

References

 • Aggelopoulos, S. ve Rabatzıs, G. 2010. European Union Young Farmers Program: A Greek Case Study. New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment 9(2), 50-55.
 • Anonim, 2017. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2017 Yılı Performans Programı.https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/30154029_2017_YYlY_Performans_ProgramY.pdf . Erişim tarihi: 19.06.2019.
 • Arlı, R., Balcı, M., Abay. C. (2014). Gençlerin Kırsalda Çiftçilik Yapma Eğilimleri: Akhisar İlçesi Örneği. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30-31 Ekim 2014, Ankara. 27-32.
 • Can, A. B. ve Engindeniz, S. 2017. Kırsal Kesimde Gençlerin İstihdam Sorunları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomi, 94-103, Kocaeli.
 • Çelik, N. 2018. Tarımda Kadın Girişimciliği Ve Genç Çiftçi Projesi: Kahramanmaraş İli Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 53s, Kahramanmaraş.
 • Doğan, Z., Arslan, S.ve Berkman, A.N. 2016. Türkiye’de Tarım Sektörünün İktisadi Gelişimi ve Sorunları: Tarihsel Bir Bakış, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1), 29-41.
 • Doğan, H. G., Kan, A., Kan, M., Tosun, F., Uçum, İ., Solmaz, C.ve Birol., D. 2019. Türkiye’de Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(11): 1599-1606.
 • Yalçın, G. ve Kara, F. 2016. Kırsal Göç ve Tarımsal Üretime Etkileri. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 20(2): 154-158
 • Gülçubuk, B., Yıldırak, N., Kızılaslan N., Özer, D., Kan M. ve Kepoğlu. A. 2010. Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara.
 • Kan, A., Kan, M., Doğan, H. G., Tosun, F., Uçum, İ. ve Solmaz, C. 2018. Evaluatıon Of Young Farmers Project Support Program İn Terms Of Agrı Entrepreneurshıp İn Turkey Journal of Agricultural Sciences. 55(4), 1021-103
 • Kimaro, P. J ., Towo, N., Moshi, B., H. (2015). Determınants Of Rural Youth’s Particıpatıon In Agrıcultural Actıvıtıes: The Case Of Kahe East Ward in Moshı Rural District, Tanzanıa, İnternational Journal Of Economics, Commerce And Management, 3(2). 1-49.
 • Kontogeorgos, A., Tselempis, D., Karipidis, P. (2014). Young Farmers’ Perceived Service Quality of the Greek Ministry of Agriculture: A SERVQUAL Approach. Agricultural Economics Review, Greece
 • Nag, A., Jha, S., Kumar Mohammad, A.; Maiti, S.; Gupta, J.; Gosain, D. K.; Datta, K. K.; Mohanty, T. K. (2018). Predictive Factors Affecting Indian Rural Farm Youths' Decisions to Stay in or Leave Agriculture Sector. Journal of Agricultural Science and Technology. 20(2), 221-234.
 • Resmi Gazete. 2018. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 24 Mart 2018, Resmi Gazete (Sayı: 30370). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180324-14.htm Erişim tarihi: 19.06.2019
 • TÜİK. 2019. İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları, Erişim Tarihi: 06.03.2019 www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2263
 • Unakıtan, G. ve Başaran, B., 2018. Genç Çiftçi Projesinin Başarısı İçin Bir Öneri: Genç Çiftçi Kooperatifleri, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 04 (02). 149-157.
 • Vidickienė, D. 2017. Attractiveness of Rural Areas for Young, Educated Women in Post-Industrial Society, In Eastern European Countryside 23(1):171– 190.
 • Villa, M, 1999. Born To Be Farmers? Changing Expectations in Norwegian Farmers' Life Courses. European Society for Rural Sociology. 328- 342. Yenigül, S. B. 2017. Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi. Planlama. 27(1): 16-25

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Research
Authors

Cansu BAŞARANOĞLU (Primary Author)
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Hasan YILMAZ
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-0487-8449
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date July 8, 2019
Acceptance Date May 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 26, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tarekoder588735, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {19 - 28}, doi = {10.24181/tarekoder.588735}, title = {Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği}, key = {cite}, author = {Başaranoğlu, Cansu and Yılmaz, Hasan} }
APA Başaranoğlu, C. & Yılmaz, H. (2020). Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği . Tarım Ekonomisi Dergisi , 26 (1) , 19-28 . DOI: 10.24181/tarekoder.588735
MLA Başaranoğlu, C. , Yılmaz, H. "Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği" . Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 19-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tarekoder/issue/55108/588735>
Chicago Başaranoğlu, C. , Yılmaz, H. "Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 19-28
RIS TY - JOUR T1 - Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği AU - Cansu Başaranoğlu , Hasan Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.588735 DO - 10.24181/tarekoder.588735 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 28 VL - 26 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.588735 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.588735 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Economics Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği %A Cansu Başaranoğlu , Hasan Yılmaz %T Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği %D 2020 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 26 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.588735 %U 10.24181/tarekoder.588735
ISNAD Başaranoğlu, Cansu , Yılmaz, Hasan . "Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 / 1 (June 2020): 19-28 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.588735
AMA Başaranoğlu C. , Yılmaz H. Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği. TJAE. 2020; 26(1): 19-28.
Vancouver Başaranoğlu C. , Yılmaz H. Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2020; 26(1): 19-28.
IEEE C. Başaranoğlu and H. Yılmaz , "Genç Çiftçilerin Çiftçilik Yapma Eğilimlerinin ve Çiftçilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Isparta İli Örneği", Tarım Ekonomisi Dergisi, vol. 26, no. 1, pp. 19-28, Jun. 2020, doi:10.24181/tarekoder.588735