Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi

Year 2020, Volume 26, Issue 1, 29 - 39, 30.06.2020
https://doi.org/10.24181/tarekoder.701649

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yerfıstığının karlılık, rekabet edebilirlik durumunu ve yerfıstığında uygulanan tarım politikalarının etkilerini ortaya koymaktır. Metodoloji: Bu çalışmada yerfıstığının karlılık, rekabet edebilirlik durumunu ve yerfıstığında uygulanan tarım politikalarının etkilerini ortaya koymak için Politika Analiz Matrisi kullanılmıştır.

Design/methodology/approach: Bu çalışmada yerfıstığı üretiminin karlılık, rekabet edebilirlik durumunu ve yerfıstığı üretiminde uygulanan tarım politikalarının etkilerini ortaya koymak için Politika Analiz Matrisi kullanılmıştır.

Bulgular: PAM sonuçlarına göre, kabuklu yerfıstığı üretiminin 2016 yılı için özel karı 0,28 TL/kg, sosyal karı 2.70 TL/kg olarak bulunmuştur. Kabuklu yerfıstığı üretiminin özel ve sosyal karlılığının pozitif çıkması kabuklu yerfıstığı üretiminin karlı olduğunu ifade etmektedir. PAM kapsamında PAM tablosundan kabuklu yerfıstığı üretimine dair PCR-DRC gibi rekabet edebilirlik ve NPCO-NPCI-EPC gibi politika etkisini gösteren katsayılar hesaplanmıştır. Bütün katsayılar 1’den küçük çıkmıştır. Bu duruma bakarak, yerfıstığı üretiminin karlı ve rekabet edebilir olduğunu ve piyasalarına da ciddi anlamda bir müdahalenin olmadığını ifade etmek mümkündür.

Özgünlük/değer: Yerfıstığının karlılık, rekabet edebilirlik durumu ve politika etkileri kantitatif bir şekilde analiz edilerek ortaya konulmuştur.

References

 • Abay, C., Türkekul, B., Ören, M. N., Gürer, B., Özalp, B. 2017a. Türkiye’de üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumu üzerine inceleme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03(01), 130-136.
 • Abay, F.C., Ören, M.N., Türkekul, B., Gürer, B. 2017b. Türkiye'de uygulanan tarım politikalarının bazı tarımsal ürünlerin rekabet düzeyine etkisi üzerine bir araştırma. 114O649 Nolu Yayınlanmamış TUBİTAK Projesi Raporu. 176s.
 • Akbay, A. 2003. Türkiye'de şeker üretiminin ekonomik ve sosyal karlılığının değerlendirilmesi. Ankara: Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü.
 • Açıl, A. F. 1974. Tarımsal ürün maliyetlerinin hesaplanması ve memleketimiz ürün maliyetlerindeki gelişmeler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Yayın No:567, Ankara, 62s.
 • Arıoğlu, H., Bakal, H., Güllüoğlu, L., Kurt, C., Onat, B., 2016. Ana ürün koşullarında yetiştirilen bazı yerfıstığı çeşitlerinin önemli, agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(Özel sayı-2):24-29
 • Bahadır, B. 2006. Çukurova bölgesinde ve ulusal bazda pamuk üretiminin rekabet edebilirliği: politika analiz matrisi (pam) yaklaşımı. Adana: Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Dunmula, A.O, Omobowalw,O., Iyabo, A. 2015. Competitiveness of cocoa-based farming household in Nigeria. Journal of Development and Agricultural economics. Vol.7(2),pp.80-84.
 • FAO, 1991. Economic analysis of agricultural policies: a basic training manuel with special reference to price analysis. Training Materials for Agricultural Planning 30. Rome.
 • Güney, O. İ. 2012. Dünya tarım ticaretindeki gelişmelerin Türk turunçgil sektörü ihracat rekabeti açısından değerlendirilmesi. Adana: Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Gürsoy, N., Biçiçi, M. 2006. Çukurova bölgesi yerfıstıklarında hasat, kurutma ve depo kademelerinde aflatoksin oluşumu. Gıda (2006) 31 (4): 209-215.
 • Kazal, M.M.H., Rahman, S., Alam, M.J., Hossain, S.T. 2013. Financial and economic profitability of selected agricultural crops in bangladesh. NFPCSP-FAO Research Grant Report. July. Dhaka, Bangladesh
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H. 1999. Tarımsal ürünler için maliyet hesaplama metodolojisi ve veritabanı rehberi. Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü. Ankara, 297s.
 • Mane-Kapaj, A., Kapaj, I., Chan-Halbrendt, C., Totojani, O. 2010. Assessing the comparative advantage of albanian olive oil production. International Food and Agribusiness Management Review, 13(1), 15-26.
 • Masters, W.A., Winter-Nelson, A. 1995. Measuring the comparative advantage of agricultural activities: domestic resource costs and the social cost-benefit ratio. American Journal of Agricultural Economics, 77(2), 243-250.
 • Mohanty, S., Fang, C., Chaudhary, J., 2002. Assessing the Competitiveness of Indian Cotton Production: A Policy Analysis Matrix Approach. Ames: Center for Agricultural and Rural Development Working Paper 02-WP 301.
 • Monke, E. A., Pearson, S. R. 1989. The policy analysis matrix for agricultural development. Ithaca: Cornell University, Ames, Iowa.
 • Yao, S. 1997. Comparative advantages and crop diversification: a policy analysis matrix for thai agriculture. Journal of Agricultural Economics, 48(2), 211-222.
 • Oguntade, A. 2011. Assessment of protection and comparative advantage in rice processing in Nigeria. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 11(2), 4632-4646.
 • Pakravan, M., R., Kalashami, M., K. 2011. Determination of target exchange rate for the comparative advantage of Iran crops (a case of sari township). International Journal of Agricultural Management and Development, 1(2): 101-106.
 • Pearson, S., Gotsch, C., Bahri, S. 2003. Applications of the policy analysis matrix in Indonesian agriculture. Ithaca: Cornell University, 111p.
 • Quddus, M. A., Mustafa, U., 2011. Comparative advantage of major crops production in Punjab: an application of policy analysis matrix. The Lahore Journal of Economics, 16(1), 63-94.
 • Sarı, B. 2005. Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde sulama yatırımları yönetimindeki gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar: aşağı Seyhan ovası örneği. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Touré, A., Groenewald, J., Seck, P. A., Diagne, A., 2013. Analysing policy-induced effects on irrigated rice performance. Hammamet, 4th International Conference of the African Association of Agricultural Economists.
 • TÜİK, 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Erişim [www.tuik.gov.tr]
 • Üçeçam, D., Hayli, S. 2004. Osmaniye ilinde yerfıstığı tarımı ve önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 67-92, Elazığ.

Profitability, Competitiveness and Policy Effects in Groundnut: Policy Analysis Matrix

Year 2020, Volume 26, Issue 1, 29 - 39, 30.06.2020
https://doi.org/10.24181/tarekoder.701649

Abstract

Purpose: The purpose of the present study is to reveal the profitability, competitiveness of the groundnut production and policy effects applied in the groundnut production.

Design/methodology/approach: Policy Analysis Matris is used to reveal the profitability, competitiveness of the groundnut production and policy effects applied in the groundnut production.

Findings: According to PAM results, private profit of the groundnut production for 2016 was 0.28 TL/kg and social profit was 2.70 TL/kg. The positive social and private profitability of the groundnut production indicates that the production of the groundnut is profitable. In the scope of PAM; the coefficients of the competitiveness such as PCR-DRC and the policy effect such as NPCO-NPCI-EPC were calculated for the production of groundnut from the PAM table. All coefficients are less than 1. As a result of PAM coefficients, it is possible to state that the groundnut production is profitable, there is no significant intervention into groundnut markets.

Originality/value: The profitability, competitiveness of the groundnut production and policy effects applied in the groundnut production are revealed quantitatively.

References

 • Abay, C., Türkekul, B., Ören, M. N., Gürer, B., Özalp, B. 2017a. Türkiye’de üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanma durumu üzerine inceleme. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03(01), 130-136.
 • Abay, F.C., Ören, M.N., Türkekul, B., Gürer, B. 2017b. Türkiye'de uygulanan tarım politikalarının bazı tarımsal ürünlerin rekabet düzeyine etkisi üzerine bir araştırma. 114O649 Nolu Yayınlanmamış TUBİTAK Projesi Raporu. 176s.
 • Akbay, A. 2003. Türkiye'de şeker üretiminin ekonomik ve sosyal karlılığının değerlendirilmesi. Ankara: Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü.
 • Açıl, A. F. 1974. Tarımsal ürün maliyetlerinin hesaplanması ve memleketimiz ürün maliyetlerindeki gelişmeler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Yayın No:567, Ankara, 62s.
 • Arıoğlu, H., Bakal, H., Güllüoğlu, L., Kurt, C., Onat, B., 2016. Ana ürün koşullarında yetiştirilen bazı yerfıstığı çeşitlerinin önemli, agronomik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(Özel sayı-2):24-29
 • Bahadır, B. 2006. Çukurova bölgesinde ve ulusal bazda pamuk üretiminin rekabet edebilirliği: politika analiz matrisi (pam) yaklaşımı. Adana: Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Dunmula, A.O, Omobowalw,O., Iyabo, A. 2015. Competitiveness of cocoa-based farming household in Nigeria. Journal of Development and Agricultural economics. Vol.7(2),pp.80-84.
 • FAO, 1991. Economic analysis of agricultural policies: a basic training manuel with special reference to price analysis. Training Materials for Agricultural Planning 30. Rome.
 • Güney, O. İ. 2012. Dünya tarım ticaretindeki gelişmelerin Türk turunçgil sektörü ihracat rekabeti açısından değerlendirilmesi. Adana: Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
 • Gürsoy, N., Biçiçi, M. 2006. Çukurova bölgesi yerfıstıklarında hasat, kurutma ve depo kademelerinde aflatoksin oluşumu. Gıda (2006) 31 (4): 209-215.
 • Kazal, M.M.H., Rahman, S., Alam, M.J., Hossain, S.T. 2013. Financial and economic profitability of selected agricultural crops in bangladesh. NFPCSP-FAO Research Grant Report. July. Dhaka, Bangladesh
 • Kıral, T., Kasnakoğlu, H. 1999. Tarımsal ürünler için maliyet hesaplama metodolojisi ve veritabanı rehberi. Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü. Ankara, 297s.
 • Mane-Kapaj, A., Kapaj, I., Chan-Halbrendt, C., Totojani, O. 2010. Assessing the comparative advantage of albanian olive oil production. International Food and Agribusiness Management Review, 13(1), 15-26.
 • Masters, W.A., Winter-Nelson, A. 1995. Measuring the comparative advantage of agricultural activities: domestic resource costs and the social cost-benefit ratio. American Journal of Agricultural Economics, 77(2), 243-250.
 • Mohanty, S., Fang, C., Chaudhary, J., 2002. Assessing the Competitiveness of Indian Cotton Production: A Policy Analysis Matrix Approach. Ames: Center for Agricultural and Rural Development Working Paper 02-WP 301.
 • Monke, E. A., Pearson, S. R. 1989. The policy analysis matrix for agricultural development. Ithaca: Cornell University, Ames, Iowa.
 • Yao, S. 1997. Comparative advantages and crop diversification: a policy analysis matrix for thai agriculture. Journal of Agricultural Economics, 48(2), 211-222.
 • Oguntade, A. 2011. Assessment of protection and comparative advantage in rice processing in Nigeria. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 11(2), 4632-4646.
 • Pakravan, M., R., Kalashami, M., K. 2011. Determination of target exchange rate for the comparative advantage of Iran crops (a case of sari township). International Journal of Agricultural Management and Development, 1(2): 101-106.
 • Pearson, S., Gotsch, C., Bahri, S. 2003. Applications of the policy analysis matrix in Indonesian agriculture. Ithaca: Cornell University, 111p.
 • Quddus, M. A., Mustafa, U., 2011. Comparative advantage of major crops production in Punjab: an application of policy analysis matrix. The Lahore Journal of Economics, 16(1), 63-94.
 • Sarı, B. 2005. Türkiye’de ve diğer bazı ülkelerde sulama yatırımları yönetimindeki gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar: aşağı Seyhan ovası örneği. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana
 • Touré, A., Groenewald, J., Seck, P. A., Diagne, A., 2013. Analysing policy-induced effects on irrigated rice performance. Hammamet, 4th International Conference of the African Association of Agricultural Economists.
 • TÜİK, 2019. Bitkisel Üretim İstatistikleri. Erişim [www.tuik.gov.tr]
 • Üçeçam, D., Hayli, S. 2004. Osmaniye ilinde yerfıstığı tarımı ve önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı:2, Sayfa: 67-92, Elazığ.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Research
Authors

Burhan ÖZALP (Primary Author)
çukurova ünivesitesi tarım ekonomisi bölümü
0000-0003-4431-9358
Türkiye


Necdet ÖREN This is me
Çukurova Üniversitesi
Türkiye

Supporting Institution Çukurova Üniversitesi Araştırma Projeleri Birimi
Project Number FDK-2016-5951
Publication Date June 30, 2020
Application Date March 10, 2020
Acceptance Date May 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 26, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tarekoder701649, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2020}, volume = {26}, pages = {29 - 39}, doi = {10.24181/tarekoder.701649}, title = {Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi}, key = {cite}, author = {Özalp, Burhan and Ören, Necdet} }
APA Özalp, B. & Ören, N. (2020). Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi . Tarım Ekonomisi Dergisi , 26 (1) , 29-39 . DOI: 10.24181/tarekoder.701649
MLA Özalp, B. , Ören, N. "Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi" . Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 29-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tarekoder/issue/55108/701649>
Chicago Özalp, B. , Ören, N. "Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 (2020 ): 29-39
RIS TY - JOUR T1 - Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi AU - Burhan Özalp , Necdet Ören Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.701649 DO - 10.24181/tarekoder.701649 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 39 VL - 26 IS - 1 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.701649 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.701649 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Economics Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi %A Burhan Özalp , Necdet Ören %T Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi %D 2020 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 26 %N 1 %R doi: 10.24181/tarekoder.701649 %U 10.24181/tarekoder.701649
ISNAD Özalp, Burhan , Ören, Necdet . "Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi". Tarım Ekonomisi Dergisi 26 / 1 (June 2020): 29-39 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.701649
AMA Özalp B. , Ören N. Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi. TJAE. 2020; 26(1): 29-39.
Vancouver Özalp B. , Ören N. Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2020; 26(1): 29-39.
IEEE B. Özalp and N. Ören , "Yerfıstığında Karlılık, Rekabet Edebilirlik Ve Politika Etkileri: Politika Analiz Matrisi", Tarım Ekonomisi Dergisi, vol. 26, no. 1, pp. 29-39, Jun. 2020, doi:10.24181/tarekoder.701649