Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler

Year 2021, Volume 27, Issue 2, 123 - 133, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.938925

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı dünyada tarım ve hayvancılığın geçirdiği dönüşüm sürecini ortaya koymaktır.

Tasarım/Metodoloji/Yaklaşım: Bu amaç dahilinde çalışma kapsamında öncelikle büyüme ve kalkınma sürecinde önemli bir yere sahip olan teknolojinin tarım ve hayvancılık sektörü için önemi ve gerekliliği ele alınmış ve dünyada tarım ve hayvancılıkta dönüşüme yol açan teknolojiye dayalı uygulamalara yer verilmiştir. Devamında ise gelişim ve ilerleme evreleri incelenmiş ve endüstriyel devrimler ile kıyaslamalar yapılarak tarım ve hayvancılığın geçirdiği dönüşüm süreci ortaya koyulmuştur.

Bulgular: Günümüzde gelişmişliğin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen “kalkınma” konusu, ulusların yakından ilgili oldukları bir kavramdır. Ekonomik olarak gelişim ve kalkınmanın sağlanması açısından tarım ve hayvancılık sektörü oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu sektörde verimlilik ve sürdürülebilirliğin artmasının; yoksulluğun azaltılması, ekonomik bağımsızlığın güçlendirilmesi ve gelir ve refah düzeyinin arttırılması ile kalkınmanın gerçekleşmesinde önemli bir katkısı vardır. Bu kapsamda dünyada tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve verimlilik düzeyini arttırmak amacıyla çeşitli ülkeler tarafından farklı politikalar uygulanmakta ve sektörü geliştirmeye yönelik çeşitli adımlar atılmaktadır. Yeni tekniklerin ve yöntemlerin sektöre entegre edilmesiyle sektörde verim artmakta ve bu da büyüme ve gelişmeye katkı sağlamaktadır. Bu süreçteki faaliyetler sektörde yeni ve gelişmiş teknolojilerin kullanımına da yön vermektedir. Fakat bu sektörün geliştirilebilmesi, rekabet gücünün arttırılabilmesi ve sektörü güçlendirecek politikaların oluşturabilmesi için öncelikle tarım ve hayvancılık sektörünün geçirdiği bu dönüşüm sürecini iyi kavramak gerekmektedir. Diğer taraftan mevcut teknolojik gelişim ve uygulamaları takip etmek ve sektörde teknolojiyi geliştirmek de oldukça önemlidir.

Özgünlük/Değer: Sonuç olarak bu çalışmanın tarım ve hayvancılık sektörünü verimli kılacak ve geliştirecek teknolojilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yol göstereceği ve katkı sunacağı beklenmektedir.

References

 • Bai, Z., Ma, W., Ma, L., Velthof, G. L., Wei, Z., Havlík, P., Oenema, O., Lee, M.F.R, Zhang, F. (2018). China’s Livestock Transition: Driving Forces, Impacts, And Consequences. Science Advances, 4(7): eaar8534.
 • Biasca, R. (2012). The role of livestock for ACP countries: Challenges and opportunities ahead. https://brusselsbriefings.files.wordpress.com/2012/10/br-12-livestock-eng.pdf. Erişim: Ocak 2021.
 • Bingöl, B. (2015). Dikey Tarım. Ormancılık Dergisi, 11(2): 92-99.
 • Campbell, K. H., McWhir, J., Ritchie, W. A., Wilmut, I. (1996). Sheep Cloned By Nuclear Transfer From A Cultured Cell Line. Nature, 380(6569): 64-66.
 • CEMAa (CEMA-European Agricultural Machinery Association; Avrupa Tarım Makineleri Birliği). (2017). Digital farming: What does it mean? And what is the vision of Europe’s farm machinery industry for digital farming? European agricultural machinery. https://www.cema-agri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254:digi-tal-farming-what-does-it-really-mean&catid=17&Itemid=213. Erişim: Ekim 2020.
 • CEMAb (2018). Digital farming: What does it really mean? https://www.cema-agri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=102. Erişim: Ekim 2020.
 • Çetin, M., Saygın, S., Demir, H. (2020). Tarım Sektörünün Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(3): 329-345.
 • De Clercq, M., Vats, A., Biel, A. (2018). Agriculture 4.0: The Future Of Farming Technology. Proceedings Of The World Government Summit, Dubai, UAE, 11-13.
 • Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., Tani, S. (2020). What Is Society 5.0? In Hitachi-UTokyo Laboratory (H-UTokyo Lab.) (Ed.) Society 5.0. Springer, Singapore.
 • Delgado, C. L., Rosegrant, M. W., Steinfeld, H., Ehui, S., Courbois, C. (1999a). ‘The coming livestock revolution’, https://www.un.org/esa/sustdev/csd/ecn172000-bp6.pdf. Erişim: Ocak 2021.
 • Delgado, C., Rosegrant, M., Steinfeld, H., Ehui, S., Courbois, C. (1999b). Livestock To 2020: The Next Food Revolution. Food, Agriculture, And The Environment Discussion Paper 28, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
 • Eğilmez, M. (2018). Endüstri 4.0. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15.
 • Erbay, R. (2013). Ekonomik Kalkınmada Tarımın Rolü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4).
 • European Bioplastics (2020). https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/. Erişim: Aralık 2020.
 • FAO (1-4 September 2020). The digitalization of food and agriculture. FAO REGIONAL CONFERENCE FOR ASIA AND THE PACIFIC, APRC/20/INF/11.
 • GOSB TEKNOPARK (2019). Tarımda İnovasyon, http://www.gosbteknopark.com/dergi-tarimda-inovasyon.pdf. Erişim: Ekim 2020.
 • Gökçe, G., Göncü, S., Bozkurt, S. (2020). Endüstri 4.0 ve Hayvancılık. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 2(3): 21-26.
 • Gökçen, N. (2018). Hayvancılık 4.0, http://www.hazimgokcen.net/hayvancilik/hayvancilik-4-0-2/. Erişim: Ocak 2021.
 • Gündüz, K. A., Akyüz, E. T. (2017). Nesnelerin İnterneti ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (14): 232-246.
 • İsrail Dışişleri Bakanlığı (Israel Ministry of Foreign Affairs), (2020). https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/Israeli-Agriculture.aspx. Erişim: Aralık 2020.
 • Khan, A. A., Bidabadi, F. S. (2004). Livestock Revolution in India: Its İmpact And Policy Response. South Asia Research, 24(2): 99-122.
 • Kılavuz, E., Erdem, İ., (2019). Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü. Social Sciences (NWSASOS), 14(4):133-157, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.4.3C0189.
 • KOP BKİ (2016). Kırsal dezavantajlı alanlarda tarımsal-kırsal kalkınmaya yönelik model geliştirilmesi ve elma, kiraz, üzüm ve çilek meyvelerinde değer zinciri analizi araştırma ve etüt projesi, üretici rehberi-organik tarım. http://www.kop.gov.tr/upload/-dokumanlar/223.pdf. Erişim: Aralık 2020.
 • Kutlu, H. R. (2017). Sanayi devrimleri ve hayvancılık, https://www.yasamicingida.com/konuk-yazar/sanayi-devrimleri-hayvancilik/. Erişim: Ocak 2021.
 • Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A Survey On Technologies, Applications And Open Research Issues. Journal Of Industrial Information Integration, 6: 1-10.
 • MAKFED (Mayıs 2020). Tarım ve makine sanayi etkileşim raporu. http://makfed.org/
 • McFarlane, G. R., Salvesen, H. A., Sternberg, A., Lillico, S. G. (2019). On-Farm Livestock Genome Editing Using Cutting Edge Reproductive Technologies. Frontiers in Sustainable Food Systems, 3, 106.
 • Ozdogan, B., Gacar, A., Aktas, H. (2017). Digital Agriculture Practices in The Context Of Agriculture 4.0. 4(2): 186-193. doi:10.17261/Pressacademia.2017.448.
 • Özkan, M., Al, A., Yavuz, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 1(1 (Online first)): 1-30.
 • Pica-Ciamarra, U., Otte, J. (2009). The ‘livestock revolution’: rhetoric and reality. PPLPI Research Report (No. 09-05): 1-23.
 • Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., Bogoviz, A. V. (2019). Industry 4.0: Industrial Revolution Of The 21st Century. In Studies in Systems, Decision and Control 169.
 • Rapela, M. A. (2019). Fostering Innovation for Agriculture 4.0: A Comprehensive Plant Germplasm System: Springer International Publishing.
 • SAPEI Control Service (2021). https://www.sapei.com.ar/website/category/news--/940-livestock-4.0:-the-era-of-cows-with-chips. Erişim: Ocak 2021.
 • Saygılı, F., Kaya, A. A., Çalışkan, E. T., Kozal, Ö. E. (2018). Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0. İzmir Ticaret Borsası, Yayın, (98), İzmir.
 • Sharma, N., Acharya, S., Kumar, K., Singh, N., Chaurasia, O. P. (2018). Hydroponics As An Advanced Technique For Vegetable Production: An Overview. Journal of Soil and Water Conservation, 17(4): 364-371.
 • Şahin G., Kendirli, B. (2016). Yeni Bir Zirai İşletme Modeli: Dikey Çiftlikler. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. 13-14 Ekim, Ankara.
 • Tait-Burkard, C., Doeschl-Wilson, A., McGrew, M. J., Archibald, A. L., Sang, H. M., Houston, R. D., Whitelaw, C. B., Watson, M. (2018). Livestock 2.0-Genome Editing For Fitter, Healthier, And More Productive Farmed Animals. Genome Biology, 19(1): 1-11.
 • The Embryo Project Encyclopedia (2021). https://embryo.asu.edu/pages/dizhou-tong-1902-1979. Erişim: Ocak 2021.
 • TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) (2017). 2017 Yılı Hayvancılık Sektör Raporu, Ankara.
 • TOBB (TOBB-Türkiye Odalar Borsalar Birliği), (2013). Türkiye tarım sektörü raporu. https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf. Erişim: Aralık 2020.
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği (2019). Zirai ve İktisadi Rapor 2005-2018. https://www.tzob.org.tr/zirai-iktisadi-raporlar. Erişim: Mart 2021.
 • USB (University of Stellenbosch Business School) (2018). The future of the western cape agricultural sector in the context of the fourth industrial revolution. https://www.usb.ac.za/wp-content/uploads/2018/07/THE-FUTURE-OF-THE-WC-AGRICULTURAL-SECTOR-IN-THE-CONTEXT-OF-4IR-FINAL-REP.pdf. Erişim: Ekim 2020.
 • Ünal, H. B., Taşkin, T., Akdeniz, R. C. (2018). İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(3): 96-106.
 • Van’t Hooft, K. E., Wollen, T. S., Bhandari, D. P. (2012). Differentiating Four Livestock Production Systems. Sustainable Livestock Management For Poverty Alleviation And Food Security, 36-42.
 • Wehberg, G., Vaessen, W., Nijland, F., Berger, T. (2017) Smart livestock farming: potential of digitalization for global meat supply. Discussion Paper. Deloitte. Issue 11/2017. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/Smart-livestock-farming_Deloitte.pdf
 • Wordbank, (2021). https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#. Erişim: Mart 2021.
 • Xu, L. D., Xu, E. L., Li, L. (2018). Industry 4.0: State Of The Art And Future Trends. International Journal of Production Research, 56(8): 2941-2962. Doi:10.1080/00207543.2018.1444806.
 • Yazıcı, K., Kaynak, L., (2001). Deniz Yosunlarının Organik Tarımda Kullanım Olanakları. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 14-16 Kasım, Antalya.
 • Zambon, I., Cecchini, M., Egidi, G., Saporito, M. G., Colantoni, A. (2019). Revolution 4.0: Industry vs. Agriculture in A Future Development For SMEs. Processes, 7(1): 36.

Transformation of Agriculture and Livestock In The World: Technology-Based Applications and Revolutions

Year 2021, Volume 27, Issue 2, 123 - 133, 31.12.2021
https://doi.org/10.24181/tarekoder.938925

Abstract

Purpose: The main aim of this study is to reveal the transformation process of agriculture and livestock in the world.

Design/Methodology/Approach: Within the scope of the study for this purpose, the importance and necessity of technology, which has an important place in the growth and development process, for the agriculture and livestock sector have been discussed and technology-based applications that lead to transformation in agriculture and livestock in the world have been mentioned. Subsequently, the stages of development and progress have been examined and comparisons with industrial revolutions have been made, and the transformation process of agriculture and livestock has been revealed.

Findings: The issue of "development", which is accepted as an important indicator of improvement nowadays, is a concept that nations are closely related to. The agriculture and livestock sector has an important place in the provision of economic improvement and development. Increasing productivity and sustainability in this sector has an important contribution to reducing poverty, strengthening economic independence, increasing income and welfare levels. In this context, in the world, different policies are implemented by various countries to increase the level of sustainability and productivity in agriculture and livestock and various steps are taken to develop the sector. With the integration of new techniques and methods into the sector, productivity in the sector increases and this contributes to growth and development. Activities in this process also direct the use of new and advanced technologies in the sector. However, to develop this sector, to increase its competitiveness, and to create policies that will strengthen the sector, first of all, it is necessary to understand this process of transformation that the agriculture and livestock sector has undergone. On the other hand, it is also very important to follow current technological developments and applications and to develop technology in the sector.

Originality/Value: As a result, it is expected that this work will guide and contribute to the development and implementation of technologies that will make and develop the agriculture and livestock sector efficient.

References

 • Bai, Z., Ma, W., Ma, L., Velthof, G. L., Wei, Z., Havlík, P., Oenema, O., Lee, M.F.R, Zhang, F. (2018). China’s Livestock Transition: Driving Forces, Impacts, And Consequences. Science Advances, 4(7): eaar8534.
 • Biasca, R. (2012). The role of livestock for ACP countries: Challenges and opportunities ahead. https://brusselsbriefings.files.wordpress.com/2012/10/br-12-livestock-eng.pdf. Erişim: Ocak 2021.
 • Bingöl, B. (2015). Dikey Tarım. Ormancılık Dergisi, 11(2): 92-99.
 • Campbell, K. H., McWhir, J., Ritchie, W. A., Wilmut, I. (1996). Sheep Cloned By Nuclear Transfer From A Cultured Cell Line. Nature, 380(6569): 64-66.
 • CEMAa (CEMA-European Agricultural Machinery Association; Avrupa Tarım Makineleri Birliği). (2017). Digital farming: What does it mean? And what is the vision of Europe’s farm machinery industry for digital farming? European agricultural machinery. https://www.cema-agri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=254:digi-tal-farming-what-does-it-really-mean&catid=17&Itemid=213. Erişim: Ekim 2020.
 • CEMAb (2018). Digital farming: What does it really mean? https://www.cema-agri.org/index.php?option=com_content&view=category&id=10&Itemid=102. Erişim: Ekim 2020.
 • Çetin, M., Saygın, S., Demir, H. (2020). Tarım Sektörünün Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Bir Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(3): 329-345.
 • De Clercq, M., Vats, A., Biel, A. (2018). Agriculture 4.0: The Future Of Farming Technology. Proceedings Of The World Government Summit, Dubai, UAE, 11-13.
 • Deguchi, A., Hirai, C., Matsuoka, H., Nakano, T., Oshima, K., Tai, M., Tani, S. (2020). What Is Society 5.0? In Hitachi-UTokyo Laboratory (H-UTokyo Lab.) (Ed.) Society 5.0. Springer, Singapore.
 • Delgado, C. L., Rosegrant, M. W., Steinfeld, H., Ehui, S., Courbois, C. (1999a). ‘The coming livestock revolution’, https://www.un.org/esa/sustdev/csd/ecn172000-bp6.pdf. Erişim: Ocak 2021.
 • Delgado, C., Rosegrant, M., Steinfeld, H., Ehui, S., Courbois, C. (1999b). Livestock To 2020: The Next Food Revolution. Food, Agriculture, And The Environment Discussion Paper 28, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
 • Eğilmez, M. (2018). Endüstri 4.0. Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, 15.
 • Erbay, R. (2013). Ekonomik Kalkınmada Tarımın Rolü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4).
 • European Bioplastics (2020). https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/. Erişim: Aralık 2020.
 • FAO (1-4 September 2020). The digitalization of food and agriculture. FAO REGIONAL CONFERENCE FOR ASIA AND THE PACIFIC, APRC/20/INF/11.
 • GOSB TEKNOPARK (2019). Tarımda İnovasyon, http://www.gosbteknopark.com/dergi-tarimda-inovasyon.pdf. Erişim: Ekim 2020.
 • Gökçe, G., Göncü, S., Bozkurt, S. (2020). Endüstri 4.0 ve Hayvancılık. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 2(3): 21-26.
 • Gökçen, N. (2018). Hayvancılık 4.0, http://www.hazimgokcen.net/hayvancilik/hayvancilik-4-0-2/. Erişim: Ocak 2021.
 • Gündüz, K. A., Akyüz, E. T. (2017). Nesnelerin İnterneti ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (14): 232-246.
 • İsrail Dışişleri Bakanlığı (Israel Ministry of Foreign Affairs), (2020). https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Maps/Pages/Israeli-Agriculture.aspx. Erişim: Aralık 2020.
 • Khan, A. A., Bidabadi, F. S. (2004). Livestock Revolution in India: Its İmpact And Policy Response. South Asia Research, 24(2): 99-122.
 • Kılavuz, E., Erdem, İ., (2019). Dünyada Tarım 4.0 Uygulamaları ve Türk Tarımının Dönüşümü. Social Sciences (NWSASOS), 14(4):133-157, DOI:10.12739/NWSA.2019.14.4.3C0189.
 • KOP BKİ (2016). Kırsal dezavantajlı alanlarda tarımsal-kırsal kalkınmaya yönelik model geliştirilmesi ve elma, kiraz, üzüm ve çilek meyvelerinde değer zinciri analizi araştırma ve etüt projesi, üretici rehberi-organik tarım. http://www.kop.gov.tr/upload/-dokumanlar/223.pdf. Erişim: Aralık 2020.
 • Kutlu, H. R. (2017). Sanayi devrimleri ve hayvancılık, https://www.yasamicingida.com/konuk-yazar/sanayi-devrimleri-hayvancilik/. Erişim: Ocak 2021.
 • Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A Survey On Technologies, Applications And Open Research Issues. Journal Of Industrial Information Integration, 6: 1-10.
 • MAKFED (Mayıs 2020). Tarım ve makine sanayi etkileşim raporu. http://makfed.org/
 • McFarlane, G. R., Salvesen, H. A., Sternberg, A., Lillico, S. G. (2019). On-Farm Livestock Genome Editing Using Cutting Edge Reproductive Technologies. Frontiers in Sustainable Food Systems, 3, 106.
 • Ozdogan, B., Gacar, A., Aktas, H. (2017). Digital Agriculture Practices in The Context Of Agriculture 4.0. 4(2): 186-193. doi:10.17261/Pressacademia.2017.448.
 • Özkan, M., Al, A., Yavuz, S. (2018). Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 1(1 (Online first)): 1-30.
 • Pica-Ciamarra, U., Otte, J. (2009). The ‘livestock revolution’: rhetoric and reality. PPLPI Research Report (No. 09-05): 1-23.
 • Popkova, E. G., Ragulina, Y. V., Bogoviz, A. V. (2019). Industry 4.0: Industrial Revolution Of The 21st Century. In Studies in Systems, Decision and Control 169.
 • Rapela, M. A. (2019). Fostering Innovation for Agriculture 4.0: A Comprehensive Plant Germplasm System: Springer International Publishing.
 • SAPEI Control Service (2021). https://www.sapei.com.ar/website/category/news--/940-livestock-4.0:-the-era-of-cows-with-chips. Erişim: Ocak 2021.
 • Saygılı, F., Kaya, A. A., Çalışkan, E. T., Kozal, Ö. E. (2018). Türk Tarımının Global Entegrasyonu ve Tarım 4.0. İzmir Ticaret Borsası, Yayın, (98), İzmir.
 • Sharma, N., Acharya, S., Kumar, K., Singh, N., Chaurasia, O. P. (2018). Hydroponics As An Advanced Technique For Vegetable Production: An Overview. Journal of Soil and Water Conservation, 17(4): 364-371.
 • Şahin G., Kendirli, B. (2016). Yeni Bir Zirai İşletme Modeli: Dikey Çiftlikler. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. 13-14 Ekim, Ankara.
 • Tait-Burkard, C., Doeschl-Wilson, A., McGrew, M. J., Archibald, A. L., Sang, H. M., Houston, R. D., Whitelaw, C. B., Watson, M. (2018). Livestock 2.0-Genome Editing For Fitter, Healthier, And More Productive Farmed Animals. Genome Biology, 19(1): 1-11.
 • The Embryo Project Encyclopedia (2021). https://embryo.asu.edu/pages/dizhou-tong-1902-1979. Erişim: Ocak 2021.
 • TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) (2017). 2017 Yılı Hayvancılık Sektör Raporu, Ankara.
 • TOBB (TOBB-Türkiye Odalar Borsalar Birliği), (2013). Türkiye tarım sektörü raporu. https://www.tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2014/turkiye_tarim_meclisi_sektor_raporu_2013_int.pdf. Erişim: Aralık 2020.
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği (2019). Zirai ve İktisadi Rapor 2005-2018. https://www.tzob.org.tr/zirai-iktisadi-raporlar. Erişim: Mart 2021.
 • USB (University of Stellenbosch Business School) (2018). The future of the western cape agricultural sector in the context of the fourth industrial revolution. https://www.usb.ac.za/wp-content/uploads/2018/07/THE-FUTURE-OF-THE-WC-AGRICULTURAL-SECTOR-IN-THE-CONTEXT-OF-4IR-FINAL-REP.pdf. Erişim: Ekim 2020.
 • Ünal, H. B., Taşkin, T., Akdeniz, R. C. (2018). İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(3): 96-106.
 • Van’t Hooft, K. E., Wollen, T. S., Bhandari, D. P. (2012). Differentiating Four Livestock Production Systems. Sustainable Livestock Management For Poverty Alleviation And Food Security, 36-42.
 • Wehberg, G., Vaessen, W., Nijland, F., Berger, T. (2017) Smart livestock farming: potential of digitalization for global meat supply. Discussion Paper. Deloitte. Issue 11/2017. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/operations/Smart-livestock-farming_Deloitte.pdf
 • Wordbank, (2021). https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#. Erişim: Mart 2021.
 • Xu, L. D., Xu, E. L., Li, L. (2018). Industry 4.0: State Of The Art And Future Trends. International Journal of Production Research, 56(8): 2941-2962. Doi:10.1080/00207543.2018.1444806.
 • Yazıcı, K., Kaynak, L., (2001). Deniz Yosunlarının Organik Tarımda Kullanım Olanakları. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 14-16 Kasım, Antalya.
 • Zambon, I., Cecchini, M., Egidi, G., Saporito, M. G., Colantoni, A. (2019). Revolution 4.0: Industry vs. Agriculture in A Future Development For SMEs. Processes, 7(1): 36.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural, Engineering, Management
Journal Section Review
Authors

Habibe YAMAN (Primary Author)
Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesi
0000-0002-9212-3264
Türkiye


Onur SUNGUR
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6778-4370
Türkiye


Murat Ali DULUPÇU
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9269-5978
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Application Date May 20, 2021
Acceptance Date December 20, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 27, Issue 2

Cite

Bibtex @review { tarekoder938925, journal = {Tarım Ekonomisi Dergisi}, issn = {1303-0183}, address = {Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bornova / İZMİR}, publisher = {Turkish Agricultural Economics Association}, year = {2021}, volume = {27}, number = {2}, pages = {123 - 133}, doi = {10.24181/tarekoder.938925}, title = {Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler}, key = {cite}, author = {Yaman, Habibe and Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali} }
APA Yaman, H. , Sungur, O. & Dulupçu, M. A. (2021). Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler . Tarım Ekonomisi Dergisi , 27 (2) , 123-133 . DOI: 10.24181/tarekoder.938925
MLA Yaman, H. , Sungur, O. , Dulupçu, M. A. "Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler" . Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 123-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tarekoder/issue/67986/938925>
Chicago Yaman, H. , Sungur, O. , Dulupçu, M. A. "Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 (2021 ): 123-133
RIS TY - JOUR T1 - Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler AU - Habibe Yaman , Onur Sungur , Murat Ali Dulupçu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24181/tarekoder.938925 DO - 10.24181/tarekoder.938925 T2 - Tarım Ekonomisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 133 VL - 27 IS - 2 SN - 1303-0183- M3 - doi: 10.24181/tarekoder.938925 UR - https://doi.org/10.24181/tarekoder.938925 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural Economics Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler %A Habibe Yaman , Onur Sungur , Murat Ali Dulupçu %T Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler %D 2021 %J Tarım Ekonomisi Dergisi %P 1303-0183- %V 27 %N 2 %R doi: 10.24181/tarekoder.938925 %U 10.24181/tarekoder.938925
ISNAD Yaman, Habibe , Sungur, Onur , Dulupçu, Murat Ali . "Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler". Tarım Ekonomisi Dergisi 27 / 2 (December 2021): 123-133 . https://doi.org/10.24181/tarekoder.938925
AMA Yaman H. , Sungur O. , Dulupçu M. A. Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler. TJAE. 2021; 27(2): 123-133.
Vancouver Yaman H. , Sungur O. , Dulupçu M. A. Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler. Tarım Ekonomisi Dergisi. 2021; 27(2): 123-133.
IEEE H. Yaman , O. Sungur and M. A. Dulupçu , "Dünyada Tarım ve Hayvancılığın Dönüşümü: Teknolojiye Dayalı Uygulamalar ve Devrimler", Tarım Ekonomisi Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 123-133, Dec. 2021, doi:10.24181/tarekoder.938925