Research Article
BibTex RIS Cite

DAĞITICI VE KOLEKTİF İKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN AÇIK KAPI POLİTİKASI ANALİZİ

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 27, 14.06.2022

Abstract

Bu makale Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik açık kapı politikası kararına ve bu kararın sığınmacıların toplumsal uyumuna olan etkilerine odaklanmaktadır. Açık kapı kararının sığınmacıların uyumuna olan katkısı, Michael Mann’ın dağıtıcı ve kolektif iktidar kavramlarıyla analiz edilmiştir. Dolayısıyla, makale’nin savı, sığınmacılara yönelik politikalarda dağıtıcı ve kolektif iktidar gücün birleştiği ölçüde, açık kapı politikasının sığınmacıların uyumuna katkı sağlayabileceğidir. Bu çerçevede, dağıtıcı bir iktidar göstergesi olarak, açık kapı politikası kararı ile kolektif iktidar göstergesi olarak toplumsal uyum arasındaki ilişkinin varlığı, resmi yetkililerle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlara ve sığınmacılarla gerçekleştirilen anket verilerinin sonuçlarına dayandırılmıştır.
Çalışmamızda, Kilis, Mersin ve İstanbul bölgelerinde yapılan anketlere dayalı analizlerde, yer ve cinsiyet değişkenleri açısından alt hipotezlerimiz sınanmıştır. Yer değişkeni açısından, toplumsal uyumu sağlayacak kolektif iktidar faktörüne ilişkin verilen cevap ortalamalarının anlamlı düzeyde farklı olduğunu görülmüşse de; açık kapı politikasıyla uygulanan dağıtıcı iktidar faktörüne ilişkin verilen cevaplarda anlamlı farklılık oluşmamıştır. Cinsiyet değişkeni açısından aynı bölgelerde alınan cevaplara bakıldığında her iki faktör açısından farklılık oluşmamıştır. Çalışmamızın ana savına odaklanıldığında da dağıtıcı iktidar kararı olan açık kapı politikasıyla, kolektif iktidar tarzının yansıması olan toplumsal uyum arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tahmin edilmiştir. Aynı zamanda eldeki verilerden yola çıkarak, açık kapı politikası değişkeninin sığınmacıların uyumuna dair değişkeni yordayabildiği de ifade edilebilir.

Supporting Institution

YOK

Project Number

YOK

Thanks

Doktora Tez Danışmanım Sayın Prof. Dr. Kıvanç ULUSOY'a teşekkür ederim.

References

 • ABTD. (2017). Türkiye’den Avrupa Birliği'ne 10.000 Suriyeli mülteci yerleştirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 26 Eylül. https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/turkiyedenavrupa-birligine-10000-suriyeli-multeci-yerlestirildi-6823. Erişim tarihi: 23 Eylül 2020.
 • ABTD. (2020a). WFP (Dünya Gıda Programı) ve Avrupa Birliği nakit yardımları, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yoksulluğa düşmemesine yardımcı oluyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 11 Mart. https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/wfp-dunya-gidaprogrami-ve-avrupa-birligi-nakit-yardimlari-turkiyedekisuriyeli-multecilerin. Erişim tarihi: 23 Eylül 2020
 • ABTD. (2020b). Türkiye'deki mülteci krizine Avrupa Birliği'nin müdahalesi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. https://www.avrupa.info.tr/tr/turkiyedekimulteci-krizine-avrupa-birliginin-mudahalesi-710. Erişim tarihi: 23 Eylül 2020
 • Acemoğlu, D ve Robinson, A., J. (2020). Dar Koridor: Devletler, toplumlar ve özgürlüğün geleceği. (Çeviren: Y. Taşkın). Doğan Kitap.
 • Adıgüzel, Y. (2016). Göçmenlerin kültürel entegrasyonu. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN (Edit.). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: Tespitler ve öneriler. (ss. 171-196), İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı, Kasım.
 • Alkan, U. (2015). Avrupa’da refah devleti ve göç ilişkisi: Refah şovenizmi örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(3), 751-768. www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/70/3/8-Ufuk-Alkan.pdf.
 • Avrupa Komisyonu. (2021). Türkiye raporu. https://www.ab.gov.tr/siteimages/2021_trkiye_raporu_tr.pdf
 • Back, H., Hadenius, A. (2008). Democracy and state capacity: Exploring a J- shaped relationship. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21(1), 1-24. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j .1468-0491.2007.00383.
 • Beetham, D. (1995). Introduction: Human rights in the study of politics. Political Studies Association and Wiley, 43(1), August, (1-9). http://onlinelibrary.wiley.com/epdf/10.1111/j.146 7-9248.1995.tb01696.x. 22/05/2019.
 • BMDP İlerleme Raporu (2020-2021). Bölgesel mülteci ve dayanıklılık planı Türkiye bölümü [Regional Refugee & Resilience Plan - 3RP]. https://www.wald.org.tr/Uploads/Pages/Module/EMW4D4KG202R1FZ595062RC6PI9O24.pdf
 • BMMYK (2020a). Türkiye’de UNHCR, http://www.unhcr.org/tr/turkiyede-unhcr.
 • BMMYK (2020b). Kuruluşlar arası koordinasyon. http://www.unhcr.org/tr/kurulus-arasi-koordinasyon.
 • Brenner, R. (2006). From theory to history: “ The European Dynamic’ or feudalism to capitalism?”. John A. Hall and Ralp Schroeder. (Ed.). An Anatomy of Power: The Social Theory of Michael Mann (pp. 189-232). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/political-sociology/anatomy-power-social-theory-michaelmann?format=HB&isbn=9780521850001
 • Bryant, J. (2006). Grand, yet grounded: ontology, theory, and method in Michael Mann’s historical sociology. An Anatomy of Power: The social theory of Michael Mann (pp. 71-97). John A. Hall and Ralp Schroeder (Ed.). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/political-sociology/anatomy-power-social-theorymichael-man
 • Canbey Ö., V. (2018). Kitlesel göçlerin emek piyasalarına etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 74, 77-102. https://dx.doi.org/10.26650/jspc.2018.74.0005.
 • Cole, M. W. (2015). Mind the Gap: State capacity and the implementation of human rights treaties. International Organization, 69(2), Spring, 405-441. https://doi.org/10.1017/S002081831400040X
 • Eder, M. ve Özkul, D. (2016). Editors’ Introduction: Precarious lives and Syrian refugees in Turkey. New Perspectives on Turkey, May, Volume: 54, 1-8. https://doi.org/10.1017/npt.2016.5.
 • Elitok, P., S. (2018). Turkey’s migration policy revisited: (Dis) Continuitis and peculiarities. Istituto Affari Internazionali Papers, Issue: 18/16, October, Rome. Isbn/Issn/Doi:978-88-9368-083-7. http://www.iai.it/en/pubblicazioni/turkeysmigration-policy-revisited-discontinuities-andpeculiarities.iaip1816.pdf. Erişim tarihi: 30.10.2018
 • Erdoğan, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile birlikte yaşamanın çerçevesi. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN (Ed.). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler. (ss.69-88). İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı, Kasım.
 • Erdoğan, M .(2020). Suriyeliler Barometresi 2019: Suriyelilerle uyum içinde yaşamın çerçevesi. Orion Kitabevi, ISBN 978-605-9524-82-7. https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-TR-04092020.pdf.
 • European Commission. (2019). Commission staff working document: Turkey 2019 Report. Brussel SWD 220 final. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf. Erişim tarihi: 18.09.2020.
 • Ferris, E. ve Kirişçi, K. (2016). The Consequences of chaos: Syrian’s humanitarian crisis and the failure to protect, Washington D.C: Brookings Institutions Press, ISBN: 978-0-8157-2952-5 (e-book)
 • Gelber, K., Mc Donald, M. (2006). Ethics and exclusion: representations of sovereignty in Australia’s approach to asylum-seekers. Review of International Studies, 32(2), 269-289, April. https://doi.org/10.1017/S0260210506007029.
 • GİB. (2022). Geçici koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638.
 • Giddens, A. (2008). Ulus devlet ve şiddet. Cumhur Atay (Çev.). Kalkedon Yayınevi
 • Goethals, S., Bardwell, J., Bhacker, M., and Ezzelarab, B. (2017). Business human rights responsibility for refugees and migrant workers: Turning policies into practice in the Middle East. Business and Human Rights Journal, 2(2), 335-342. doi:10.1017/bhj.2017.11
 • Göçümlü, Ç., B. (17.12.2020). AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro sözleşmeye bağlandı. AA. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ab-nin-turkiye-deki-siginmacilar-icin-odemesi-ongorulen-780-milyon-avro-sozlesmeye-baglandi/2080124#).
 • Hamsici, M. (26 Ağustos 2021). Türkiye'deki Suriyeliler hakkında güncel bilgiler neler?, BBC Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58329307
 • Hawkins, J. R. (2014). Historicizing the state in development theory: Michael Mann’s model of social power”. Progress in Development Studies, 14(3), 299-308. https://doi.org/10.1177/1464993414521333. Erişim tarihi: 12.03.2018
 • Işıkçı, M. Y. (2017). Türkiye’de kamu politikası olarak 2000 yılı sonrası uluslararası göç yönetiminin analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 13, Nisan-Eylül, 25-47. http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/33377
 • İçduygu, A., Diker, E. (2017). Labor market integration of Syrian refugees in Turkey: From refugees to settlers. the Journal of Migration Studies, 3(1), pp. 12-35. January-June. http://gam.gov.tr/files/5-2.pdf. Erişim tarihi: 10.08.2018
 • İçduygu, A., Şimşek, D. (2016). Syrian refugees in Turkey: Towards integration policies. Turkish Policy Quarterly, 15(3), 59-69. http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/syrian-refugees-inturkey-towards-integration-policies_en_2781.pdf. Erişim tarihi: 10.08.2018
 • Jacoby, T. 2004. Method, narrative and historiography in Michael Mann’s sociology of state development. The Editorial Board of The Sociological Review, 404-421. Doi: 10.1111/j.1467-954X.2004.00487.x. Erişim tarihi: 12.10.2017
 • Jessop B. (2008). Devlet teorisi: Kapitalist devleti yerine oturtmak. Ahmet Özcan (Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Kelly, S. A. 2014. The political development of scientific Capacity in the United States. Studies in American Political Development, 28(1), 1-25, April. https://doi.org/10.1017/S0898588X13000151
 • Koca, T., B. (2016). Syrian refugees in Turkey: from “guests” to “enemies”?. New Perspectives on Turkey and Cambridge University Press, No: 54, 55-75. https://www.cambridge.org/core/services/aopcambridgecore/content/view/29536558EBF6E27022769A7B858F29E7/ S0896634616000042a.pdf/syrian_refugees_in_turkey_from_ guests_to_enemies.pdf. 10.05.2018
 • Laitin, D. (2006). Mann’s dark side: linking democracy and genocide. John A. Hall and Ralp Schroeder (Ed.). An Anatomy of Power: The social theory of Michael Mann, (pages: 328-339). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/political-sociology/anatomy-power-social-theory-michaelmann?format=HB&i
 • Lee, M., Zhang, N. (2017). Legibility and the informational foundations of state capacity. University of Chicago Press Terms and Conditions, Volume 79, 118-132. htpp://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/6880 53. 12.04.2019
 • Mackreath, H., Sağnıç, Ş.G. (2017). Türkiye’de sivil toplum ve Suriyeli Mülteciler. Yurttaşlık Derneği, s. 82. https://mail.hyd.org.tr/attachments/article/217/turkiyede-siviltoplum-ve-suriyeli-multeciler.pdf
 • Mann, M. (2002). States and rule makers in the modern world, what is the polity? A Roundtable. Yale H. Ferguson, Mansbach, W. Richard., Denemark, A. Robert., Spruyt, Hendrik., Buzan, Barry., Little, Richard., Stein, Gross Janice., and Mann, Michael. (Ed.). International Studies Review, 2(1), (p. 24-29). December, Spring. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1521- 9488.00182. Erişim tarihi: 05.05.2018.
 • Mann, M. (2012a). İktidarın tarihi: Başlangıcından MS 1760’a kadar toplumsal iktidarın kaynakları. (Çev. Esin Saraçoğlu-Soner Torlak- Emre Kolay- Oktay Sevimli). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mann, M. (2012b). İktidarın Tarihi: Sınıfların ve ulus devletlerin yükselişi 1760-1914. (Çev. Ali R. Güngen- Gülben Şaş- Elçin D. Ela- Hüseyin A. Sözen- Soner Torlak-Bilge Su Savcı- Mehmet Sait Türk). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mann, M. (2012c). İktidarın tarihi: Küresel imparatorluklar ve devrim 1890-1945. (Çev. Ali R. Güngen- Özgür Balkılıç). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mann, M. (2012d). Demokrasinin karanlık yüzü: Etnik temizliği açıklamak. (Çev. Bülent O. Doğan). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mat, Y., T. ve Özdan, S. (2018). AB ile Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasının insan hakları açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Haziran, 24(1): 36-49. www.dergipark.gov.tr/download/artical-file/509409.
 • Moran, J. (1998). Two conceptions of state: Antonio Gramsci and Michael Mann. Liverpool John Moores University, 18(3), 159-164, September. https://doi.org/10.1111/1467-9256.00073
 • Morris, W, C. (2005). Natural rights and political legitimacy. Social Philosophy and Policy, 22(1), 314-329, January. https://doi.org/10.1017/S0265052505041129
 • Mulvey, G. (2015). Refugee integration policy: The effects of UK policymaking on refugees in scotland. Journal of Social Policy, 44(2), 357-375, April. https://doi.org/10.1017/S004727941500001X.
 • Mülteciler Derneği. (24 Şubat 2022). Türkiye’deki Suriyeli sayısı. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli- sayisi/
 • Nas, Ç. (2015). Türkiye-AB ilişkilerinde geri kabul ve vize serbestliği: Hareketliliğin yönetimi. Marmara Journal of European Studies, 23(2). http://dosya.marmara.edu.tr/avrupa/ MJES/Vol%2023%20No%202/10_Cigdem_Nas_A5.pdf. Erişim tarihi: 07.10.2018.
 • Nedergaard, P. (2019). Borders and EU legitimacy problem: The 2015-2016 European refugee crisis. Policy Studies, 40(1), 80-91 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/014 42872.2018.1533112?needAccess=true. Erişim tarihi: 15.03.2019
 • Nordstokke, W., D., Zumbo, D., B. (2010). A new nonparametric levene test for equal variances. Psicológica, 31, 401-430. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16917017011. Erişim tarihi: 28.09.2020
 • Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson Nex International Edition, Seventh edition, ISBN 13: 978-1-292-02023-5
 • Özer Y., Y., Ateşok, Ö Z., Komşuoğlu, A. (2016). Türkiye’nin göçmen ve mültecilere yönelik eğitim politikalarının dönüşümü. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN. (Ed.). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: Tespitler ve öneriler, (ss.145-169), İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı, Kasım.
 • Pierson, C. (2015). Modern Devlet. Neşet Kutluğ ve Burcu Erdoğan. (Çev.). Ankara: Chivi yazıları Yayınevi, 2. Baskı.
 • Poggi, G. (2014). Devlet: Doğası, gelişimi ve geleceği. (Çev. Aysun Babacan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Robinson, M. (2008). Hybrid States: Globalisation and the Politics of State Capacity. Political Studies, 56(3), 566-583, October. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9248.2008.00751. Erişim tarihi: 28.02.2018.
 • Sağıroğlu, Z. A. (2017). Central migration managment in Turkey. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN. Syrians under temporary protection in Turkey: Findings and recommendations. (Ed.). İstanbul: World Academy For Local Government And Democracy, (ss. 45-72), Aralık.
 • Schmitt, C. (2005). Siyasi ilahiyat: Egemenlik kuramı üzerine dört bölüm, E. Zeybekoğlu. (Çev.). Ankara: Dost Kitapevi, 2. Baskı, ISBN 975-298-024-4. http://plato.stanford.edu/entries/schmitt/?source=post_page
 • Seabrooke, L. (2002). Bringing legitimacy back in to neo-Weberian state theory and international relations. Working Paper 2002/6 (Australian National University, Department of International Relations, Canberra, September, ISBN 0 309 7315 3121 3. https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/40628/3/02-6.pdf. 22.09.2020
 • Tabachnick, B. G., Fidell. L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson Education, Sixth edition, ISBN-13: 978-0-205-89081-1
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. (22 Ağustos 2017). Suriyeli sığınmacılar için 'SIHHAT' Projesi. https://sggm.saglik.gov.tr/TR,25460/suriyeli-siginmacilar-icin-sihhat-projesi.html
 • Thies, G. C. (2015). State fiscal capacity and state failure. European Political Science Review, 7/2, 167-187. https/doi.org/10.1017/s175577391400037X.
 • Tüney, S. (2015). From the legal perspective of emergency managment and temporary protection status and Turkey’s legislation and practices in syrian Crisis. AICILS, Oxford. http//www.afad.gov.tr/upload/Node/2639/xfiles/198- 20151112171720-aicils-2015-oxford-conferenceproceedings-1.pdf. 01.05.2018
 • United Nations. (2020). Regional strategic overview, 2020-2021. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73116.pdf.
 • Usami, M. (2012). Politika olarak hukuk: adalet ve yarar. (Çev. Ceylan Şule). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(1), 429-456. www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1656/17697.pdf. Erişim tarihi: 12.12.2017.
 • Vergin, N. (2016). Siyasetin sosyolojisi: Kavramlar, tanımlar, yaklaşımlar. Doğan Kitap 10. Baskı, s.352
 • Yong A., G., Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 2013, 9(2), p. 79-94. doi: 10.20982/tqmp.p079. Erişim tarihi: 24.12.2020.

OPEN DOOR POLICY ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF DISTRIBUTIVE AND COLLECTIVE POWER

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 27, 14.06.2022

Abstract

This article focuses on Turkey's open door policy decision towards Syrian refugees and its effects on the social cohesion of refugees. The contribution of the open door decision to the integration of asylum seekers has been analyzed with Michael Mann's concepts of distributive and collective power. Therefore, the argument of the article is that the open door policy can contribute to the harmonization of asylum seekers to the extent that the distributive and collective power are combined in policies towards asylum seekers. In this context, the existence of a relationship between the open door policy decision as a distributive power indicator and social cohesion as a collective power indicator is based on semi-structured interviews with official authorities and the results of the survey data conducted with asylum seekers.
In our study, our sub-hypotheses were tested in terms of location and gender variables in the analyzes based on the questionnaires made in Kilis, Mersin and Istanbul regions. In terms of the location variable, although it was observed that the average of the answers given regarding the collective power factor that would ensure social harmony were significantly different; There was no significant difference in the answers given regarding the distributive power factor applied with the open door policy. Considering the answers received in the same regions in terms of gender variable, there was no difference in terms of both factors. Focusing on the main argument of our study, it has been estimated that there is a positive relationship between the open door policy, which is a distributive power decision, and social cohesion, which is the reflection of the collective power style. At the same time, based on the available data, it can be stated that the variable of open door policy can predict the variable regarding the adaptation of asylum seekers.

Project Number

YOK

References

 • ABTD. (2017). Türkiye’den Avrupa Birliği'ne 10.000 Suriyeli mülteci yerleştirildi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 26 Eylül. https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/turkiyedenavrupa-birligine-10000-suriyeli-multeci-yerlestirildi-6823. Erişim tarihi: 23 Eylül 2020.
 • ABTD. (2020a). WFP (Dünya Gıda Programı) ve Avrupa Birliği nakit yardımları, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin yoksulluğa düşmemesine yardımcı oluyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 11 Mart. https://www.avrupa.info.tr/tr/pr/wfp-dunya-gidaprogrami-ve-avrupa-birligi-nakit-yardimlari-turkiyedekisuriyeli-multecilerin. Erişim tarihi: 23 Eylül 2020
 • ABTD. (2020b). Türkiye'deki mülteci krizine Avrupa Birliği'nin müdahalesi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. https://www.avrupa.info.tr/tr/turkiyedekimulteci-krizine-avrupa-birliginin-mudahalesi-710. Erişim tarihi: 23 Eylül 2020
 • Acemoğlu, D ve Robinson, A., J. (2020). Dar Koridor: Devletler, toplumlar ve özgürlüğün geleceği. (Çeviren: Y. Taşkın). Doğan Kitap.
 • Adıgüzel, Y. (2016). Göçmenlerin kültürel entegrasyonu. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN (Edit.). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: Tespitler ve öneriler. (ss. 171-196), İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı, Kasım.
 • Alkan, U. (2015). Avrupa’da refah devleti ve göç ilişkisi: Refah şovenizmi örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(3), 751-768. www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/70/3/8-Ufuk-Alkan.pdf.
 • Avrupa Komisyonu. (2021). Türkiye raporu. https://www.ab.gov.tr/siteimages/2021_trkiye_raporu_tr.pdf
 • Back, H., Hadenius, A. (2008). Democracy and state capacity: Exploring a J- shaped relationship. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions, 21(1), 1-24. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j .1468-0491.2007.00383.
 • Beetham, D. (1995). Introduction: Human rights in the study of politics. Political Studies Association and Wiley, 43(1), August, (1-9). http://onlinelibrary.wiley.com/epdf/10.1111/j.146 7-9248.1995.tb01696.x. 22/05/2019.
 • BMDP İlerleme Raporu (2020-2021). Bölgesel mülteci ve dayanıklılık planı Türkiye bölümü [Regional Refugee & Resilience Plan - 3RP]. https://www.wald.org.tr/Uploads/Pages/Module/EMW4D4KG202R1FZ595062RC6PI9O24.pdf
 • BMMYK (2020a). Türkiye’de UNHCR, http://www.unhcr.org/tr/turkiyede-unhcr.
 • BMMYK (2020b). Kuruluşlar arası koordinasyon. http://www.unhcr.org/tr/kurulus-arasi-koordinasyon.
 • Brenner, R. (2006). From theory to history: “ The European Dynamic’ or feudalism to capitalism?”. John A. Hall and Ralp Schroeder. (Ed.). An Anatomy of Power: The Social Theory of Michael Mann (pp. 189-232). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/political-sociology/anatomy-power-social-theory-michaelmann?format=HB&isbn=9780521850001
 • Bryant, J. (2006). Grand, yet grounded: ontology, theory, and method in Michael Mann’s historical sociology. An Anatomy of Power: The social theory of Michael Mann (pp. 71-97). John A. Hall and Ralp Schroeder (Ed.). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/political-sociology/anatomy-power-social-theorymichael-man
 • Canbey Ö., V. (2018). Kitlesel göçlerin emek piyasalarına etkisi: Türkiye’deki Suriyeliler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 74, 77-102. https://dx.doi.org/10.26650/jspc.2018.74.0005.
 • Cole, M. W. (2015). Mind the Gap: State capacity and the implementation of human rights treaties. International Organization, 69(2), Spring, 405-441. https://doi.org/10.1017/S002081831400040X
 • Eder, M. ve Özkul, D. (2016). Editors’ Introduction: Precarious lives and Syrian refugees in Turkey. New Perspectives on Turkey, May, Volume: 54, 1-8. https://doi.org/10.1017/npt.2016.5.
 • Elitok, P., S. (2018). Turkey’s migration policy revisited: (Dis) Continuitis and peculiarities. Istituto Affari Internazionali Papers, Issue: 18/16, October, Rome. Isbn/Issn/Doi:978-88-9368-083-7. http://www.iai.it/en/pubblicazioni/turkeysmigration-policy-revisited-discontinuities-andpeculiarities.iaip1816.pdf. Erişim tarihi: 30.10.2018
 • Erdoğan, M. (2016). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ile birlikte yaşamanın çerçevesi. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN (Ed.). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: Tespitler ve Öneriler. (ss.69-88). İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı, Kasım.
 • Erdoğan, M .(2020). Suriyeliler Barometresi 2019: Suriyelilerle uyum içinde yaşamın çerçevesi. Orion Kitabevi, ISBN 978-605-9524-82-7. https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/09/SB2019-TR-04092020.pdf.
 • European Commission. (2019). Commission staff working document: Turkey 2019 Report. Brussel SWD 220 final. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf. Erişim tarihi: 18.09.2020.
 • Ferris, E. ve Kirişçi, K. (2016). The Consequences of chaos: Syrian’s humanitarian crisis and the failure to protect, Washington D.C: Brookings Institutions Press, ISBN: 978-0-8157-2952-5 (e-book)
 • Gelber, K., Mc Donald, M. (2006). Ethics and exclusion: representations of sovereignty in Australia’s approach to asylum-seekers. Review of International Studies, 32(2), 269-289, April. https://doi.org/10.1017/S0260210506007029.
 • GİB. (2022). Geçici koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638.
 • Giddens, A. (2008). Ulus devlet ve şiddet. Cumhur Atay (Çev.). Kalkedon Yayınevi
 • Goethals, S., Bardwell, J., Bhacker, M., and Ezzelarab, B. (2017). Business human rights responsibility for refugees and migrant workers: Turning policies into practice in the Middle East. Business and Human Rights Journal, 2(2), 335-342. doi:10.1017/bhj.2017.11
 • Göçümlü, Ç., B. (17.12.2020). AB’nin Türkiye’deki sığınmacılar için ödemesi öngörülen 780 milyon avro sözleşmeye bağlandı. AA. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ab-nin-turkiye-deki-siginmacilar-icin-odemesi-ongorulen-780-milyon-avro-sozlesmeye-baglandi/2080124#).
 • Hamsici, M. (26 Ağustos 2021). Türkiye'deki Suriyeliler hakkında güncel bilgiler neler?, BBC Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-58329307
 • Hawkins, J. R. (2014). Historicizing the state in development theory: Michael Mann’s model of social power”. Progress in Development Studies, 14(3), 299-308. https://doi.org/10.1177/1464993414521333. Erişim tarihi: 12.03.2018
 • Işıkçı, M. Y. (2017). Türkiye’de kamu politikası olarak 2000 yılı sonrası uluslararası göç yönetiminin analizi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 13, Nisan-Eylül, 25-47. http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/33377
 • İçduygu, A., Diker, E. (2017). Labor market integration of Syrian refugees in Turkey: From refugees to settlers. the Journal of Migration Studies, 3(1), pp. 12-35. January-June. http://gam.gov.tr/files/5-2.pdf. Erişim tarihi: 10.08.2018
 • İçduygu, A., Şimşek, D. (2016). Syrian refugees in Turkey: Towards integration policies. Turkish Policy Quarterly, 15(3), 59-69. http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/syrian-refugees-inturkey-towards-integration-policies_en_2781.pdf. Erişim tarihi: 10.08.2018
 • Jacoby, T. 2004. Method, narrative and historiography in Michael Mann’s sociology of state development. The Editorial Board of The Sociological Review, 404-421. Doi: 10.1111/j.1467-954X.2004.00487.x. Erişim tarihi: 12.10.2017
 • Jessop B. (2008). Devlet teorisi: Kapitalist devleti yerine oturtmak. Ahmet Özcan (Çev.). Ankara: Epos Yayınları.
 • Kelly, S. A. 2014. The political development of scientific Capacity in the United States. Studies in American Political Development, 28(1), 1-25, April. https://doi.org/10.1017/S0898588X13000151
 • Koca, T., B. (2016). Syrian refugees in Turkey: from “guests” to “enemies”?. New Perspectives on Turkey and Cambridge University Press, No: 54, 55-75. https://www.cambridge.org/core/services/aopcambridgecore/content/view/29536558EBF6E27022769A7B858F29E7/ S0896634616000042a.pdf/syrian_refugees_in_turkey_from_ guests_to_enemies.pdf. 10.05.2018
 • Laitin, D. (2006). Mann’s dark side: linking democracy and genocide. John A. Hall and Ralp Schroeder (Ed.). An Anatomy of Power: The social theory of Michael Mann, (pages: 328-339). Cambridge University Press. http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/sociology/political-sociology/anatomy-power-social-theory-michaelmann?format=HB&i
 • Lee, M., Zhang, N. (2017). Legibility and the informational foundations of state capacity. University of Chicago Press Terms and Conditions, Volume 79, 118-132. htpp://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/6880 53. 12.04.2019
 • Mackreath, H., Sağnıç, Ş.G. (2017). Türkiye’de sivil toplum ve Suriyeli Mülteciler. Yurttaşlık Derneği, s. 82. https://mail.hyd.org.tr/attachments/article/217/turkiyede-siviltoplum-ve-suriyeli-multeciler.pdf
 • Mann, M. (2002). States and rule makers in the modern world, what is the polity? A Roundtable. Yale H. Ferguson, Mansbach, W. Richard., Denemark, A. Robert., Spruyt, Hendrik., Buzan, Barry., Little, Richard., Stein, Gross Janice., and Mann, Michael. (Ed.). International Studies Review, 2(1), (p. 24-29). December, Spring. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1521- 9488.00182. Erişim tarihi: 05.05.2018.
 • Mann, M. (2012a). İktidarın tarihi: Başlangıcından MS 1760’a kadar toplumsal iktidarın kaynakları. (Çev. Esin Saraçoğlu-Soner Torlak- Emre Kolay- Oktay Sevimli). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mann, M. (2012b). İktidarın Tarihi: Sınıfların ve ulus devletlerin yükselişi 1760-1914. (Çev. Ali R. Güngen- Gülben Şaş- Elçin D. Ela- Hüseyin A. Sözen- Soner Torlak-Bilge Su Savcı- Mehmet Sait Türk). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mann, M. (2012c). İktidarın tarihi: Küresel imparatorluklar ve devrim 1890-1945. (Çev. Ali R. Güngen- Özgür Balkılıç). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mann, M. (2012d). Demokrasinin karanlık yüzü: Etnik temizliği açıklamak. (Çev. Bülent O. Doğan). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Mat, Y., T. ve Özdan, S. (2018). AB ile Türkiye arasındaki geri kabul anlaşmasının insan hakları açısından değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Haziran, 24(1): 36-49. www.dergipark.gov.tr/download/artical-file/509409.
 • Moran, J. (1998). Two conceptions of state: Antonio Gramsci and Michael Mann. Liverpool John Moores University, 18(3), 159-164, September. https://doi.org/10.1111/1467-9256.00073
 • Morris, W, C. (2005). Natural rights and political legitimacy. Social Philosophy and Policy, 22(1), 314-329, January. https://doi.org/10.1017/S0265052505041129
 • Mulvey, G. (2015). Refugee integration policy: The effects of UK policymaking on refugees in scotland. Journal of Social Policy, 44(2), 357-375, April. https://doi.org/10.1017/S004727941500001X.
 • Mülteciler Derneği. (24 Şubat 2022). Türkiye’deki Suriyeli sayısı. https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli- sayisi/
 • Nas, Ç. (2015). Türkiye-AB ilişkilerinde geri kabul ve vize serbestliği: Hareketliliğin yönetimi. Marmara Journal of European Studies, 23(2). http://dosya.marmara.edu.tr/avrupa/ MJES/Vol%2023%20No%202/10_Cigdem_Nas_A5.pdf. Erişim tarihi: 07.10.2018.
 • Nedergaard, P. (2019). Borders and EU legitimacy problem: The 2015-2016 European refugee crisis. Policy Studies, 40(1), 80-91 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/014 42872.2018.1533112?needAccess=true. Erişim tarihi: 15.03.2019
 • Nordstokke, W., D., Zumbo, D., B. (2010). A new nonparametric levene test for equal variances. Psicológica, 31, 401-430. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16917017011. Erişim tarihi: 28.09.2020
 • Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson Nex International Edition, Seventh edition, ISBN 13: 978-1-292-02023-5
 • Özer Y., Y., Ateşok, Ö Z., Komşuoğlu, A. (2016). Türkiye’nin göçmen ve mültecilere yönelik eğitim politikalarının dönüşümü. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN. (Ed.). Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler: Tespitler ve öneriler, (ss.145-169), İstanbul: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı, Kasım.
 • Pierson, C. (2015). Modern Devlet. Neşet Kutluğ ve Burcu Erdoğan. (Çev.). Ankara: Chivi yazıları Yayınevi, 2. Baskı.
 • Poggi, G. (2014). Devlet: Doğası, gelişimi ve geleceği. (Çev. Aysun Babacan). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Robinson, M. (2008). Hybrid States: Globalisation and the Politics of State Capacity. Political Studies, 56(3), 566-583, October. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9248.2008.00751. Erişim tarihi: 28.02.2018.
 • Sağıroğlu, Z. A. (2017). Central migration managment in Turkey. Prof. Dr. Adem ESEN- Mehmet DUMAN. Syrians under temporary protection in Turkey: Findings and recommendations. (Ed.). İstanbul: World Academy For Local Government And Democracy, (ss. 45-72), Aralık.
 • Schmitt, C. (2005). Siyasi ilahiyat: Egemenlik kuramı üzerine dört bölüm, E. Zeybekoğlu. (Çev.). Ankara: Dost Kitapevi, 2. Baskı, ISBN 975-298-024-4. http://plato.stanford.edu/entries/schmitt/?source=post_page
 • Seabrooke, L. (2002). Bringing legitimacy back in to neo-Weberian state theory and international relations. Working Paper 2002/6 (Australian National University, Department of International Relations, Canberra, September, ISBN 0 309 7315 3121 3. https://openresearchrepository.anu.edu.au/bitstream/1885/40628/3/02-6.pdf. 22.09.2020
 • Tabachnick, B. G., Fidell. L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson Education, Sixth edition, ISBN-13: 978-0-205-89081-1
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü. (22 Ağustos 2017). Suriyeli sığınmacılar için 'SIHHAT' Projesi. https://sggm.saglik.gov.tr/TR,25460/suriyeli-siginmacilar-icin-sihhat-projesi.html
 • Thies, G. C. (2015). State fiscal capacity and state failure. European Political Science Review, 7/2, 167-187. https/doi.org/10.1017/s175577391400037X.
 • Tüney, S. (2015). From the legal perspective of emergency managment and temporary protection status and Turkey’s legislation and practices in syrian Crisis. AICILS, Oxford. http//www.afad.gov.tr/upload/Node/2639/xfiles/198- 20151112171720-aicils-2015-oxford-conferenceproceedings-1.pdf. 01.05.2018
 • United Nations. (2020). Regional strategic overview, 2020-2021. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/73116.pdf.
 • Usami, M. (2012). Politika olarak hukuk: adalet ve yarar. (Çev. Ceylan Şule). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(1), 429-456. www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/1656/17697.pdf. Erişim tarihi: 12.12.2017.
 • Vergin, N. (2016). Siyasetin sosyolojisi: Kavramlar, tanımlar, yaklaşımlar. Doğan Kitap 10. Baskı, s.352
 • Yong A., G., Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 2013, 9(2), p. 79-94. doi: 10.20982/tqmp.p079. Erişim tarihi: 24.12.2020.
There are 68 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Public Administration, Political Science, International Relations
Journal Section Research Articles
Authors

Özgür Üzelakçil 0000-0003-1807-0413

Project Number YOK
Publication Date June 14, 2022
Submission Date March 6, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Üzelakçil, Ö. (2022). DAĞITICI VE KOLEKTİF İKTİDAR PERSPEKTİFİNDEN AÇIK KAPI POLİTİKASI ANALİZİ. Tarsus Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 1-27.