Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Evaluation of the Effectiveness of OECD Countries’ Health Care Sectors With Data Envelopment Analysis

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 251 - 276, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696248

Abstract

Today, health care improvements are increasing and accordingly, a significant part of the countries’ budgets are allocated to health services. It leads to use of health expenditures more efficiently and effectively. Measuring the performance of health sector is a valuable tool for policy makers. In this study, it is aimed to examine which OECD countries are effective or not by using ‘OECD Health Data 2016’ and health indicators. In this context, Data Envelopment Analysis, which is a non-parametric method, developed for measuring the activities of “similar decision making units, will be used. In the first part of the study, the comparison of the health sectors of OECD, will be defined and then similar researches will be focused on. Then data set and variables will be introduced in the third part. In the last part, the results will be included, effective and ineffective OECD countries will be identified.

References

 • Afonso, A., ve Aubyn, M. (2005). Non-Parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries. Journal of Applied Economics, 8(2), 227-246.
 • Altun, D. (2006). Türk Telekomünikasyon A.Ş. il Telekom müdürlüklerinin etkinlik ölçümü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Aydemir, Z.C. (2002). Bölgesel rekabet edebilirlik kapsamında illerin kaynak kullanım görece verimlilikleri: veri zarflama analizi uygulaması (Uzmanlık Tezi). DPT, Ankara.
 • Balıkçı, C. (2016). Türkiye’deki Hava alanlarının 2009–2014 yılları arasındaki etkinliğinin veri zarflama analizi ve Malmquist Endeks metoduyla incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya).
 • Banker, R.D., Charnes, A., ve Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.
 • Barutçu, Y. (2013). Etkinlik ve verimlilik ölçüm yöntemleri üzerine bir yazılım uygulaması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Behdioğlu, S., ve Özcan, G. (2009). Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 301–326.
 • Budak, H. (2011). Veri zarflama analizi ve türk bankacılık sektöründe uygulaması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95-110.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., ve Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
 • Colbert, A., Levary, R.R., ve Shaner, M.C. (2000). Determining the relative efficiency of MBA programs using DEA. European Journal of Operational Research,125(3), 656– 669.
 • Ertay, T., ve Ruan D. (2005). Data envelopment analysis based decision model for optimal operator allocation in CMS. European Journal of Operational Research, 164(3), 800-810.
 • Golany, B., ve Roll, Y. (1989). An application procedure for DEA. International Journal of Management Science, 17(3), 237-250.
 • İnan, A.E. (2000). Banka etkinliğinin ölçülmesi ve düşük enflasyon sürecinde bankacılıkta etkinlik. Bankacılar Dergisi, 34, 82-96.
 • Kıran, B. (2008). Kalkınmada öncelikli illerin ekonomik etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana).
 • Matthews, K., ve İsmail, M. (2006). Effciency and productivity growth of domestic and foreign commercial banks in malaysia. Cardiff Economics Working Papers E2006/2.
 • Mirmirani, S., ve Lippmann, M. (2004). Health care system efficiency analysis of G12 countries. International Business ve Economics Research Journal, 3(5), 35-42.
 • Ng Chu, Y. (2011). The productive efficiency of chinese hospitals. China Economic Review, 38, 428-439.
 • OECD. (2015). OECD360 Türkiye. Erişim tarihi: 13.03.2017, http://www.oecd360.org/oecd360/pdf/domain21___media2006___313169-nu69tolkxi.pdf.  
 • OECD. (2016). OECD Health Statistics 2016. Erişim tarihi: 23.02.2017, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm.
 • Oruç, K.O. (2008). Veri zarflama analizi ile bulanık ortamda etkinlik ölçümleri ve üniversitelerde bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta).
 • Sarı, Z. (2015). Veri zarflama analizi ve bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Spinks, J., ve Hollingsworth, B. (2005). Health production and the socioeconomic determinants of health in OECD countries: the use of efficiency models. Working Paper No:151, Centre For Health Economics, Monash University.
 • Şahin, İ. (1999). Sağlık kurumlarında göreceli verimlilik ölçümü: sağlık bakanlığı hastanelerinin illere göre karşılaştırmalı verimlilik analizi. Amme İdaresi Dergisi, 32(2), 123-145.
 • Timor, M., ve Lorcu, F. (2010), Türkiye ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin sağlık sistem performanslarının kümeleme ve veri zarflama analizi ile karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 21(65), 25-46.
 • WHO. (2015), World health statistics 2015. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, Luxembourg.
 • Yıldırım, H.H. (2004). AB üye ve aday ülke sağlık sistemlerinin verimlilik skorları 2000 (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Yolalan, R. (1993). İşletmeler arası göreli etkinlik ölçümü. Milli Prodüktive Merkezi Yayınları: 483, Ankara.

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2020, Volume 7, Issue 1, 251 - 276, 28.02.2020
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696248

Abstract

Günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler giderek artmakta ve buna bağlı olarak ülkeler bütçelerinin önemli bir kısmını sağlık hizmetlerine ayırmaktadır. Bu durum ise sağlık harcamalarının daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını gündeme getirmektedir. Sağlık sektörlerinin performansının ölçülmesi politika yapıcılar için değerli bir araç olmaktadır. Bu çalışmada, ‘OECD Health Data 2016’ ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sağlık göstergelerinden yararlanılarak sağlık alanında etkin olan ve olmayan İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) üye ülkelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, üretilen mal ve hizmet açısından birbirine benzer karar verme birimlerinin göreli etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilmiş ve parametrik olmayan etkinlik yöntemi olan Veri Zarflama Analizi tekniği kullanılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde OECD ülkelerinin sağlık sektörlerinin karşılaştırılmasına, ikinci bölümünde benzer çalışmalara, üçüncü bölümünde veri ve değişkenlere yer verilecektir. Son bölümde analiz sonuçlarına yer verilecek, sağlık açısından etkin olan-olmayan OECD ülkeleri tespit edilecektir.

References

 • Afonso, A., ve Aubyn, M. (2005). Non-Parametric approaches to education and health efficiency in OECD countries. Journal of Applied Economics, 8(2), 227-246.
 • Altun, D. (2006). Türk Telekomünikasyon A.Ş. il Telekom müdürlüklerinin etkinlik ölçümü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Aydemir, Z.C. (2002). Bölgesel rekabet edebilirlik kapsamında illerin kaynak kullanım görece verimlilikleri: veri zarflama analizi uygulaması (Uzmanlık Tezi). DPT, Ankara.
 • Balıkçı, C. (2016). Türkiye’deki Hava alanlarının 2009–2014 yılları arasındaki etkinliğinin veri zarflama analizi ve Malmquist Endeks metoduyla incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya).
 • Banker, R.D., Charnes, A., ve Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale efficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9), 1078-1092.
 • Barutçu, Y. (2013). Etkinlik ve verimlilik ölçüm yöntemleri üzerine bir yazılım uygulaması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara).
 • Behdioğlu, S., ve Özcan, G. (2009). Veri zarflama analizi ve bankacılık sektöründe bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 301–326.
 • Budak, H. (2011). Veri zarflama analizi ve türk bankacılık sektöründe uygulaması. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95-110.
 • Charnes, A., Cooper, W.W., ve Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.
 • Colbert, A., Levary, R.R., ve Shaner, M.C. (2000). Determining the relative efficiency of MBA programs using DEA. European Journal of Operational Research,125(3), 656– 669.
 • Ertay, T., ve Ruan D. (2005). Data envelopment analysis based decision model for optimal operator allocation in CMS. European Journal of Operational Research, 164(3), 800-810.
 • Golany, B., ve Roll, Y. (1989). An application procedure for DEA. International Journal of Management Science, 17(3), 237-250.
 • İnan, A.E. (2000). Banka etkinliğinin ölçülmesi ve düşük enflasyon sürecinde bankacılıkta etkinlik. Bankacılar Dergisi, 34, 82-96.
 • Kıran, B. (2008). Kalkınmada öncelikli illerin ekonomik etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana).
 • Matthews, K., ve İsmail, M. (2006). Effciency and productivity growth of domestic and foreign commercial banks in malaysia. Cardiff Economics Working Papers E2006/2.
 • Mirmirani, S., ve Lippmann, M. (2004). Health care system efficiency analysis of G12 countries. International Business ve Economics Research Journal, 3(5), 35-42.
 • Ng Chu, Y. (2011). The productive efficiency of chinese hospitals. China Economic Review, 38, 428-439.
 • OECD. (2015). OECD360 Türkiye. Erişim tarihi: 13.03.2017, http://www.oecd360.org/oecd360/pdf/domain21___media2006___313169-nu69tolkxi.pdf.  
 • OECD. (2016). OECD Health Statistics 2016. Erişim tarihi: 23.02.2017, http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm.
 • Oruç, K.O. (2008). Veri zarflama analizi ile bulanık ortamda etkinlik ölçümleri ve üniversitelerde bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta).
 • Sarı, Z. (2015). Veri zarflama analizi ve bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Spinks, J., ve Hollingsworth, B. (2005). Health production and the socioeconomic determinants of health in OECD countries: the use of efficiency models. Working Paper No:151, Centre For Health Economics, Monash University.
 • Şahin, İ. (1999). Sağlık kurumlarında göreceli verimlilik ölçümü: sağlık bakanlığı hastanelerinin illere göre karşılaştırmalı verimlilik analizi. Amme İdaresi Dergisi, 32(2), 123-145.
 • Timor, M., ve Lorcu, F. (2010), Türkiye ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin sağlık sistem performanslarının kümeleme ve veri zarflama analizi ile karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, 21(65), 25-46.
 • WHO. (2015), World health statistics 2015. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, Luxembourg.
 • Yıldırım, H.H. (2004). AB üye ve aday ülke sağlık sistemlerinin verimlilik skorları 2000 (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara).
 • Yolalan, R. (1993). İşletmeler arası göreli etkinlik ölçümü. Milli Prodüktive Merkezi Yayınları: 483, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Yağmur TOKATLIOĞLU (Primary Author)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0003-0134-6321
Türkiye


Ceren Büşra ERTONG This is me
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
0000-0002-8989-3276
Türkiye

Publication Date February 28, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tesamakademi696248, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {251 - 276}, doi = {10.30626/tesamakademi.696248}, title = {OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Tokatlıoğlu, Yağmur and Ertong, Ceren Büşra} }
APA Tokatlıoğlu, Y. & Ertong, C. B. (2020). OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ . TESAM Akademi Dergisi , 7 (1) , 251-276 . DOI: 10.30626/tesamakademi.696248
MLA Tokatlıoğlu, Y. , Ertong, C. B. "OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ" . TESAM Akademi Dergisi 7 (2020 ): 251-276 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tesamakademi/issue/52761/696248>
Chicago Tokatlıoğlu, Y. , Ertong, C. B. "OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". TESAM Akademi Dergisi 7 (2020 ): 251-276
RIS TY - JOUR T1 - OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yağmur Tokatlıoğlu , Ceren Büşra Ertong Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30626/tesamakademi.696248 DO - 10.30626/tesamakademi.696248 T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 276 VL - 7 IS - 1 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - doi: 10.30626/tesamakademi.696248 UR - https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696248 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of TESAM Akademy OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yağmur Tokatlıoğlu , Ceren Büşra Ertong %T OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 7 %N 1 %R doi: 10.30626/tesamakademi.696248 %U 10.30626/tesamakademi.696248
ISNAD Tokatlıoğlu, Yağmur , Ertong, Ceren Büşra . "OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ". TESAM Akademi Dergisi 7 / 1 (February 2020): 251-276 . https://doi.org/10.30626/tesamakademi.696248
AMA Tokatlıoğlu Y. , Ertong C. B. OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020; 7(1): 251-276.
Vancouver Tokatlıoğlu Y. , Ertong C. B. OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. TESAM Akademi Dergisi. 2020; 7(1): 251-276.
IEEE Y. Tokatlıoğlu and C. B. Ertong , "OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK SEKTÖRLERİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", TESAM Akademi Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 251-276, Feb. 2020, doi:10.30626/tesamakademi.696248