Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 407 - 427, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.956254

Abstract

Minorities are vulnerable populations that can often be subjected to oppression, assimilation, and discrimination within their countries. The term minorities, as used here, refer to groups that are fewer in number, non-dominant, and have characteristics than differ from the majority in a country. This study aims to analyze the Turkish minority in Bulgaria with respect to the issue of discrimination in the post-communist period, the period after 1989. The framework of discrimination was used to involve legal, economic, and cultural discrimination. As for the methodology, the study relied on in-depth interviews in Bulgaria, based on snowball sampling. In addition, relevant secondary data was also used as needed. The findings of the study show that a certain degree of progress has been made in the positions of the Turkish minority in the post-communist period, but the minority still suffers some degree of legal, economic, and cultural discriminations. Certain suggestions have also identified to overcome the issue of discrimination in concluding the study.

References

 • Alp, İ. (1990). Belge ve fotoğraflarla Bulgar mezalimi (1878-1989). Ankara: Trakya Üniversitesi Yayınları.
 • Atasoy, E. (2011). Bizden olan ötekiler: Asimilasyon kıskacındaki Bulgaristan Türkleri. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Bal-Göç (2020). Bulgaristan azınlık raporu.
 • Burton, J. (1990). Conflict: Human needs theory. New York: St. Martin’s Press.
 • Cote, J. E. (2006). Acculturation and identity: The Role of individualization theory. Human Development (49).
 • Craig, R. (2005). Systematic discrimination in employmment and the promotion of ethnic equality. Oslo: University of Oslo.
 • Crampton, R. J. (2007). Bulgaristan tarihi (Nuray Ekici, Çev. ). Bursa: Jeopolitika Yayınları.
 • Demirtaş Coşkun, B. (2001). Bulgaristan’la yeni dönem: Soğuk Savaş sonrası Ankara-Sofya İlişkileri. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Fenton, S. (2003). Ethnicity. Molden, MA: Blackwell.
 • Fenton, S. and Bradley, H. (2002). Ethnicity and economy: Race and class revisited. New York: Palgrave Macmillan.
 • Fitz-Gibbon, A. (2010). Positive peace. Amsterdam, Netherlands: Rodopi Publisher.
 • Galtung, J. (1990). Cultural violence. Journal of Peace Research, 27(3).
 • Guidance Note of the Seceratary (2014). General on racial discrimination and protection of minorities. Guidance Note of the Seceratary.
 • Horowitz, D. L. (1985). Ethnic groups in conflicts. Berkeley: University of California Press.
 • Jenkins, R. (2004). Social identity. London and New York: Routledge.
 • Kafesoğlu, İ. (1985). Bulgarların kökeni. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • Karatay, O. (2018). Bulgarlar: Yitik bir Türk kavmi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Karpat, K. H. (2004). Balkanlar’da Osmanlı mirası ve ulusçuluk. Ankara: İmge Yayınları.
 • Kitle, M. E. and Whitley, B. E. (2010). The psychology of prejudice and discrimination. Wadsworth: Cengage Learning.
 • Koçak, R. D. (2020). Leadership without hierarchy and authority: lateral leadership. International Journal of Social Inquiry. (2), 657-680.
 • Kut, Ş. (2005). Balkanlarda kimlik ve egemenlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lütem, Ö. E. (2000). Türk-Bulgar ilişkileri: 1983-1989. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Olli, E. and Olsen, K. B. (2005). Towards common measures for discrimination: Recommendations for improving the measurement of discrimination. Oslo. Copenhagen: Danish Institute of Human Rights.
 • Oudhof, K. (2007). Ethnic minorities, discrimination and Well-Being in the ESS. Statistics, Netherlands.
 • Öğretir, A. and Özçelik, S. (2008). The study of ethnocentrism, stereotype and prejudice: Psycho-analytical and psycho-dynamic theories. Journal Of Qafqaz University. (24), 236-244.
 • Özçelik, S. (2016). The triangular conflict of Russia, Ukraine, and the Crimean Tatars: Analysis of the 2014 Crimean Occupation and Annexation. Turkey’s foreign policy and security perspectives in 21st century: Prospects and challenges. (Ed.) Sertif Demir. Boca Raton, FL: Universal Publisher.
 • Özçelik, S. (2016). The Analysis of the Crimean Tatars since 2014 Crimean Hybrid Conflict. Centre For European Studies Working Papers (Ceswp). 12(1), 42-46.
 • Özlem, K. (2019). Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve Türk Azınlık. Bursa: Dora.
 • Pazarcı, H. (2018). Uluslarası Hukuk. Ankara: Turhan.
 • Petricusic, A. (2005). The rights of minorities in international Laws: Tracing developments in normative arrangements of international organizations. Croatian International Relations Review. 38-39 (6).
 • Phinney, J. S. and Ong, A. D. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future direction. Journal of Counceling Psychology. (54), 271-281.
 • Rayner, E. (2005). Human development: An introduction to the psychodynamics of growth, maturity and ageing. New York: Routledge.
 • Sönmezoğlu, F. (2006). Türk dış politikası. İstanbul: Der yayınları.
 • Sigler, J. A. (1983). Minority rights. A comparative analysis. London, England: Greenwood Press.
 • United Nations Human Rights Office of Head Commissioner (2010). minority rights: International standartds and guidance of implementation. New York: UN Publications.
 • Yılmaz, M. E. (2005). Interactive problem solving in intercommunal conflicts. Peace Reviwew: A Journal of social Justice. 17 (4): 445-457.
 • Yılmaz, M. E. (2007). Etnik çatışmalar. Ankara: Nobel.

1989 Sonrası Dönemde Bulgaristan'daki Türk Azınlığına Yönelik Ayrımcılık Sorunu

Year 2021, Volume 8, Issue 2, 407 - 427, 30.07.2021
https://doi.org/10.30626/tesamakademi.956254

Abstract

Azınlıklar, ülkeleri içinde sıklıkla baskı, asimilasyon ve ayrımcılığa maruz kalabilen savunmasız topluluklardır. Burada kullanıldığı şekliyle azınlıklar terimi, sayıca daha az olan, baskın olmayan ve bir ülkedeki çoğunluktan farklı özelliklere sahip grupları ifade etmektedir. Bu çalışma, 1989 sonrası dönemde Bulgaristan’da yaşayan ve ülke nüfusunun en az %10’unu oluşturan Türk azınlığın durumunu, ayrımcılık sorunu bağlamında irdelemeyi ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrımcılık sorunu, yasal, ekonomik ve kültürel olmak üzere üçlü bir çerçevede ele alınmış ve söz konusu çerçeve Bulgaristan’daki Türk azınlığın durumuna uyarlanmıştır. Metodoloji bağlamında çalışma, kartopu yöntemi temelinde azınlık temsilcileri ve diğer ilgililerle Bulgaristan’da yapılan yüz-yüze derinlemesine görüşmelere dayanmıştır. Bunun yanı sıra, konu ile alakalı yazılı ve görsel kaynaklar da ikincil veri olarak kullanılmıştır. Çalışma bulguları, komünizm dönemine göre Bulgaristan’daki Türklerin durumunda belirgin iyileşmeler olduğunu, ancak yine de, temel bir Avrupa Birliği ilkesi de olan ayrım gözetmeme (non-discrimination) ilkesinin yeterince yaşama geçirilemediğini, Türk azınlığın 1989 sonrası dönemde de değişik düzeylerde yasal, ekonomik ve kültürel ayrımcılığa maruz kaldığını göstermektedir. Söz konusu sorunlar çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmış ve bunların aşılması noktasında bir takım önerilere de yer verilmiştir.

References

 • Alp, İ. (1990). Belge ve fotoğraflarla Bulgar mezalimi (1878-1989). Ankara: Trakya Üniversitesi Yayınları.
 • Atasoy, E. (2011). Bizden olan ötekiler: Asimilasyon kıskacındaki Bulgaristan Türkleri. Bursa: MKM Yayıncılık.
 • Bal-Göç (2020). Bulgaristan azınlık raporu.
 • Burton, J. (1990). Conflict: Human needs theory. New York: St. Martin’s Press.
 • Cote, J. E. (2006). Acculturation and identity: The Role of individualization theory. Human Development (49).
 • Craig, R. (2005). Systematic discrimination in employmment and the promotion of ethnic equality. Oslo: University of Oslo.
 • Crampton, R. J. (2007). Bulgaristan tarihi (Nuray Ekici, Çev. ). Bursa: Jeopolitika Yayınları.
 • Demirtaş Coşkun, B. (2001). Bulgaristan’la yeni dönem: Soğuk Savaş sonrası Ankara-Sofya İlişkileri. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Fenton, S. (2003). Ethnicity. Molden, MA: Blackwell.
 • Fenton, S. and Bradley, H. (2002). Ethnicity and economy: Race and class revisited. New York: Palgrave Macmillan.
 • Fitz-Gibbon, A. (2010). Positive peace. Amsterdam, Netherlands: Rodopi Publisher.
 • Galtung, J. (1990). Cultural violence. Journal of Peace Research, 27(3).
 • Guidance Note of the Seceratary (2014). General on racial discrimination and protection of minorities. Guidance Note of the Seceratary.
 • Horowitz, D. L. (1985). Ethnic groups in conflicts. Berkeley: University of California Press.
 • Jenkins, R. (2004). Social identity. London and New York: Routledge.
 • Kafesoğlu, İ. (1985). Bulgarların kökeni. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.
 • Karatay, O. (2018). Bulgarlar: Yitik bir Türk kavmi. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Karpat, K. H. (2004). Balkanlar’da Osmanlı mirası ve ulusçuluk. Ankara: İmge Yayınları.
 • Kitle, M. E. and Whitley, B. E. (2010). The psychology of prejudice and discrimination. Wadsworth: Cengage Learning.
 • Koçak, R. D. (2020). Leadership without hierarchy and authority: lateral leadership. International Journal of Social Inquiry. (2), 657-680.
 • Kut, Ş. (2005). Balkanlarda kimlik ve egemenlik. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Lütem, Ö. E. (2000). Türk-Bulgar ilişkileri: 1983-1989. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Olli, E. and Olsen, K. B. (2005). Towards common measures for discrimination: Recommendations for improving the measurement of discrimination. Oslo. Copenhagen: Danish Institute of Human Rights.
 • Oudhof, K. (2007). Ethnic minorities, discrimination and Well-Being in the ESS. Statistics, Netherlands.
 • Öğretir, A. and Özçelik, S. (2008). The study of ethnocentrism, stereotype and prejudice: Psycho-analytical and psycho-dynamic theories. Journal Of Qafqaz University. (24), 236-244.
 • Özçelik, S. (2016). The triangular conflict of Russia, Ukraine, and the Crimean Tatars: Analysis of the 2014 Crimean Occupation and Annexation. Turkey’s foreign policy and security perspectives in 21st century: Prospects and challenges. (Ed.) Sertif Demir. Boca Raton, FL: Universal Publisher.
 • Özçelik, S. (2016). The Analysis of the Crimean Tatars since 2014 Crimean Hybrid Conflict. Centre For European Studies Working Papers (Ceswp). 12(1), 42-46.
 • Özlem, K. (2019). Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve Türk Azınlık. Bursa: Dora.
 • Pazarcı, H. (2018). Uluslarası Hukuk. Ankara: Turhan.
 • Petricusic, A. (2005). The rights of minorities in international Laws: Tracing developments in normative arrangements of international organizations. Croatian International Relations Review. 38-39 (6).
 • Phinney, J. S. and Ong, A. D. (2007). Conceptualization and measurement of ethnic identity: Current status and future direction. Journal of Counceling Psychology. (54), 271-281.
 • Rayner, E. (2005). Human development: An introduction to the psychodynamics of growth, maturity and ageing. New York: Routledge.
 • Sönmezoğlu, F. (2006). Türk dış politikası. İstanbul: Der yayınları.
 • Sigler, J. A. (1983). Minority rights. A comparative analysis. London, England: Greenwood Press.
 • United Nations Human Rights Office of Head Commissioner (2010). minority rights: International standartds and guidance of implementation. New York: UN Publications.
 • Yılmaz, M. E. (2005). Interactive problem solving in intercommunal conflicts. Peace Reviwew: A Journal of social Justice. 17 (4): 445-457.
 • Yılmaz, M. E. (2007). Etnik çatışmalar. Ankara: Nobel.

Details

Primary Language English
Subjects International Relations
Journal Section Articles
Authors

Muzaffer Ercan YILMAZ This is me (Primary Author)
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
0000-0002-3938-0579
Türkiye


Sertif DEMİR This is me
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ
0000-0001-8329-8735
Türkiye


Zeynep KALFA This is me
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
0000-0003-1199-8702
Türkiye

Publication Date July 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tesamakademi956254, journal = {TESAM Akademi Dergisi}, issn = {2148-2462}, eissn = {2458-9217}, address = {}, publisher = {TESAM Ekonomik Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {407 - 427}, doi = {10.30626/tesamakademi.956254}, title = {Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Muzaffer Ercan and Demir, Sertif and Kalfa, Zeynep} }
APA Yılmaz, M. E. , Demir, S. & Kalfa, Z. (2021). Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era . TESAM Akademi Dergisi , 8 (2) , 407-427 . DOI: 10.30626/tesamakademi.956254
MLA Yılmaz, M. E. , Demir, S. , Kalfa, Z. "Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era" . TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 407-427 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tesamakademi/issue/64331/956254>
Chicago Yılmaz, M. E. , Demir, S. , Kalfa, Z. "Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era". TESAM Akademi Dergisi 8 (2021 ): 407-427
RIS TY - JOUR T1 - Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era AU - Muzaffer Ercan Yılmaz , Sertif Demir , Zeynep Kalfa Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30626/tesamakademi.956254 DO - 10.30626/tesamakademi.956254 T2 - TESAM Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 407 EP - 427 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-2462-2458-9217 M3 - doi: 10.30626/tesamakademi.956254 UR - https://doi.org/10.30626/tesamakademi.956254 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of TESAM Akademy Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era %A Muzaffer Ercan Yılmaz , Sertif Demir , Zeynep Kalfa %T Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era %D 2021 %J TESAM Akademi Dergisi %P 2148-2462-2458-9217 %V 8 %N 2 %R doi: 10.30626/tesamakademi.956254 %U 10.30626/tesamakademi.956254
ISNAD Yılmaz, Muzaffer Ercan , Demir, Sertif , Kalfa, Zeynep . "Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era". TESAM Akademi Dergisi 8 / 2 (July 2021): 407-427 . https://doi.org/10.30626/tesamakademi.956254
AMA Yılmaz M. E. , Demir S. , Kalfa Z. Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 407-427.
Vancouver Yılmaz M. E. , Demir S. , Kalfa Z. Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era. TESAM Akademi Dergisi. 2021; 8(2): 407-427.
IEEE M. E. Yılmaz , S. Demir and Z. Kalfa , "Discrimination Issue Toward the Turkish Minority in Bulgaria in the Post-1989 Era", TESAM Akademi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 407-427, Jul. 2021, doi:10.30626/tesamakademi.956254