Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 69 - 91, 25.12.2016

Abstract

Amerika Birleşik Devletlerinde 2007 yılında meydana gelen finansal krizin önemli nedenleri arasında bankaların ve diğer şirketlerin çok fazla risk üstlendiği yorumcular tarafından kabul edilmektedir1. Bu nedenle şirket iflaslarının ve krizlerinin önlenmesi amacıyla riskin erken saptanması sistemi kurulması günümüzde tüm anonim şirketler için bir zorunluluk halini almıştır. Çalışmamızda Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi kapsamında riskin erken saptanması ve yönetimi konusu ele alınmakta ve iki sorunun cevabı aranmaktadır: Türk Ticaret Kanunu gereğince geniş anlamda bir risk yönetim sistemi mi kurulmalıdır? Yönetim kurullarının riskin erken tespiti ve yönetimi sistemi kurma yükümlülüğü sadece borsa şirketlerinde mi bulunmaktadır?

References

 • Akçakanat, Özen (2012), ‘Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi Süresi’, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, S. 7, C. 4, s. 30-46.
 • Akdağ Güney, Necla (2012), Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Aytaç, Zühtü (2015), ‘Borsa Şirketleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara, s. 21-57.
 • Baums, Theodor (2011), “Risiko und Risikosteuerung im Aktienrecht”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), s. 218-274.
 • Bozer, Ali (1965), Sigorta Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Yayınları.
 • Bozkurt Yaşar, Sevgi (2015), Anonim Şirketlerde İşadamı Kararı İlkesinin (Business Judgment Rule) Uygulanması, İstanbul, Beta.
 • Böckli, Peter (2009), Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich, Schulthess Verlag.
 • Böckli, Peter (2005), Audit Committee, Zürich, Schulthess.
 • Can, Mertol (2007), Türk Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Çetin, Nusret & Töremiş, Hatice Ebru & Cantimur, Zeynep (2014), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Sistematik Analizi, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Demir, Erdal (2013), Sermaye Piyasası Kurulu’nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Dreher, Meinrad ‘Die Vorstandsverantwortung im Geflecht von Risikomanagement, Compliance und interner Revision’: Kindler, Peter & Koch, Jens & Ulmer, Peter & Winter, Martin (Editörler) (2010), Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag, München, C.H. Beck.
 • Eminoğlu, Cafer (2014), Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Eriş, Gönen (2014), Açıklamalı – İçtihatlı 6335-6552 Sayılı Kanunlarla Güncellenmiş TTK Hükümlerine Göre Ticari İşletme ve Şirketler, Cilt II, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Fairfax, Lisa M. (2012-2013), ‘Managing Expectations: Does the Directors’ Duty to Monitor Promise More Than It Can Deliver?’ 10 U. St. Thomas L. J., s. 416-448,
 • Fleischer, Holger “Von ‘bubble laws’ und ‘quack regulation’ – Zur Kritik kriseninduzierter Reformgesetze im Aktien- und Kapitalmarktrecht”: Hommelhoff, Peter& Rawert, Peter & Schmidt, Karsten (Editörler) (2007), Festschrift für Hans-Joachim Priester zum 70. Geburtstag, Köln, Otto Schmidt, s. 75-94.
 • Goette, Wulf & Habersack,
 • Mathias & Kalss, Susanne
 • (Editörler) (2008), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl., München, C.H. Beck & Vahlen, (Anılış: MüKoAktG/Yazar).
 • Gökalp, Namık Kemal (2014), Sermaye Piyasalarında Halka Arz – “Yöntemler, Uygulama ve Analizi”, İstanbul, Beta.
 • Habersack, Mathias (2008), “Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss nach dem BilMoG”, Die Aktiengesellschaft (AG), s. 98-107.
 • Hauschka, Christoph H. (2010), Corporate Compliance, 2. Aufl., München, C.H. Beck.
 • Heidel, Thomas (2011), Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, 3. Aufl., Baden-Baden, Nomos.
 • Hemeling, Peter (2011), ‘Organisationspflichten des Vorstands zwischen Rechtspflicht und Opportunität’, Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (ZHR) 175, s. 368-287.
 • Holle, Philipp Maximilian (2014), Legalitätskontrolle im Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht, Tübingen, Mohr Siebeck.
 • Holzhauser, Guido & Sutter, Carolin (Editörler) (2011), Interdisziplinäre Aspekte von Compliance, Baden-Baden, Nomos.
 • Honsell, Heinrich & Vogt, Nedim Peter & Watter, Rolf (Editörler) (2012), Basler Kommentar, Obligationenrecht II (Art. 530 – 1186 OR), 4. Aufl., Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag.
 • Huth, Mark-Alexander (2007), Die Vorstandspflicht zur Risikoüberwachung, Baden-Baden, Nomos.
 • Huth, Mark-Alexander (2007), “Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung”, Der Betriebs-Berater (BB), Heft 40, s. 2167-2170.
 • Hüffer, Uwe & Koch, Jens (2016), Aktiengesetz, Beck’sche Kurzkommentar, 12. Aufl., Bonn, C.H. Beck.
 • Ihrig, Hans-Christoph & Schäfer, Carsten (2014), Rechte und Pflichten des Vorstands, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt.
 • Inderst, Cornelia & Bannenberg, Britta & Poppe, Sina (Editörler) (2013), Compliance: Aufbau - Management - Risikobereiche, 2. Aufl., Heidelberg, C.F. Müller.
 • Jakobus, Philipp (2014), Die Vorstandspflicht zum Risikomanagement, Augsburg, Nomos.
 • Kırca, İsmail & ŞehiraliÇelik, Feyzan Hayal & Manavgat, Çağlar (2013), Anonim Şirketler Hukuku – Cilt 1, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Kort, Michael (2010) “Risikomangement nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), s. 440-471.
 • Kortunay, Ayhan (2015), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Manavgat, Çağlar (2016), Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Martin, Thomas A. & Bär, Thomas (2001), Grundzüge des Risikomanagements nach KonTraG, De Gruyet Oldenburg.
 • Meier-Hayoz, Arthur & Forstmoser, Peter (2010), Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Aufl., Bern, Stämpfli Verlag.
 • Moroğlu, Erdoğan (2016), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu – Değerlendirme ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Özkorkut, Korkut (2013), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Pulaşlı, Hasan (2003), Corporate Governance – Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Pulaşlı, Hasan (2012), Yeni Şirketler Hukuku Genel Esasları, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Schmidt, Karsten & Lutter, Marcus (Editörler) (2015), Aktiengesetz Kommentar, 3. Aufl., Köln, Otto Schmidt.
 • Seibert, Ulrich “Die Entstehung des § 91 Abs. 2 AktG im KonTraG – ‘Risikomanagement’ oder ‘Frühwarnsystem’?”: Westermann, Harm Peter & Mock, Klaus (Editörler) (2000), Festschrift für Gerold Bezzenberger zum 70. Geburtstag am 13. März 2000, Berlin, de Gruyter, s. 427-438.
 • Spindler, Gerald & Stilz, Eberhard (Editörler) (2010), Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl., München, C.H. Beck.
 • Şener, Oruç Hami (2015), Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tekinalp, Ünal (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Üçışık, Güzin & Çelik, Aydın (2013), Anonim Ortaklıklar Hukuku 1. Cilt, Ankara, Adalet.

Year 2016, Volume 2, Issue 2, 69 - 91, 25.12.2016

Abstract

References

 • Akçakanat, Özen (2012), ‘Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi Süresi’, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, S. 7, C. 4, s. 30-46.
 • Akdağ Güney, Necla (2012), Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Aytaç, Zühtü (2015), ‘Borsa Şirketleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara, s. 21-57.
 • Baums, Theodor (2011), “Risiko und Risikosteuerung im Aktienrecht”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), s. 218-274.
 • Bozer, Ali (1965), Sigorta Hukuku, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Yayınları.
 • Bozkurt Yaşar, Sevgi (2015), Anonim Şirketlerde İşadamı Kararı İlkesinin (Business Judgment Rule) Uygulanması, İstanbul, Beta.
 • Böckli, Peter (2009), Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich, Schulthess Verlag.
 • Böckli, Peter (2005), Audit Committee, Zürich, Schulthess.
 • Can, Mertol (2007), Türk Özel Sigorta Hukuku, 2. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi.
 • Çetin, Nusret & Töremiş, Hatice Ebru & Cantimur, Zeynep (2014), 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Sistematik Analizi, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Demir, Erdal (2013), Sermaye Piyasası Kurulu’nun Anonim Şirketlerdeki Yönetim Kuruluna İlişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Dreher, Meinrad ‘Die Vorstandsverantwortung im Geflecht von Risikomanagement, Compliance und interner Revision’: Kindler, Peter & Koch, Jens & Ulmer, Peter & Winter, Martin (Editörler) (2010), Festschrift für Uwe Hüffer zum 70. Geburtstag, München, C.H. Beck.
 • Eminoğlu, Cafer (2014), Türk Ticaret Kanunu'nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Eriş, Gönen (2014), Açıklamalı – İçtihatlı 6335-6552 Sayılı Kanunlarla Güncellenmiş TTK Hükümlerine Göre Ticari İşletme ve Şirketler, Cilt II, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Fairfax, Lisa M. (2012-2013), ‘Managing Expectations: Does the Directors’ Duty to Monitor Promise More Than It Can Deliver?’ 10 U. St. Thomas L. J., s. 416-448,
 • Fleischer, Holger “Von ‘bubble laws’ und ‘quack regulation’ – Zur Kritik kriseninduzierter Reformgesetze im Aktien- und Kapitalmarktrecht”: Hommelhoff, Peter& Rawert, Peter & Schmidt, Karsten (Editörler) (2007), Festschrift für Hans-Joachim Priester zum 70. Geburtstag, Köln, Otto Schmidt, s. 75-94.
 • Goette, Wulf & Habersack,
 • Mathias & Kalss, Susanne
 • (Editörler) (2008), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 3. Aufl., München, C.H. Beck & Vahlen, (Anılış: MüKoAktG/Yazar).
 • Gökalp, Namık Kemal (2014), Sermaye Piyasalarında Halka Arz – “Yöntemler, Uygulama ve Analizi”, İstanbul, Beta.
 • Habersack, Mathias (2008), “Aufsichtsrat und Prüfungsausschuss nach dem BilMoG”, Die Aktiengesellschaft (AG), s. 98-107.
 • Hauschka, Christoph H. (2010), Corporate Compliance, 2. Aufl., München, C.H. Beck.
 • Heidel, Thomas (2011), Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, 3. Aufl., Baden-Baden, Nomos.
 • Hemeling, Peter (2011), ‘Organisationspflichten des Vorstands zwischen Rechtspflicht und Opportunität’, Zeitschrift für das Gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (ZHR) 175, s. 368-287.
 • Holle, Philipp Maximilian (2014), Legalitätskontrolle im Kapitalgesellschafts- und Konzernrecht, Tübingen, Mohr Siebeck.
 • Holzhauser, Guido & Sutter, Carolin (Editörler) (2011), Interdisziplinäre Aspekte von Compliance, Baden-Baden, Nomos.
 • Honsell, Heinrich & Vogt, Nedim Peter & Watter, Rolf (Editörler) (2012), Basler Kommentar, Obligationenrecht II (Art. 530 – 1186 OR), 4. Aufl., Basel, Helbing Lichtenhahn Verlag.
 • Huth, Mark-Alexander (2007), Die Vorstandspflicht zur Risikoüberwachung, Baden-Baden, Nomos.
 • Huth, Mark-Alexander (2007), “Grundsätze ordnungsmäßiger Risikoüberwachung”, Der Betriebs-Berater (BB), Heft 40, s. 2167-2170.
 • Hüffer, Uwe & Koch, Jens (2016), Aktiengesetz, Beck’sche Kurzkommentar, 12. Aufl., Bonn, C.H. Beck.
 • Ihrig, Hans-Christoph & Schäfer, Carsten (2014), Rechte und Pflichten des Vorstands, Köln, Verlag Dr. Otto Schmidt.
 • Inderst, Cornelia & Bannenberg, Britta & Poppe, Sina (Editörler) (2013), Compliance: Aufbau - Management - Risikobereiche, 2. Aufl., Heidelberg, C.F. Müller.
 • Jakobus, Philipp (2014), Die Vorstandspflicht zum Risikomanagement, Augsburg, Nomos.
 • Kırca, İsmail & ŞehiraliÇelik, Feyzan Hayal & Manavgat, Çağlar (2013), Anonim Şirketler Hukuku – Cilt 1, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Kort, Michael (2010) “Risikomangement nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz”, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR), s. 440-471.
 • Kortunay, Ayhan (2015), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Üyelerin Bilgi Edinme Hakkı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Manavgat, Çağlar (2016), Hukuki Bakımdan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Martin, Thomas A. & Bär, Thomas (2001), Grundzüge des Risikomanagements nach KonTraG, De Gruyet Oldenburg.
 • Meier-Hayoz, Arthur & Forstmoser, Peter (2010), Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Aufl., Bern, Stämpfli Verlag.
 • Moroğlu, Erdoğan (2016), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu – Değerlendirme ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Özkorkut, Korkut (2013), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Pulaşlı, Hasan (2003), Corporate Governance – Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Pulaşlı, Hasan (2012), Yeni Şirketler Hukuku Genel Esasları, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Schmidt, Karsten & Lutter, Marcus (Editörler) (2015), Aktiengesetz Kommentar, 3. Aufl., Köln, Otto Schmidt.
 • Seibert, Ulrich “Die Entstehung des § 91 Abs. 2 AktG im KonTraG – ‘Risikomanagement’ oder ‘Frühwarnsystem’?”: Westermann, Harm Peter & Mock, Klaus (Editörler) (2000), Festschrift für Gerold Bezzenberger zum 70. Geburtstag am 13. März 2000, Berlin, de Gruyter, s. 427-438.
 • Spindler, Gerald & Stilz, Eberhard (Editörler) (2010), Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Aufl., München, C.H. Beck.
 • Şener, Oruç Hami (2015), Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Tekinalp, Ünal (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Üçışık, Güzin & Çelik, Aydın (2013), Anonim Ortaklıklar Hukuku 1. Cilt, Ankara, Adalet.

Details

Journal Section Articles
Authors

Tuğçe Nimet YAŞAR>

Publication Date December 25, 2016
Application Date February 6, 2017
Acceptance Date November 10, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 2, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm290302, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2016}, volume = {2}, number = {2}, pages = {69 - 91}, title = {Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi}, key = {cite}, author = {Yaşar, Tuğçe Nimet} }
APA Yaşar, T. N. (2016). Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 2 (2) , 69-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/290302
MLA Yaşar, T. N. "Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 69-91 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/27074/290302>
Chicago Yaşar, T. N. "Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 (2016 ): 69-91
RIS TY - JOUR T1 - Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi AU - Tuğçe NimetYaşar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 91 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi %A Tuğçe Nimet Yaşar %T Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi %D 2016 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yaşar, Tuğçe Nimet . "Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2 / 2 (December 2016): 69-91 .
AMA Yaşar T. N. Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi. TFM. 2016; 2(2): 69-91.
Vancouver Yaşar T. N. Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2016; 2(2): 69-91.
IEEE T. N. Yaşar , "Anonim Şirketlerde Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 69-91, Dec. 2016