Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 1 - 22, 27.12.2017

Abstract

Ülkemizde elektrik piyasası faaliyetleri özelleştirilerek rekabete açılmıştır. Diğer enerji piyasaları yanında elektrik piyasası da EPDK tarafından düzenlenip yönetilmektedir. EPDK elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve satımı faaliyetle­ri ile ilgili olarak yönetmelikler çıkarmaktadır. Bu yönetme­likler esasen özel hukuk ilişkilerini kapsamaktadır. Ancak idari düzenlemelerin 6098 s. TBK’de yer alan sözleşmeler hukukuna ilişkin genel esaslarla uyumsuz olduğu birçok nokta görülmektedir. Bu uyumsuzluklar ortaya çıkan uyuş­mazlıkların çözümünü de olumsuz etkilemektedir. Sorun alanlarından birisi de, tüketim bedeli ödenmemiş olmasına rağmen tüketicinin elektriğinin tedarik şirketince kesilme­mesi ve kullanmaya devam etmesine izin verilmiş olmasıdır. Yargıtay içtihatlarına göre elektriğin kesilmemesi müterafik kusurdur ve alacaklı şirketin taleplerinde indirim yapılma­lıdır. Çalışmada ilk olarak elektrik satımı ile ilgili EPDK düzenlemeleri sözleşmeler hukuku perspektifinden kısaca değerlendirilmekte, akabinde de bazı Yargıtay kararları tar­tışılarak yeni öneriler getirilmektedir.

References

  • Arkan, Sabih (2016), Ticarî İşletme Hukuku, 22. Baskı, Ankara, BTAHE Yayınları. Aydoğdu, Murat & Ayan Serkan (2013), Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz ile İlgili Düzenlemeler, 1. Baskı, Ankara, Adalet. Aydın, Özdemir, Elif (2013), Akit Dışı Sorum¬lulukta Maddi Zarar ve Tazmini, 1. Baskı, Ankara, Adalet. Ayrancı, Hasan (2010), Enerji Sözleşmeleri, 1. Baskı, Ankara, 2010, Yetkin. Brox, Hans (1996), Allgemeines Schuldrecht, 23. Aufl., München, C. H. Beck. Çeker, Mustafa (2011), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku, Adana, Karahan. Döğerlioğlu, Işıksungur, Özlem (2011), ‘Elektriğin Hukuki Niteliği’, Erzincan ÜHFD, C: XV, S: 3-4, s. 249-266. Eren, Fikret (2014), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, Yetkin. Eren, Fikret (1975), Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, 1. Baskı, Ankara, Ankara ÜHF Yayınları. Gerçek, Adnan (2011), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. Baskı, Bursa, Ekin. Gümüş, M. Alper (2013), Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, C: I, 3. Bası, İstanbul, Vedat. Gürsoy, K. Tahir (1973), ‘Birden Fazla Kimse¬lerin Ayni Zarardan Sorumluluğu’, Ankara ÜHFD, C: 30, S: 1-4, s. 57-83. Hatemi, Hüseyin & Gökyayla, K. Emre (2011), Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 1. Baskı, İstanbul, Vedat. Helvacı, Mehmet (2000), Borçlar ve Ticaret Kanunun Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavra¬mı, 1. Baskı, İstanbul, Beta. Kaya, Arslan (1994), ‘Adi ve Ticari İşlerde Faiz”, İstanbul ÜHFD, C: LIV, S: 1-4, s. 347-366. Koca, Güneş (2004), ‘Tüketicinin Korunması Açısından Abonelik Sözleşmeleri’, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi>s.e.t. 24.10.2016. Kulalı, İhsan (1997), ‘Elektrik Sektöründe Özelleştirme ve Türkiye Uygulaması’, (DPT Uzman¬lık Tezi), Ankara, DPT Yayınları. Oğuzman, M. Kemal & Seliçi, Özer & Oktay Özdemir, Saibe (2009), Eşya Hukuku, 12. Baskı, İs¬tanbul, Filiz. Oğuzman, M. Kemal & Öz, M. Turgut (2013), Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C: I, 11. Baskı, İstanbul, Vedat. Oğuzman, M. Kemal & Öz, M. Turgut (2013), Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C: II, 10. Baskı, İstanbul, Vedat. Özel, Çağlar & Özcan, Büyüktanır Burcu G. &Özel Fatma (2013), ‘Elektrik Piyasalarında Elekt¬rik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler’, E-Journal of Yaşar University (JoY), S: 8 (Özel), s. 2075-2125, <http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploa¬ds/2014/01/27-%C3%96ZEL-B%C3%9CY%C3%¬9CKTANIR-%C3%96ZEL.pdf>s.e.t. 19.11.2016. Schaller, Jean-Marc, (2010), ‘Darf ein Schuld¬ner die Leistung verweigern?’, Jusletter, s. 1-10, <http://www.hol-law.ch/fileadmin/user_upload/Publications/Jean_Marc_Schaller/10_Darf_ein_Schuldner_die_Leistung_verweigern.pdf>s.e.t. 27.08.2016. Şenocak, Kemal (1995), ‘Mal Sigortalarında Si¬gorta Ettirenin Zararı Önleme ve Azaltma Vecibesi (TTK m. 1293)’, Ankara ÜHFD, C: 44, S: 1-4, s. 365- 424. Tandoğan, Haluk (2010), Türk Mes’uliyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Vedat. Tekinay, S. Sulhi & Akman, Sermet & Burcuoğlu, Haluk & Altop, Atilla (1993), Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, Filiz. Tiftik, Mustafa (1994), Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara, Yetkin. Yavuz, Cevdet & Acar Faruk &Özen, Burak (2013), Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 12. Baskı, İstanbul, Beta. Zevkliler, Aydın & Aydoğdu, Murat (2004), Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin. Yavuz, Mustafa (2011), ‘Elektrik Enerjisi Tedarik Sözleşmeleri’, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, <https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi>s.e.t. 10.12.2016. T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 (2014), ‘Kamu Özel İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu’, Ankara <http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komis¬yonu%20Raporlar/Attachments/221/Kamu%20 Özel%20İşbirliği%20ÖİK%20Raporu.pdf>s.e.t. 31.09.2016.

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 1 - 22, 27.12.2017

Abstract

References

  • Arkan, Sabih (2016), Ticarî İşletme Hukuku, 22. Baskı, Ankara, BTAHE Yayınları. Aydoğdu, Murat & Ayan Serkan (2013), Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz ile İlgili Düzenlemeler, 1. Baskı, Ankara, Adalet. Aydın, Özdemir, Elif (2013), Akit Dışı Sorum¬lulukta Maddi Zarar ve Tazmini, 1. Baskı, Ankara, Adalet. Ayrancı, Hasan (2010), Enerji Sözleşmeleri, 1. Baskı, Ankara, 2010, Yetkin. Brox, Hans (1996), Allgemeines Schuldrecht, 23. Aufl., München, C. H. Beck. Çeker, Mustafa (2011), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sigorta Hukuku, Adana, Karahan. Döğerlioğlu, Işıksungur, Özlem (2011), ‘Elektriğin Hukuki Niteliği’, Erzincan ÜHFD, C: XV, S: 3-4, s. 249-266. Eren, Fikret (2014), Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, Yetkin. Eren, Fikret (1975), Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, 1. Baskı, Ankara, Ankara ÜHF Yayınları. Gerçek, Adnan (2011), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, 2. Baskı, Bursa, Ekin. Gümüş, M. Alper (2013), Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, C: I, 3. Bası, İstanbul, Vedat. Gürsoy, K. Tahir (1973), ‘Birden Fazla Kimse¬lerin Ayni Zarardan Sorumluluğu’, Ankara ÜHFD, C: 30, S: 1-4, s. 57-83. Hatemi, Hüseyin & Gökyayla, K. Emre (2011), Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 1. Baskı, İstanbul, Vedat. Helvacı, Mehmet (2000), Borçlar ve Ticaret Kanunun Bakımından Para Borçlarında Faiz Kavra¬mı, 1. Baskı, İstanbul, Beta. Kaya, Arslan (1994), ‘Adi ve Ticari İşlerde Faiz”, İstanbul ÜHFD, C: LIV, S: 1-4, s. 347-366. Koca, Güneş (2004), ‘Tüketicinin Korunması Açısından Abonelik Sözleşmeleri’, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi>s.e.t. 24.10.2016. Kulalı, İhsan (1997), ‘Elektrik Sektöründe Özelleştirme ve Türkiye Uygulaması’, (DPT Uzman¬lık Tezi), Ankara, DPT Yayınları. Oğuzman, M. Kemal & Seliçi, Özer & Oktay Özdemir, Saibe (2009), Eşya Hukuku, 12. Baskı, İs¬tanbul, Filiz. Oğuzman, M. Kemal & Öz, M. Turgut (2013), Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C: I, 11. Baskı, İstanbul, Vedat. Oğuzman, M. Kemal & Öz, M. Turgut (2013), Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C: II, 10. Baskı, İstanbul, Vedat. Özel, Çağlar & Özcan, Büyüktanır Burcu G. &Özel Fatma (2013), ‘Elektrik Piyasalarında Elekt¬rik Sağlama Amaçlı Sözleşmeler’, E-Journal of Yaşar University (JoY), S: 8 (Özel), s. 2075-2125, <http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploa¬ds/2014/01/27-%C3%96ZEL-B%C3%9CY%C3%¬9CKTANIR-%C3%96ZEL.pdf>s.e.t. 19.11.2016. Schaller, Jean-Marc, (2010), ‘Darf ein Schuld¬ner die Leistung verweigern?’, Jusletter, s. 1-10, <http://www.hol-law.ch/fileadmin/user_upload/Publications/Jean_Marc_Schaller/10_Darf_ein_Schuldner_die_Leistung_verweigern.pdf>s.e.t. 27.08.2016. Şenocak, Kemal (1995), ‘Mal Sigortalarında Si¬gorta Ettirenin Zararı Önleme ve Azaltma Vecibesi (TTK m. 1293)’, Ankara ÜHFD, C: 44, S: 1-4, s. 365- 424. Tandoğan, Haluk (2010), Türk Mes’uliyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, Vedat. Tekinay, S. Sulhi & Akman, Sermet & Burcuoğlu, Haluk & Altop, Atilla (1993), Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, Filiz. Tiftik, Mustafa (1994), Akit Dışı Sorumlulukta Maddi Tazminatın Kapsamı, Ankara, Yetkin. Yavuz, Cevdet & Acar Faruk &Özen, Burak (2013), Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 12. Baskı, İstanbul, Beta. Zevkliler, Aydın & Aydoğdu, Murat (2004), Tüketicinin Korunması Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin. Yavuz, Mustafa (2011), ‘Elektrik Enerjisi Tedarik Sözleşmeleri’, (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, <https://tez.yok. gov.tr/UlusalTezMerkezi>s.e.t. 10.12.2016. T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 (2014), ‘Kamu Özel İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu’, Ankara <http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/zel%20htisas%20Komis¬yonu%20Raporlar/Attachments/221/Kamu%20 Özel%20İşbirliği%20ÖİK%20Raporu.pdf>s.e.t. 31.09.2016.

Details

Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Halit Aker This is me

Publication Date December 27, 2017
Application Date February 13, 2017
Acceptance Date November 27, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm371836, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {1 - 22}, title = {Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler}, key = {cite}, author = {Aker, Halit} }
APA Aker, H. (2017). Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 3 (2) , 1-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/33429/371836
MLA Aker, H. "Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017 ): 1-22 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/33429/371836>
Chicago Aker, H. "Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017 ): 1-22
RIS TY - JOUR T1 - Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler AU - HalitAker Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 22 VL - 3 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler %A Halit Aker %T Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Aker, Halit . "Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 2 (December 2017): 1-22 .
AMA Aker H. Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler. TFM. 2017; 3(2): 1-22.
Vancouver Aker H. Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2017; 3(2): 1-22.
IEEE H. Aker , "Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 1-22, Dec. 2017