Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 23 - 40, 27.12.2017

Abstract

Halka açık anonim ortaklıklarda ilişkili taraflar­ca gerçekleştirilecek Sermaye Piyasası Kurulu’nun be­lirlediği işlemler belirli bir prosedüre tabi tutulmuştur. Buna göre ortaklıklar ilişkili taraf işlemine başlama­dan önce yönetim kurulu kararı almak zorundadır. Bu işlemlerde alınan yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üye­lerinin çoğunluğunun onayı gerekmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı alı­namazsa işlemin genel kurulun onayına sunulması gerekir. Söz konusu genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamayacaktır. Ortaklıklar toplulu­ğunda ise belirtilen işlemlere, kaybın faaliyet yılı için­de kapatılması veya kapatılmasının taahhüt edilmesi koşuluyla izin verilmektedir (TTK m. 202). Böylece her iki kanunda ilişkili taraf işlemlerine farklı sonuç­lar bağlanmaktadır. 

References

  • Aker Halit, (2003), “Hakim İşletme İle Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hâkim İşletmenin Sadakat Borcu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXII S. 2, s. 153-204. AKER, Halit, (2008) “Türk Şirketler Hukukunda Yeni Bir Kurum: “Hâkim Şirketin Güvenden Doğan Sorumluluğu” (TTK Tasarısı m. 209): İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 4, s. 1-98. AKSOY, Mehmet Ali, (2013) “Türk Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sa. 1-2, s 45-76. AKIN İrfan,(2014) Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Ankara, Şeçkin. BAYER Walter / SELENTINPhilipp (2015), “Related Party Transactions: Der neueste EU-Vors¬chlag im Kontext des deutschen Aktien- und Konzernrechts”, NZG 2015 https://beck-online.beck.de/ Bcid/Y-300-Z-NZG-B-2015-S-7-N-1, 13.05.2017 (s 7-14). BOYACIOĞLU, Cumhur (2006), Konzern Kavramı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. EMİNOĞLU, Cafer (2013),Konzern/Gesellschaf¬tengruppe,Österreich-Turkei-EU Einrechtsverg¬leich, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. EMİNOĞLU, Cafer (2014) Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. FLEISCHER Holger (2014), ”Related Party Transactions bei börsennotierten Gesellschaften: Deutsches Aktien(konzern)recht und Europäische Reformvorschläge”, Betriebs – Berater, 2014 (2691-2700),https://beck-online.beck.de/Bcid/Y- 300-Z-BB-B-2014-S-2691-N-1 07.04.2017 GÖKTÜRK, Kürşat (2015) Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, Ankara, Adalet Yayınevi. KIRCA İsmail / SEHRİALİ ÇELİK, Feyzan Hayal / MANAVGAT, Çağlar, (2013) Anonim Şirkletler Hukuku, C I, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. MANAVGAT, Çağlar, (2016) Hukuki Bakım¬dan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. MULT H. C/ LUTTERMarcus (2014) “Die gep¬lante europäische Gesetzgebung zu, related party transactions“ Ergänzung zu Schneider, EuZW 2014, (s. 678-688), https://beck-online.beck.de/Bcid/Y- 300-Z-EUZW-B-2014-S-687-N-1, 13.05.2017. NILSSON, Gül Okutan (2009) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, XII Levha Yayınları. NILSSON, Gül Okutan (2015), “Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğunun Ana Hatları” ŞENOCAK Kemal Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, 15 - 16 Mayıs 2014, İstanbul : Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 2015, (s. 239-256). ÖZERHAN Yıldız (Akbulut)/ YANIK Serap, (2010). Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türkiye, Ankara, TÜRMOB Yayınları. – 475. PASLI, Ali (2008) “Anonim Ortaklıkta Kontrol Sahibinin Özel Konumu” İstanbul Üniversitesi Hu¬kuku Fakültesi Mecmuası, C 66 s 345-358. POROY Reha/ TEKİNALP, Ünal / ÇAMOĞLU Ersin, (2014) Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul, Vedat Kitapçılık. PULAŞLI Hasan (2007),” Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nite¬likleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, Sa.1- 2, s. 259-277. PULAŞLI, Hasan, (2014) Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Bası Ankara, Adalet yayınevi. ŞENER, Oruç Hami, (2012) Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku,İzmir, Seçkin. TEKİNALP, Ünal (2015) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku 4. Bası İstanbul, Vedat Kitapçılık. THEUSINGER, İgno (2015) “Alman Şirketler Topluluğu Hukuku İlkeler ve Güncel Pratik Sorunlar” ŞENOCAK Kemal Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, 15 - 16 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 2015, (s. 273-286). UYGUN, İbrahim Doğuhan (2015) Şirketler Topluluğu Hukukunda Paysahipliği Haklarına Dayalı Hakimiyet, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. VEIL,Rüdiger, (2017) “Transaktionen mit Related Parties im deutschen Aktien- und Konzernrecht Grundsatzfragen der Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie”, (521-530), NZG 2017https:// beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-NZG-B-2017-S- 521-N-1, 13.05.2017.

Year 2017, Volume 3, Issue 2, 23 - 40, 27.12.2017

Abstract

References

  • Aker Halit, (2003), “Hakim İşletme İle Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hâkim İşletmenin Sadakat Borcu”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), C. XXII S. 2, s. 153-204. AKER, Halit, (2008) “Türk Şirketler Hukukunda Yeni Bir Kurum: “Hâkim Şirketin Güvenden Doğan Sorumluluğu” (TTK Tasarısı m. 209): İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, S. 4, s. 1-98. AKSOY, Mehmet Ali, (2013) “Türk Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Sa. 1-2, s 45-76. AKIN İrfan,(2014) Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Ankara, Şeçkin. BAYER Walter / SELENTINPhilipp (2015), “Related Party Transactions: Der neueste EU-Vors¬chlag im Kontext des deutschen Aktien- und Konzernrechts”, NZG 2015 https://beck-online.beck.de/ Bcid/Y-300-Z-NZG-B-2015-S-7-N-1, 13.05.2017 (s 7-14). BOYACIOĞLU, Cumhur (2006), Konzern Kavramı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım. EMİNOĞLU, Cafer (2013),Konzern/Gesellschaf¬tengruppe,Österreich-Turkei-EU Einrechtsverg¬leich, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. EMİNOĞLU, Cafer (2014) Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. FLEISCHER Holger (2014), ”Related Party Transactions bei börsennotierten Gesellschaften: Deutsches Aktien(konzern)recht und Europäische Reformvorschläge”, Betriebs – Berater, 2014 (2691-2700),https://beck-online.beck.de/Bcid/Y- 300-Z-BB-B-2014-S-2691-N-1 07.04.2017 GÖKTÜRK, Kürşat (2015) Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları, Ankara, Adalet Yayınevi. KIRCA İsmail / SEHRİALİ ÇELİK, Feyzan Hayal / MANAVGAT, Çağlar, (2013) Anonim Şirkletler Hukuku, C I, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. MANAVGAT, Çağlar, (2016) Hukuki Bakım¬dan Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. MULT H. C/ LUTTERMarcus (2014) “Die gep¬lante europäische Gesetzgebung zu, related party transactions“ Ergänzung zu Schneider, EuZW 2014, (s. 678-688), https://beck-online.beck.de/Bcid/Y- 300-Z-EUZW-B-2014-S-687-N-1, 13.05.2017. NILSSON, Gül Okutan (2009) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, XII Levha Yayınları. NILSSON, Gül Okutan (2015), “Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğunun Ana Hatları” ŞENOCAK Kemal Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, 15 - 16 Mayıs 2014, İstanbul : Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 2015, (s. 239-256). ÖZERHAN Yıldız (Akbulut)/ YANIK Serap, (2010). Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları. Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları Türkiye, Ankara, TÜRMOB Yayınları. – 475. PASLI, Ali (2008) “Anonim Ortaklıkta Kontrol Sahibinin Özel Konumu” İstanbul Üniversitesi Hu¬kuku Fakültesi Mecmuası, C 66 s 345-358. POROY Reha/ TEKİNALP, Ünal / ÇAMOĞLU Ersin, (2014) Ortaklıklar Hukuku I, İstanbul, Vedat Kitapçılık. PULAŞLI Hasan (2007),” Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nite¬likleri ve Hakim Şirketin Güven Sorumluluğu” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XI, Sa.1- 2, s. 259-277. PULAŞLI, Hasan, (2014) Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Bası Ankara, Adalet yayınevi. ŞENER, Oruç Hami, (2012) Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku,İzmir, Seçkin. TEKİNALP, Ünal (2015) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku 4. Bası İstanbul, Vedat Kitapçılık. THEUSINGER, İgno (2015) “Alman Şirketler Topluluğu Hukuku İlkeler ve Güncel Pratik Sorunlar” ŞENOCAK Kemal Türk-Alman Marka Hukukunda Güncel gelişmeler ve Türk-Alman Şirketler Topluluğu Hukuku Uluslararası Sempozyumları, 15 - 16 Mayıs 2014, İstanbul, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, 2015, (s. 273-286). UYGUN, İbrahim Doğuhan (2015) Şirketler Topluluğu Hukukunda Paysahipliği Haklarına Dayalı Hakimiyet, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. VEIL,Rüdiger, (2017) “Transaktionen mit Related Parties im deutschen Aktien- und Konzernrecht Grundsatzfragen der Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie”, (521-530), NZG 2017https:// beck-online.beck.de/Bcid/Y-300-Z-NZG-B-2017-S- 521-N-1, 13.05.2017.

Details

Journal Section Articles
Authors

Mehmet Ali AKSOY>

0000-0003-0494-2962

Publication Date December 27, 2017
Application Date May 17, 2017
Acceptance Date November 16, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm371870, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, number = {2}, pages = {23 - 40}, title = {Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Aksoy, Mehmet Ali} }
APA Aksoy, M. A. (2017). Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 3 (2) , 23-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/33429/371870
MLA Aksoy, M. A. "Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017 ): 23-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/33429/371870>
Chicago Aksoy, M. A. "Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017 ): 23-40
RIS TY - JOUR T1 - Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi AU - Mehmet AliAksoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 40 VL - 3 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi %A Mehmet Ali Aksoy %T Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Aksoy, Mehmet Ali . "Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 2 (December 2017): 23-40 .
AMA Aksoy M. A. Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi. TFM. 2017; 3(2): 23-40.
Vancouver Aksoy M. A. Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2017; 3(2): 23-40.
IEEE M. A. Aksoy , "Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin 6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından Değerlendirilmesi", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 3, no. 2, pp. 23-40, Dec. 2017