Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 19 - 32, 25.07.2018

Abstract

Türk hukukunda ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile şirketler topluluğu kanuni bir düzenlemeye kavuşmuştur. TTK m. 195’te şirketler topluluğunun kural olarak ticaret şirketleri arasında kurulabileceği kabul edilmiş, ancak aynı maddenin beşinci fıkrasında şirketler topluluğunun hâkiminin bir teşebbüs olması halinde de şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilerek bu kurala geniş bir istisna getirilmiştir. Yine aynı maddede hâkim teşebbüsün tacir sayılacağı da öngörülmüştür. Bu çerçevede şirketler topluluğu anlamında teşebbüs kavramının belirlenmesi gerekmektedir. Zira bu düzenleme ile şirketler topluluğunun hâkimi ticaret şirketlerine ek olarak, gerçek kişiler, hangi kanun hükümleri uyarınca kurulduğuna bakılmaksızın tüzel kişiler ve hatta kişiliği bulunmayan birlikler de olabilecek ve kanun hükmü uyarınca başka hiçbir şartın gerçekleşmesi aranmaksızın bu kişi veya birlikler tacir kabul edilecektir. Bu da uygulamada çeşitli sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Çalışmada hâkim teşebbüs kavramı, doktrin ve uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunlar da göz önünde bulundurularak incelenmeye çalışılacaktır.

References

  • Aker, Halit (2009) Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü Hâkim Teşebbüs” BATİDER, S.2, C.15. Arı, Zekeriyya (2004), Rekabet Hukukunda Danışıklık Kavramı (Anlaşma, Karar, Uyumlu Eylem) ve Hukuki Sonuçları, Ankara. Arkan, Sabih (2016) Ticari İşletme Hukuku, Ankara (Ticari İşletme). Aslan, İ. Yılmaz (2007), Rekabet Hukuku, Teori-Uygulama-Mevzuat, 4. Baskı. Ateş, Mustafa (2013), Rekabet Hukukuna Giriş, Ankara. Aydoğdu, Fatih (2012), Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul. Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin (2017), Ticari İşletme Hukuku, Ankara. Bilgili, Fatih/ Demirkapı, Ertan (2013), Şirketler Hukuku, Bursa. Eminoğlu, Cafer (2013), Konzern/ Gesellschaftengruppe, Österreich-Türkei-EU, Ein Rechtsvergle-ich, İstanbul, (Konzern). Eminoğlu, Cafer (2014), Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim, İstanbul, (Kurumsal Yönetim). Günay, Cevdet İlhan (2010), Rekabet Kanunu Şerhi, Ankara. Gündoğdu, Gökmen (2014), Bir Şirketler Topluluğu En Az Kaç Bağlı Şirketten Oluşur? -Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu m. 195 Hükmü ile Uyumsuzluğu Sorunu, Legal Hukuk Dergisi, S.133, C.12, s.107-126. Güven, Pelin (2008), Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Ankara. Karaman Coşgun, Özlem (2015), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Teşebbüs Kavramı ve Tacir Sayılmasının Sonuçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S.1, C.21, s.107-166. Kendigelen, Abuzer (2012), Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler, İstanbul. Kocadağ, Nilgün (2015), Rekabet Hukuku Kapsamında Ana Şirketin Yavru Şirket İhlallerinden Doğan Sorumluluğu, Ankara, s.47 vd. https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/uzmanlik-tezleri/137-pdf. Ocak, Nazmi (2016), Rekabet Hukukunda Teşebbüsler ve Teşebbüslerin Hâkim Durumunun Tespiti, İstanbul. Okutan Nilsson, Gül (2009), Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, 1. Baskı, İstanbul. Özsunay, Ergun, Türk Kartel Hukukunda Teşebbüsler Arası Anlaşmalar ve Teşebbüs Birliklerinin Ka-rarları, Perşembe Konferansları, s.50, http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FPer%25c5%259fembe %2BKonferans%25c4%25b1%2BYay%25c4%25b1n%2Fperskonfyyn74.pdf, (22.05.2017). Öztunalı, Aydın (2014), Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Ankara. Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin (2017), Ortaklıklar Hukuku II, İstanbul. Pulaşlı, Hasan (2011), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.1, Ankara (Şerh). Pulaşlı, Hasan, (2011), Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tek Ortaklı Sermaye Şirketleri ve Buna İlişkin Bazı Özel Durumlar, REGESTA, S.1 (Tek Ortaklı Şirketler). Sanlı, Kerem Cem (2000), Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hü-kümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Ankara. Susuz, Kağan (2012), “ Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs Kavramı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S.2, C.18, s.269-279. Şener, Oruç Hami (2016), Ticari İşletme Hukuku, Ankara (Ticari İşletme). Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2017 (Ortaklıklar Hukuku). Tekinalp, Ünal (1990), Avrupa Topluğunun Hukuki ve İktisadi Sorunları, Avrupa Ekonomik Toplulu-ğu Antlaşmasının 85 ve 86. Maddeleri Anlamında İşletme Kavramı, İktisap ve Maliye, S.11, C. 26, (Avrupa Topluluğu). Tekinalp, Ünal (1999), Grup İçi Teşebbüsler Arasındaki Birleşme ve Devralmalar İçin Rekabet Kuru-lunun İznine Gerek Olup Olmadığı Sorunu, Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı, İstanbul, s.779-787 (Grup İçi Teşebbüsler). Tekinalp, Ünal (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul (Sermaye Ortaklıklık-ları). Tekinalp, Ünal/ Tekinalp, Gülören (2000), Avrupa Birliği Hukuku, 2.Baskı, İstanbul. Topçuoğlu, Metin (2001), Rekabet Hukuku Uygulamalarında Teşebbüs Birlikleri, Ankara Üniversite-si Hukuk Fakültesi Dergisi, S.4, C.50, s.129-171.

Dominant Undertaking In Group Companies

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 19 - 32, 25.07.2018

Abstract

The group of companies has been legally regulated for the first time in Turkish law through the Turkish Commercial Code (TCC) No. 6102. Article 195 of the TCC accepted as a rule that the group of companies can be established among commercial companies; however, in the fifth paragraph of the same article, a broad exception has been made by stating that the provisions of the group of companies shall apply even if the controlling company of the group of companies is an undertaking. The same article also set forth that the dominant undertaking is considered as merchant. In this context, the concept of undertaking in the sense of group of companies needs to be clarified. Because, in accordance with this article, the controlling party of a group of companies can be commercial companies as well as natural persons, legal entities regardless of according to which law provisions they were established, and even associations without legal personality; and also these persons or associations shall be deemed as merchants notwithstanding any other conditions. This may lead to various problems in practice. In this regard, this study aims to examine the concept of dominant undertakings, taking into account of probable problems occurring in doctrine and practice.

References

  • Aker, Halit (2009) Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü Hâkim Teşebbüs” BATİDER, S.2, C.15. Arı, Zekeriyya (2004), Rekabet Hukukunda Danışıklık Kavramı (Anlaşma, Karar, Uyumlu Eylem) ve Hukuki Sonuçları, Ankara. Arkan, Sabih (2016) Ticari İşletme Hukuku, Ankara (Ticari İşletme). Aslan, İ. Yılmaz (2007), Rekabet Hukuku, Teori-Uygulama-Mevzuat, 4. Baskı. Ateş, Mustafa (2013), Rekabet Hukukuna Giriş, Ankara. Aydoğdu, Fatih (2012), Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul. Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin (2017), Ticari İşletme Hukuku, Ankara. Bilgili, Fatih/ Demirkapı, Ertan (2013), Şirketler Hukuku, Bursa. Eminoğlu, Cafer (2013), Konzern/ Gesellschaftengruppe, Österreich-Türkei-EU, Ein Rechtsvergle-ich, İstanbul, (Konzern). Eminoğlu, Cafer (2014), Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim, İstanbul, (Kurumsal Yönetim). Günay, Cevdet İlhan (2010), Rekabet Kanunu Şerhi, Ankara. Gündoğdu, Gökmen (2014), Bir Şirketler Topluluğu En Az Kaç Bağlı Şirketten Oluşur? -Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu m. 195 Hükmü ile Uyumsuzluğu Sorunu, Legal Hukuk Dergisi, S.133, C.12, s.107-126. Güven, Pelin (2008), Rekabet Hukuku, 2. Baskı, Ankara. Karaman Coşgun, Özlem (2015), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Teşebbüs Kavramı ve Tacir Sayılmasının Sonuçları, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S.1, C.21, s.107-166. Kendigelen, Abuzer (2012), Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler, İlk Tespitler, İstanbul. Kocadağ, Nilgün (2015), Rekabet Hukuku Kapsamında Ana Şirketin Yavru Şirket İhlallerinden Doğan Sorumluluğu, Ankara, s.47 vd. https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/uzmanlik-tezleri/137-pdf. Ocak, Nazmi (2016), Rekabet Hukukunda Teşebbüsler ve Teşebbüslerin Hâkim Durumunun Tespiti, İstanbul. Okutan Nilsson, Gül (2009), Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, 1. Baskı, İstanbul. Özsunay, Ergun, Türk Kartel Hukukunda Teşebbüsler Arası Anlaşmalar ve Teşebbüs Birliklerinin Ka-rarları, Perşembe Konferansları, s.50, http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FPer%25c5%259fembe %2BKonferans%25c4%25b1%2BYay%25c4%25b1n%2Fperskonfyyn74.pdf, (22.05.2017). Öztunalı, Aydın (2014), Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması, Ankara. Poroy, Reha/ Tekinalp, Ünal/ Çamoğlu, Ersin (2017), Ortaklıklar Hukuku II, İstanbul. Pulaşlı, Hasan (2011), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Şirketler Hukuku Şerhi, C.1, Ankara (Şerh). Pulaşlı, Hasan, (2011), Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tek Ortaklı Sermaye Şirketleri ve Buna İlişkin Bazı Özel Durumlar, REGESTA, S.1 (Tek Ortaklı Şirketler). Sanlı, Kerem Cem (2000), Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’da Öngörülen Yasaklayıcı Hü-kümler ve Bu Hükümlere Aykırı Sözleşme ve Teşebbüs Birliği Kararlarının Geçersizliği, Ankara. Susuz, Kağan (2012), “ Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hâkim Teşebbüs Kavramı”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, S.2, C.18, s.269-279. Şener, Oruç Hami (2016), Ticari İşletme Hukuku, Ankara (Ticari İşletme). Şener, Oruç Hami, Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku Ders Kitabı, Ankara, 2017 (Ortaklıklar Hukuku). Tekinalp, Ünal (1990), Avrupa Topluğunun Hukuki ve İktisadi Sorunları, Avrupa Ekonomik Toplulu-ğu Antlaşmasının 85 ve 86. Maddeleri Anlamında İşletme Kavramı, İktisap ve Maliye, S.11, C. 26, (Avrupa Topluluğu). Tekinalp, Ünal (1999), Grup İçi Teşebbüsler Arasındaki Birleşme ve Devralmalar İçin Rekabet Kuru-lunun İznine Gerek Olup Olmadığı Sorunu, Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı, İstanbul, s.779-787 (Grup İçi Teşebbüsler). Tekinalp, Ünal (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Baskı, İstanbul (Sermaye Ortaklıklık-ları). Tekinalp, Ünal/ Tekinalp, Gülören (2000), Avrupa Birliği Hukuku, 2.Baskı, İstanbul. Topçuoğlu, Metin (2001), Rekabet Hukuku Uygulamalarında Teşebbüs Birlikleri, Ankara Üniversite-si Hukuk Fakültesi Dergisi, S.4, C.50, s.129-171.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ This is me

Publication Date July 25, 2018
Application Date February 23, 2018
Acceptance Date May 10, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tfm451545, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {4}, number = {1}, pages = {19 - 32}, title = {Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs}, key = {cite}, author = {Çakır Çelebi, Fatma Betül} }
APA Çakır Çelebi, F. B. (2018). Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 4 (1) , 19-32 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/38811/451545
MLA Çakır Çelebi, F. B. "Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 19-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/38811/451545>
Chicago Çakır Çelebi, F. B. "Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 19-32
RIS TY - JOUR T1 - Dominant Undertaking In Group Companies AU - Fatma BetülÇakır Çelebi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 32 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs %A Fatma Betül Çakır Çelebi %T Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs %D 2018 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Çakır Çelebi, Fatma Betül . "Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 / 1 (July 2018): 19-32 .
AMA Çakır Çelebi F. B. Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs. TFM. 2018; 4(1): 19-32.
Vancouver Çakır Çelebi F. B. Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2018; 4(1): 19-32.
IEEE F. B. Çakır Çelebi , "Şirketler Topluluğunda Hâkim Teşebbüs", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 19-32, Jul. 2018