Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Responsibilities Of The Parties To The Convention On The Carriage Of Passengers By Sea

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 57 - 89, 25.07.2018

Abstract

In this article, the responsibilities of the carrier and the passenger who are the Parties to the contract in the contract of carriage by sea. Within the scope of the review, firstly, the Parties to the Convention were dealt with separately and their responsibilities were discussed. In this context, the responsibility of the carrier due to its importance has been examined by making the distinction between the real carrier and sub-carrier. The type of liability of the real carrier and the sub-carrier is divided into two types, contractual and non-contractual (tort) liability. Later, the conditions of liability were examined. In the end, the faulty responsibility and objective responsibility has been addressed.

References

  • Algantürk, Didem (2003), Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonu’na 2002 Protokolu ile Getirilen Temel Değişiklikler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 1-2. Arkan, Sabih (1983), Yolcu Taşımalarında Karşılaşılan Bazı Hukuki Sorunlar Üzerine Düşünceler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XII, Sayı 1. Aşçıoğlu, Çetin (1988), ‘Kusurun Belirlenmesi ve Derecelendirilmesinde Hâkimin ve Bilirkişinin Fonksiyonları’, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 25-26 Mart. Atamer, Kerim (2008), 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 3. Ataol, Hüseyin (2000), ‘Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin 1976 Londra Konvansiyonu’nda Öngörülen Sınırlı Sorumluluğun Kapsamı’, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul. Can, Mertol (2001), Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara. Çağa, Barbaros (1973-1974), ‘Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Donatanın Sorumluluğu’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt VI, Sayı 3. Çağa, Tahir/ Kender, Rayegan (2010), Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, İstanbul. Çetingil, Ergon A. ‘Türk Hukukunda Deniz Yoluyla Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi ve Sigorta’, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Karayolu İle Yolcu ve Bagaj Taşıma, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşıyıcılık Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, 24-25, Ocak 1985, Maçka-İstanbul. Demirçivi Mineliler, Zeynep (2007), ‘Deniz Yoluyla Taşımacılıkta Yükün Zıyaı ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk’, Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, İzmir. Dion, Daniele (1998), ‘Cruise Ships and Pleasure Boats: The Law in Canada’, Journal of Maritime Law&Mommerce, April, 29. Doğanay, İsmail (1976), ‘Denizde Yolcu Taşıma Mukavelesi’, Yargıtay Dergisi. Doğanay, İsmail (1990), Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Cilt 3, Ankara. Eren, Fikret (2014), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara. Hatemi, Hüseyin (1993), Ölüm ve Cismani Zarar Hallerinde Ödenecek Tazminatın Tespit Edilmesi Sempozyumu XII, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 10-11. Kender, Rayegan/ Çetingil, Ergon (1998), Deniz Ticareti Hukuku (Temel Bilgiler), İstanbul. Kender, Rayegan/ Çetingil, Ergon (2010), Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, İstanbul. Kender, Rayegan, ‘Deniz Yolu İle Yolcu Taşınmasına Dair Kaidelerin Enternasyonal Hukukta Birleştirilmesi’, (29 Nisan 1961 Tarihli Brüksel Konvansiyonu), İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII, Sayı 1. Ilgın, Canan Özlem (2007), Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Bir Değerlendirme, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, Sayı 12. Nisim, Franko, ‘Yargıtay Kararları Açısından Taşıyıcının Mes’uliyetine Müteallik Bazı Mes’eleler’, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IV, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 20-21 Mart 1987. Okay, M. Sami (1971), Deniz Ticareti Hukuku, Cilt II, İstanbul. Önder, Salih (2011), Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırı, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4. Sözer, Bülent (1987-1988), Taşıyanın Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümlere İlişkin Bazı Meseleler ve Görüşler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, , Cilt 14, Sayı 1. Turanboy, K. Nuri (1997), “Tasarruf Mevduatı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, s. 254-264. Tekil, Fahiman (1973), Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul. Türkoğlu, Ferah (2007), Aracı Kurumlarda Mali Durumun Bozulması ve Yatırımcıları Koruma Fonu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Ünal, O. Kürşat (2005), Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara. Yahyaoğlu, Güran (2012), Bankacılık Hukuku, Ankara.

Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları

Year 2018, Volume 4, Issue 1, 57 - 89, 25.07.2018

Abstract

Bu makalede, deniz yoluyla yolcu taşıma sözleşmesinde sözleşmenin tarafları olan taşıyan ve yolcunun sorumlulukları incelenmiştir. İnceleme kapsamında, ilk önce, sözleşmenin tarafları ayrı ayrı ele alınarak sorumluluklarına değinilmiştir. Bu kapsamda, önemi gereği taşıyanın sorumluluğu, asıl ve fiili (alt) taşıyan ayrımı yapılarak incelenmiştir. Asıl ve fiili (alt) taşıyanın sorumluluğun türü, sözleşmeye dayanan ve sözleşme dışı (haksız fiil) sorumluluk olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra, sorumluluğun koşulları incelenmiştir. En sonunda da, kusura dayalı ve kusursuz sorumluluk hususu ele alınmıştır. 

References

  • Algantürk, Didem (2003), Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonu’na 2002 Protokolu ile Getirilen Temel Değişiklikler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 1-2. Arkan, Sabih (1983), Yolcu Taşımalarında Karşılaşılan Bazı Hukuki Sorunlar Üzerine Düşünceler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XII, Sayı 1. Aşçıoğlu, Çetin (1988), ‘Kusurun Belirlenmesi ve Derecelendirilmesinde Hâkimin ve Bilirkişinin Fonksiyonları’, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu V, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 25-26 Mart. Atamer, Kerim (2008), 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 3. Ataol, Hüseyin (2000), ‘Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin 1976 Londra Konvansiyonu’nda Öngörülen Sınırlı Sorumluluğun Kapsamı’, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul. Can, Mertol (2001), Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara. Çağa, Barbaros (1973-1974), ‘Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Donatanın Sorumluluğu’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt VI, Sayı 3. Çağa, Tahir/ Kender, Rayegan (2010), Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, İstanbul. Çetingil, Ergon A. ‘Türk Hukukunda Deniz Yoluyla Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi ve Sigorta’, Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Karayolu İle Yolcu ve Bagaj Taşıma, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşıyıcılık Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, 24-25, Ocak 1985, Maçka-İstanbul. Demirçivi Mineliler, Zeynep (2007), ‘Deniz Yoluyla Taşımacılıkta Yükün Zıyaı ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk’, Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, İzmir. Dion, Daniele (1998), ‘Cruise Ships and Pleasure Boats: The Law in Canada’, Journal of Maritime Law&Mommerce, April, 29. Doğanay, İsmail (1976), ‘Denizde Yolcu Taşıma Mukavelesi’, Yargıtay Dergisi. Doğanay, İsmail (1990), Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Cilt 3, Ankara. Eren, Fikret (2014), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara. Hatemi, Hüseyin (1993), Ölüm ve Cismani Zarar Hallerinde Ödenecek Tazminatın Tespit Edilmesi Sempozyumu XII, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 10-11. Kender, Rayegan/ Çetingil, Ergon (1998), Deniz Ticareti Hukuku (Temel Bilgiler), İstanbul. Kender, Rayegan/ Çetingil, Ergon (2010), Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, İstanbul. Kender, Rayegan, ‘Deniz Yolu İle Yolcu Taşınmasına Dair Kaidelerin Enternasyonal Hukukta Birleştirilmesi’, (29 Nisan 1961 Tarihli Brüksel Konvansiyonu), İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII, Sayı 1. Ilgın, Canan Özlem (2007), Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerine İlişkin Bir Değerlendirme, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 6, Sayı 12. Nisim, Franko, ‘Yargıtay Kararları Açısından Taşıyıcının Mes’uliyetine Müteallik Bazı Mes’eleler’, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu IV, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 20-21 Mart 1987. Okay, M. Sami (1971), Deniz Ticareti Hukuku, Cilt II, İstanbul. Önder, Salih (2011), Denizde Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Sorumluluğunun Sınırı, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 4. Sözer, Bülent (1987-1988), Taşıyanın Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğunu Düzenleyen Hükümlere İlişkin Bazı Meseleler ve Görüşler, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, , Cilt 14, Sayı 1. Turanboy, K. Nuri (1997), “Tasarruf Mevduatı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, s. 254-264. Tekil, Fahiman (1973), Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul. Türkoğlu, Ferah (2007), Aracı Kurumlarda Mali Durumun Bozulması ve Yatırımcıları Koruma Fonu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Ünal, O. Kürşat (2005), Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı, Ankara. Yahyaoğlu, Güran (2012), Bankacılık Hukuku, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Mustafa ÖZEN This is me

Publication Date July 25, 2018
Application Date February 21, 2018
Acceptance Date May 22, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tfm451620, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {4}, number = {1}, pages = {57 - 89}, title = {Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları}, key = {cite}, author = {Özen, Mustafa} }
APA Özen, M. (2018). Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 4 (1) , 57-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/38811/451620
MLA Özen, M. "Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 57-89 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/38811/451620>
Chicago Özen, M. "Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 57-89
RIS TY - JOUR T1 - Responsibilities Of The Parties To The Convention On The Carriage Of Passengers By Sea AU - MustafaÖzen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 89 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları %A Mustafa Özen %T Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları %D 2018 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Özen, Mustafa . "Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 / 1 (July 2018): 57-89 .
AMA Özen M. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları. TFM. 2018; 4(1): 57-89.
Vancouver Özen M. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2018; 4(1): 57-89.
IEEE M. Özen , "Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Sözleşmenin Taraflarının Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukları", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 57-89, Jul. 2018