Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Participation Of The Members Of The Board Of Directors And Managing Directors To The General Assembly At The Joint-Stock Company

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 211 - 238, 12.12.2018

Abstract

In this paper, the participation of the members of the board of directors to the general assembly at the joint-stock company is analyzed both in terms of right and obligations. In addition, in this paper, types of general assembly meetings to be attended by board members and the conclusions of breach of the right and obligation to participate in the general assembly have been discussed.

References

  • Akdağ Güney, Necla, (2016) Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul. Altaş, Soner (2015), Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler, 6. Bası, Ankara. Ansay, Tuğrul, (1970), Anonim Şirketler Hukuku, 3. Bası, Ankara. Arı, Zekerriya, (2009), “ Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Elektronik Ortama İlişkin Hükmü (Tasarı m. 1527) ve Sanal Genel Kurul”, EÜHFD, 2009, C. XIII, S. 3-4, s. 177-198. Ayhan, Rıza, (2008) “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşümüz”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I–II-III, TBB Yayını, Ankara, 2008, s. 3-96. Bahtiyar, Mehmet (Editörler: Teoman, Ömer/Hamamcıoğlu, Esra/ Karamanlıoğlu, Argun/Görmez, Onur), (2014), “6102 sayılı TTK ve İkincil Düzenlemelere Göre Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi-1”, Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin İkincil Mevzuatın Değerlendirilmesi Sempozyumu (15 Aralık 2012), Ankara, s. 113-132 (Elektronik Sistem). Bahtiyar, Mehmet, (2008), “Türkiye Barolar Birliği Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantısı III”, Birinci Gün (4 Şubat 2008), Birinci Oturum, Tartışmalar, s. 849-850 (Tartışmalar). Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra, (2014), Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları, İstanbul. Bahtiyar, Mehmet, (2007), “Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Rapor Hazırlamamaları ve Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmamaları Nedeniyle Komiserlerin Toplantıyı Açmamasının Sonuçları (Somut Bir Olaya İlişkin Notlar)”, Maltepe ÜHFD, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, 2007/I, s. 371-380 (Toplantının Açılmaması). Bahtiyar, Mehmet, (2017), Ortaklıklar Hukuku, Güncellenmiş 12. Bası, İstanbul. Bilge, Mehmet Emin, (2003), Anonim Ortaklık Genel Kurullarına İnternet Aracılığıyla Katılım, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul, s. 219-235. Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan, (2018), Şirketler Hukuku Dersleri, 6. Bası, Bursa (2018). Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan, (2013), Şirketler Hukuku, 9. Bası, Bursa. Bulut, Abdulkadir, (2014), Anonim Şirket Elektronik Genel Kurul Uygulamasında Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara. Can, Ozan, (2015), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara. Çamoğlu, Ersin (Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal), (2014), Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul. Demirel, Duygu, (2017), “Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Devri”, Hacettepe HFD, 7 (2) 2017, s. 211-250. Doğan, Beşir Fatih, (2012), “Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetkileri ve Yönetim Yetkisinin Devri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyum, Cilt: 18 / Sayı: 2, 2012, s. 609-640 (http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/432 – E.T. 06.08.2018). Doğan, Beşir Fatih, (2011), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul. Dubs, Dieter/Truffer, Roland (Editör: Honsell/Vogt/Watter), (2012), Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel. Dubs, Dieter, (2008), “Die GV-Teilnahmebefugnis für Mitglieder des Verwaltungsrats nach Art. 702a OR – Materieller Gehalt und (praktisch keine) Folgen in der Praxis”, GesKR- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, s. 254-262. Eminoğlu, Cafer, (2015), “Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi”, TFM 2015/1, s. 79-88. Eriş, Gönen, (2017), Ticari İşletme ve Şirketler, C. II (m. 64-451), 3. Bası, Ankara. Falcıoğlu, Mete Özgür, (2016), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul, Ankara. Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter, (1996), Schweizerisches Aktienrecht, Bern. Göktürk, Kürşat, (2014), “Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Özellikle Yetki Devri Halinde Gözetim Sorumluluğu ve Hukuku Belirlilik Sorunu”, TBB Dergisi, 2014 (114), s. 179-200. Helvacı, Mehmet, (1997), “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması, İstanbul. Hüffer, Uwe, (2010), Aktiengesetz, 9. Auflage, München. Karasu, Rauf, (2005), “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı”, BATİDER 2005, C. XXIII, S. 2, s. 71-114. Kaya, Arslan, (2001), Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara. Kaya, Mustafa İsmail, (2003), “Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının İnternet Aracılığıyla Yapılması”, AÜHFD, C. 52, S. 4, 2003, s. 211-228 (İnternet). Kayıhan, Şaban, (2003), “Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet”, BATİDER, C. XXII, S. 1, 2003, s. 79-109. Kendigelen, Abuzer, (2016), Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası, İstanbul. Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat Çağlar, (2013), Anonim Şirketiler Hukuku, C. I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara. Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat Çağlar, (2016), Anonim Şirketiler Hukuku, C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara. Koch, Jens (Editör: Hüffer, Uwe/Koch, Jens), (2016), Aktiengesetz, 12. Auflage. Kubis, Dietmar, (2013), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, § 118-178, 3. Auflage. Liebscher, Thomas (Editör: Henssler, Martin/Strohn, Lutz), (2016), Gesellschaftsrecht, 3. Auflage. Mayrhofer, Thomas (Editör: Wachter, Thomas), (2014), AktG Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Auflage, Köln. Moroğlu, Erdoğan, (2016) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 8. Bası, İstanbul. (Değerlendirme ve Öneriler). Moroğlu, Erdoğan, (2014), Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul. Mülbert, Peter O. (Editör: Hirter, Heribert/Mülbert, Peter O./Roth Markus), (2018), Aktiengesetz Großkommentar, 5. neu bearbeitete Auflage, Berlin. Narbay, Şafak, (2006), “TTK Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, HPD 2006, S. 7, s. 168-181. Narbay, Şafak, (2007), “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim Yapılması Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Birinci Cilt, İstanbul, s. 287-327 (Tasarıya Göre Özel Denetim) Narbay, Şafak, (2010), Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim, İstanbul (Özel Denetim). Pulaşlı, Hasan, (2013), “Anonim Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi”, GÜHFD, C. XVII, Y. 2013, S. 1-2, s. 885-898 (Genel Kurul). Pulaşlı, Hasan, “Elektronik Ortamda Anonim Şirket Genel Kuruluna İlişkin Düzenlemelerin Evrimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Durum”, Arslanlı Bilim Arşivi, s. 1-76 ( www.arslanlibilimarsivi.com – E.T. 06.09.2018). (Elektronik Ortamda Genel Kurul). Pulaşlı, Hasan, (2018), Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, 3. Baskı, Ankara (C. I). Pulaşlı, Hasan, (2011), Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Bası, Adana (Temel Esaslar). Reger, Geralg (Editor: Bürgers, Tobias/Körber, Torsten), (2014), Aktiengesetz, 3. neu bearbeitete Auflage, München. Schluep, Walter René, (1955), Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Polygraphischer Verlag AG, Zürich und St. Gallen. Sommer, Patrick/Oberholzer, Dominik (Editör: Kostiewicz/Nobel/Schwander/Wolf), (2009), OR Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Zurich. Spindler, Gerald (Editor: Schmidt, Karsten/Lutter, Marcus), (2010), Aktiengesetz Kommentar, Band I, 2. Auflage, Köln. Şener, Oruç Hami, (2017), Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 3. Bası, Ankara. Tekinalp, Ünal, (2015), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul. Tekinalp, Ünal, (2011), Tek Kişilik Ortaklık I (Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık), İstanbul (Tek Kişilik Ortaklık). Teoman, Ömer, (2012), “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına “Dinleyicilerin” Katılması”, Tüm Makalelerim (1971-2001), C. I-II, 2. Bası, İstanbul, s. 245-262 (Kısaltma: Teoman, Dinleyicilerin Katılması). Teoman, Ömer, (2012), “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Bizzat Katılmak Yükümü Var Mıdır?”, Tüm Makalelerim (1971-2001), C. I-II, 2. Bası, İstanbul, s. 415-421 (Kısaltma: Teoman, Bizzat Katılma Yükümü). Teoman, Ömer, (2009), “Yürürlükteki Hukukumuza ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Olanlar”, Prof. Dr. Reha Poroy Anısına Armağan, BATİDER, C. XXV, S. 4 (Aralık 2009), s. 19-33. Teziç, Erdoğan, (1972), Türkiye’de 1963 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul. Üçışık, Güzin/Çelik, Aydın, (2013), Anonim Ortaklıklar Hukuku, C. I, Ankara. Ünal, Mustafa, (1982), “Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Görevlerinin Murahhaslara Bırakılması”, BATİDER 1982, C. XI, S. 3, s. 49-90. Yayla, Ümit, (2013), Anonim Ortaklık Genel Kurulları/Elektronik Genel Kurullar, İstanbul. Yıldız, Şükrü, (2004), Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara. Zöllter-Petzoldt, Irka, (2013), “Zum Teilnahmerecht des Vorstands und des Aufsichtsrats an Vollversammlungen einer Aktiengesellschaft”, NZG 2013, s. 607-611.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 211 - 238, 12.12.2018

Abstract

Makalede yönetim kurulu üyelerinin ve murahhasların anonim şirket genel kuruluna katılımı hem hak hem yükümlülük boyutu ile incelenmektedir. Ayrıca çalışmada, yönetim kurulu üyelerinin katılacağı genel kurul toplantı türleri hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve genel kurula katılma hak ve yükümlülüğünün ihlalinin neticelerine de değinilmiştir.

References

  • Akdağ Güney, Necla, (2016) Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul. Altaş, Soner (2015), Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler, 6. Bası, Ankara. Ansay, Tuğrul, (1970), Anonim Şirketler Hukuku, 3. Bası, Ankara. Arı, Zekerriya, (2009), “ Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Elektronik Ortama İlişkin Hükmü (Tasarı m. 1527) ve Sanal Genel Kurul”, EÜHFD, 2009, C. XIII, S. 3-4, s. 177-198. Ayhan, Rıza, (2008) “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşümüz”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I–II-III, TBB Yayını, Ankara, 2008, s. 3-96. Bahtiyar, Mehmet (Editörler: Teoman, Ömer/Hamamcıoğlu, Esra/ Karamanlıoğlu, Argun/Görmez, Onur), (2014), “6102 sayılı TTK ve İkincil Düzenlemelere Göre Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi-1”, Türk Ticaret Kanunu’na İlişkin İkincil Mevzuatın Değerlendirilmesi Sempozyumu (15 Aralık 2012), Ankara, s. 113-132 (Elektronik Sistem). Bahtiyar, Mehmet, (2008), “Türkiye Barolar Birliği Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantısı III”, Birinci Gün (4 Şubat 2008), Birinci Oturum, Tartışmalar, s. 849-850 (Tartışmalar). Bahtiyar, Mehmet/Hamamcıoğlu, Esra, (2014), Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantıları, İstanbul. Bahtiyar, Mehmet, (2007), “Anonim Ortaklıkta Denetçilerin Rapor Hazırlamamaları ve Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmamaları Nedeniyle Komiserlerin Toplantıyı Açmamasının Sonuçları (Somut Bir Olaya İlişkin Notlar)”, Maltepe ÜHFD, Prof. Dr. Aydın Aybay’a Armağan, 2007/I, s. 371-380 (Toplantının Açılmaması). Bahtiyar, Mehmet, (2017), Ortaklıklar Hukuku, Güncellenmiş 12. Bası, İstanbul. Bilge, Mehmet Emin, (2003), Anonim Ortaklık Genel Kurullarına İnternet Aracılığıyla Katılım, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul, s. 219-235. Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan, (2018), Şirketler Hukuku Dersleri, 6. Bası, Bursa (2018). Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan, (2013), Şirketler Hukuku, 9. Bası, Bursa. Bulut, Abdulkadir, (2014), Anonim Şirket Elektronik Genel Kurul Uygulamasında Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara. Can, Ozan, (2015), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara. Çamoğlu, Ersin (Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal), (2014), Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul. Demirel, Duygu, (2017), “Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Devri”, Hacettepe HFD, 7 (2) 2017, s. 211-250. Doğan, Beşir Fatih, (2012), “Yönetim Kurulunun Devredilemez Yetkileri ve Yönetim Yetkisinin Devri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyum, Cilt: 18 / Sayı: 2, 2012, s. 609-640 (http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/432 – E.T. 06.08.2018). Doğan, Beşir Fatih, (2011), 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul. Dubs, Dieter/Truffer, Roland (Editör: Honsell/Vogt/Watter), (2012), Obligationenrecht II, Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel. Dubs, Dieter, (2008), “Die GV-Teilnahmebefugnis für Mitglieder des Verwaltungsrats nach Art. 702a OR – Materieller Gehalt und (praktisch keine) Folgen in der Praxis”, GesKR- Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, s. 254-262. Eminoğlu, Cafer, (2015), “Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi”, TFM 2015/1, s. 79-88. Eriş, Gönen, (2017), Ticari İşletme ve Şirketler, C. II (m. 64-451), 3. Bası, Ankara. Falcıoğlu, Mete Özgür, (2016), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat Kapsamında Anonim Şirketlerde Elektronik Genel Kurul, Ankara. Forstmoser, Peter/Meier-Hayoz, Arthur/Nobel, Peter, (1996), Schweizerisches Aktienrecht, Bern. Göktürk, Kürşat, (2014), “Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Özellikle Yetki Devri Halinde Gözetim Sorumluluğu ve Hukuku Belirlilik Sorunu”, TBB Dergisi, 2014 (114), s. 179-200. Helvacı, Mehmet, (1997), “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması, İstanbul. Hüffer, Uwe, (2010), Aktiengesetz, 9. Auflage, München. Karasu, Rauf, (2005), “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı”, BATİDER 2005, C. XXIII, S. 2, s. 71-114. Kaya, Arslan, (2001), Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, Ankara. Kaya, Mustafa İsmail, (2003), “Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının İnternet Aracılığıyla Yapılması”, AÜHFD, C. 52, S. 4, 2003, s. 211-228 (İnternet). Kayıhan, Şaban, (2003), “Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet”, BATİDER, C. XXII, S. 1, 2003, s. 79-109. Kendigelen, Abuzer, (2016), Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası, İstanbul. Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat Çağlar, (2013), Anonim Şirketiler Hukuku, C. I, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara. Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/Manavgat Çağlar, (2016), Anonim Şirketiler Hukuku, C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara. Koch, Jens (Editör: Hüffer, Uwe/Koch, Jens), (2016), Aktiengesetz, 12. Auflage. Kubis, Dietmar, (2013), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, § 118-178, 3. Auflage. Liebscher, Thomas (Editör: Henssler, Martin/Strohn, Lutz), (2016), Gesellschaftsrecht, 3. Auflage. Mayrhofer, Thomas (Editör: Wachter, Thomas), (2014), AktG Kommentar zum Aktiengesetz, 2. Auflage, Köln. Moroğlu, Erdoğan, (2016) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 8. Bası, İstanbul. (Değerlendirme ve Öneriler). Moroğlu, Erdoğan, (2014), Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, İstanbul. Mülbert, Peter O. (Editör: Hirter, Heribert/Mülbert, Peter O./Roth Markus), (2018), Aktiengesetz Großkommentar, 5. neu bearbeitete Auflage, Berlin. Narbay, Şafak, (2006), “TTK Tasarısı’nda Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili ve Görevli Olanlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, HPD 2006, S. 7, s. 168-181. Narbay, Şafak, (2007), “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim Yapılması Şartları ve Özel Denetçinin Atanması Usulü”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Birinci Cilt, İstanbul, s. 287-327 (Tasarıya Göre Özel Denetim) Narbay, Şafak, (2010), Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklıkta Özel Denetim, İstanbul (Özel Denetim). Pulaşlı, Hasan, (2013), “Anonim Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi”, GÜHFD, C. XVII, Y. 2013, S. 1-2, s. 885-898 (Genel Kurul). Pulaşlı, Hasan, “Elektronik Ortamda Anonim Şirket Genel Kuruluna İlişkin Düzenlemelerin Evrimi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunundaki Durum”, Arslanlı Bilim Arşivi, s. 1-76 ( www.arslanlibilimarsivi.com – E.T. 06.09.2018). (Elektronik Ortamda Genel Kurul). Pulaşlı, Hasan, (2018), Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, 3. Baskı, Ankara (C. I). Pulaşlı, Hasan, (2011), Şirketler Hukuku Temel Esaslar, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 10. Bası, Adana (Temel Esaslar). Reger, Geralg (Editor: Bürgers, Tobias/Körber, Torsten), (2014), Aktiengesetz, 3. neu bearbeitete Auflage, München. Schluep, Walter René, (1955), Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Polygraphischer Verlag AG, Zürich und St. Gallen. Sommer, Patrick/Oberholzer, Dominik (Editör: Kostiewicz/Nobel/Schwander/Wolf), (2009), OR Kommentar, Schweizerisches Obligationenrecht, 2. Überarbeitete und erweiterte Auflage, Zurich. Spindler, Gerald (Editor: Schmidt, Karsten/Lutter, Marcus), (2010), Aktiengesetz Kommentar, Band I, 2. Auflage, Köln. Şener, Oruç Hami, (2017), Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, 3. Bası, Ankara. Tekinalp, Ünal, (2015), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul. Tekinalp, Ünal, (2011), Tek Kişilik Ortaklık I (Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık), İstanbul (Tek Kişilik Ortaklık). Teoman, Ömer, (2012), “Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına “Dinleyicilerin” Katılması”, Tüm Makalelerim (1971-2001), C. I-II, 2. Bası, İstanbul, s. 245-262 (Kısaltma: Teoman, Dinleyicilerin Katılması). Teoman, Ömer, (2012), “Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Bizzat Katılmak Yükümü Var Mıdır?”, Tüm Makalelerim (1971-2001), C. I-II, 2. Bası, İstanbul, s. 415-421 (Kısaltma: Teoman, Bizzat Katılma Yükümü). Teoman, Ömer, (2009), “Yürürlükteki Hukukumuza ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Olanlar”, Prof. Dr. Reha Poroy Anısına Armağan, BATİDER, C. XXV, S. 4 (Aralık 2009), s. 19-33. Teziç, Erdoğan, (1972), Türkiye’de 1963 Anayasasına Göre Kanun Kavramı, İstanbul. Üçışık, Güzin/Çelik, Aydın, (2013), Anonim Ortaklıklar Hukuku, C. I, Ankara. Ünal, Mustafa, (1982), “Anonim Ortaklıklarda Yönetim ve Yönetim Görevlerinin Murahhaslara Bırakılması”, BATİDER 1982, C. XI, S. 3, s. 49-90. Yayla, Ümit, (2013), Anonim Ortaklık Genel Kurulları/Elektronik Genel Kurullar, İstanbul. Yıldız, Şükrü, (2004), Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara. Zöllter-Petzoldt, Irka, (2013), “Zum Teilnahmerecht des Vorstands und des Aufsichtsrats an Vollversammlungen einer Aktiengesellschaft”, NZG 2013, s. 607-611.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nurdan ORBAY ORTAÇ This is me


Şengül AL KILIÇ>

Publication Date December 12, 2018
Application Date September 19, 2018
Acceptance Date October 17, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm495789, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {4}, number = {2}, pages = {211 - 238}, title = {Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması}, key = {cite}, author = {Orbay Ortaç, Nurdan and Al Kılıç, Şengül} }
APA Orbay Ortaç, N. & Al Kılıç, Ş. (2018). Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 4 (2) , 211-238 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/41027/495789
MLA Orbay Ortaç, N. , Al Kılıç, Ş. "Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 211-238 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/41027/495789>
Chicago Orbay Ortaç, N. , Al Kılıç, Ş. "Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 211-238
RIS TY - JOUR T1 - The Participation Of The Members Of The Board Of Directors And Managing Directors To The General Assembly At The Joint-Stock Company AU - NurdanOrbay Ortaç, ŞengülAl Kılıç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 238 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması %A Nurdan Orbay Ortaç , Şengül Al Kılıç %T Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması %D 2018 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Orbay Ortaç, Nurdan , Al Kılıç, Şengül . "Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 / 2 (December 2018): 211-238 .
AMA Orbay Ortaç N. , Al Kılıç Ş. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması. TFM. 2018; 4(2): 211-238.
Vancouver Orbay Ortaç N. , Al Kılıç Ş. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2018; 4(2): 211-238.
IEEE N. Orbay Ortaç and Ş. Al Kılıç , "Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Murahhasların Genel Kurula Katılması", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 211-238, Dec. 2018