Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Use Of Additions In Trade Names

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 239 - 262, 12.12.2018

Abstract

The name that is used by merchants in their commercial transactions is called “trade name”. The Turkish Commercial Code (TCC) requires the use of trade names and grants merchants partial freedom in forming their trade names. Accordingly, merchants are subject to two main limitations in that they must use the mandatory statutory expressions in their trade names in all cases and must refrain from using expressions that are either prohibited to use or cannot be used without prior permission of a certain authority. Although the use of additions in trade names is essentially at the discretion of merchants, the TCC envisages a legal framework on how additions may and may not be formed. In this respect, additions may define the features of the undertaking or describe the identity of the persons shown in trade names or simply be a fantasy name. On the other hand, additions shall not be contrary to reality or to the public order, nor shall they be misleading on the part of third parties. This article analyses the legal framework in the TCC and relevant secondary legislation on the use of additions in trade names.

References

 • Arkan, Sabih (2017) Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Ankara, BTHAE Yayınları.
 • Aslan, İ. Yılmaz (2018) Ticaret Hukuku Dersleri, 12. Bası, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Aydoğan, Fatih (2013) ‘Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi’, İÜHFM, C:71, S:2, s.27-50.
 • Ayhan, Rıza & Çağlar, Hayrettin (2017) Ticari İşletme Hukuku, 10. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Bahtiyar, Mehmet (2017) Ticari İşletme Hukuku, 18. Bası, İstanbul, Beta Kitabevi.
 • Berzek, Ayşe Nur (2016) Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 11. Bası, İstanbul, Beta Kitabevi.
 • Bilge, Mehmet Emin (2015) ‘Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas’, TFM, S:2015/2, s. 7-22.
 • Bilgili, Fatih & Demirkapı, Ertan (2018) Ticaret Hukuku Bilgisi, 13. Bası, Bursa, Dora Yayınevi.
 • Boyacıoğlu, Cumhur (1995) ‘Ticaret Unvanı’ (Yüksek Lisans), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozer, Ali & Göle, Celal (2017) Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, Ankara, BTHAE Yayınları.
 • Bozkurt, Tamer (2017) Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Legem Yayıncılık.
 • Can, Mustafa (2007) ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticaret Unvanı’, Mevzuat Dergisi, S:111, <https://www.mevzuatdergisi.com/2007/03a/01.htm> s.e.t. 10.07.2018.
 • Canaris, Claus-Wilhelm & Capella, Karl-Hermann (1989) Handelsrecht, 21. Auflage, Münih, Verlag C.H. Beck.
 • Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Mehmet (2006) ‘Ticaret Unvanının Korunması’, SÜHFD, C:14, S:2, s. 119-150.
 • Dinç, Serhan (2017) Ticaret Hukuku Bilgisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Domaniç, Hayri (1988) Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 4. Bası, İstanbul, Temel Yayıncılık.
 • Edgü, Ekrem (1967) Ticaret Hukuku I, Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Guhl, Theo & Merz, Hans & Kummer, Max (1991) Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 23. Auflage, Zürih, Schulthess.
 • Horn, Norbert (Editör) (1995) Heymann-Handelsgesetzbuch (ohne Seerecht): Erstes Buch, 2. Auflage, Berlin, De Gruyter.
 • Jabornegg, Peter (Editör) (1997) Kommentar zum HGB: Handelsgesetzbuch mit Firmengesetzbuch und Handelsmaklerrecht, Springer.
 • Karayalçın, Yaşar (1968) Ticaret Hukuku I: Giriş - Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara, BTHAE Yayınları.
 • Kayar, İsmail (2002) ‘Adi Şirketin Ticaret Unvanı ve Ticaret Siciline Tescili’, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C:1, İstanbul, s. 479-494.
 • Kayar, İsmail (2017) Ticaret Hukuku, 4. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Kayıhan, Şaban & Yasan, Mustafa (2017) Ticaret Hukuku, 5. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Kendigelen, Abuzer (1996) ‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret 1995/1 Sayılı “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi’, İÜHFM, C:55, S:1-2, s. 297-334.
 • Korkmaz, Şerife (2010) ‘Ticaret Unvanının Korunması ve Marka İle İlişkisi’ (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mayson, Stephen & French, Derek & Christopher, Ryan (2017) Company Law, 34th Edition, Birleşik Krallık, Oxford University Press.
 • Poroy, Reha & Yasaman, Hamdi (2010) Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Sumer, Ayşe (2015) Ticaret Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Beta Kitabevi.
 • Şener, Oruç Hami (2016) Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Ülgen, Hüseyin & Helvacı, Mehmet & Kendigelen, Abuzer & Kaya, Arslan & Nomer Ertan, N. Füsun (2015) Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Yongalık, Aynur (2002) ‘Ticaret Unvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler: Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme’, BATIDER, C:21, S:3, s. 5-30.

Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 239 - 262, 12.12.2018

Abstract

Tacirlerin ticaretlerinde kullandıkları isme “ticaret unvanı” denilmektedir. Kullanılmasını zorunlu tuttuğu ticaret unvanlarının oluşturulması açısından Türk Ticaret Kanunu (TTK), tacirlere kısmî bir serbesti tanınmıştır. Buna göre ticaret unvanlarını oluştururken tacirler, ticaret unvanlarında kanunen bulunması gereken ibareleri mutlaka kullanmak ve bulunmaması gereken, başka bir deyişle bulunması yasak olan ibareleri kullanmaktan kaçınmak ve belli bir makamın iznine bağlı olan ibareleri izinsiz kullanmamak noktasında iki temel sınırlamaya tabi tutulmuşlardır. Ticaret unvanlarında ek kullanımı esasen tacirlerin takdirine bırakılmışsa da, TTK’da eklerin nasıl olabileceğine ve nasıl olamayacağına ilişkin yasal bir çerçeve çizilmiştir. Bu bağlamda ticaret unvanlarına, işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî isimlerden oluşan ekler eklenebilir. Diğer taraftan ekler, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalı, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına neden olacak nitelikte bulunmamalıdır. Bu makalede ticaret unvanlarında ek kullanımına ilişkin TTK ve ilgili ikincil mevzuattaki yasal çerçeve incelenmektedir.

References

 • Arkan, Sabih (2017) Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Ankara, BTHAE Yayınları.
 • Aslan, İ. Yılmaz (2018) Ticaret Hukuku Dersleri, 12. Bası, Bursa, Ekin Yayınevi.
 • Aydoğan, Fatih (2013) ‘Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi’, İÜHFM, C:71, S:2, s.27-50.
 • Ayhan, Rıza & Çağlar, Hayrettin (2017) Ticari İşletme Hukuku, 10. Bası, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Bahtiyar, Mehmet (2017) Ticari İşletme Hukuku, 18. Bası, İstanbul, Beta Kitabevi.
 • Berzek, Ayşe Nur (2016) Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 11. Bası, İstanbul, Beta Kitabevi.
 • Bilge, Mehmet Emin (2015) ‘Marka ve Ticaret Unvanı Arasında İltibas’, TFM, S:2015/2, s. 7-22.
 • Bilgili, Fatih & Demirkapı, Ertan (2018) Ticaret Hukuku Bilgisi, 13. Bası, Bursa, Dora Yayınevi.
 • Boyacıoğlu, Cumhur (1995) ‘Ticaret Unvanı’ (Yüksek Lisans), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bozer, Ali & Göle, Celal (2017) Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, Ankara, BTHAE Yayınları.
 • Bozkurt, Tamer (2017) Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Legem Yayıncılık.
 • Can, Mustafa (2007) ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticaret Unvanı’, Mevzuat Dergisi, S:111, <https://www.mevzuatdergisi.com/2007/03a/01.htm> s.e.t. 10.07.2018.
 • Canaris, Claus-Wilhelm & Capella, Karl-Hermann (1989) Handelsrecht, 21. Auflage, Münih, Verlag C.H. Beck.
 • Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Mehmet (2006) ‘Ticaret Unvanının Korunması’, SÜHFD, C:14, S:2, s. 119-150.
 • Dinç, Serhan (2017) Ticaret Hukuku Bilgisi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Domaniç, Hayri (1988) Ticaret Hukukunun Genel Esasları, 4. Bası, İstanbul, Temel Yayıncılık.
 • Edgü, Ekrem (1967) Ticaret Hukuku I, Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Guhl, Theo & Merz, Hans & Kummer, Max (1991) Das Schweizerische Obligationenrecht mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, 23. Auflage, Zürih, Schulthess.
 • Horn, Norbert (Editör) (1995) Heymann-Handelsgesetzbuch (ohne Seerecht): Erstes Buch, 2. Auflage, Berlin, De Gruyter.
 • Jabornegg, Peter (Editör) (1997) Kommentar zum HGB: Handelsgesetzbuch mit Firmengesetzbuch und Handelsmaklerrecht, Springer.
 • Karayalçın, Yaşar (1968) Ticaret Hukuku I: Giriş - Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara, BTHAE Yayınları.
 • Kayar, İsmail (2002) ‘Adi Şirketin Ticaret Unvanı ve Ticaret Siciline Tescili’, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C:1, İstanbul, s. 479-494.
 • Kayar, İsmail (2017) Ticaret Hukuku, 4. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Kayıhan, Şaban & Yasan, Mustafa (2017) Ticaret Hukuku, 5. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Kendigelen, Abuzer (1996) ‘Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret 1995/1 Sayılı “Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi’, İÜHFM, C:55, S:1-2, s. 297-334.
 • Korkmaz, Şerife (2010) ‘Ticaret Unvanının Korunması ve Marka İle İlişkisi’ (Yüksek Lisans), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mayson, Stephen & French, Derek & Christopher, Ryan (2017) Company Law, 34th Edition, Birleşik Krallık, Oxford University Press.
 • Poroy, Reha & Yasaman, Hamdi (2010) Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Sumer, Ayşe (2015) Ticaret Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, Beta Kitabevi.
 • Şener, Oruç Hami (2016) Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Ülgen, Hüseyin & Helvacı, Mehmet & Kendigelen, Abuzer & Kaya, Arslan & Nomer Ertan, N. Füsun (2015) Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Yongalık, Aynur (2002) ‘Ticaret Unvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler: Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme’, BATIDER, C:21, S:3, s. 5-30.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Fatih ÖZKAN This is me

Publication Date December 12, 2018
Application Date September 6, 2018
Acceptance Date September 29, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { tfm495803, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2018}, volume = {4}, number = {2}, pages = {239 - 262}, title = {Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı}, key = {cite}, author = {Özkan, Ahmet Fatih} }
APA Özkan, A. F. (2018). Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 4 (2) , 239-262 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/41027/495803
MLA Özkan, A. F. "Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 239-262 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/41027/495803>
Chicago Özkan, A. F. "Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 (2018 ): 239-262
RIS TY - JOUR T1 - The Use Of Additions In Trade Names AU - Ahmet FatihÖzkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 239 EP - 262 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı %A Ahmet Fatih Özkan %T Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı %D 2018 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Özkan, Ahmet Fatih . "Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 4 / 2 (December 2018): 239-262 .
AMA Özkan A. F. Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı. TFM. 2018; 4(2): 239-262.
Vancouver Özkan A. F. Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2018; 4(2): 239-262.
IEEE A. F. Özkan , "Ticaret Unvanlarında Ek Kullanımı", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 239-262, Dec. 2018