Research Article
BibTex RIS Cite

INVESTIGATION OF THE AUDITOR'S ADVERSE OPINION IN THE CONTEXT OF TURKISH COMMERCIAL LAW AND AUDIT STANDARDS

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 157 - 169, 30.12.2019

Abstract

In this study, the adverse opinion of the auditor is examined in the context of Turkish Commercial Code and auditing standards. Accordingly, the form of the adverse opinion letter was mentioned first. Then, the conditions for submission of the adverse opinion letter within the scope of audit standards were discussed. Accordingly, there should be significant and widespread inaccuracies in the financial statements in order to give adverse opinions. However, the auditor should be able to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Finally, the legal conclusion of the adverse opinion letter is given.

References

  • Açık, Serap (2012) ‘Muhasebe Hata ve Hilelerinin Vergi Hukuku Açısından İncelen-mesi’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 16, C: 3, s. 351-366. Akıncı, Nejat & Ünlen, Müjdat (1988) Mali Tablolar Analizi, 1. Baskı, İzmir, Barış Yayınları. Aksu Özkan, Raziye (2019) Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçları, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. Aksu Özkan, Raziye (2019) ‘Türk Tica-ret Kanunu ve Standartlar Bağlamında Finan-sal Tabloların Denetiminde Aranacak Kriter-ler’, International Social Sciences Studies Jo-urnal, C: 5, S: 38, s. 3316-3324 (Aksu Özkan, Denetim). Alagöz, Ali (2008) İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komite-leri ile İç Denetim Birimi İlişkisinin Hata ve Hilelerinin Önlenmesindeki Rolü, 1. Baskı, Konya, Tablet Yayınları. Ayhan, Rıza & Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Mehmet (2019) Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, Yetkin Yayınları. Bahtiyar, Mehmet (2019) Ortaklıklar Hukuku, Güncellenmiş 13. Bası, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım. Balıkoğlu, Hasan Umur (2018) ‘Türki-ye’de Halka Açık Şirketlerde Olumlu Görüş Dışında Bir Denetim Görüşü Verilmesini Gerek-tiren Durumların İncelenmesi: 2006 – 2016 Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi’ (Yük-sek Lisans), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bayat, Saliha Büşra (2015) ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrası Türkiye’de Bağımsız Denetim’ (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bilgili, Fatih & Demirkapı, Ertan (2013) Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa, Dora Basım Yayın Dağıtım. Bulmuş, Selman (2018) ‘Bağımsız De-netim Görüş Türlerinin Oluşma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: BİST İmalat Sektörü Örneği’ (Yüksek Lisans), Kırklareli Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Coste, Andreea & Tudor, Adriana & Pali-Pista, Fekete (2014) ‘Compliance of Non-current Assets with IFRS Requirements Concerning the Information Disclosure - Case Study’ Procedia Economics and Finance, S: 15, s.1391-1395. Çelik, Aytekin (2006) ‘Türk Ticaret Ka-nunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi’, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, s. 545-597. Gün, Leylanur (2014) ‘Yeni Türk Tica-ret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Ba-ğımsız Denetim ve Muhasebe Uygulamaları’ (Yüksek Lisans), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karahan, Sami (Editör) (2012) Şirket-ler Hukuku, 1. Baskı, Konya, Mimoza Basım Yayım ve Dağıtım. Kaymak, Can (1996) ‘Muhasebede Yapı-lan Hata ve Hilelerin Muhasebe ve Muhasebe Denetimi Yönünden Değerlendirilmesi’ (Yük-sek Lisans), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kendigelen, Abuzer (2012) Türk Tica-ret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Ya-yıncılık. Kocayusufpaşaoğlu, Necip (2014) Borçlar Hukuku - Genel Bölüm, 6. Baskı, İstan-bul, Filiz Kitabevi. Kürşat, Zekeriyya (2003) Borçlar Hu-kuku Alanında Hile Kavramı, 1. Baskı, İstanbul, Kazancı Kitap A.Ş. Özkorkut, Korkut (2013) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şir-ketlerde Bağımsız Denetim, Ankara, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. Poroy, Reha & Tekinalp, Ünal & Ça-moğlu, Ersin (2014) Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Poroy, Reha & Tekinalp, Ünal & Ça-moğlu, Ersin (2019) Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 14. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Pulaşlı, Hasan (2018) Şirketler Hukuku Şerhi, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi. Şener, Oruç Hami (2019) Teorik ve Uy-gulamalı Ortaklıklar Hukuku, Gözden Geçiril-miş 4. Bası, Ankara, Seçkin. Tanış, Veysel Naci (2016) Genel Muha-sebe İlkeler ve Uygulamalar, 9. Baskı, Adana, Karahan Kitabevi. Topçuoğlu, Metin (2012) Yeni Türk Ti-caret Kanunu’na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara, Seçkin. Urkan, Ercan (2015) ‘Sermaye Piyasa-larında Bağımsız Denetim ve Bağımsız Dene-timden Kaynaklanan Sorumluluk’ (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-tüsü. Üçışık, Güzin & Çelik, Aydın (2013) Anonim Ortaklıklar Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi. Yalçın, Erhan (2015) Uluslararası Fi-nansal Raporlama (TMS-TFRS), 1. Baskı, Anka-ra, Seçkin. Yaşar, Alpaslan (2015) ‘Olumsuz Dene-tim Görüşü ve Bağımsız Denetçi Değişikliği Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Sanayi Şirket-leri Üzerine Bir Uygulama’ Muhasebe ve Fi-nansman Dergisi, C: 65, s. 81-96. İnternet Kaynakları 26 Sayılı Kurul Kararı için bkz. http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/RG-TMS%20Uygulama%20Kapsam%C4%B1 na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Kurul%20Karar%C4%B1_y.pdf, (s.e.t. 06.09.2019).

TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 157 - 169, 30.12.2019

Abstract

Bu çalışmada, Türk Ticaret Kanunu ve denetim standartları bağlamında denetçinin olumsuz görüş yazısı incelenmiştir. Buna göre ilk olarak olumsuz görüş yazısının şekline değinilmiştir. Ardından dene-tim standartları kapsamında olumsuz görüş yazısının verilme koşulları ele alınmıştır. Buna göre, olumsuz görüş yazısı verebilmek için finansal tablolarda önemli ve yaygın yanlışlık olmalıdır. Bununla birlikte, denetçi yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmelidir. Son olarak olumsuz görüş yazısı verilmesinin hukuki sonucuna yer verilmiştir.

References

  • Açık, Serap (2012) ‘Muhasebe Hata ve Hilelerinin Vergi Hukuku Açısından İncelen-mesi’, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S: 16, C: 3, s. 351-366. Akıncı, Nejat & Ünlen, Müjdat (1988) Mali Tablolar Analizi, 1. Baskı, İzmir, Barış Yayınları. Aksu Özkan, Raziye (2019) Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçları, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık. Aksu Özkan, Raziye (2019) ‘Türk Tica-ret Kanunu ve Standartlar Bağlamında Finan-sal Tabloların Denetiminde Aranacak Kriter-ler’, International Social Sciences Studies Jo-urnal, C: 5, S: 38, s. 3316-3324 (Aksu Özkan, Denetim). Alagöz, Ali (2008) İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Önemi ve Denetim Komite-leri ile İç Denetim Birimi İlişkisinin Hata ve Hilelerinin Önlenmesindeki Rolü, 1. Baskı, Konya, Tablet Yayınları. Ayhan, Rıza & Çağlar, Hayrettin & Özdamar, Mehmet (2019) Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara, Yetkin Yayınları. Bahtiyar, Mehmet (2019) Ortaklıklar Hukuku, Güncellenmiş 13. Bası, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım. Balıkoğlu, Hasan Umur (2018) ‘Türki-ye’de Halka Açık Şirketlerde Olumlu Görüş Dışında Bir Denetim Görüşü Verilmesini Gerek-tiren Durumların İncelenmesi: 2006 – 2016 Bağımsız Denetim Raporlarının Analizi’ (Yük-sek Lisans), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bayat, Saliha Büşra (2015) ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrası Türkiye’de Bağımsız Denetim’ (Yüksek Lisans), Erciyes Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bilgili, Fatih & Demirkapı, Ertan (2013) Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa, Dora Basım Yayın Dağıtım. Bulmuş, Selman (2018) ‘Bağımsız De-netim Görüş Türlerinin Oluşma Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: BİST İmalat Sektörü Örneği’ (Yüksek Lisans), Kırklareli Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Coste, Andreea & Tudor, Adriana & Pali-Pista, Fekete (2014) ‘Compliance of Non-current Assets with IFRS Requirements Concerning the Information Disclosure - Case Study’ Procedia Economics and Finance, S: 15, s.1391-1395. Çelik, Aytekin (2006) ‘Türk Ticaret Ka-nunu Tasarısı’na Göre Anonim Şirketlerin Denetimi’, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, s. 545-597. Gün, Leylanur (2014) ‘Yeni Türk Tica-ret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Ba-ğımsız Denetim ve Muhasebe Uygulamaları’ (Yüksek Lisans), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karahan, Sami (Editör) (2012) Şirket-ler Hukuku, 1. Baskı, Konya, Mimoza Basım Yayım ve Dağıtım. Kaymak, Can (1996) ‘Muhasebede Yapı-lan Hata ve Hilelerin Muhasebe ve Muhasebe Denetimi Yönünden Değerlendirilmesi’ (Yük-sek Lisans), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kendigelen, Abuzer (2012) Türk Tica-ret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Ya-yıncılık. Kocayusufpaşaoğlu, Necip (2014) Borçlar Hukuku - Genel Bölüm, 6. Baskı, İstan-bul, Filiz Kitabevi. Kürşat, Zekeriyya (2003) Borçlar Hu-kuku Alanında Hile Kavramı, 1. Baskı, İstanbul, Kazancı Kitap A.Ş. Özkorkut, Korkut (2013) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şir-ketlerde Bağımsız Denetim, Ankara, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü. Poroy, Reha & Tekinalp, Ünal & Ça-moğlu, Ersin (2014) Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 13. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Poroy, Reha & Tekinalp, Ünal & Ça-moğlu, Ersin (2019) Ortaklıklar Hukuku I, Yeniden Yazılmış 14. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Pulaşlı, Hasan (2018) Şirketler Hukuku Şerhi, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi. Şener, Oruç Hami (2019) Teorik ve Uy-gulamalı Ortaklıklar Hukuku, Gözden Geçiril-miş 4. Bası, Ankara, Seçkin. Tanış, Veysel Naci (2016) Genel Muha-sebe İlkeler ve Uygulamalar, 9. Baskı, Adana, Karahan Kitabevi. Topçuoğlu, Metin (2012) Yeni Türk Ti-caret Kanunu’na Göre Bağımsız Denetçi ve Sorumluluğu, 2. Baskı, Ankara, Seçkin. Urkan, Ercan (2015) ‘Sermaye Piyasa-larında Bağımsız Denetim ve Bağımsız Dene-timden Kaynaklanan Sorumluluk’ (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-tüsü. Üçışık, Güzin & Çelik, Aydın (2013) Anonim Ortaklıklar Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi. Yalçın, Erhan (2015) Uluslararası Fi-nansal Raporlama (TMS-TFRS), 1. Baskı, Anka-ra, Seçkin. Yaşar, Alpaslan (2015) ‘Olumsuz Dene-tim Görüşü ve Bağımsız Denetçi Değişikliği Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Sanayi Şirket-leri Üzerine Bir Uygulama’ Muhasebe ve Fi-nansman Dergisi, C: 65, s. 81-96. İnternet Kaynakları 26 Sayılı Kurul Kararı için bkz. http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/PDF%20linkleri/RG-TMS%20Uygulama%20Kapsam%C4%B1 na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Kurul%20Karar%C4%B1_y.pdf, (s.e.t. 06.09.2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Raziye AKSU ÖZKAN 0000-0003-2245-863X

Publication Date December 30, 2019
Submission Date September 7, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA AKSU ÖZKAN, R. (2019). TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(2), 157-169.
AMA AKSU ÖZKAN R. TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ. TFM. December 2019;5(2):157-169.
Chicago AKSU ÖZKAN, Raziye. “TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5, no. 2 (December 2019): 157-69.
EndNote AKSU ÖZKAN R (December 1, 2019) TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5 2 157–169.
IEEE R. AKSU ÖZKAN, “TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ”, TFM, vol. 5, no. 2, pp. 157–169, 2019.
ISNAD AKSU ÖZKAN, Raziye. “TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5/2 (December 2019), 157-169.
JAMA AKSU ÖZKAN R. TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ. TFM. 2019;5:157–169.
MLA AKSU ÖZKAN, Raziye. “TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 157-69.
Vancouver AKSU ÖZKAN R. TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM STANDARTLARI BAĞLAMINDA DENETÇİNİN OLUMSUZ GÖRÜŞ YAZISININ İNCELENMESİ. TFM. 2019;5(2):157-69.