Research Article
BibTex RIS Cite

BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 260 - 298, 30.12.2019

Abstract

Son yirmi yılda, İnternet pek çok insan için önemli bir haber kaynağı halini almıştır. Yazılı gazetelerden, çevrimiçi dijital medyaya dönüşüm haber toplayıcı internet sitelerini ortaya çıkarmıştır. Bu değişim basılı yayınların gelirlerinde düşmeye yol açmıştır. Bu yeni durumla baş edebilmek için, 2013 ve 2014 yıllarında Almanya ve İspanya’da yasal değişiklikler yapılmış ve haber yayıncılarına telif hukukunda bağlantılı haklar verilmiştir. Ancak bu düzenlemeler amaçlanan faydaları temin edememiştir. 14 Eylül 2016 tarihinde, Avrupa Komisyonu Dijital Tek Pazar-da Telif Hakları Direktifi Tasarısı’nı sunmuştur. Tasarı metni, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde kabul edilmiş ve AB Resmi Gazetesi’nde 17 Mayıs 2019 tarihinde 2019/790 sayılı Direktif olarak yayınlanmıştır. Direktif, basılı yayın sahiplerine yayınlarının çevrimiçi kullanımlarına ilişkin yeni haklar bahşeden, kamuoyunda ‘bağlantı vergisi’ olarak da bilinen, 15 inci madde düzenlemesini (Tasarı’da 11 inci Madde) içermektedir. Bu hak, bağlantı kurmayı ya da tek tek sözcükleri ve çok kısa özetleri kapsama-maktadır. Buna rağmen, tanımlardaki belirsizlikler veya tanımların hiç yapılmaması nedeniyle uygula-maya ilişkin tartışmalar sona ermemiştir.

References

  • A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Strasbourgh, 15 July 2014, https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz-UrHG), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html ARKAN, Azra (2004), Mukayeseli Hu-kuk, Uluslararası Düzenlemeler ve Türk Huku-ku'nda Fikri Hukuk Alanında Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Doktora Tezi, 2004. ATEŞ, Mustafa (2003), Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınır-landırılması, Seçkin. (Kısaltması: Ateş, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların) ATEŞ, Mustafa (2007), Fikri Hukukta Eser, Turhan, 2007. ATHEY, Susan; MOBIUS, Markus; PAL, Jeno (2017), 'The Impact of Aggregators on Internet News Consumption', Stanford Univer-sity Graduate School of Business, Research Paper No. 17-8, January 2017, https://www.gsb.stanford.edu/gsb-cmis/gsb-cmis-download-auth/406636 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, https://www.wipo.int/treaties/en/ Bestwater International GmbH v. Mic-hael Lebes, Stefan Potsch, Judgment of the Court (Ninth Chamber), 21 October 2014, C-348/13, http://curia.europa.eu/juris/ BÜLTER, Ahmet (2005), 'Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar', Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 59, 2005 (s. 90-107). CALZADA, Joan; GIL, Ricard Gil (2019), 'News aggregators and the reform of the copy-right legislation in Europe', April 30, 2019, https://voxeu.org/article/news-aggregators-and-european-copyright-legislation CLARK, Andrew (2009), 'Murdoch's at-tack dog snarls at the 'parasites' threatening his master', The Observer, 1 November 2009, https://www.theguardian.com/media/2009/nov/01/wall-street-journal-robert-thomson-digital-content COOHE, Eugenie (2018), Copyright Re-form: A New Right for Press Publishers-to have or not to have, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/03/13/copyright-reform-new-right-press-publishers-not/>s.e.t.01.06.2019. COLANGELO, Giuseppe; TORTI, Vale-rio (2019), 'Copyright, online news publishing and aggregators: a law and economics analysis of the EU Reform', International Journal of Law and Information Technology, V. 27, I. 1, Spring 2019, https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/27/1/75/5288564, (s. 75-90). Commission Staff Working Document Impact Assesment on the modernisation of EU copyright rules Brussels, 14.09.2016, Part1, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-301-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (Impact Assesment) Communia, Publishers Right, https://reform.communiaassociation.org/issue/publishers-right-2/ Communication from the Commission, Europe 2020, A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels, 3 March 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/ Completing the Internal Market, White Paper from the Commission to the European Council, Milan, 28-29 June 1985, 14 June 1985, http://aei.pitt.edu/1113/. ÇETİNKAYA, Aysel (2017), 'Çevrimiçi Gazetecilikte Fikri Mülkiyet Hakları Sorunu', Academic Journal of Information Technology (https://www.ajit-e.org/), Bilişim Teknolojile-ri, Özel Sayı, V. 8, N. 30, Ekim 2017, (s. 71-90). DEMİRBAŞ, Ali (2018), 'Telif Huku-kunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mah-kemesi'nin Svensson ve Bestwater Kararları', İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, S, 5 (1), Bahar 2018, (s. 169-186). DICTIONARY, https://www.dictionary.com/browse/snippet Digital Single Market, Bringing Down Barriers to Unlock Online Opportunities, https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en. EDİMA-EU, The Impact of Ancillary Rights in News Products, November 2017, http://edima-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/EDIMA-Impact-of-ancillary-rights-in-news-products.pdf. EREL, Şafak N. (2009), Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Single Market Strategy for Europe, Brussels, 6 May, 2015, COM (2015) 192 Final, https://eur-lex.europa.eu/legal-cotent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN (A Digital Single Market Strategy for Europe). FRANKLIN, Bob (2014), 'The Future of Journalism, Journalism Studies', N. 15, I. 5, 2014, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2014.930254, (s. 481-499). FURGAL, Ula (2018), 'Ancillary Right for press publishers: An Alternative Answer to the Linking Conundrum', Journal of Intellec-tual Property Law & Practice, V. 13, No. 9, 2018, (700-710). GATES, Bill, Content is King, 1 March 1996, https://www.nidap.com/wordpress2/wp-content/uploads/Content-Is-King.pdf. Gazetecilik, Türk Basının Doğuşu ve Ge-lişimi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, http://www.megep.meb.gov.tr. GERVAIS, Daniel (2018), 'Related Rights in United States Law', Vanderbilt Law Research Paper, No. 18-59, 2018, (s. 245-251), https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2018_6-2.pdf. GS Media BV v. Sanoma Media Nether-lands BV, Playboy Enterprises International Inc., Judgment of the Court (Second Chamber), C-160/15, http://curia.europa.eu/juris/. GÜNEŞ, İlhami (2015), Uygulamada Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin. GÜNEŞ, İlhami (2012), 'FSEK'te Yer Alan İcracı Hakları ve Uygulama', Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14., S. 1, 2012 (s. 169-181). History of the Printed Newspaper, https://www.psprint.com/resources/history-of-the-printed-newspaper/ (History of the Printed Newspaper) HIRSCH, Ernst E. (1948), Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, Ar Basımevi. HOLDERNESS, Mike; DANBURY, Ric-hard; MINERO, Gemma; RUBI-PUIG, Antoni (2014), Copyright and News Reporting: Towards New Business Models and Legal Regu-lations, Workshop Expert Panel, Faculty of Communication, Universitat Pompeu Fabra, November 14, 2014, Barcelona, https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27890/. ISBELL, Kimberly (2010), The Rise of the News Aggregator: Legal Implications and Best Practices, Berkman Center Research Publication No. 2010-10, https://cyber.harvard.edu/publications/2010/news_aggregator_legal_implications_best_practices. İ2010: A European Information Society for growth and employment, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm. JEON, Doh-Shin; NASR, Nikrooz (2014), 'News Aggregators and Competition Among Newspapers on the Internet', Institut d'Economie Industrielle (IDEI), Working Pa-pers, Toulouse, 16 July 2014, https://pdfs.semanticscholar.org/15d4/7ee53a1d557d0ca5606da46ddce9c3cf167b.pdf. JONES, Richard H. (1990), ' The Myth of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law', Pace Law Review, V. 10, N. 3, 1990 (551-607). Judgment of the Court (First Chamber) of 11 June 2015, Berlington Hungary and Ot-hers v. Magyar Allam, Case C-98/14, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-98/14. KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, media.turuz.com. KARA, Doğan (2014), 'İnternette Link-ler Yoluyla Umuma İletim Hakkına Müdahale: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 13 Şubat 2014 Tarihli Svensson ve Diğerleri, Retriever Sveri-ge AB'ye Karşı Kararının İncelenmesi', Galata-saray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/2, (s. 401-428). KAYA, Murat (2010), İnternet Gazete-lerinde Okuyucu Yorumları ve İnteraktif Etki-leşim, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010. KILIÇ, Bilge ('2017), 'Dijital Tek Pazar Hedefiyle Avrupa Birliği Telif Hakları Huku-kunda Avrupa Komisyonu Tarafından Sunulan Tüzük ve Direktif Tekliflerinin İncelenmesi', Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 26 Nisan Dünya Fikri Mülki-yet Günü Özel Sayısı, S. 1, 2017, (s. 166-178), http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/2012yayin/dergi/fmr/fmr-2017-1.html. KLIMAS, Tadas; VAICIUKAITE, Jurate (2008), 'The Law of Recitals in European Community Legislation', ILSA Journal of Inter-national & Comparative Law, V. 15, 2008, https://www.researchgate.net/publication/228152770_. KOÇ, Hakan (1993), 'Avrupa Toplulu-ğu'nda Tek Pazar Oluşumu', Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Haziran 1993 (s. 25-33). KOTIGALA, Manoj Isuru (2016), 'Ret-hinking Originality in Copyright Law and Exploring the Potential for a Global Threshold', December 2016, https://www.researchgate.net/publication/311377345_Rethinking_Originality_in_Copyright_Law_and_Exploring_the_Potential_for_a_Global_Threshold. KREUTZER, Till (2016), Ancillary Copyright for Press Publishers, Background and Key Issues, Initiative Against an Ancillary Copyright-IGEL, https://ancillarycopyright.eu/_igelbanner/Broschure-on-the-ancillary-copyright-for-press-publishers-by-IGEL.pdf. KÜÇÜKALİ, Canan (2017), '5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tasarısı Üzeri-ne Bir Değerlendirme', Terazi Hukuk Dergisi, S. 135, Kasım 2017 (s. 82-86). Linking, Framing, Metatagging, http://www.netlitigation.com/netlitigation/cases/shetland.htm. LONIS-BURBAN, Jean (1988), 'Ortak Pazardan İç Pazara', Çeviri: Turgut Turhan, 4 Mayıs 1988, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, C. 40, S. 1, 1988, http://dergipark.gov.tr/auhfd/issue/42714/515392. LSR Aktüel, The Ancillary Copyright for Press Publishers in Germany, February 2017, http://www.lsraktuell.de/sites/default/files/20170202_vg_media_lsra_broschuere_en.pdf. LUTHGE, Benedik ve DİĞERLERİ (2019), 'DSM Watch: Copyright Directive press publishers' rights: final edition of Article 11 is now Article 15', March 27, 2019, https://www.hlmediacomms.com/2019/03/27/dsm-watch-copyright-directive-press-publishers-rights-final-edition-of-article-11-is-now-article-15/. Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB, Judgment of the Court (Fourth Chamber), 13 February 2014, C-466/12, http://curia.europa.eu/juris/. OECD Report, Working Party on the Information Economy, The Evolution of News and the Internet, June 2010, http://www.oecd.org/officialdocuments/. OĞURLU, Yücel (2010), İdare Huku-kunda E-Devlet Dönüşümü ve Dijitalleşen Kamu Hizmeti, İstanbul, XII Levha. ÖNCÜ, Özge (2009), Fikir ve Sanat Eser-leri Hukukunda İktibas Serbestîsi ve Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-titüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Özel Hukuk Programı, Doktora Tezi. ÖZÇAĞLAYAN, Mehmet (2008), 'Gaze-telerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme)', Marmara İletişim Dergisi, S. 13, 2008 (s. 131-159). ÖZKAN, Zehra; AKGÜN POLAT, Deniz (2018), 'Basın Yayıncılarına Bağlantılı Hak Tanınması Sorunsalı', Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 140, Nisan 2018 (s. 49-64). PAPADAKI, Evangelia (2017), 'Hyper-linking making available and copyright infrin-gement: lessons from European national co-urts', European Journal of Law and Techno-logy, V. 8, No. 1, 2017, http://ejlt.org/article/view/549/732. PENN, Christopher S. (2014), 'Content isn’t King: A Lesson From the New York Ti-mes', May 19, 2014, https://www.shiftcomm.com/blog/content-isnt-king-a-lesson-from-the-new-york-times/. REDA, Julia (2018), 'Extra Copyright for news sites (Link Tax), Also Called Snippet Tax', https://juliareda.eu/eu-copyrightreform/extra-copyright-for-news-sites/; White Paper, Understanding Ancillary Copyright. REDA, Julia (2018), 'The extra copyright for news in Germany was a failure-yet the Bulgarian EU presediency now presents it as good compromise for all of Europe', https://juliareda.eu/2018/01/copyright-bulgarian-presidency/. ROSATI, Eleonora (2019), 'DSM Direc-tive Series 2, Is the Press Pubhishers' Right Waivable', April 1, 2019, http://ipkitten.blogspot.com/2019/04/dsm-directive-series-2-is-press.html. SANKALP, Jain (2012), 'The Principle of Idea-Expression Dichotomy: A Comparative Study of US, UK & Indian Jurisdictions', March 26, 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2229628. SILES, Ignacio; BOCZKOWSKI, Pablo J. (2012), 'Making Sense of the Newspaper Crisis: A Critical Assessment of Existing Research and an Agenda for Future Work', New Media Soci-ety, V. 14, I. 8, December 2012 (s. 1375-1394), http://isiles.org/wpcontent/uploads/2010/10/Siles_Boczkowski_Newspaper_crisis_web.pdf. SMITH, Graham; SMITH, Will (2016), 'CJEU's GS Media copyright linking decision draws a line:ordinary internet user or com-mercial web site?', September 2016, https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/cjeu-decision-in-gs-media-copyright-linking-decision-draws-a-line. SOYSAL, Tamer (2005), 'Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Cezai Hükümler'; Legal Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Dergisi, C. 1, S. 3, Ekim 2005, (625-660). (Kısaltması: Soysal, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun). SOYSAL, Tamer (2014), İnternet Alan Adları Hukuku (Domain Name Law), Adalet, Eylül 2014. STATISTA, https://www.statista.com/. STRAUBHAAR, Joseph; LA ROSE, Ro-bert; DAVENPORT, Lucinda (2016), Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology, Cengage Learning. ŞAHİN, Mustafa (2011), Bağlantılı Hak-lar, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara. TALKE, Armin (2017), 'The Ancillary Right for Press Publishers: The Present Ger-man and Spanish Legislation and the EU Pro-posal', The International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA Library, 2017,http://library.ifla.org/1849/1/119%20talke%20en.pdf. TANI, Tommaso (2017), 'The 'Link Tax' in the Experiences of Germany, Spain and the Article 11 of the EC Proposal for the New Copyright Directive', May 2017, https://www.linkedin.com/pulse/link-tax-experiences-germany-spain-article-11-ec-proposal-tani. TEKİNALP, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. The History of the European Union, https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en. The Internal Market: General Principles, Factsheets on the European Union, 2019, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.1.pdf. Top EU Lawyer Says Germany Cannot Enforce Net Copyright Law, 24 December 2018, https://commsrisk.com/top-eu-lawyer-says-germany-cannot-enforce-net-copyright-law/ TOPAL, Cansu (2012), 'Dijital Medya-nın Google ile Savaşı ve Bilgi Toplumu', Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Editör: Tekin Memiş, Aralık 2013, Ankara (s.465-493). Total Estimated Circulation of U.S. Daily Newspapers, 1940-2010, Newspapers Fact Sheet, https://www.journalism.org/factsheet/newspapers/Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://sozluk.gov.tr/. TÜRKEKUL, Erdem (2003), Uluslarara-sı Alanda ve Türkiye’de Bağlantılı Haklar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Avrupa Topluluğu Ana Bilim Dalı, Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. TÜRKER, Gökçen (2016), İcracı Sanat-çıların Hakları, Ankara, Yetkin Yayınları. UYGUR, Atiye B. (2004), Eser Sahibine Tanınan Haklara Getirilen Kısıtlamalar, Anka-ra Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. VESTERDORF, Bo (2015), 'The Effect of Failure to Notify the Spanish and German An-cillary Copyright Laws', European Intellectual Property Review, I. 5, April 2015, https://ssrn.com/abstract=2558029. WAN-IFRA Report, World Press Trend 2018, http://www.wan-ifra.org/reports/2018/09/29/ world-press-trends-2018. WHITE PAPER (2015), Understanding 'Ancillary Copyright' in the Global Intellectual Property Environment, Computer & Commu-nications Industry Association, February 2015, http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/ 2015/02/CCIA-Understanding-Ancillary-Copyright.pdf (Kısaltması, White Paper, Understanding Ancillary Copyright). WIPO, Summary of the Berne Conven-tion for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html. XALABARDER, Raquel (2014), 'The Remunerated Statutory Limitation for News Aggregation and Search Engines Proposed By the Spanish Government; Its Compliance with International and EU Law', IN3 Working Paper Series, September 2014, http://in3-working-paper-series.uoc.edu/in3/ca/index.php/in3-working-paper-series/article/download/2379/2379-8583-1-PB.pdf. AB mevzuatına AB resmi internet site-sinden, Alman mevzuatına https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ urhg/ ve ABD mevzuatına https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf ve https://www.law.cornell.edu/uscode/ ad-reslerinden erişim sağlanmıştır. İnternet kaynaklarına erişim tarihi dip-notlarda gösterilmiştir. Erişim tarihi gösteril-meyen kaynaklara son erişim tarihi 10.06.2019 tarihidir.

RELATED RIGHTS CHARACTERISTICS OF PRESS PUBLICATIONS FOR COPYRIGHT LAW AND THE PROTECTION OF THIS PUBLICATIONS IN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN UNION'S DIRECTIVE ON COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET

Year 2019, Volume: 5 Issue: 2, 260 - 298, 30.12.2019

Abstract

During the past twenty years, the Internet has become an important news source for most people. The transition from printed newspapers to online digital media has revealed news aggregators. This shift has led to decline in revenues for press publications. In order to overcome this new situation, legal changes have been made in Germany and Spain in 2013 and 2014, and news publishers have been granted related rights in copyright law. However these regulations did not provide the intented benefits. On 14 September 2016, the European Commission proposed a Directive on “Copyright in the Digital Single Market”. The Directive was approved by the Council of the European Union on 15 April 2019 and has been published on the Official Journal of the European Union on 17 May 2019 as Directive 2019/790. The Directive contains a provision, Article 15 (Article 11 in Proposal) also known as ‘link tax’ regulation, which features a new right for press publishers in relation to online use of their publications. The right doesn’t cover linking, nor does it extend to individual words or ‘very short’ extracts. However, due to the uncertainties in definitions or the lack of definitions at all, the discussions on the implementation have not ended.

References

  • A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change, Strasbourgh, 15 July 2014, https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf Act on Copyright and Related Rights (Urheberrechtsgesetz-UrHG), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html ARKAN, Azra (2004), Mukayeseli Hu-kuk, Uluslararası Düzenlemeler ve Türk Huku-ku'nda Fikri Hukuk Alanında Eser Sahibinin Haklarına Bağlantılı Haklar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Bölümü, Doktora Tezi, 2004. ATEŞ, Mustafa (2003), Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınır-landırılması, Seçkin. (Kısaltması: Ateş, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların) ATEŞ, Mustafa (2007), Fikri Hukukta Eser, Turhan, 2007. ATHEY, Susan; MOBIUS, Markus; PAL, Jeno (2017), 'The Impact of Aggregators on Internet News Consumption', Stanford Univer-sity Graduate School of Business, Research Paper No. 17-8, January 2017, https://www.gsb.stanford.edu/gsb-cmis/gsb-cmis-download-auth/406636 Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, https://www.wipo.int/treaties/en/ Bestwater International GmbH v. Mic-hael Lebes, Stefan Potsch, Judgment of the Court (Ninth Chamber), 21 October 2014, C-348/13, http://curia.europa.eu/juris/ BÜLTER, Ahmet (2005), 'Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar', Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 59, 2005 (s. 90-107). CALZADA, Joan; GIL, Ricard Gil (2019), 'News aggregators and the reform of the copy-right legislation in Europe', April 30, 2019, https://voxeu.org/article/news-aggregators-and-european-copyright-legislation CLARK, Andrew (2009), 'Murdoch's at-tack dog snarls at the 'parasites' threatening his master', The Observer, 1 November 2009, https://www.theguardian.com/media/2009/nov/01/wall-street-journal-robert-thomson-digital-content COOHE, Eugenie (2018), Copyright Re-form: A New Right for Press Publishers-to have or not to have, http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2018/03/13/copyright-reform-new-right-press-publishers-not/>s.e.t.01.06.2019. COLANGELO, Giuseppe; TORTI, Vale-rio (2019), 'Copyright, online news publishing and aggregators: a law and economics analysis of the EU Reform', International Journal of Law and Information Technology, V. 27, I. 1, Spring 2019, https://academic.oup.com/ijlit/article-abstract/27/1/75/5288564, (s. 75-90). Commission Staff Working Document Impact Assesment on the modernisation of EU copyright rules Brussels, 14.09.2016, Part1, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-301-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (Impact Assesment) Communia, Publishers Right, https://reform.communiaassociation.org/issue/publishers-right-2/ Communication from the Commission, Europe 2020, A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels, 3 March 2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/ Completing the Internal Market, White Paper from the Commission to the European Council, Milan, 28-29 June 1985, 14 June 1985, http://aei.pitt.edu/1113/. ÇETİNKAYA, Aysel (2017), 'Çevrimiçi Gazetecilikte Fikri Mülkiyet Hakları Sorunu', Academic Journal of Information Technology (https://www.ajit-e.org/), Bilişim Teknolojile-ri, Özel Sayı, V. 8, N. 30, Ekim 2017, (s. 71-90). DEMİRBAŞ, Ali (2018), 'Telif Huku-kunda İnternet Linki ve Avrupa Adalet Mah-kemesi'nin Svensson ve Bestwater Kararları', İstanbul Medipol Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, S, 5 (1), Bahar 2018, (s. 169-186). DICTIONARY, https://www.dictionary.com/browse/snippet Digital Single Market, Bringing Down Barriers to Unlock Online Opportunities, https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en. EDİMA-EU, The Impact of Ancillary Rights in News Products, November 2017, http://edima-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/EDIMA-Impact-of-ancillary-rights-in-news-products.pdf. EREL, Şafak N. (2009), Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Digital Single Market Strategy for Europe, Brussels, 6 May, 2015, COM (2015) 192 Final, https://eur-lex.europa.eu/legal-cotent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN (A Digital Single Market Strategy for Europe). FRANKLIN, Bob (2014), 'The Future of Journalism, Journalism Studies', N. 15, I. 5, 2014, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2014.930254, (s. 481-499). FURGAL, Ula (2018), 'Ancillary Right for press publishers: An Alternative Answer to the Linking Conundrum', Journal of Intellec-tual Property Law & Practice, V. 13, No. 9, 2018, (700-710). GATES, Bill, Content is King, 1 March 1996, https://www.nidap.com/wordpress2/wp-content/uploads/Content-Is-King.pdf. Gazetecilik, Türk Basının Doğuşu ve Ge-lişimi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, http://www.megep.meb.gov.tr. GERVAIS, Daniel (2018), 'Related Rights in United States Law', Vanderbilt Law Research Paper, No. 18-59, 2018, (s. 245-251), https://www.ivir.nl/publicaties/download/AMI_2018_6-2.pdf. GS Media BV v. Sanoma Media Nether-lands BV, Playboy Enterprises International Inc., Judgment of the Court (Second Chamber), C-160/15, http://curia.europa.eu/juris/. GÜNEŞ, İlhami (2015), Uygulamada Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin. GÜNEŞ, İlhami (2012), 'FSEK'te Yer Alan İcracı Hakları ve Uygulama', Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 14., S. 1, 2012 (s. 169-181). History of the Printed Newspaper, https://www.psprint.com/resources/history-of-the-printed-newspaper/ (History of the Printed Newspaper) HIRSCH, Ernst E. (1948), Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, Ar Basımevi. HOLDERNESS, Mike; DANBURY, Ric-hard; MINERO, Gemma; RUBI-PUIG, Antoni (2014), Copyright and News Reporting: Towards New Business Models and Legal Regu-lations, Workshop Expert Panel, Faculty of Communication, Universitat Pompeu Fabra, November 14, 2014, Barcelona, https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27890/. ISBELL, Kimberly (2010), The Rise of the News Aggregator: Legal Implications and Best Practices, Berkman Center Research Publication No. 2010-10, https://cyber.harvard.edu/publications/2010/news_aggregator_legal_implications_best_practices. İ2010: A European Information Society for growth and employment, http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm. JEON, Doh-Shin; NASR, Nikrooz (2014), 'News Aggregators and Competition Among Newspapers on the Internet', Institut d'Economie Industrielle (IDEI), Working Pa-pers, Toulouse, 16 July 2014, https://pdfs.semanticscholar.org/15d4/7ee53a1d557d0ca5606da46ddce9c3cf167b.pdf. JONES, Richard H. (1990), ' The Myth of the Idea/Expression Dichotomy in Copyright Law', Pace Law Review, V. 10, N. 3, 1990 (551-607). Judgment of the Court (First Chamber) of 11 June 2015, Berlington Hungary and Ot-hers v. Magyar Allam, Case C-98/14, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-98/14. KANAR, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, media.turuz.com. KARA, Doğan (2014), 'İnternette Link-ler Yoluyla Umuma İletim Hakkına Müdahale: Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın 13 Şubat 2014 Tarihli Svensson ve Diğerleri, Retriever Sveri-ge AB'ye Karşı Kararının İncelenmesi', Galata-saray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018/2, (s. 401-428). KAYA, Murat (2010), İnternet Gazete-lerinde Okuyucu Yorumları ve İnteraktif Etki-leşim, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı, Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010. KILIÇ, Bilge ('2017), 'Dijital Tek Pazar Hedefiyle Avrupa Birliği Telif Hakları Huku-kunda Avrupa Komisyonu Tarafından Sunulan Tüzük ve Direktif Tekliflerinin İncelenmesi', Ankara Barosu, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 26 Nisan Dünya Fikri Mülki-yet Günü Özel Sayısı, S. 1, 2017, (s. 166-178), http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/2012yayin/dergi/fmr/fmr-2017-1.html. KLIMAS, Tadas; VAICIUKAITE, Jurate (2008), 'The Law of Recitals in European Community Legislation', ILSA Journal of Inter-national & Comparative Law, V. 15, 2008, https://www.researchgate.net/publication/228152770_. KOÇ, Hakan (1993), 'Avrupa Toplulu-ğu'nda Tek Pazar Oluşumu', Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Haziran 1993 (s. 25-33). KOTIGALA, Manoj Isuru (2016), 'Ret-hinking Originality in Copyright Law and Exploring the Potential for a Global Threshold', December 2016, https://www.researchgate.net/publication/311377345_Rethinking_Originality_in_Copyright_Law_and_Exploring_the_Potential_for_a_Global_Threshold. KREUTZER, Till (2016), Ancillary Copyright for Press Publishers, Background and Key Issues, Initiative Against an Ancillary Copyright-IGEL, https://ancillarycopyright.eu/_igelbanner/Broschure-on-the-ancillary-copyright-for-press-publishers-by-IGEL.pdf. KÜÇÜKALİ, Canan (2017), '5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tasarısı Üzeri-ne Bir Değerlendirme', Terazi Hukuk Dergisi, S. 135, Kasım 2017 (s. 82-86). Linking, Framing, Metatagging, http://www.netlitigation.com/netlitigation/cases/shetland.htm. LONIS-BURBAN, Jean (1988), 'Ortak Pazardan İç Pazara', Çeviri: Turgut Turhan, 4 Mayıs 1988, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, C. 40, S. 1, 1988, http://dergipark.gov.tr/auhfd/issue/42714/515392. LSR Aktüel, The Ancillary Copyright for Press Publishers in Germany, February 2017, http://www.lsraktuell.de/sites/default/files/20170202_vg_media_lsra_broschuere_en.pdf. LUTHGE, Benedik ve DİĞERLERİ (2019), 'DSM Watch: Copyright Directive press publishers' rights: final edition of Article 11 is now Article 15', March 27, 2019, https://www.hlmediacomms.com/2019/03/27/dsm-watch-copyright-directive-press-publishers-rights-final-edition-of-article-11-is-now-article-15/. Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd v. Retriever Sverige AB, Judgment of the Court (Fourth Chamber), 13 February 2014, C-466/12, http://curia.europa.eu/juris/. OECD Report, Working Party on the Information Economy, The Evolution of News and the Internet, June 2010, http://www.oecd.org/officialdocuments/. OĞURLU, Yücel (2010), İdare Huku-kunda E-Devlet Dönüşümü ve Dijitalleşen Kamu Hizmeti, İstanbul, XII Levha. ÖNCÜ, Özge (2009), Fikir ve Sanat Eser-leri Hukukunda İktibas Serbestîsi ve Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-titüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Özel Hukuk Programı, Doktora Tezi. ÖZÇAĞLAYAN, Mehmet (2008), 'Gaze-telerin Gelişimi ve Gazeteciliğin Geleceği (Yeni Teknolojiler ve Medya Ekonomisi Açısından Genel Bir Değerlendirme)', Marmara İletişim Dergisi, S. 13, 2008 (s. 131-159). ÖZKAN, Zehra; AKGÜN POLAT, Deniz (2018), 'Basın Yayıncılarına Bağlantılı Hak Tanınması Sorunsalı', Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 140, Nisan 2018 (s. 49-64). PAPADAKI, Evangelia (2017), 'Hyper-linking making available and copyright infrin-gement: lessons from European national co-urts', European Journal of Law and Techno-logy, V. 8, No. 1, 2017, http://ejlt.org/article/view/549/732. PENN, Christopher S. (2014), 'Content isn’t King: A Lesson From the New York Ti-mes', May 19, 2014, https://www.shiftcomm.com/blog/content-isnt-king-a-lesson-from-the-new-york-times/. REDA, Julia (2018), 'Extra Copyright for news sites (Link Tax), Also Called Snippet Tax', https://juliareda.eu/eu-copyrightreform/extra-copyright-for-news-sites/; White Paper, Understanding Ancillary Copyright. REDA, Julia (2018), 'The extra copyright for news in Germany was a failure-yet the Bulgarian EU presediency now presents it as good compromise for all of Europe', https://juliareda.eu/2018/01/copyright-bulgarian-presidency/. ROSATI, Eleonora (2019), 'DSM Direc-tive Series 2, Is the Press Pubhishers' Right Waivable', April 1, 2019, http://ipkitten.blogspot.com/2019/04/dsm-directive-series-2-is-press.html. SANKALP, Jain (2012), 'The Principle of Idea-Expression Dichotomy: A Comparative Study of US, UK & Indian Jurisdictions', March 26, 2012, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2229628. SILES, Ignacio; BOCZKOWSKI, Pablo J. (2012), 'Making Sense of the Newspaper Crisis: A Critical Assessment of Existing Research and an Agenda for Future Work', New Media Soci-ety, V. 14, I. 8, December 2012 (s. 1375-1394), http://isiles.org/wpcontent/uploads/2010/10/Siles_Boczkowski_Newspaper_crisis_web.pdf. SMITH, Graham; SMITH, Will (2016), 'CJEU's GS Media copyright linking decision draws a line:ordinary internet user or com-mercial web site?', September 2016, https://www.twobirds.com/en/news/articles/2016/global/cjeu-decision-in-gs-media-copyright-linking-decision-draws-a-line. SOYSAL, Tamer (2005), 'Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Cezai Hükümler'; Legal Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Dergisi, C. 1, S. 3, Ekim 2005, (625-660). (Kısaltması: Soysal, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunun). SOYSAL, Tamer (2014), İnternet Alan Adları Hukuku (Domain Name Law), Adalet, Eylül 2014. STATISTA, https://www.statista.com/. STRAUBHAAR, Joseph; LA ROSE, Ro-bert; DAVENPORT, Lucinda (2016), Media Now: Understanding Media, Culture, and Technology, Cengage Learning. ŞAHİN, Mustafa (2011), Bağlantılı Hak-lar, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara. TALKE, Armin (2017), 'The Ancillary Right for Press Publishers: The Present Ger-man and Spanish Legislation and the EU Pro-posal', The International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA Library, 2017,http://library.ifla.org/1849/1/119%20talke%20en.pdf. TANI, Tommaso (2017), 'The 'Link Tax' in the Experiences of Germany, Spain and the Article 11 of the EC Proposal for the New Copyright Directive', May 2017, https://www.linkedin.com/pulse/link-tax-experiences-germany-spain-article-11-ec-proposal-tani. TEKİNALP, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık. The History of the European Union, https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en. The Internal Market: General Principles, Factsheets on the European Union, 2019, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_2.1.1.pdf. Top EU Lawyer Says Germany Cannot Enforce Net Copyright Law, 24 December 2018, https://commsrisk.com/top-eu-lawyer-says-germany-cannot-enforce-net-copyright-law/ TOPAL, Cansu (2012), 'Dijital Medya-nın Google ile Savaşı ve Bilgi Toplumu', Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2012, Editör: Tekin Memiş, Aralık 2013, Ankara (s.465-493). Total Estimated Circulation of U.S. Daily Newspapers, 1940-2010, Newspapers Fact Sheet, https://www.journalism.org/factsheet/newspapers/Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük, http://sozluk.gov.tr/. TÜRKEKUL, Erdem (2003), Uluslarara-sı Alanda ve Türkiye’de Bağlantılı Haklar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-sü, Avrupa Topluluğu Ana Bilim Dalı, Yayım-lanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. TÜRKER, Gökçen (2016), İcracı Sanat-çıların Hakları, Ankara, Yetkin Yayınları. UYGUR, Atiye B. (2004), Eser Sahibine Tanınan Haklara Getirilen Kısıtlamalar, Anka-ra Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. VESTERDORF, Bo (2015), 'The Effect of Failure to Notify the Spanish and German An-cillary Copyright Laws', European Intellectual Property Review, I. 5, April 2015, https://ssrn.com/abstract=2558029. WAN-IFRA Report, World Press Trend 2018, http://www.wan-ifra.org/reports/2018/09/29/ world-press-trends-2018. WHITE PAPER (2015), Understanding 'Ancillary Copyright' in the Global Intellectual Property Environment, Computer & Commu-nications Industry Association, February 2015, http://www.ccianet.org/wp-content/uploads/ 2015/02/CCIA-Understanding-Ancillary-Copyright.pdf (Kısaltması, White Paper, Understanding Ancillary Copyright). WIPO, Summary of the Berne Conven-tion for the Protection of Literary and Artistic Works (1886), http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html. XALABARDER, Raquel (2014), 'The Remunerated Statutory Limitation for News Aggregation and Search Engines Proposed By the Spanish Government; Its Compliance with International and EU Law', IN3 Working Paper Series, September 2014, http://in3-working-paper-series.uoc.edu/in3/ca/index.php/in3-working-paper-series/article/download/2379/2379-8583-1-PB.pdf. AB mevzuatına AB resmi internet site-sinden, Alman mevzuatına https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_ urhg/ ve ABD mevzuatına https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf ve https://www.law.cornell.edu/uscode/ ad-reslerinden erişim sağlanmıştır. İnternet kaynaklarına erişim tarihi dip-notlarda gösterilmiştir. Erişim tarihi gösteril-meyen kaynaklara son erişim tarihi 10.06.2019 tarihidir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Tamer SOYSAL 0000-0001-6763-5041

Publication Date December 30, 2019
Submission Date June 17, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA SOYSAL, T. (2019). BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 5(2), 260-298.
AMA SOYSAL T. BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI. TFM. December 2019;5(2):260-298.
Chicago SOYSAL, Tamer. “BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5, no. 2 (December 2019): 260-98.
EndNote SOYSAL T (December 1, 2019) BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5 2 260–298.
IEEE T. SOYSAL, “BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI”, TFM, vol. 5, no. 2, pp. 260–298, 2019.
ISNAD SOYSAL, Tamer. “BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 5/2 (December 2019), 260-298.
JAMA SOYSAL T. BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI. TFM. 2019;5:260–298.
MLA SOYSAL, Tamer. “BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 260-98.
Vancouver SOYSAL T. BASILI YAYINLARIN TELİF HUKUKU KAPSAMINDA BAĞLANTILI HAK NİTELİĞİ VE BU YAYINLARIN AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DİJİTAL TEK PAZARDA TELİF HAKLARI DİREKTİFİ ÇERÇEVESİNDE KORUNMASI. TFM. 2019;5(2):260-98.