Research Article
BibTex RIS Cite

VIEWS ON THE COMMUNIQUE REGARDING PRINCIPLES OF APPLICATION OF THE ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE ISSUED BY MINISTRY OF TRADE

Year 2020, Volume: 6 Issue: 1, 142 - 153, 30.06.2020

Abstract

While there are some differences, the Turkish Commercial Code (TCC) (in the article 376) has basically maintained the same system with the previous one (in the article 324 of the annulled Code, Number 6762) concerning the steps that board of directors should take in the circumstances of capital loss and over-indebtedness. One of the main discussion topics in doctrine in relation with both article 376 of the TCC, Number 6102 and article 324 of the annulled TCC, Number 6762 is whether a stock company losing two thirds or more of its capital can directly increase capital without reducing capital as much as the amount of loss. Nevertheless the majority opinion in doctrine and the approach of Supreme Court is in a negative way in this matter, the provisions in the Communique by the Ministry of Trade in 2018 that allowing capital increase in such a situation have started a new discussion. In this study, after giving explanations about the interpretation of the provision of Article 376/2 of the TCC, especially the statement of “completion of capital” by doctrine and Supreme Court, the mentioned provisions of the Communique are going to be examined in the light of views of doctrine and Supreme Court decisions

References

 • Akbulak, Yavuz (2018) ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesi Kapsamında Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olmaya İlişkin Yeni Esaslar’ Legal Hukuk Dergisi, S:190, C:16, s. 4847-4856.
 • Ayoğlu, Tolga (2017) ‘TTK M.376 F.1 ve F.2 Hükümlerine İlişkin Düşünceler’ Legal Hukuk Dergisi, S:172, C:15, s. 1581-1603.
 • Can, Mustafa Erdem (2018) ‘Anonim Şirkette Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Kaybının Hukuki Sonuçları’ ERÜHFD, S:1, C:13, s. 1-36.
 • Cenkçi, Esra (2015) Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi, İstanbul, Oniki Levha.
 • Karayalçın, Yaşar (1989) ‘Yeniden Değerleme Fonu-Esas Sermaye Artırımı’ Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu Tartışmalar VI, Ankara, BTHAE.
 • Kaya, Arslan (2016) Karşılaştırmalı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, Beta.
 • Kayar, İsmail (2012) ‘Yeni TTK’ya Göre Anonim Şirkette Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları’ MÜHF-HAD, S:2 (Özel Sayı - 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken), C:18.
 • Kendigelen, Abuzer (2015) Hukuki Mütalâalar -Mahkeme Kararları ile Birlikte-, C:XII (2012-2013/1), İstanbul, Oniki Levha.
 • Kırca, İsmail & Gürel, Murat (2017) ‘Sermaye Kaybı veya Borca Batıklık Halinde Birlesmeye Katılma’ Prof.Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan, Ankara, Turhan.
 • Kırca, İsmail & Şehirali Çelik, Feyzan Hayal & Manavgat, Çağlar (2013) Anonim Şirketler Hu- kuku, C:I, Ankara, BTHAE.
 • Manavgat, Çağlar (2013) ‘Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi’ BATİDER, S:1, C:29, s. 45-78.
 • Moroğlu, Erdoğan (2018) Anonim Or- taklıklarda Sermaye Artırımı, 4.Baskı, İstanbul, Oniki Levha.
 • Özkorkut, Korkut (2019) ‘“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 376ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Hakkında Düşünceler’ Prof.Dr. Sabih Ar- kan’a Armağan, İstanbul, Oniki Levha, s. 975-993.
 • Paslı, Ali (2018) ‘Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirket Sermaye Artırımı’, Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu - 20.10.2017-, İstanbul, Oniki Levha, s. 49-82.
 • Poroy, Reha & Tekinalp, Ünal & Çamoğlu, Ersin (2017) Ortaklıklar Hukuku II, 13.Bası, İstanbul, Vedat.
 • Soykan, İsmail Cem (2019) Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı, İstanbul, Oniki Levha.
 • Tekinalp, Ünal (2013) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3.Bası, İstanbul, Vedat.
 • Teoman, Ömer (2001) ‘Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları II - Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Anonim Ortaklıklarda TTK. m. 324 Denetimi’, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makale- lerim- C:II (1982-2001), İstanbul, Beta, s. 367-374.
 • Tufan, Ayşe Şebnem (2019) ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Kavramları ile Sermayesini Kaybetmiş veya Borca Batık Anonim Şirketlerin Birleşmeye Katılması’ (Yüksek Lisans), Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk, Ahmet (1999) Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara, Nobel (Anılış: Kitap).
 • Türk, Ahmet (2015) ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler- le Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Hukuki Sonuçları’ DEÜHFD, S:2, C:17, s. 63-112 (Anılış: Makale).

TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Year 2020, Volume: 6 Issue: 1, 142 - 153, 30.06.2020

Abstract

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesinde, sermaye kaybı ve borca batıklık halinde yönetim kurulunun atması gereken adımlar hakkında, temel olarak 6762 sayılı eTTK’nın 324. maddesinde benimsenen sistem devam ettirilmekle beraber, bazı değişiklikler de söz konusudur. Gerek TTK 376 gerek eTTK 324 hükümleri ile ilgili öğretide temel tartışma konularından biri, sermayesinin 2/3’ünü (ya da daha fazlasını) kaybeden bir şirketin, 376. maddenin 2.fıkrasında öngörülen adımları atmaksızın doğrudan sermaye artırımı yapıp yapa- mayacağıdır. Öğretide baskın görüş ve Yargıtay kararları bu durumdaki ortaklığın doğrudan serma- ye artırımı yapamayacağı yönünde iken, Ticaret Bakanlığı’nın 2018 yılında çıkardığı 376. Maddenin Uygulama Esasları Tebliğinde yer verilen 2/3 sermaye kaybında sermaye artırımı yapılabileceğine ilişkin hükümler yeni bir tartışma başlatmıştır. İşte bu çalışmada, TTK’nın 376. maddesinin 2.fıkrasının, bilhassa hükümde geçen sermayenin tamamlanması ifadesinin, öğretide yorumlanışı ve konuya ilişkin Yargıtay’ın yaklaşımına ilişkin bilgiler verildikten sonra, bahsedilen Tebliğ hükümleri, aktarılan öğreti görüşleri ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirilecektir.

References

 • Akbulak, Yavuz (2018) ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesi Kapsamında Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olmaya İlişkin Yeni Esaslar’ Legal Hukuk Dergisi, S:190, C:16, s. 4847-4856.
 • Ayoğlu, Tolga (2017) ‘TTK M.376 F.1 ve F.2 Hükümlerine İlişkin Düşünceler’ Legal Hukuk Dergisi, S:172, C:15, s. 1581-1603.
 • Can, Mustafa Erdem (2018) ‘Anonim Şirkette Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının Üçte İkisinin Kaybının Hukuki Sonuçları’ ERÜHFD, S:1, C:13, s. 1-36.
 • Cenkçi, Esra (2015) Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi, İstanbul, Oniki Levha.
 • Karayalçın, Yaşar (1989) ‘Yeniden Değerleme Fonu-Esas Sermaye Artırımı’ Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu Tartışmalar VI, Ankara, BTHAE.
 • Kaya, Arslan (2016) Karşılaştırmalı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul, Beta.
 • Kayar, İsmail (2012) ‘Yeni TTK’ya Göre Anonim Şirkette Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Tespiti ve Sonuçları’ MÜHF-HAD, S:2 (Özel Sayı - 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken), C:18.
 • Kendigelen, Abuzer (2015) Hukuki Mütalâalar -Mahkeme Kararları ile Birlikte-, C:XII (2012-2013/1), İstanbul, Oniki Levha.
 • Kırca, İsmail & Gürel, Murat (2017) ‘Sermaye Kaybı veya Borca Batıklık Halinde Birlesmeye Katılma’ Prof.Dr. Hikmet Sami Türk’e Armağan, Ankara, Turhan.
 • Kırca, İsmail & Şehirali Çelik, Feyzan Hayal & Manavgat, Çağlar (2013) Anonim Şirketler Hu- kuku, C:I, Ankara, BTHAE.
 • Manavgat, Çağlar (2013) ‘Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi’ BATİDER, S:1, C:29, s. 45-78.
 • Moroğlu, Erdoğan (2018) Anonim Or- taklıklarda Sermaye Artırımı, 4.Baskı, İstanbul, Oniki Levha.
 • Özkorkut, Korkut (2019) ‘“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 376ıncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Hakkında Düşünceler’ Prof.Dr. Sabih Ar- kan’a Armağan, İstanbul, Oniki Levha, s. 975-993.
 • Paslı, Ali (2018) ‘Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirket Sermaye Artırımı’, Yürürlüğünün 5. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu - 20.10.2017-, İstanbul, Oniki Levha, s. 49-82.
 • Poroy, Reha & Tekinalp, Ünal & Çamoğlu, Ersin (2017) Ortaklıklar Hukuku II, 13.Bası, İstanbul, Vedat.
 • Soykan, İsmail Cem (2019) Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Sermaye Taahhüdü Yoluyla Sermaye Artırımı, İstanbul, Oniki Levha.
 • Tekinalp, Ünal (2013) Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3.Bası, İstanbul, Vedat.
 • Teoman, Ömer (2001) ‘Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları II - Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Eden Anonim Ortaklıklarda TTK. m. 324 Denetimi’, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makale- lerim- C:II (1982-2001), İstanbul, Beta, s. 367-374.
 • Tufan, Ayşe Şebnem (2019) ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Kavramları ile Sermayesini Kaybetmiş veya Borca Batık Anonim Şirketlerin Birleşmeye Katılması’ (Yüksek Lisans), Galatasaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk, Ahmet (1999) Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Ankara, Nobel (Anılış: Kitap).
 • Türk, Ahmet (2015) ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yenilikler- le Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Hukuki Sonuçları’ DEÜHFD, S:2, C:17, s. 63-112 (Anılış: Makale).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Gökçen TURAN This is me 0000-0003-1681-6525

Publication Date June 30, 2020
Submission Date April 20, 202
Published in Issue Year 2020 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA TURAN, G. (2020). TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 6(1), 142-153.
AMA TURAN G. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. TFM. June 2020;6(1):142-153.
Chicago TURAN, Gökçen. “TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6, no. 1 (June 2020): 142-53.
EndNote TURAN G (June 1, 2020) TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 1 142–153.
IEEE G. TURAN, “TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”, TFM, vol. 6, no. 1, pp. 142–153, 2020.
ISNAD TURAN, Gökçen. “TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6/1 (June 2020), 142-153.
JAMA TURAN G. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. TFM. 2020;6:142–153.
MLA TURAN, Gökçen. “TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER”. Ticaret Ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 6, no. 1, 2020, pp. 142-53.
Vancouver TURAN G. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TTK 376 HÜKMÜNÜN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİNİN ÜÇTE İKİ SERMAYE KAYBI HALİNDE DOĞRUDAN SERMAYE ARTIRIMI YAPILABİLMESİNE İMKAN TANIYAN HÜKÜMLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER. TFM. 2020;6(1):142-53.