Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

DILUTION OF A WELL-KNOWN TRADEMARK IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS WITH CASE LAW

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 75 - 107, 30.06.2020

Abstract

Since well-known trademarks require more effort and investment than standard trademarks, they need more protection in legal systems. Traditional trademark protection is based on the confusion among consumers protecting goods and/or services in the same class, while dilution protection trademark owners are mostly protected by considering the effort and investment of the trademark. Moreover, while trademark is protected in terms of goods and/or services in the same class in traditional trademark protection, there is also protection for the unregistered class of goods and/or services in dilution protection. There are two types of dilution; dilution by blurring and dilution by tarnishment. In our article; the concept of dilution of well-known trademarks, the United States and the European Union regulations and the case law of the Court of Justice will be explained. International conventions in trademark dilution and Turkish law and Turkish Court of Cassation case law will be examined as well.

References

 • Ahearn, Terry (2001), Dilution by Blurring Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995:What is it and How is it Shown?, Santa Clara Law Review, Vol:41 (3), Available at: https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol41/ iss3/6
 • Arkan, Sabih (1997), Marka Hukuku (Cilt 1), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Ayoğlu, Tolga (2009), Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, On İki Levha, s.117-134.
 • Bently Lionel & Sherman Brad (2014), Intellectual Property Law, Oxford (UK):Oxford University Press.
 • Bhaskar, Brajendu (2008), Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA:2005, Nujs Law Review, Vol:1(4), s.637-658.
 • Blakeney, Michael (1996), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Concise Guide to the TRIPS Agreement, Sweet & Maxwell Yayınları.
 • Bone Robert (2008), Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road, Santa Clara Computer&High Technology L.J, Vol:24(3), s.489-491.
 • Bozgeyik, Hayri (2019), Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, Ankara, On iki Levha.
 • Bozbel, Savaş (2015), Fikri Mülkiyet Huku- ku, 1. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Burrell, Robert & Handler, Michael (2016), Reputation in European trade mark law: a re- examination. ERA Forum 17, 85–99, s.86; https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2
 • Büyükkılıç, Gül (2019), Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, 1. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Callman, Rudolf (1949), Trademark Infringement and Unfair Competition, Law and Contemporary Problems, Vol:14, s.180 vd.
 • Çampınarı, Duygu (2014), Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Çolak, Uğur (2018), Türk Marka Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Çolak Uğur (2004), Paris Sözleşmesi 6bis anlamında Tanınmış Markalar, Ankara Barosu FMR Dergisi, Vol:2, s.23-70.
 • Dilmaç, Şule (2014), Uluslararası Metinler- de Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Seçkin Yay, Ankara.
 • Dirikkan, Hanife (2003), Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Erdil, Sabri & Uzun, Yeşim (2009), Marka Olmak, Beta Yay, İstanbul.
 • Ergün, Mevci (2000), Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, Bursa.
 • Ertem, Berkem (2010), TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 10 (1), s. 59-61.
 • Fhima, I. Simon (2006), Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol:1(6), s. 406-412. (Dilution in the US, Europe, and Beyond)
 • Fhima, I. Simon (2010), Dilution by Blurring A Conceptual Roadmap, Intellectual Property Quarterly, Vol:44, s.44-87. (Dilution by Blurring)
 • Fhima, I. Simon (2011), Trademark Dilution in Europe and the United States, Oxford (UK): Oxford University Press, (Trademark Dilution).
 • Franklyn David J (2004), Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free- Rider Principle in American Trademark Law, Hastings Law Journal, 2004, Vol:56, No:1, s.117-167.
 • Gangjee Dev S. (2013), Property In Brands: The Commodification of Conversation, Helena R. Howe,/Jonathan Grifts (eds), Property Concepts in Intellectual Property Law, s.29-31.
 • Gruson, Sebastian (2003), Die Verwässerungsschutzwürdige Marke, Stämpfli
 • Güneş, İlhami (2018), Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Hacking, John E. (2003), Setting the Dilution Standard Under the Federal Trademark Dilution Act, Tulane Journal of Techno- logy&Intellectual Property, Vol:5, s.115-130.
 • Karasu, Rauf/ Suluk, Cahit/ Nal, Temel (2019), Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kasekee, Elson (2006), Trademark Dilution: A Comperative Analysis, University of South Africa, Doktora Tezi, 2006.
 • Kaya, Arslan, (2006), Marka Hukuku, Arıkan Yay., İstanbul.
 • Kurt, Emre (2012), Karşılaştırmalı Açıdan Türk Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Su- landırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 8(30), s.113 vd.
 • Lanham (Trademark) Act, (Pub.L.79-489), 60 Stat. 427, July 5, 1946.
 • Lemley Mark A. & Dogan Stacey L. (2007), Grounding Trademark Law Through Trademark Use, Iowa Law Rewiev, Vol.92, s.1669 vd.
 • Martino, Tony (1996), Trademark Dilution, Clarendon Press, Oxford (UK).
 • McCarty, J. Thomas (2017), McCarty on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, New York, Rochester.
 • Middlemiss Susie & Warner Steven (2009), The Protection of Marks with a Reputation: Intel V CPM-Case Comment, European Intellectual Property Review, 31(6), s.326-336.
 • Mostert, Frederick (1996), Well-Known and Famaous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village, Trademark Reporter, 1996, Vol:86, No:103, s.103-141.
 • Oğuz, Arzu (2018), Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması, Terazi Hukuk Dergisi, C:13, s.21-31.
 • Oytaç, Kutlu (2002), Karşılaştırmalı Marka- lar Hukuku, Nobel Yayınevi, İstanbul.
 • Pattishall, Beverly W. (1988) , The Constitutional Foundations of American Trademark Law, Trademark Reporter, , Vol:78, s.456 vd.
 • Schechter, Frank (1927), The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Rev. s.813-829.
 • Shchetinina, Alina (2018), The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law, Transatlantic Technology Law Forum, TTLF Working Papers, No. 35,
 • Solis, Maria (2018), Trademark Dilution &Copyright infringement: Has Parody gone too far in the US Fashion industries?, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3306431 10.04.2020) (s.e.t. 10.04.2020)
 • Şenocak, Kemal (2009), Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması, C:25(2), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, s.133-176.
 • Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, Ankara.
 • Trademark Dilution Revision Act of 2006, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173.
 • Whittaker, Keola R (2006), Trademark Dilution in a Global Age, U. Pa. Int'l Econ. Law, 27 (3), s.907-924.
 • Yasaman, Hamdi (2004), Marka Hukuku, Cilt 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 75 - 107, 30.06.2020

Abstract

Tanınmış markalar standart markalara göre daha fazla emek ve yatırım gerektirdiğinden hukuk sistemlerinde bu markaların daha fazla korunmasına ihtiyaç duyulmuştur. Geleneksel marka korumasında markanın tüketici nezdinde karıştırılma ihtimâli esas alınarak aynı sınıftaki mal ve/veya hizmetler açısından korunma esas alınırken, sulandırma korumasında markanın tanınması için harcanan emek ve maddi değer göz önünde tutularak daha çok marka sahipleri korunmaktadır. Ayrıca geleneksel marka korumasında marka aynı sınıftaki mal ve/veya hizmetler açısından korunurken, sulandırma korumasında markanın tescilli olduğu sınıf dışındaki mal ve/veya hizmetler açısından da koruma söz konusudur. Sulandırılma, bulandırarak sulandırma ya da lekeleyerek sulandırma olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Makalemizde, tanınmış markanın sulandırılması kavramı anlatılacak, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği düzenlemeleri ile Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ve diğer uluslararası sözleşmeler incelenecek, Türk hukukunda yeri değerlendirilerek, Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına değinilecektir.

References

 • Ahearn, Terry (2001), Dilution by Blurring Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995:What is it and How is it Shown?, Santa Clara Law Review, Vol:41 (3), Available at: https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol41/ iss3/6
 • Arkan, Sabih (1997), Marka Hukuku (Cilt 1), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Ayoğlu, Tolga (2009), Türk Hukukunda Tanınmış Markalara Sağlanan Koruma, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, İstanbul, On İki Levha, s.117-134.
 • Bently Lionel & Sherman Brad (2014), Intellectual Property Law, Oxford (UK):Oxford University Press.
 • Bhaskar, Brajendu (2008), Trademark Dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA:2005, Nujs Law Review, Vol:1(4), s.637-658.
 • Blakeney, Michael (1996), Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Concise Guide to the TRIPS Agreement, Sweet & Maxwell Yayınları.
 • Bone Robert (2008), Schechter’s Ideas in Historical Context and Dilution’s Rocky Road, Santa Clara Computer&High Technology L.J, Vol:24(3), s.489-491.
 • Bozgeyik, Hayri (2019), Marka Hakkının Korunması, 2. Baskı, Ankara, On iki Levha.
 • Bozbel, Savaş (2015), Fikri Mülkiyet Huku- ku, 1. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Burrell, Robert & Handler, Michael (2016), Reputation in European trade mark law: a re- examination. ERA Forum 17, 85–99, s.86; https://doi.org/10.1007/s12027-016-0419-2
 • Büyükkılıç, Gül (2019), Marka Hukukunda Tanınmış Markanın Sulandırmaya Karşı Korunması, 1. Baskı, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Callman, Rudolf (1949), Trademark Infringement and Unfair Competition, Law and Contemporary Problems, Vol:14, s.180 vd.
 • Çampınarı, Duygu (2014), Avrupa Birliği ve Türk Hukuku Açısından Markanın Sulandırılması Kavramının İncelenmesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Çolak, Uğur (2018), Türk Marka Hukuku, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Çolak Uğur (2004), Paris Sözleşmesi 6bis anlamında Tanınmış Markalar, Ankara Barosu FMR Dergisi, Vol:2, s.23-70.
 • Dilmaç, Şule (2014), Uluslararası Metinler- de Tanınmış Marka ve Markanın Sulandırılması, Seçkin Yay, Ankara.
 • Dirikkan, Hanife (2003), Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Erdil, Sabri & Uzun, Yeşim (2009), Marka Olmak, Beta Yay, İstanbul.
 • Ergün, Mevci (2000), Tanınmış Markalar, Fikri ve Sınai Mülkiyetin Uluslararası Korunması Birliği Yayınları, Bursa.
 • Ertem, Berkem (2010), TRIPS 16/2 ve Paris Sözleşmesi 1. Mükerrer 6. Maddesi Anlamında Tanınmış Marka, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 10 (1), s. 59-61.
 • Fhima, I. Simon (2006), Dilution in the US, Europe, and Beyond: International Obligations and Basic Definitions, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol:1(6), s. 406-412. (Dilution in the US, Europe, and Beyond)
 • Fhima, I. Simon (2010), Dilution by Blurring A Conceptual Roadmap, Intellectual Property Quarterly, Vol:44, s.44-87. (Dilution by Blurring)
 • Fhima, I. Simon (2011), Trademark Dilution in Europe and the United States, Oxford (UK): Oxford University Press, (Trademark Dilution).
 • Franklyn David J (2004), Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free- Rider Principle in American Trademark Law, Hastings Law Journal, 2004, Vol:56, No:1, s.117-167.
 • Gangjee Dev S. (2013), Property In Brands: The Commodification of Conversation, Helena R. Howe,/Jonathan Grifts (eds), Property Concepts in Intellectual Property Law, s.29-31.
 • Gruson, Sebastian (2003), Die Verwässerungsschutzwürdige Marke, Stämpfli
 • Güneş, İlhami (2018), Uygulamalı Marka Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • Hacking, John E. (2003), Setting the Dilution Standard Under the Federal Trademark Dilution Act, Tulane Journal of Techno- logy&Intellectual Property, Vol:5, s.115-130.
 • Karasu, Rauf/ Suluk, Cahit/ Nal, Temel (2019), Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Kasekee, Elson (2006), Trademark Dilution: A Comperative Analysis, University of South Africa, Doktora Tezi, 2006.
 • Kaya, Arslan, (2006), Marka Hukuku, Arıkan Yay., İstanbul.
 • Kurt, Emre (2012), Karşılaştırmalı Açıdan Türk Hukukunda Haksız Avantaj Sağlama, Su- landırma ve İtibara Zarar Verme Kavramları, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 8(30), s.113 vd.
 • Lanham (Trademark) Act, (Pub.L.79-489), 60 Stat. 427, July 5, 1946.
 • Lemley Mark A. & Dogan Stacey L. (2007), Grounding Trademark Law Through Trademark Use, Iowa Law Rewiev, Vol.92, s.1669 vd.
 • Martino, Tony (1996), Trademark Dilution, Clarendon Press, Oxford (UK).
 • McCarty, J. Thomas (2017), McCarty on Trademarks and Unfair Competition, Fifth Edition, New York, Rochester.
 • Middlemiss Susie & Warner Steven (2009), The Protection of Marks with a Reputation: Intel V CPM-Case Comment, European Intellectual Property Review, 31(6), s.326-336.
 • Mostert, Frederick (1996), Well-Known and Famaous Marks- Is Harmony Possible in the Global Village, Trademark Reporter, 1996, Vol:86, No:103, s.103-141.
 • Oğuz, Arzu (2018), Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması, Terazi Hukuk Dergisi, C:13, s.21-31.
 • Oytaç, Kutlu (2002), Karşılaştırmalı Marka- lar Hukuku, Nobel Yayınevi, İstanbul.
 • Pattishall, Beverly W. (1988) , The Constitutional Foundations of American Trademark Law, Trademark Reporter, , Vol:78, s.456 vd.
 • Schechter, Frank (1927), The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Rev. s.813-829.
 • Shchetinina, Alina (2018), The Dilution of a Trademark: A Comparative Study on EU and U.S. Law, Transatlantic Technology Law Forum, TTLF Working Papers, No. 35,
 • Solis, Maria (2018), Trademark Dilution &Copyright infringement: Has Parody gone too far in the US Fashion industries?, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3306431 10.04.2020) (s.e.t. 10.04.2020)
 • Şenocak, Kemal (2009), Tanınmışlık Düzeyine Erişmiş Markanın Farklı Mal veya Hizmetlere İlişkin Korunması, C:25(2), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, s.133-176.
 • Tekinalp, Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, Ankara.
 • Trademark Dilution Revision Act of 2006, Public Law 109-312, 06 October 2006, 120 Stat. 173.
 • Whittaker, Keola R (2006), Trademark Dilution in a Global Age, U. Pa. Int'l Econ. Law, 27 (3), s.907-924.
 • Yasaman, Hamdi (2004), Marka Hukuku, Cilt 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law
Journal Section Articles
Authors

Abdülhamid Oğuzhan HACIÖMEROĞLU>
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0002-1838-4116
Türkiye


Zeliha İNCE This is me
Adalet Bakanlığı
0000-0003-0378-814X
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date April 29, 2020
Acceptance Date May 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { tfm771490, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, eissn = {2149-6250}, address = {}, publisher = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2020}, volume = {6}, number = {1}, pages = {75 - 107}, title = {ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI}, key = {cite}, author = {Hacıömeroğlu, Abdülhamid Oğuzhan and İnce, Zeliha} }
APA Hacıömeroğlu, A. O. & İnce, Z. (2020). ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi , 6 (1) , 75-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771490
MLA Hacıömeroğlu, A. O. , İnce, Z. "ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI" . Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 75-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tfm/issue/56048/771490>
Chicago Hacıömeroğlu, A. O. , İnce, Z. "ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 (2020 ): 75-107
RIS TY - JOUR T1 - DILUTION OF A WELL-KNOWN TRADEMARK IN THE LIGHT OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS WITH CASE LAW AU - Abdülhamid OğuzhanHacıömeroğlu, Zelihaİnce Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 107 VL - 6 IS - 1 SN - 2149-4576-2149-6250 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI %A Abdülhamid Oğuzhan Hacıömeroğlu , Zeliha İnce %T ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI %D 2020 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576-2149-6250 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Hacıömeroğlu, Abdülhamid Oğuzhan , İnce, Zeliha . "ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6 / 1 (June 2020): 75-107 .
AMA Hacıömeroğlu A. O. , İnce Z. ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI. TFM. 2020; 6(1): 75-107.
Vancouver Hacıömeroğlu A. O. , İnce Z. ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi. 2020; 6(1): 75-107.
IEEE A. O. Hacıömeroğlu and Z. İnce , "ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER İLE YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKANIN SULANDIRILMASI", Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 75-107, Jun. 2020