PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences

Year 2015, Volume 6, Issue 3, 85 - 90, 28.10.2015
https://doi.org/10.18663/tjcl.80899

Abstract

Aim: This study aimed to determine the genital hygienic practices of the Health Science Faculty First Class Female Student’s. It is a descriptive study.

Material and Methods: 123 first class female student’s from the Health Science Faculty during 2013-2014 academic years were include in this descriptive study. The data were collected by a questionnaire form which was created to identify socio-demographic features and genital hygiene behavior. The data were evaluated with percentages, for statistical analysis Chi-square Test was used.

Results: It was determined that 35% of the students were from the nursing department, 67.5% of their mothers were graduated from elementary school or had no education and the average age was 19.3. Although the majority of the students received training for genital hygiene previously, all were unable to implement total and accurate genital - menstrual hygiene practices.

Conclusion: It was concluded that students  have incomplete and inaccurate practices about genital hygiene, there are differences between departments and they need to be informed.

Key Words: Female genitalia; Hygiene; Nursing Students

References

 • Nüfus ve Kalkınma, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen eylem planı, Kahire. 5-13 Eylül 1994, Birleşmiş Milletler, Ankara, 1994; 1, 8-12.
 • Chandra-Mouli V, Svanemyr J, Amin A, et al. Twenty years after international conference on population and development: Where are we with adolescent sexual and reproductive health and rights?. J Adolesc Health 2015; Suppl 56: 1-6. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25528975).
 • Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009; 7: 105-13.
 • World Health Organization (WHO). Sexual health-a new focus for who. progress in reproductive health research. 2004; 67: 1-8.
 • Tüzün H, İlhan F, Ceyhan MN ve Maral I. Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve tutumları. J Turk Soc Obstet Gynecol 2005; 2: 197-203.
 • Karabulutlu Ö, Kılıç M. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14: 39-45.
 • Arı S, Öngel K, Kişioğlu AN. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi. Smyrna Tıp Dergisi. 2012; 2: 7-11.
 • Güler G, Bekar M, Güler N, Kocataş S. İlköğretim okulu kız öğrencilerinde menstruasyon dönemi hijyeni. STED 2005; 14: 135-39.
 • Demirbağ C. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarında hijyenik alışkanlıklarla ilgili risk faktörleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2000; 4: 52-8.
 • Koştu N, Beydağ KD. Jinekoloji polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009; 12: 66-71.
 • Timur Ş. Bir üniversite öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilerin genital hijyen davranışları. E-Journal Of New World Sciences Academy 2010; 5: 39-48.
 • Reid G, Bruce AW. Urogenital infections in women: can probiotics help? Postgrad Med J 2003; 79: 428-32.
 • Özkan S, Sevil Ü. Kadınlarda sık görülen vulva vajinal enfeksiyonlar. İzmir: Pakman Matbaacılık; 2004.
 • Ardahan M, Bay L. Hemşirelik yüksek okulu 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin vajinal akıntı ve bireysel hijyen hakkındaki bilgi düzeyleri. Ege Tıp Dergisi 2009; 48: 33-43.
 • Çıtak N, Terzioğlu F. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin primer dismenoreye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Sağlık ve Toplum Dergisi 2002; 12: 69-80.
 • Öncel S, Yılmaz M, Ak G. Kız öğrencilerin menstruasyona ilişkin bilgi ve davranışları. Hemşirelik Forumu 2003; 6: 24-31.
 • Geçgil E, Çalışkan Z, Zincir H. Erken ve orta adölesan dönemdeki öğrencilerin sağlığını geliştirmeye yönelik eğitim gereksinimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004; 7: 12-22.
 • Gölbaşı Z. Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 8: 95-100.
 • Ersay AR, Tortumluoğlu G. Türkiye’de ergen ve gençlerde üreme sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2006; 3: 1-13.
 • Arıkan D, Tortumluoğlu G, Özyazıcıoğlu N. Öğrencilere verilen planlı eğitimin mensturasyon hijyeni davranışlarına etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004; 1: 1-15.
 • Sezgin B, Akın A. Adölesan dönemi üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 1998; 8: 27-32.
 • Aksu H, Karagöz B, Ergin F. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı konularındaki bilgi düzeyleri ve verilen eğitimin etkinliğinin incelenmesi. STED 2009; 17: 129-33.
 • Aslan E, Bektaş H, Başgol Ş, Demir S, Vural PI. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. STED 2014; 23: 174-82.
 • Dalbudak S, Bilgili N. GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2013; 55: 281-87.
 • Ege E, Eryılmaz G. Genital hijyen davranışları envanterinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 8: 67-75.
 • Cottrell BH. Vaginal douching. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2003; 32: 12-8.
 • Ünsal A. Hijyen uygulamaları. İçinde: Atabek Aştı T, Karadağ A, Editörler. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2013; 442-81.
 • Taşkın L. Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. İçinde: Taşkın L. Editör. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014; 585-609.
 • Karatay G, Özvarış ŞB. Bir sağlık merkezi bölgesindeki gecekondularda yaşayan kadınların genital hijyene ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 10: 7-14.
 • Turan T, Ceylan SS. 11-14 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin menstruasyona yönelik bilgileri ve uygulamaları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 1-14.
 • Şimşek Z, Koruk İ, Altındağ A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni 2007; 26: 19-24.
 • Das P, Baker KK, Dutta A,et al. Menstrual hygiene practices, WASH access and the risk of urogenital infection in women from Odisha, India. Plos One, 2015;10: 1-16.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıftaki Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Uygulamaları

Year 2015, Volume 6, Issue 3, 85 - 90, 28.10.2015
https://doi.org/10.18663/tjcl.80899

Abstract

Amaç: Bu çalışma sağlık bilimleri fakültesi birinci sınıf kız öğrencilerinin genital hijyen uygulamalarını belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim döneminde Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki tüm bölümlerin 1. sınıfında öğrenim gören 123 kız öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile genital hijyen davranışlarını belirlemek için oluşturulan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve ki- kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %35’inin hemşirelik bölümü öğrencisi olduğu, %67,5’inin annesinin ilkokul ve daha az düzeyde eğitim aldığı, ve yaş ortalamalarının 19,3 olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük kısmının daha önceki eğitim hayatlarında genital hijyen konusunda eğitim aldıkları,  buna rağmen tamamının genital ve menstüral hijyen uygulamalarını tam ve doğru uygulayamadıkları belirlenmiştir.

Sonuçlar: Çalışmanın sonucunda kız öğrencilerin genital ve menstüral hijyen konusunda eksik ve hatalı uygulamalarının ve bölümler arasında faklılıkların olduğu ve bilgilendirilmeye ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın genitalyası, hijyen, hemşirelik öğrencisi

References

 • Nüfus ve Kalkınma, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda kabul edilen eylem planı, Kahire. 5-13 Eylül 1994, Birleşmiş Milletler, Ankara, 1994; 1, 8-12.
 • Chandra-Mouli V, Svanemyr J, Amin A, et al. Twenty years after international conference on population and development: Where are we with adolescent sexual and reproductive health and rights?. J Adolesc Health 2015; Suppl 56: 1-6. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25528975).
 • Pınar G, Doğan N, Ökdem Ş, Algıer L, Öksüz E. Özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlıkla ilgili bilgi tutum ve davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009; 7: 105-13.
 • World Health Organization (WHO). Sexual health-a new focus for who. progress in reproductive health research. 2004; 67: 1-8.
 • Tüzün H, İlhan F, Ceyhan MN ve Maral I. Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi ve tutumları. J Turk Soc Obstet Gynecol 2005; 2: 197-203.
 • Karabulutlu Ö, Kılıç M. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14: 39-45.
 • Arı S, Öngel K, Kişioğlu AN. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi asistanları ve son sınıf öğrencilerinin üreme sağlığı hakkındaki bilgilerinin incelenmesi. Smyrna Tıp Dergisi. 2012; 2: 7-11.
 • Güler G, Bekar M, Güler N, Kocataş S. İlköğretim okulu kız öğrencilerinde menstruasyon dönemi hijyeni. STED 2005; 14: 135-39.
 • Demirbağ C. Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarında hijyenik alışkanlıklarla ilgili risk faktörleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2000; 4: 52-8.
 • Koştu N, Beydağ KD. Jinekoloji polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2009; 12: 66-71.
 • Timur Ş. Bir üniversite öğrenci yurdunda kalan kız öğrencilerin genital hijyen davranışları. E-Journal Of New World Sciences Academy 2010; 5: 39-48.
 • Reid G, Bruce AW. Urogenital infections in women: can probiotics help? Postgrad Med J 2003; 79: 428-32.
 • Özkan S, Sevil Ü. Kadınlarda sık görülen vulva vajinal enfeksiyonlar. İzmir: Pakman Matbaacılık; 2004.
 • Ardahan M, Bay L. Hemşirelik yüksek okulu 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin vajinal akıntı ve bireysel hijyen hakkındaki bilgi düzeyleri. Ege Tıp Dergisi 2009; 48: 33-43.
 • Çıtak N, Terzioğlu F. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerin primer dismenoreye ilişkin bilgi ve uygulamaları. Sağlık ve Toplum Dergisi 2002; 12: 69-80.
 • Öncel S, Yılmaz M, Ak G. Kız öğrencilerin menstruasyona ilişkin bilgi ve davranışları. Hemşirelik Forumu 2003; 6: 24-31.
 • Geçgil E, Çalışkan Z, Zincir H. Erken ve orta adölesan dönemdeki öğrencilerin sağlığını geliştirmeye yönelik eğitim gereksinimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004; 7: 12-22.
 • Gölbaşı Z. Adölesan dönem üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005; 8: 95-100.
 • Ersay AR, Tortumluoğlu G. Türkiye’de ergen ve gençlerde üreme sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2006; 3: 1-13.
 • Arıkan D, Tortumluoğlu G, Özyazıcıoğlu N. Öğrencilere verilen planlı eğitimin mensturasyon hijyeni davranışlarına etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004; 1: 1-15.
 • Sezgin B, Akın A. Adölesan dönemi üreme sağlığı. Sağlık ve Toplum 1998; 8: 27-32.
 • Aksu H, Karagöz B, Ergin F. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı konularındaki bilgi düzeyleri ve verilen eğitimin etkinliğinin incelenmesi. STED 2009; 17: 129-33.
 • Aslan E, Bektaş H, Başgol Ş, Demir S, Vural PI. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. STED 2014; 23: 174-82.
 • Dalbudak S, Bilgili N. GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi. Gülhane Tıp Dergisi 2013; 55: 281-87.
 • Ege E, Eryılmaz G. Genital hijyen davranışları envanterinin geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2005; 8: 67-75.
 • Cottrell BH. Vaginal douching. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2003; 32: 12-8.
 • Ünsal A. Hijyen uygulamaları. İçinde: Atabek Aştı T, Karadağ A, Editörler. Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı. İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2013; 442-81.
 • Taşkın L. Üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. İçinde: Taşkın L. Editör. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014; 585-609.
 • Karatay G, Özvarış ŞB. Bir sağlık merkezi bölgesindeki gecekondularda yaşayan kadınların genital hijyene ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2006; 10: 7-14.
 • Turan T, Ceylan SS. 11-14 yaş grubu ilköğretim öğrencilerinin menstruasyona yönelik bilgileri ve uygulamaları. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2007; 2: 1-14.
 • Şimşek Z, Koruk İ, Altındağ A. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin riskli sağlık davranışları. Toplum Hekimliği Bülteni 2007; 26: 19-24.
 • Das P, Baker KK, Dutta A,et al. Menstrual hygiene practices, WASH access and the risk of urogenital infection in women from Odisha, India. Plos One, 2015;10: 1-16.

Details

Primary Language English
Journal Section Orıgınal Artıcle
Authors

Şenay TOPUZ


Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN


Aylin GÜNEŞ This is me

Publication Date October 28, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6, Issue 3

Cite

Bibtex @ { tjcl229204, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, issn = {}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {85 - 90}, doi = {10.18663/tjcl.80899}, title = {Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences}, key = {cite}, author = {Topuz, Şenay and Büyükkayacı Duman, Nuriye and Güneş, Aylin} }
APA Topuz, Ş. , Büyükkayacı Duman, N. & Güneş, A. (2015). Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 6 (3) , 85-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21380/229204
MLA Topuz, Ş. , Büyükkayacı Duman, N. , Güneş, A. "Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 85-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21380/229204>
Chicago Topuz, Ş. , Büyükkayacı Duman, N. , Güneş, A. "Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 85-90
RIS TY - JOUR T1 - Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences AU - Şenay Topuz , Nuriye Büyükkayacı Duman , Aylin Güneş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 90 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-8296 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences %A Şenay Topuz , Nuriye Büyükkayacı Duman , Aylin Güneş %T Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences %D 2015 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Topuz, Şenay , Büyükkayacı Duman, Nuriye , Güneş, Aylin . "Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 / 3 (October 2015): 85-90 .
AMA Topuz Ş. , Büyükkayacı Duman N. , Güneş A. Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences. TJCL. 2015; 6(3): 85-90.
Vancouver Topuz Ş. , Büyükkayacı Duman N. , Güneş A. Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2015; 6(3): 85-90.
IEEE Ş. Topuz , N. Büyükkayacı Duman and A. Güneş , "Genital Hygiene Practices of Female Students at First Class in the Faculty of Health Sciences", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol. 6, no. 3, pp. 85-90, Oct. 2015, doi:10.18663/tjcl.80899

Cited By

Sağlık Bilimlerl Fakültesi Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi
Sümeyye TİRYAKİ
https://doi.org/10.33715/inonusaglik.843789


Öğrenci Hemşirelerin Genital Hijyen Uygulamaları ve Farkındalıkları
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Selma ŞEN
https://doi.org/10.34087/cbusbed.531635e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.