PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The antibiotic resistance in Pseudomonas Aeruginosas isolated from urinary tract infections

Year 2015, Volume 6, Issue 3, 80 - 84, 28.10.2015

Abstract

Aim: Pseudomonas aeruginosa infections have become a major problem in the world and in our country. P. aeruginosa is often encountered as a nosocomial infection. Anatomical defects of the urinary tract or urinary tract interventional applications increases the development of P. aeruginosa infection. Urinary tract infection can also lead to the development of life-threatening sepsis. In this study, we investigated the change of antibiotic resistance profiles of P.aeruginosa strains isolated from hospitalized patients as a urinary tract infection by the years.

Material and Methods: This study includes 103 P. aeruginosa strains isolated from hospitalized patients with urinary tract infection between the years 2008-2012. Identification and antibiotic susceptibility studies of the strains were performed by conventional methods and automated systems (Phoenix, BD, USA).

Results: Maximum resistance was shown to ceftazidime (85.4%), and Piperacillin/Tazobactam (86.6%). Moderate resistance was observed against cefepime (46.7%) and levofloxacin (41.8%). However, least number of isolates showed resistance against carbapenems (20.4%).  P. aeruginosa isolates from three urinary tract infection patients with similar resistance patterns were also isolated from their blood cultures.Therefore the isolates were evaluated as sepsis factors.

Conclusion: This study showed that most P. aeruginosa strains causing urinary tract infections gain rapidly increasing resistance to the majority of antibiotics used in the treatment.

Keywords: Urinary tract infections, Pseudomonas aeruginosa, Antibiotic resistance rates, Urosepsis

References

 • Pollack M. Pseudomonas aeruginosa. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th edition, Elsevier, Philadelphia. 2002; 2: 2310-35.
 • Nordmann P, Guibert M. Extended spectrum beta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa, J Antimicrob Chemother 1998; 42: 128-32.
 • Pier G, Ramphal R. Pseudomonas aeruginosa. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. eds.Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th edition, Elsevier, Philadelphia. 2009; 2: 2835‐60.
 • Mittal R, Aggarwal S, Sharma S, l Chhibber S, Harjai K. Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa: A minireview. Journal of Infection and Public Health 2009; 2: 101-1.
 • Wagenlehner FM, Weidner W, Naber KG. Optimal management of urosepsis from the urological perspective. Int J Antimicrob Agents 2007; 30: 390-7.
 • Akbaş E, Zarakolu P, Aktepe OC, Tuncer A, Akbayrak A, Altınyollar H. İdrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile başvuran olgularda idrar örneklerinin mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi: İki yıllık bir çalışma. Mikrobiyoloji Bülteni 1997; 31: 351-61.
 • Ekinci E, Günay O. 12-16 yaş grubu çocuklarda atletik performansın belirlenmesinde fiziki ve kardiyorespiratuar özelliklerin etkisi. Bazı semptom ve bulguların idrar yolu enfeksiyonu tanısındaki geçerliliğinin değerlendirilmesi. E.U. Journal of Health Siences 2004; 13: 55-63.
 • Oğuz E, Kurçer Z, Sırmatel F. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2000; 9: 46-8.
 • Sobel JD, Kaye D. Urinary tract infections. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases (6th ed). Churchill Livingstone, Philadelphia 2005; pp 875-905.
 • Özsüt H. İdrar yolu infeksiyonları. In: Topçu AW, Söyletir G, Doganay M (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (ikinci baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002; ss 1059-70.
 • Orenstein R, Wong ES. Urinary tract infections in adults. Am Fam Physician 1999; 59: 1225-34.
 • Leblebicioglu H. Akut piyelonefrit. Üriner sistem infeksiyonu etkenleri ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Arman D, Leblebicioglu H (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Dizisi 1: Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisi. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2003; s 41-8.
 • Aloush V, Navon-Venezia S, Seigman-Igra Y, Cabili S, Carmeli Y. Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa: Risk Factors and Clinical Impact. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50: 43 48.
 • Grisaru-Soen G, Lerner-Geva L, Keller N, Berger H, Passwell JH, Barzilai A. Pseudomonas aeruginosa bacteremia in children: analysis of trends in prevalence, antibiotic resistance and prognostic factors. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 959-63.
 • Kang CI, Kim SH, Park WB, et al. Risk factors for antimicrobial resistance and influence of resistance on mortality in patients with bloodstream infection caused by Pseudomonas aeruginosa. Microb Drug Resist 2005; 11: 68-74.
 • Mittal R, Aggarwal S, Sharma S, Chhibber S, Harjai K. Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa: A minireview. J Infect Public Health 2009; 2: 101-11.
 • Basturk S. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında çeşitli kinolon grubu antibiyotiklerin duyarlılıklarının araştırılması. T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2005.
 • York MK: Aerobic bacteriology, “Isenberg HD (ed): Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2.baskı” kitabında 3.1.1-3.18.2.21, ASM Press, Washington, DC (2007).
 • Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Seventeenth Informational Supplement, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA (2007).
 • Gul N, Mujahid TY, Ahmed S. Isolation, Identification and Antibiotic Resistance Profile of Indigenous Bacterial Isolates from Urinary Tract Infections Patients. Pak J Biological Sci 2004; 7: 2051-4.
 • Costerton JW, Lam J, Lam K, Chan R. The Role of the microcolony mode of growth in the pathogenesis of Pseudomonas aeruginosa infections. Rev Infect Dis 1983; 5: 867-872.
 • Arman D. Gram negatif çomak infeksiyonlarında güncel tedavi yaklaşımları. Ankem Derg 2011; 15: 421.
 • Javiya VA, Ghatak SB, Patel KR, Patel JA. Antibiotic susceptibility patterns of Pseudomonas aeruginosa at a tertiary care hospital in Gujarat, India. Indian J Pharmacol 2008; 40: 230-4.
 • Okon KO, Agukwe PC, Oladosu W, Balogun ST, Uba A. Antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens in a tertiary hospital in Northeastern Nigeria. Internet J Microbiol 2010; 8: 316-21.
 • Ağca H. İdrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Kocatepe Tıp Dergisi 2011; 12: 95-100.
 • Yetkin G, Kılıç S, Söylemez H, Altunoluk B, Çalışkan A. Altı aylık periyodda üroloji klinik ve polikliniğine üriner infeksiyon ön tanısıyla başvuran hastaların semptom ve laboratuvar profili yönünden incelenmesi. A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Derg 2009; 4: 11-4.
 • Yılmaz E, Özakın C, Sınırtaş M, Gedikoğlu S. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bakteriyoloji laboratuvarında 1999-2002 yılları arasında idrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi 2005; 19: 91-6.

İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.

Year 2015, Volume 6, Issue 3, 80 - 84, 28.10.2015

Abstract

 

Amaç: Dünya’da ve ülkemizde Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları önemli bir problem haline gelmiştir. P. aeruginosa çoğunlukla nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Üriner sistemin anatomik defektleri veya üriner sisteme girişimsel uygulamalar P. aeruginosa enfeksiyonu gelişme riskini artırmaktadır. Üriner sistemin enfeksiyonları aynı zamanda hayatı tehdit eden ürosepsis tablosunun gelişmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada hastanede yatan hastalardan idrar yolu enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen P. aeruginosa suşlarının yıllara göre değişen antibiyotik direnç profilleri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2008-2012 yılları arasında hastanede yatmakta olan hastalardan idrar yolu enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen 103 P. aeruginosa dahil edilmiştir. Suşların identifikasyon ve antibiyogram çalışmaları konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemle (Phoenix, BD, USA) gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Çalışmalar sonucunda en yüksek direnç oranı seftazidim (%85,4) ve piperesilin/tazobaktama (%86,6) karşı tespit edilmiştir. Az sayıda izolatta karbapenem direnci (%20,4) saptanmıştır. Sefepim (%46,7) ve levofloksasin (%41,8) için orta düzey direnç saptanmıştır. Ayrıca üç hastada idrar yolu enfeksiyonu etkeni olarak saptanan P. aeruginosa izolatına benzer direnç paternine sahip izolatlar hastaların kan kültüründen de izole edilmiştir. Bu izolatlar ürosepsis etkeni olarak değerlendirilmiştir.

Sonuçlar: P.aeruginosa izolatla­rının etken olduğu idrar yolu enfeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotiklerin büyük çoğunluğuna karşı direnç gelişiminin hızla arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonları, Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik direnci, ürosepsis.

 

References

 • Pollack M. Pseudomonas aeruginosa. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th edition, Elsevier, Philadelphia. 2002; 2: 2310-35.
 • Nordmann P, Guibert M. Extended spectrum beta-lactamases in Pseudomonas aeruginosa, J Antimicrob Chemother 1998; 42: 128-32.
 • Pier G, Ramphal R. Pseudomonas aeruginosa. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. eds.Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th edition, Elsevier, Philadelphia. 2009; 2: 2835‐60.
 • Mittal R, Aggarwal S, Sharma S, l Chhibber S, Harjai K. Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa: A minireview. Journal of Infection and Public Health 2009; 2: 101-1.
 • Wagenlehner FM, Weidner W, Naber KG. Optimal management of urosepsis from the urological perspective. Int J Antimicrob Agents 2007; 30: 390-7.
 • Akbaş E, Zarakolu P, Aktepe OC, Tuncer A, Akbayrak A, Altınyollar H. İdrar yolu enfeksiyonu ön tanısı ile başvuran olgularda idrar örneklerinin mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi: İki yıllık bir çalışma. Mikrobiyoloji Bülteni 1997; 31: 351-61.
 • Ekinci E, Günay O. 12-16 yaş grubu çocuklarda atletik performansın belirlenmesinde fiziki ve kardiyorespiratuar özelliklerin etkisi. Bazı semptom ve bulguların idrar yolu enfeksiyonu tanısındaki geçerliliğinin değerlendirilmesi. E.U. Journal of Health Siences 2004; 13: 55-63.
 • Oğuz E, Kurçer Z, Sırmatel F. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yatan hastalarda antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 2000; 9: 46-8.
 • Sobel JD, Kaye D. Urinary tract infections. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds). Principles and Practice of Infectious Diseases (6th ed). Churchill Livingstone, Philadelphia 2005; pp 875-905.
 • Özsüt H. İdrar yolu infeksiyonları. In: Topçu AW, Söyletir G, Doganay M (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi (ikinci baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002; ss 1059-70.
 • Orenstein R, Wong ES. Urinary tract infections in adults. Am Fam Physician 1999; 59: 1225-34.
 • Leblebicioglu H. Akut piyelonefrit. Üriner sistem infeksiyonu etkenleri ve antimikrobiyal duyarlılıkları. Arman D, Leblebicioglu H (editörler). Enfeksiyon Hastalıkları Tedavi Dizisi 1: Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisi. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2003; s 41-8.
 • Aloush V, Navon-Venezia S, Seigman-Igra Y, Cabili S, Carmeli Y. Multidrug-Resistant Pseudomonas aeruginosa: Risk Factors and Clinical Impact. Antimicrob Agents Chemother 2006; 50: 43 48.
 • Grisaru-Soen G, Lerner-Geva L, Keller N, Berger H, Passwell JH, Barzilai A. Pseudomonas aeruginosa bacteremia in children: analysis of trends in prevalence, antibiotic resistance and prognostic factors. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 959-63.
 • Kang CI, Kim SH, Park WB, et al. Risk factors for antimicrobial resistance and influence of resistance on mortality in patients with bloodstream infection caused by Pseudomonas aeruginosa. Microb Drug Resist 2005; 11: 68-74.
 • Mittal R, Aggarwal S, Sharma S, Chhibber S, Harjai K. Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa: A minireview. J Infect Public Health 2009; 2: 101-11.
 • Basturk S. Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii suşlarında çeşitli kinolon grubu antibiyotiklerin duyarlılıklarının araştırılması. T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Uzmanlık Tezi, İstanbul, 2005.
 • York MK: Aerobic bacteriology, “Isenberg HD (ed): Clinical Microbiology Procedures Handbook, 2.baskı” kitabında 3.1.1-3.18.2.21, ASM Press, Washington, DC (2007).
 • Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing: Seventeenth Informational Supplement, Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA (2007).
 • Gul N, Mujahid TY, Ahmed S. Isolation, Identification and Antibiotic Resistance Profile of Indigenous Bacterial Isolates from Urinary Tract Infections Patients. Pak J Biological Sci 2004; 7: 2051-4.
 • Costerton JW, Lam J, Lam K, Chan R. The Role of the microcolony mode of growth in the pathogenesis of Pseudomonas aeruginosa infections. Rev Infect Dis 1983; 5: 867-872.
 • Arman D. Gram negatif çomak infeksiyonlarında güncel tedavi yaklaşımları. Ankem Derg 2011; 15: 421.
 • Javiya VA, Ghatak SB, Patel KR, Patel JA. Antibiotic susceptibility patterns of Pseudomonas aeruginosa at a tertiary care hospital in Gujarat, India. Indian J Pharmacol 2008; 40: 230-4.
 • Okon KO, Agukwe PC, Oladosu W, Balogun ST, Uba A. Antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens in a tertiary hospital in Northeastern Nigeria. Internet J Microbiol 2010; 8: 316-21.
 • Ağca H. İdrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Kocatepe Tıp Dergisi 2011; 12: 95-100.
 • Yetkin G, Kılıç S, Söylemez H, Altunoluk B, Çalışkan A. Altı aylık periyodda üroloji klinik ve polikliniğine üriner infeksiyon ön tanısıyla başvuran hastaların semptom ve laboratuvar profili yönünden incelenmesi. A.İ.B.Ü. İzzet Baysal Tıp Derg 2009; 4: 11-4.
 • Yılmaz E, Özakın C, Sınırtaş M, Gedikoğlu S. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi bakteriyoloji laboratuvarında 1999-2002 yılları arasında idrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi 2005; 19: 91-6.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Orıgınal Artıcle
Authors

Halil ER This is me


Merve ŞEN This is me


Mustafa ALTINDİŞ

Publication Date October 28, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6, Issue 3

Cite

Bibtex @ { tjcl229207, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, issn = {}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {80 - 84}, doi = {10.18663/tjcl.26388}, title = {İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.}, key = {cite}, author = {Er, Halil and Şen, Merve and Altındiş, Mustafa} }
APA Er, H. , Şen, M. & Altındiş, M. (2015). İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci. . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 6 (3) , 80-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21380/229207
MLA Er, H. , Şen, M. , Altındiş, M. "İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci." . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 80-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21380/229207>
Chicago Er, H. , Şen, M. , Altındiş, M. "İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 80-84
RIS TY - JOUR T1 - İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci. AU - Halil Er , Merve Şen , Mustafa Altındiş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 80 EP - 84 VL - 6 IS - 3 SN - -2149-8296 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci. %A Halil Er , Merve Şen , Mustafa Altındiş %T İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci. %D 2015 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Er, Halil , Şen, Merve , Altındiş, Mustafa . "İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 / 3 (October 2015): 80-84 .
AMA Er H. , Şen M. , Altındiş M. İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.. TJCL. 2015; 6(3): 80-84.
Vancouver Er H. , Şen M. , Altındiş M. İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2015; 6(3): 80-84.
IEEE H. Er , M. Şen and M. Altındiş , "İdrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas Aeruginosa’larda antibiyotik direnci.", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol. 6, no. 3, pp. 80-84, Oct. 2015, doi:10.18663/tjcl.26388


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.