PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Atypical serologies for Hepatitis B; a retrospective review

Year 2015, Volume 6, Issue 4, 112 - 115, 09.12.2015

Abstract

Aim: Hepatitis B virus infection is very common in our country, and in addition to being a serious public health problem, it is also important economically because of treatment costs and loss of labor. Unusual hepatitis B virus infections require further examination and evaluation due to difficulties in interpreting serological test results in diagnosis and follow-up phases. In this study, we aimed to investigate atypical serological profiles seen in patients evaluated for hepatitis B virus.

Material and Methods: Between May 2013 and May 2014, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, HBeAg and anti-HBe tests were analyzed retrospectively from 7148 patients’ hepatitis markers, which were investigated for various reasons in the microbiology laboratory at Ordu University Faculty of Medicine. In this study, patients with various serological profiles were evaluated for the presence of HBV-DNA, as well as HBV. For the evaluation of the serological markers of patients’, the Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) procedure performed on an Architect i1000 (Abbott, USA) device. HBV-DNA levels were determined by using the real-time polymerase chain reaction (COBAS, TaqMan, High Pure HBV system, Roche Diagnostic, Germany) method.

Results: The average age of patients in this study was 36.2 ± 13.1 years, and 43.7% of them were female and 56.3% were male. Scanning identified only 253 (3.5%) patients’ positivity for HBsAg. A single case of HBsAg, anti-HBs and anti-HBc IgG positivity was found. There were 15 cases with both HBsAg and anti-HBs positivity. In addition to these serological profiles, isolated anti-HBc IgG positivity were determined in 136 (1.9%) of them. While none of our cases with isolated anti-HBc IgG positivity had anti-HIV positivity, the anti-HCV positivity in this group was 1.5%. Among 136 patients with isolated anti-HBc positive results, HBV-DNA was found to be negative. HBsAg positive patients in this study had HBV-DNA outcomes examined and among 253 patients in this group 185 (73%) of them were HBV-DNA positive.

Conclusion: HBV infection is encountered with different atypical serological profiles. When faced with these profiles, interpretation of the results should be done carefully and the cases that require further investigation and evaluation, should be considered.

Key Words: Viral hepatitis B, diagnosis, atypical serology.

References

 • Poyrazoğlu S, Baykan Z, Naçar M, Çetinkaya F. Hepatit B ve C’li hasta yakınlarının hepatitler hakkındaki bilgi düzeyleri ve risk algıları. Viral Hepatit Derg 2009; 14: 108-15.
 • Karaca B, Tarakçı H, Tümer E. İzmir İli Lise Öğrencilerinde HBsAg Seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2007; 12: 91-4.
 • Kaygusuz TÖ. Kronik Hemodiyaliz hastalarında HBsAg ve anti-HBs seroprevalansı. FÜ Sağ Bil Derg 2007; 21: 55-7.
 • Demir İ, Kaya S, Demirci M ve ark. Isparta ili sağlık personelinde hepatit B virüs seropozitifliğinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 2006; 20: 183-7.
 • Pondé R. A. A. Atypical serological profiles in hepatitis B virus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013; 32: 461-76.
 • Meşe S, Özekinci T, Yılmaz Ş, Atmaca S, Arıkan E. Salt Anti-HBc Pozitif Örneklerde Otoantikor, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliğinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 2O06; 40: 269-74.
 • Özacar T, Zeytinoğlu A, Erensoy S, Yapar N, Hoşgör M, Bilgiç A. Hepatit B virus serolojisinde salt anti-HBc olumluluğu ve HBV aşısına yanıt. Viral Hepatit Dergisi 1995; 2: 69-71.
 • Badur S: Hepatit B virusu (HBV) moleküler viroloji ve serolojik tanı. Viral Hepatit 94 Kılıçturgay K (Ed). Tayf ofset, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 65-90, 1994.
 • Mert A, Şentürk H, Süve İ ve ark. HbsAg ve anti-HBs negatif, anti-HBc pozitif olguların çeşitli yönlerden incelenmesi. Viral Hepatit Dergisi 1996; 2: 92-5.
 • Dr. S. C. Arya,V. P. Pathak, S. J. Ashraf. Infection 1990, Volume 18, Issue 4, pp 215-218.
 • Birengel E, Tekeli E. Kronik Hepatitlerin epidemiyolojisi. In Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, 1 ed. Köksal İ, Leblebicioğlu H, Eds. Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2009; p. 11-25.
 • Çaylan R, Keske Ş. Hepatit B Epidemiyolojisi ve Tanımlar. In Kronik Hepatit B Ankara, 2009; p. 9-17.
 • Schmidt M, Nübling CM, Scheiblauer H, Chudy M, Walch LA, Seifried E, Roth WK, Hourfar MK. Anti-HBc screening of blood donors: a comparison of nine anti-HBc tests. Vox Sanguinis. 2006; 91: 237-43.
 • Sünbül M, Eroğlu C, Barut Ş, Esen Ş, Hökelek M, Leblebicioğlu H. HBsAg ve Anti-HBs negatif, Anti-HBc pozitif olgularda hepatiti B aşısına yanıt. Viral hepatit dergisi 1999; 1: 34-6.
 • Altunay H, Kenar S, Koçak N, Çavuşlu Ş. İzole anti-HBc pozitifliğinde Hepatit B virüs infeksiyözitesinin araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2003; 8: 14-5.
 • Altındiş M, OC Aktepe, Z Çetinkaya, N Kıyıldı ve R Kalaycı “Kantitatif anti-HBc ölçümü ile HBV-DNA varlığının karşılaştırılması” Viral Hepatit Dergisi 2006; 11: 138-41.
 • Mert A, Şentürk H, Süve İ ve ark. HBsAg, anti-HBs negatif, anti-HBc pozitif olguların çeşitli yönlerden incelenmesi. Viral Hepatit Dergisi 1996; 2: 92-5.
 • Özdemir D, Yılmaz Z, Şencan İ, Yıldırım M, Küçükbayrak A. İzole Anti-Hbc Pozitifliği Saptanan Hastaların Hepatit B Aşısına Karşı İmmün Yanıtlarının Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1: 28-31.
 • Bayram A, Balcı İ. Seropozitif ve seronegatif kişilerde hepatit B virus DNA’sının polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2000; 5: 206-8.
 • Weber B, Melchior W, Gehrke R, Doerr WH, Berger A, Rabenau H. Hepatitis B virus markers in anti-HBc only positive individuals. J Med Virol 2001; 64: 312-9.
 • Knoll A, Hartmann A, Hamoshi H, Weislmaier K, Jilg W. Serological pattern “anti-HBc alone”: characterization of 552 individuals and clinical significance. World J Gastroenterol 2006; 12: 1255-60.

Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme

Year 2015, Volume 6, Issue 4, 112 - 115, 09.12.2015

Abstract

Amaç: Ülkemizde sık görülen hepatit B virüsü enfeksiyonu, ciddi bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra, tedavi giderleri ve iş gücü kayıpları nedeniyle ekonomik açıdan da önem taşımaktadır. Hepatit B virus enfeksiyonlarında alışılmışın dışındaki serolojik test sonuçları, tanı ve izlem aşamasında yorumlama zorlukları nedeniyle ileri inceleme ve değerlendirme gerektiren durumlardır. Bu çalışmada hepatit B virüsü yönünden değerlendirilen hastalarda görülen atipik serolojik profillerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Mayıs 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji laboratuvarına çeşitli nedenlerle hepatit belirteçleri araştırılan 7148 hastanın HBsAg, anti-HBs, anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, HBeAg ve anti-HBe testleri retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamızda bu hastalarda HBV göstergelerinin yanı sıra, çeşitli serolojik profilleri saptanan hastalarda HBV-DNA’nın varlığı değerlendirilmiştir. Hastaların serolojik belirteçlerin değerlendirilmesinde Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) yöntemi ile Architect i1000 SR (Abbott, USA) cihazı kullanılmıştır. HBV-DNA düzeyi ise real-time polimeraz zincir reaksiyonu (COBAS TaqMan High Pure HBV sistem, Roche Diagnostic, Almanya) belirlenmiştir 

Bulgular: Çalışmamıza alınan kişilerin yaş ortalaması 36,2 ± 13,1, olup bu kişilerin %43,7’ü kadın, %56,3’ü erkekti. Tarama yapılanlardan 253 (%3,5) kişide sadece HBsAg pozitifliği saptanmıştır. Tek vakada HBsAg, anti-HBs ve anti-HBc IgG pozitifliği birarada saptanırken, HBsAg ve anti-HBs’nin birlikte pozitif olduğu vaka sayısı 15’tir. Bu serolojik profillerin yanında 136 (%1,9) kişide izole anti-Hbc IgG pozitifliği saptanmıştır. İzole anti-Hbc IgG pozitifliği saptanan olgularımızın hiçbirinde anti-HIV pozitifliği izlenmezken, bu grupta anti-HCV pozitifliği %1,5 oranında bulunmuştur. İzole anti-HBc pozitif saptanan 136 kişinin HBV-DNA sonuçlarının da negatif olduğu gözlenmiştir. Çalışmaya alınan hasta grubundan HBsAg pozitifliği saptanan kişilerde HBV-DNA sonuçları da incelenmiş, bu grupta yer alan 253 hastanın 185 (%73)’inde HBV-DNA pozitif bulunmuştur.

Sonuçlar: HBV enfeksiyonunda farklı atipik serolojik profiller karşımıza çıkmaktadır. Bu profillerle karşılaşıldığında sonuçların yorumlanması titizlikle yapılmalı ve ileri inceleme ve değerlendirme gerektiren durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Viral hepatit B, tanı, atipik seroloji.

 

References

 • Poyrazoğlu S, Baykan Z, Naçar M, Çetinkaya F. Hepatit B ve C’li hasta yakınlarının hepatitler hakkındaki bilgi düzeyleri ve risk algıları. Viral Hepatit Derg 2009; 14: 108-15.
 • Karaca B, Tarakçı H, Tümer E. İzmir İli Lise Öğrencilerinde HBsAg Seroprevalansı. Viral Hepatit Derg 2007; 12: 91-4.
 • Kaygusuz TÖ. Kronik Hemodiyaliz hastalarında HBsAg ve anti-HBs seroprevalansı. FÜ Sağ Bil Derg 2007; 21: 55-7.
 • Demir İ, Kaya S, Demirci M ve ark. Isparta ili sağlık personelinde hepatit B virüs seropozitifliğinin araştırılması. İnfeksiyon Derg 2006; 20: 183-7.
 • Pondé R. A. A. Atypical serological profiles in hepatitis B virus infection. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2013; 32: 461-76.
 • Meşe S, Özekinci T, Yılmaz Ş, Atmaca S, Arıkan E. Salt Anti-HBc Pozitif Örneklerde Otoantikor, Anti-HCV ve Anti-HIV Seropozitifliğinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 2O06; 40: 269-74.
 • Özacar T, Zeytinoğlu A, Erensoy S, Yapar N, Hoşgör M, Bilgiç A. Hepatit B virus serolojisinde salt anti-HBc olumluluğu ve HBV aşısına yanıt. Viral Hepatit Dergisi 1995; 2: 69-71.
 • Badur S: Hepatit B virusu (HBV) moleküler viroloji ve serolojik tanı. Viral Hepatit 94 Kılıçturgay K (Ed). Tayf ofset, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, İstanbul, 65-90, 1994.
 • Mert A, Şentürk H, Süve İ ve ark. HbsAg ve anti-HBs negatif, anti-HBc pozitif olguların çeşitli yönlerden incelenmesi. Viral Hepatit Dergisi 1996; 2: 92-5.
 • Dr. S. C. Arya,V. P. Pathak, S. J. Ashraf. Infection 1990, Volume 18, Issue 4, pp 215-218.
 • Birengel E, Tekeli E. Kronik Hepatitlerin epidemiyolojisi. In Kronik Hepatitlerin Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, 1 ed. Köksal İ, Leblebicioğlu H, Eds. Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2009; p. 11-25.
 • Çaylan R, Keske Ş. Hepatit B Epidemiyolojisi ve Tanımlar. In Kronik Hepatit B Ankara, 2009; p. 9-17.
 • Schmidt M, Nübling CM, Scheiblauer H, Chudy M, Walch LA, Seifried E, Roth WK, Hourfar MK. Anti-HBc screening of blood donors: a comparison of nine anti-HBc tests. Vox Sanguinis. 2006; 91: 237-43.
 • Sünbül M, Eroğlu C, Barut Ş, Esen Ş, Hökelek M, Leblebicioğlu H. HBsAg ve Anti-HBs negatif, Anti-HBc pozitif olgularda hepatiti B aşısına yanıt. Viral hepatit dergisi 1999; 1: 34-6.
 • Altunay H, Kenar S, Koçak N, Çavuşlu Ş. İzole anti-HBc pozitifliğinde Hepatit B virüs infeksiyözitesinin araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2003; 8: 14-5.
 • Altındiş M, OC Aktepe, Z Çetinkaya, N Kıyıldı ve R Kalaycı “Kantitatif anti-HBc ölçümü ile HBV-DNA varlığının karşılaştırılması” Viral Hepatit Dergisi 2006; 11: 138-41.
 • Mert A, Şentürk H, Süve İ ve ark. HBsAg, anti-HBs negatif, anti-HBc pozitif olguların çeşitli yönlerden incelenmesi. Viral Hepatit Dergisi 1996; 2: 92-5.
 • Özdemir D, Yılmaz Z, Şencan İ, Yıldırım M, Küçükbayrak A. İzole Anti-Hbc Pozitifliği Saptanan Hastaların Hepatit B Aşısına Karşı İmmün Yanıtlarının Değerlendirilmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1: 28-31.
 • Bayram A, Balcı İ. Seropozitif ve seronegatif kişilerde hepatit B virus DNA’sının polimeraz zincir reaksiyonu ile araştırılması. Viral Hepatit Dergisi 2000; 5: 206-8.
 • Weber B, Melchior W, Gehrke R, Doerr WH, Berger A, Rabenau H. Hepatitis B virus markers in anti-HBc only positive individuals. J Med Virol 2001; 64: 312-9.
 • Knoll A, Hartmann A, Hamoshi H, Weislmaier K, Jilg W. Serological pattern “anti-HBc alone”: characterization of 552 individuals and clinical significance. World J Gastroenterol 2006; 12: 1255-60.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Orıgınal Artıcle
Authors

Yeliz ÇETİNKOL


Arzu ALTUNÇEKİÇ YILDIRIM This is me


Mustafa ÇALGIN


Mustafa ALTINDİŞ

Publication Date December 9, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 6, Issue 4

Cite

Bibtex @ { tjcl229209, journal = {Turkish Journal of Clinics and Laboratory}, eissn = {2149-8296}, address = {}, publisher = {DNT Ortadoğu Yayıncılık A.Ş.}, year = {2015}, volume = {6}, number = {4}, pages = {112 - 115}, doi = {10.18663/tjcl.04885}, title = {Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Çetinkol, Yeliz and Altunçekiç Yıldırım, Arzu and Çalgın, Mustafa and Altındiş, Mustafa} }
APA Çetinkol, Y. , Altunçekiç Yıldırım, A. , Çalgın, M. & Altındiş, M. (2015). Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme . Turkish Journal of Clinics and Laboratory , 6 (4) , 112-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21381/229209
MLA Çetinkol, Y. , Altunçekiç Yıldırım, A. , Çalgın, M. , Altındiş, M. "Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme" . Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 112-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjcl/issue/21381/229209>
Chicago Çetinkol, Y. , Altunçekiç Yıldırım, A. , Çalgın, M. , Altındiş, M. "Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 (2015 ): 112-115
RIS TY - JOUR T1 - Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme AU - Yeliz Çetinkol , Arzu Altunçekiç Yıldırım , Mustafa Çalgın , Mustafa Altındiş Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Clinics and Laboratory JF - Journal JO - JOR SP - 112 EP - 115 VL - 6 IS - 4 SN - -2149-8296 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Clinics and Laboratory Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme %A Yeliz Çetinkol , Arzu Altunçekiç Yıldırım , Mustafa Çalgın , Mustafa Altındiş %T Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme %D 2015 %J Turkish Journal of Clinics and Laboratory %P -2149-8296 %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD Çetinkol, Yeliz , Altunçekiç Yıldırım, Arzu , Çalgın, Mustafa , Altındiş, Mustafa . "Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme". Turkish Journal of Clinics and Laboratory 6 / 4 (December 2015): 112-115 .
AMA Çetinkol Y. , Altunçekiç Yıldırım A. , Çalgın M. , Altındiş M. Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme. TJCL. 2015; 6(4): 112-115.
Vancouver Çetinkol Y. , Altunçekiç Yıldırım A. , Çalgın M. , Altındiş M. Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2015; 6(4): 112-115.
IEEE Y. Çetinkol , A. Altunçekiç Yıldırım , M. Çalgın and M. Altındiş , "Atipik Hepatit B Serolojileri; Retrospektif Bir Değerlendirme", Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol. 6, no. 4, pp. 112-115, Dec. 2015, doi:10.18663/tjcl.04885


e-ISSN: 2149-8296

The content of this site is intended for health care professionals. All the published articles are distributed under the terms of

Creative Commons Attribution Licence,

which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.