Review
PDF BibTex RIS Cite

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 53 - 65, 30.06.2020

Abstract

References

 • 1. Aslan Ö., Tosun N., 2019, Sağlık Sektöründe Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimler Kongre Kitabı, S:272-284.
 • 2. Dil E., Esmer A., 2020, Firmaların Endüstri 4.0 Stratejilerine Dair Bir Araştırma. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (1) , 85-110.
 • 3. Eymen G., 2017, Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, Mayıs 2017, s:131-138.
 • 4. Fonda C., 2013, A Practical Guide to Your First 3D Print in Canessa, E., Fonda C., Zennaro, M., Low-Cost 3D Printing for Science, Education & Sustainable Development. ICTP—The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, p.p:202.
 • 5. Gökalp, E., Gökalp, M. O., & Eren, P. E., 2018, Industry 4.0 Revolution in Clothing and Apparel Factories: Apparel 4.0, Industry 4.0 from the MIS Perspective (ss. 169–183). Bern, Switzerland.
 • 6. Gökalp E., Gökalp M.O., Eren P.E., 2019, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Devrimi: Akıllı Konfeksiyon Fabrikası, Online Academic Journal of Information Technology V: 10, Sayı: 37 DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.2.005x.
 • 7. Grieco A., Caricato P., , Gianfreda D., Pesce M.,, Rigon V, Tregnaghi L., Adriano Voglino A., 2017, An Industry 4.0 Case Study in Fashion Manufacturing, Procedia Manufacturing 11 (2017) 871 – 877.
 • 8. Gündüz M. Z., Daş R., 2018, Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri Ve Uygulama Alanları, Pamukkale Uni. Müh. Bilim Dergisi, 24 (2), s. 327-335.
 • 9. Hermann, M., Pentek T., Otto B., 2015, Design Principles for Industrie4.0 Scenarios: A Literature Review, Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management, Working Paper, No:01, www.snom.mb.tu-dortmund.de
 • 10. Jayatilake, H., Suren,P., 2016, A Roadmap To Achieve Apparel 4.0; The Apparel Industry Perspective Of Industry 4.0, https://ssrn.com/abstract=3440149 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3440149
 • 11. İlhan İ., 2019, Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı, Pamukkale Üniversitesi Müh Bilim Dergisi, 25(7), 810-823.
 • 12. Kabukcu E., 2018, The Reflections of Industry 4.0 on the Textile & Fashion Business Processes, Recent Researches On Social Sciences, Kraków, s:191-198.
 • 13. Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group.
 • 14. Kılıç, A., 2011, Antropometrik Ölçüm Sisteminden Yararlanarak Kadınlara Yönelik Yeni Bir Etek ve Pantolon Giysi Kalıbı Hazırlama Yönteminin Geliştirilmesi, Danışman: Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • 15. Kılıç H. Ö., 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (4), 99-112.
 • 16. Kılıç, S , Alkan, R., 2018, Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2 (3) , 29-49. DOI: 10.31006/gipad.417536.
 • 17. Kuhn R., Minuzzi R. F. B., 2015, The 3D Printing’s Panorama in Fashion Design, Moda Documenta: Museu, Memória e Design, V.1, ISSN: 2358-5269.
 • 18. Kurtoğlu Necef. Ö., Şen Kılıç A., Tama D., Öndoğan Z.; 2017; 3 Boyutlu Yazıcıların Moda ve Hazır Giyim Sanayinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma; 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress;(IMSEC 2017), s:2191-2194, Adana.
 • 19. Majeed A., Rupasinghe T. D., 2017, Internet of Things (IoT) Embedded Future Supply Chains for Industry 4.0: An Assessment from an ERP-based Fashion Apparel and Footwear Industry, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 6, No. 1, 2051-3771.
 • 20. Ovacı C., 2017, Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon, Maliye Finans Yazıları, Special issue, p112-131. 19p.
 • 21. Özkan M., Al A., Yavuz S., 2018, Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2018, ISSN 2147-6934, ss. 126-156 • DOI: 10.14782/ipsus.460135.
 • 22. Özsoylu A. F., 2017, Endüstri 4.0, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:21. Sayı:1, ss.41-64.
 • 23. Sayar, M., Yüksel, H. (2018). “Endüstri 4.0 ve Türkiye Kamu Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşümü”. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 10(2): 83-98.
 • 24. Yalçınkaya B., Yılmaz, D., 2011, Elektronik Tekstillerin, Tekstil Endüstrisindeki Yeri ve Giyilebilir Tekstilde Kullanılan İletken Lifler. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 5, No: 1, s:61-71.
 • 25. Yetmen, G. (2017), “Giyilebilir Teknoloji”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi,5 (1), 275-289.
 • 26. Yıldıran, M., 2016, Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Üretim; Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Mayıs-Haziran’16 Sayı:17
 • 27. Yıldız B., Ağdeniz Ş., 2019, Denetim 4.0’ın Teknolojik Altyapısı, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (58) : 83-102.
 • 28. Yoşumaz, İ., Özkara, B., 2019, Endüstri 4.0 Sürecinin Hazır Giyim İşletmeleri Üzerindeki Etkileri: Hugo Boss Türkiye Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2587-2600.
 • 29. Valtas A., Sun D., 2016, 3D Printing for Garments Production: An Exploratory Study, Journal of Fashion Technology & Textile Engineering, 4:3.
 • 30. Wang B., Jung E. HA Brookshire, 2018, Exploration of Digital Competency Requirements with in the Fashion Supply Chain with an Anticipation of Industry 4.0, International Journal Of Fashion Design, Technology and Education, Vol. 11, No. 3, 333–342
 • 31. https://cutecircuit.com/biography/ (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • 32. https://medium.com/@wiresglasses/is-the-future-of-fashion-3d-printed-732b6ee587f4
 • 33. https://www.cgsinc.com/blog/what-industry-4.0-means-apparel-fashion-and-footwear-manufacturers (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • 34. https://www.irisvanherpen.com/haute-couture/crystallization (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).

ENDÜSTRİ 4.0 VE MODA SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 53 - 65, 30.06.2020

Abstract

Endüstrideki üretim sürecinin dijital dünya ile bütünleştirilerek üretimin her aşamasında teknolojinin kullanılması yeni bir endüstri devriminin başlamasına yol açmıştır. Endüstri 4.0 kavramının doğuşunda, artan küresel rekabet ve gelişen teknolojiyle meydana gelen dijitalleşmenin etkisi oldukça büyüktür
Önümüzdeki günlerde 4. Endüstri Devrimi aynı diğer endüstri devrimleri gibi, dünyadaki bütün sektörleri kapsayacak önemli değişimlere sebep olacaktır. Değişimin yaşanacağı sektörlerden biri de tarih boyunca insanlığın yaşamını etkileyen önemli sektörlerden biri olan moda sektörüdür.
Gerçekleştirilen çalışmada Endüstri 4.0 kavramı, kavramın diğer endüstri devrimleriyle beraber tarihsel süreci, yapısı ve ilkeleri açıklanarak, moda sektöründeki uygulamaları anlatılmıştır.

References

 • 1. Aslan Ö., Tosun N., 2019, Sağlık Sektöründe Nesnelerin İnterneti Uygulamaları, UBAK Uluslararası Bilimler Akademisi, Sosyal Bilimler Kongre Kitabı, S:272-284.
 • 2. Dil E., Esmer A., 2020, Firmaların Endüstri 4.0 Stratejilerine Dair Bir Araştırma. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (1) , 85-110.
 • 3. Eymen G., 2017, Giyilebilir Teknolojilerin Moda Endüstrisi Üzerindeki Etkileri, 1. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, İstanbul, Mayıs 2017, s:131-138.
 • 4. Fonda C., 2013, A Practical Guide to Your First 3D Print in Canessa, E., Fonda C., Zennaro, M., Low-Cost 3D Printing for Science, Education & Sustainable Development. ICTP—The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, p.p:202.
 • 5. Gökalp, E., Gökalp, M. O., & Eren, P. E., 2018, Industry 4.0 Revolution in Clothing and Apparel Factories: Apparel 4.0, Industry 4.0 from the MIS Perspective (ss. 169–183). Bern, Switzerland.
 • 6. Gökalp E., Gökalp M.O., Eren P.E., 2019, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Devrimi: Akıllı Konfeksiyon Fabrikası, Online Academic Journal of Information Technology V: 10, Sayı: 37 DOI: 10.5824/1309‐1581.2019.2.005x.
 • 7. Grieco A., Caricato P., , Gianfreda D., Pesce M.,, Rigon V, Tregnaghi L., Adriano Voglino A., 2017, An Industry 4.0 Case Study in Fashion Manufacturing, Procedia Manufacturing 11 (2017) 871 – 877.
 • 8. Gündüz M. Z., Daş R., 2018, Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri Ve Uygulama Alanları, Pamukkale Uni. Müh. Bilim Dergisi, 24 (2), s. 327-335.
 • 9. Hermann, M., Pentek T., Otto B., 2015, Design Principles for Industrie4.0 Scenarios: A Literature Review, Technische Universität Dortmund Fakultät Maschinenbau Audi Stiftungslehrstuhl Supply Net Order Management, Working Paper, No:01, www.snom.mb.tu-dortmund.de
 • 10. Jayatilake, H., Suren,P., 2016, A Roadmap To Achieve Apparel 4.0; The Apparel Industry Perspective Of Industry 4.0, https://ssrn.com/abstract=3440149 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3440149
 • 11. İlhan İ., 2019, Tekstil Üretim Süreçleri Açısından Endüstri 4.0 Kavramı, Pamukkale Üniversitesi Müh Bilim Dergisi, 25(7), 810-823.
 • 12. Kabukcu E., 2018, The Reflections of Industry 4.0 on the Textile & Fashion Business Processes, Recent Researches On Social Sciences, Kraków, s:191-198.
 • 13. Kagermann, H., W. Wahlster and J. Helbig, eds., 2013: Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0: Final Report of the Industrie 4.0 Working Group.
 • 14. Kılıç, A., 2011, Antropometrik Ölçüm Sisteminden Yararlanarak Kadınlara Yönelik Yeni Bir Etek ve Pantolon Giysi Kalıbı Hazırlama Yönteminin Geliştirilmesi, Danışman: Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • 15. Kılıç H. Ö., 2017, Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (4), 99-112.
 • 16. Kılıç, S , Alkan, R., 2018, Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0: Dünya ve Türkiye Değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2 (3) , 29-49. DOI: 10.31006/gipad.417536.
 • 17. Kuhn R., Minuzzi R. F. B., 2015, The 3D Printing’s Panorama in Fashion Design, Moda Documenta: Museu, Memória e Design, V.1, ISSN: 2358-5269.
 • 18. Kurtoğlu Necef. Ö., Şen Kılıç A., Tama D., Öndoğan Z.; 2017; 3 Boyutlu Yazıcıların Moda ve Hazır Giyim Sanayinde Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma; 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress;(IMSEC 2017), s:2191-2194, Adana.
 • 19. Majeed A., Rupasinghe T. D., 2017, Internet of Things (IoT) Embedded Future Supply Chains for Industry 4.0: An Assessment from an ERP-based Fashion Apparel and Footwear Industry, International Journal of Supply Chain Management, Vol. 6, No. 1, 2051-3771.
 • 20. Ovacı C., 2017, Endüstri 4.0 Çağında Açık İnovasyon, Maliye Finans Yazıları, Special issue, p112-131. 19p.
 • 21. Özkan M., Al A., Yavuz S., 2018, Uluslararası Politik Ekonomi Açısından Dördüncü Sanayi-Endüstri Devrimi’nin Etkileri ve Türkiye, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi • Marmara University Journal of Political Science • Cilt 6, Sayı 2, Eylül 2018, ISSN 2147-6934, ss. 126-156 • DOI: 10.14782/ipsus.460135.
 • 22. Özsoylu A. F., 2017, Endüstri 4.0, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:21. Sayı:1, ss.41-64.
 • 23. Sayar, M., Yüksel, H. (2018). “Endüstri 4.0 ve Türkiye Kamu Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşümü”. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 10(2): 83-98.
 • 24. Yalçınkaya B., Yılmaz, D., 2011, Elektronik Tekstillerin, Tekstil Endüstrisindeki Yeri ve Giyilebilir Tekstilde Kullanılan İletken Lifler. Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 5, No: 1, s:61-71.
 • 25. Yetmen, G. (2017), “Giyilebilir Teknoloji”, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi,5 (1), 275-289.
 • 26. Yıldıran, M., 2016, Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım ve Üretim; Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E Mayıs-Haziran’16 Sayı:17
 • 27. Yıldız B., Ağdeniz Ş., 2019, Denetim 4.0’ın Teknolojik Altyapısı, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, (58) : 83-102.
 • 28. Yoşumaz, İ., Özkara, B., 2019, Endüstri 4.0 Sürecinin Hazır Giyim İşletmeleri Üzerindeki Etkileri: Hugo Boss Türkiye Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2587-2600.
 • 29. Valtas A., Sun D., 2016, 3D Printing for Garments Production: An Exploratory Study, Journal of Fashion Technology & Textile Engineering, 4:3.
 • 30. Wang B., Jung E. HA Brookshire, 2018, Exploration of Digital Competency Requirements with in the Fashion Supply Chain with an Anticipation of Industry 4.0, International Journal Of Fashion Design, Technology and Education, Vol. 11, No. 3, 333–342
 • 31. https://cutecircuit.com/biography/ (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • 32. https://medium.com/@wiresglasses/is-the-future-of-fashion-3d-printed-732b6ee587f4
 • 33. https://www.cgsinc.com/blog/what-industry-4.0-means-apparel-fashion-and-footwear-manufacturers (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).
 • 34. https://www.irisvanherpen.com/haute-couture/crystallization (Erişim Tarihi: Haziran, 2020).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Wearable Materials
Journal Section Review Articles
Authors

Cenk ŞEN This is me
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
0000-0001-6022-3765
Türkiye


Arzu KILIÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ, MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU
0000-0002-2856-4196
Türkiye


Ziynet ÖNDOĞAN
Ege University, Faculty of Fashion and Design
0000-0002-8597-2727
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
ŞEN, C., KILIÇ, A., & ÖNDOĞAN, Z. (2020). ENDÜSTRİ 4.0 VE MODA SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMALARI. Turkish Journal of Fashion Design and Management, 2(2), 53-65.

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.