Research Article
PDF BibTex RIS Cite

TÜRK MODACILARIN 2016-2019 YILLARI ARASINDAKİ KOLEKSİYONLARINA AİT GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 23 - 40, 28.02.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.986255

Abstract

Giyim, insanoğlu için ilk çağlarda örtünme amaçlı olarak keşfedilse de, moda olgusuyla birlikte kendini ifade edebilme aracına dönüşmüştür. Giyimin bir ihtiyaç değil de, bir tercih sebebi olmaya başlaması, günümüzde tasarımcıları yeni arayışlara yönlendirmektedir. Moda; sanat ve sanat akımlarından, tarihten, ikonlardan, sosyo politik olaylardan, trendler ve müşteri beklentilerinden, küresel pazarlardan ve teknolojiden etkilenen değişken ve dinamik bir olgudur. Bu araştırma trendlere, renklere, süslemelere, yani kısacası modaya yön veren faktörler hakkında bilgi sahibi olmak ve elimizdeki verilerin incelenerek ileride oluşabilecek olgular hakkında durum bilgisi ve analizlere ulaşabilmek, Türk modacıların hazırladıkları koleksiyonlardaki giysi özelliklerini belirlemek ve yakın dönem moda tarihi açısından Türk moda tasarımcılarının giysi koleksiyonlarını arşivlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma, kadın giyimi üzerine koleksiyonları olan tanınmış 9 adet Türk modacının (Arzu Kaprol, Ayşe ve Ece Ege, Bora Aksu, Deniz Berdan, Dilek Hanif, Erdem Moralıoğlu, Hüseyin Çağlayan, Özlem Süer, Zeynep Tosun) 2016 - 2019 yılları arasında çıkardıkları koleksiyonların giysi özelliklerinin incelenmesinden oluşmaktadır. Araştırma için seçilen koleksiyon fotoğrafları, bulguların elde edilmesi için oluşturulan inceleme formuyla malzeme, model (siluet) ve süsleme biçimleri üzerinden incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar üzerinden grafik tablolar oluşturulmuştur. Her modacının koleksiyonlarına ilişkin özellikler belirlenmiş ve tüm modacılar hakkında genel bir sonuca varılmıştır. Araştırmaya göre; incelenen tasarımcıların koleksiyonlarında en fazla dokuma kumaş kullanıldığı, süsleme açısından organik desenler yer aldığı, en çok X kesimli ve I kesimli elbiseler tercih edildiği belirlenmiştir. Türk modacıların koleksiyonlarında düz ve simetrik kesimler daha çok kullanılmıştır. En çok büzgü, baskı ve kesim (kalıp) özellikli süslemelere yer verilmiştir. İncelenen koleksiyonlarda sanat akımlarından esinlenerek yapılmış koleksiyonlar gözlemlenirken, geçmişte kullanılmış ve günümüzde hala devam etmekte olan tel kırma gibi geleneksel işlemeler ile süslenmiş koleksiyonlar da yer almıştır.

References

 • ATLAMIŞ, Gülhan, 2008. “Hazır Giyim İşletmelerinde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamaları (İstanbul, İzmir, Konya, Adıyaman Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • BAT, Mikail, 2008. “Moda Oluşturma Sürecinde Stratejik Planlama ve Halkla İlişkilerin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • BURSALIGİL, Gözde, 2013. “Moda Tasarımında Styling ve Giysi Koleksiyonu Styling İlişkisi.” Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • EROL, Feyza, 2011. “Trend Öngörüsü ve Moda Dinamikleri.” Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • ERTÜRK, Nilay ve ERDOĞAN, İrem, 2012. “Bir Moda Tasarımcısının Koleksiyon Hazırlama Süreci ve Simay Bülbül Örneği.” Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi (2012), Mart-Nisan (29), 1-15.
 • FISCHER, Anette, 2009. Basic Fashion Design 03: Construction. Lausanne: AVA Publishing SA.
 • GÜNTÜRKÜN, Ümran Defne, 2010. “Moda Olgusunun Renk Trendleri Çerçevesinde Ele Alınması.” Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • HAZIR, Meltem, 2006. “Giysi Tasarımında Görsel ve Dokusal Elementler: Pilise ve Drapeler.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • HOPKINS, John, 2012. Fashion Design The Complete Guide. Switzerland: AVA Publishing SA.
 • İNNAP, Havva Sinem, 2012. “Renk ve Rengin Moda Üzerindeki Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • JONES, Sue Jenkyn, 2013. Moda Tasarımı (Birinci Basım). Çev.: Hüseyin Kılıç. İstanbul: Kerasus Kitap.
 • KARASAR, Niyazi., 2016. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. (İkinci Yazım ve 30. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • KAWAMURA, Yuniya, 2016. Moda-loji. Çev.: Şakir Özüdoğru. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KILIÇ, Solmaz, 1998. “Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • KOMSUOĞLU, Şükran, İMER, Arsal, SEÇKİNÖZ, Mine, ALPASLAN, Sabiha, ETİKE, Serap, 1986. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) , 2006. Giyim Üretim Teknolojisi: Giyimde Süsleme. Ankara: TC Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEHRALİ, Nuray, 2015. “Moda Akımlarının, Giysi Koleksiyonu Oluşum Sürecine Etkisinin Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • RENFREW, Elinor, RENFREW, Colin, 2009. Basics Fashion Design 04: Developing A Collection. Lausanne: AVA Publishing SA.
 • SEVİL, Bengü, 2006. “Moda Sektöründe Küresel Marka Yaratılması: Markalaşma Çalışmaları Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • SÜRESOY, Özgür, 2014. “Hazır Giyim Sanayinde Tasarım ve Koleksiyon Hazırlama Süreçlerinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • VEJLGAARD, Henrik, 2008. Anatomy of A Trend. USA: The McGraw-Hill Companies.
 • YETMEN, Gözde, 2016. “Moda Tasarımında Temel Tasarım Öğelerinin Önemi.” İdil Dergisi, 5 (22), 735-748.
 • Sanal 1: https://vogue.com.tr/defile/chalayan-2019-ilkbaharyaz - Erişim Tarihi: 16.05.2019

AN ANALYZE OF THE CHARACTERISTICS OF CLOTHES IN THE COLLECTIONS OF TURKISH FASHION DESIGNERS BETWEEN 2016-2019

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 23 - 40, 28.02.2022
https://doi.org/10.54976/tjfdm.986255

Abstract

Although clothing was originally discovered to meet the need of covering the body for humans in the early ages, it has become a means of self-expression after the invention of fashion concept. Nowadays, the fact that clothing is not only there for satisfying that original need, but a reason for preference pushes the designers to find new quests. Fashion is a variable and dynamic concept influenced by art and its movements, history, fashion icons, socio-political events, trends, customer expectations, global markets, and technology. This study is designed to have knowledge about the factors leading fashion such as trends, colors, embellishments, accessories, to examine and reach the analysis of the possible future concepts by analyzing the current data, to determine the clothing characteristics of the collections made by Turkish fashion designers and to archive the collections of Turkish fashion designers to contribute to the recent fashion history. The study included the analyses of the collections between 2016 - 2019 prepared by 9 famous fashion designers (Arzu Kaprol, Ayşe and Ece Ege, Bora Aksu, Deniz Berdan, Dilek Hanif, Erdem Moralıoğlu, Hüzeyin Çağlayan, Özlem Süer, Zeynep Tosun) who are well-reputed in women’s clothing. The collection photographs selected for the study were analyzed through their materials, patterns (silhouette) and ornaments with the examination form which was created to obtain the results. The obtained results were given in graph charts. The characteristics of each designer’s collections were identified and a general conclusion was reached about the fashion designers in the study. In the obtained data, woven fabrics were seen to be the most used ones in the collections of the designers examined. The highest rate belonged to organic patterns and X-cut and I-cut dresses were preferred the most. Straight and symmetrical cuts were used more often. Mostly, ornaments with shirring, printing and cutting (mold) features were used. In the examined collections, collections inspired by art movements were observed and It was also possible to see the collections embellished with embroidery such as wire breaking which were used in the past and has still been preferred.

References

 • ATLAMIŞ, Gülhan, 2008. “Hazır Giyim İşletmelerinde Giyim Süsleme Aşaması Uygulamaları (İstanbul, İzmir, Konya, Adıyaman Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • BAT, Mikail, 2008. “Moda Oluşturma Sürecinde Stratejik Planlama ve Halkla İlişkilerin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • BURSALIGİL, Gözde, 2013. “Moda Tasarımında Styling ve Giysi Koleksiyonu Styling İlişkisi.” Sanatta Yeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • EROL, Feyza, 2011. “Trend Öngörüsü ve Moda Dinamikleri.” Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • ERTÜRK, Nilay ve ERDOĞAN, İrem, 2012. “Bir Moda Tasarımcısının Koleksiyon Hazırlama Süreci ve Simay Bülbül Örneği.” Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi (2012), Mart-Nisan (29), 1-15.
 • FISCHER, Anette, 2009. Basic Fashion Design 03: Construction. Lausanne: AVA Publishing SA.
 • GÜNTÜRKÜN, Ümran Defne, 2010. “Moda Olgusunun Renk Trendleri Çerçevesinde Ele Alınması.” Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • HAZIR, Meltem, 2006. “Giysi Tasarımında Görsel ve Dokusal Elementler: Pilise ve Drapeler.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • HOPKINS, John, 2012. Fashion Design The Complete Guide. Switzerland: AVA Publishing SA.
 • İNNAP, Havva Sinem, 2012. “Renk ve Rengin Moda Üzerindeki Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul.
 • JONES, Sue Jenkyn, 2013. Moda Tasarımı (Birinci Basım). Çev.: Hüseyin Kılıç. İstanbul: Kerasus Kitap.
 • KARASAR, Niyazi., 2016. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. (İkinci Yazım ve 30. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • KAWAMURA, Yuniya, 2016. Moda-loji. Çev.: Şakir Özüdoğru. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • KILIÇ, Solmaz, 1998. “Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • KOMSUOĞLU, Şükran, İMER, Arsal, SEÇKİNÖZ, Mine, ALPASLAN, Sabiha, ETİKE, Serap, 1986. Resim II Moda Resmi ve Giyim Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) , 2006. Giyim Üretim Teknolojisi: Giyimde Süsleme. Ankara: TC Milli Eğitim Bakanlığı.
 • MEHRALİ, Nuray, 2015. “Moda Akımlarının, Giysi Koleksiyonu Oluşum Sürecine Etkisinin Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.
 • RENFREW, Elinor, RENFREW, Colin, 2009. Basics Fashion Design 04: Developing A Collection. Lausanne: AVA Publishing SA.
 • SEVİL, Bengü, 2006. “Moda Sektöründe Küresel Marka Yaratılması: Markalaşma Çalışmaları Üzerine Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • SÜRESOY, Özgür, 2014. “Hazır Giyim Sanayinde Tasarım ve Koleksiyon Hazırlama Süreçlerinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • VEJLGAARD, Henrik, 2008. Anatomy of A Trend. USA: The McGraw-Hill Companies.
 • YETMEN, Gözde, 2016. “Moda Tasarımında Temel Tasarım Öğelerinin Önemi.” İdil Dergisi, 5 (22), 735-748.
 • Sanal 1: https://vogue.com.tr/defile/chalayan-2019-ilkbaharyaz - Erişim Tarihi: 16.05.2019

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Neslihan ÖZTÜRK
It is not affiliated with an institution
0000-0002-0401-0244
Türkiye


Hatice HARMANKAYA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6375-7586
Türkiye

Publication Date February 28, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Öztürk, N. & Harmankaya, H. (2022). TÜRK MODACILARIN 2016-2019 YILLARI ARASINDAKİ KOLEKSİYONLARINA AİT GİYSİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Turkish Journal of Fashion Design and Management , 4 (1) , 23-40 . DOI: 10.54976/tjfdm.986255

Turkish Journal of Fashion Design and Management (TJFDM) Dergisi, Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından yayınlanmaktadır.