Research Article
BibTex RIS Cite

NATURE-INSPIRED APPROACH IN GRAPHIC DESIGN: EXAMPLES OF NATURE ANALYSIS IN PACKAGING DESIGN

Year 2023, Volume: 13 Issue: 3, 744 - 758, 01.07.2023
https://doi.org/10.7456/tojdac.1287131

Abstract

Raising designers who are sensitive to the environment and inspired by nature is possible with a design education that takes nature as a reference. In this study, the subject of "inspired by nature" was adopted for the "Packaging Design I" course in the Graphic Design Program. It is emphasized that designers should have information about the plant species around them during the packaging design process and include this information in their designs. Perfume packaging designs inspired by nature formed the basis of the study. In the practice part, students observed nature and took photos of flowers and created a color palette. Thus, they digitally designed two- and three-dimensional perfume packaging. The complex process of packaging design has been simplified for students by starting the design process with color selection and logo design, inspired by nature. Thus, original designs originating from nature emerged.

References

 • Başpınar, T. E. (2017). Göstergebilimsel açıdan erkek kozmetik ürün ambalajlarının incelenmesi (Tez No. 475956) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. http://crea.tips/tasarim/grafik-tasarim/fark-yaratan-ambalaj-tasarimlari/#prettyPhoto (Başpınar, 2007)
 • Becer, E. (2009). Üniversitede grafik tasarım eğitimi. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, (30), 74. (Becer, 2009)
 • Becer, E. (2017). Ambalaj tasarımı. Dost Kitabevi Yayınları. (Becer, 2017)
 • Boztaş, E. (2011). Grafik tasarım eğitimi için görsel çoklu ortam materyali geliştirme. Ege Eğitim Dergisi, (12), s:44-62. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/57012 (Boztaş, 2017)
 • Buçukoğlu, M. (2020). Üniversitelerde grafik tasarım eğitimi ve öğrenme-öğretme süreci içinde "deneysel tipografi" dersi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 10(4), s:573-586. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1223593 (Buçukoğlu, 2020)
 • Çaydere, O. (2015). Grafik tasarım programlarına ilişkin öğretim elemanları ve öğrenci görüşleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (40), s: 344-376. https://web.archive.org/web/20180424080226id_/ http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/viewFile/195/159 (Çaydere, 2015)
 • Çaydere, O. (2016). Grafik tasarım eğitiminde temel tasarım eğitiminin önemi. Fine Arts (NWSAFA), 11(2), s: 93-97. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186646 (Çaydere, 2016)
 • Çınar, H., Müezzinoğlu, M. K. & Sungur, M. (2017). Tasarım eğitiminde form yaratma sürecinde bir örnek: biyomimesis. Asos Jornal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (63), s: 654-664. https://doi.org/10.16992/ASOS.13302 (Çınar, 2017)
 • Dokuzlar, B. K. (2018). Çevresel bir yaklaşım doğrultusunda sanat ve tasarım çalışmaları. Medeniyet Sanat- MÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4(1), s: 33-52. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/560864 (Dokuzlar, 2018)
 • Ertosun, A. (2006). Türkiye’deki grafik sanat eğitimi ile amerika’daki grafik sanat eğitiminin karşılaştırılması (Tez No.189789) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. (Ertosun, 2007)
 • Gürcüm, B. H. & Kartal (2021). Tekstil tasarımında esin kaynaklarını yansıtma yöntemleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(77), s: 545-557. https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/methods-for-reflecting-sources-of-inspiration-in-textile-design.pdf (Gülcüm ve Kartal, 2021)
 • Leonard, N. & Ambose, G. (2015). Grafik tasarımında tasarım için araştırma. Literatür Yayıncılık. (Leonard ve Ambose, 2015)
 • Özmutlu, A. (2021). Grafik tasarımı öğrencilerinin gözünden tasarımcı olmak ve tasarım süreci. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 141-153. https://doi.org/10.20875/makusobed.858613 (Mutluoğlu, 2021)
 • Öztürk, A. İ. (2022). Ambalaj tasarımında kullanılan kültürel sembollerin satın alma davranışı üzerine analizi (Tez No. 750410) [Yayınlanmış doktora tezi, Marmara Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/cokluortam/cokluortam/E/C/B/E/E/630778c2ae7e8.pdf (Öztürk, 2022)
 • Megep. (2012). Grafik ve fotoğraf ambalaj üzeri düzenleme. http://megep.meb.gov.tr/ mte_program_modul/moduller_pdf/Ambalaj%20%C3%9Czeri%20D%C3%BCzenleme.pdf (Megep, 2012)
 • Seivewright, S. (2013). Moda tasarımında araştırma ve tasarım. Literatür Yayıncılık. (Seivewright, 2013)
 • Şahin, S. (2010). Grafik tasarımda esinlenme, intihal ve özgünlük incelemesi (Tez No.264249) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. (Şahin, 2010)
 • Tanyeli, D. (2018). Bir tüketim nesnesi olan parfümlerin ambalaj tasarımlarının grafik tasarım ilkeleri açısından incelenmesi (Tez No.529922) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. (Tanyeli, 2018)
 • Yıldırım, M. (2012). Grafik tasarım eğitiminde yaratıcılığın süreç içerisindeki önemi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30(1), s:39-49. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66923 (Yıldırım, 2012)

GRAFİK TASARIMDA DOĞADAN ESİNLENME YAKLAŞIMI: AMBALAJ TASARIMINDA DOĞADAN ÇÖZÜMLEME ÖRNEKLERİ

Year 2023, Volume: 13 Issue: 3, 744 - 758, 01.07.2023
https://doi.org/10.7456/tojdac.1287131

Abstract

Doğaya duyarlı, çevre bilincine sahip çevresel tasarımcıların yetişmesi, tasarımda doğadan esinlenme yaklaşımı uygulanan bir tasarım eğitimiyle mümkündür. Bu çalışmada Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Programı derslerinden olan “Ambalaj Tasarımı I” dersi kapsamında “grafik tasarımı eğitiminde doğadan esinlenme yaklaşımı” konusu benimsenmiştir. Ambalajın tasarlanması sürecinde tasarımcıların yaşadığı çevredeki bitki türleri için farkındalığı arttırmak ve bu bilgiyi tasarıma aktarabilme yeteneğini geliştirmek amacıyla ele alınması gereken konu olarak görülmüştür. Doğadan esinlenerek oluşturulan parfüm ambalaj tasarımları çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Çalışmanın uygulama kısmında öğrenciler doğayı gözlemleyerek çiçeklerin fotoğraflarını çekmişlerdir. Fotoğraflar üzerinden renk indirgemeleri yaparak renk kartelası oluşturmuşlardır. Oluşturdukları tasarım kaynaklarıyla dijital ortamda logo, iki ve üç boyutlu parfüm ambalajı tasarlamışlardır. Doğadan esinlenme yaklaşımıyla öğrenciler; bitkiyi gözlemleyerek ve dokunarak ışık-gölge, ton, değer, form, renk, biçim, doku gibi ögeleri inceleme fırsatı bulmuşlardır. Oldukça karmaşık bir süreç olan ambalaj tasarımı süreci doğadan esinlenmeyle öğrencilerin tasarım sürecine başlamaları, renk seçimi ve logo tasarımı oluşturmalarını kolaylaştırmıştır. Öğrenciler doğayı gözlemleyerek özgün tasarımlar üretmişlerdir.

References

 • Başpınar, T. E. (2017). Göstergebilimsel açıdan erkek kozmetik ürün ambalajlarının incelenmesi (Tez No. 475956) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Işık Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. http://crea.tips/tasarim/grafik-tasarim/fark-yaratan-ambalaj-tasarimlari/#prettyPhoto (Başpınar, 2007)
 • Becer, E. (2009). Üniversitede grafik tasarım eğitimi. Grafik Tasarım Görsel İletişim Kültürü Dergisi, (30), 74. (Becer, 2009)
 • Becer, E. (2017). Ambalaj tasarımı. Dost Kitabevi Yayınları. (Becer, 2017)
 • Boztaş, E. (2011). Grafik tasarım eğitimi için görsel çoklu ortam materyali geliştirme. Ege Eğitim Dergisi, (12), s:44-62. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/57012 (Boztaş, 2017)
 • Buçukoğlu, M. (2020). Üniversitelerde grafik tasarım eğitimi ve öğrenme-öğretme süreci içinde "deneysel tipografi" dersi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, 10(4), s:573-586. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1223593 (Buçukoğlu, 2020)
 • Çaydere, O. (2015). Grafik tasarım programlarına ilişkin öğretim elemanları ve öğrenci görüşleri. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (40), s: 344-376. https://web.archive.org/web/20180424080226id_/ http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/viewFile/195/159 (Çaydere, 2015)
 • Çaydere, O. (2016). Grafik tasarım eğitiminde temel tasarım eğitiminin önemi. Fine Arts (NWSAFA), 11(2), s: 93-97. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186646 (Çaydere, 2016)
 • Çınar, H., Müezzinoğlu, M. K. & Sungur, M. (2017). Tasarım eğitiminde form yaratma sürecinde bir örnek: biyomimesis. Asos Jornal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (63), s: 654-664. https://doi.org/10.16992/ASOS.13302 (Çınar, 2017)
 • Dokuzlar, B. K. (2018). Çevresel bir yaklaşım doğrultusunda sanat ve tasarım çalışmaları. Medeniyet Sanat- MÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 4(1), s: 33-52. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/560864 (Dokuzlar, 2018)
 • Ertosun, A. (2006). Türkiye’deki grafik sanat eğitimi ile amerika’daki grafik sanat eğitiminin karşılaştırılması (Tez No.189789) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. (Ertosun, 2007)
 • Gürcüm, B. H. & Kartal (2021). Tekstil tasarımında esin kaynaklarını yansıtma yöntemleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(77), s: 545-557. https://www.sosyalarastirmalar.com/articles/methods-for-reflecting-sources-of-inspiration-in-textile-design.pdf (Gülcüm ve Kartal, 2021)
 • Leonard, N. & Ambose, G. (2015). Grafik tasarımında tasarım için araştırma. Literatür Yayıncılık. (Leonard ve Ambose, 2015)
 • Özmutlu, A. (2021). Grafik tasarımı öğrencilerinin gözünden tasarımcı olmak ve tasarım süreci. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 141-153. https://doi.org/10.20875/makusobed.858613 (Mutluoğlu, 2021)
 • Öztürk, A. İ. (2022). Ambalaj tasarımında kullanılan kültürel sembollerin satın alma davranışı üzerine analizi (Tez No. 750410) [Yayınlanmış doktora tezi, Marmara Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/cokluortam/cokluortam/E/C/B/E/E/630778c2ae7e8.pdf (Öztürk, 2022)
 • Megep. (2012). Grafik ve fotoğraf ambalaj üzeri düzenleme. http://megep.meb.gov.tr/ mte_program_modul/moduller_pdf/Ambalaj%20%C3%9Czeri%20D%C3%BCzenleme.pdf (Megep, 2012)
 • Seivewright, S. (2013). Moda tasarımında araştırma ve tasarım. Literatür Yayıncılık. (Seivewright, 2013)
 • Şahin, S. (2010). Grafik tasarımda esinlenme, intihal ve özgünlük incelemesi (Tez No.264249) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. (Şahin, 2010)
 • Tanyeli, D. (2018). Bir tüketim nesnesi olan parfümlerin ambalaj tasarımlarının grafik tasarım ilkeleri açısından incelenmesi (Tez No.529922) [Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi. Ulusal Tez Merkezi]. (Tanyeli, 2018)
 • Yıldırım, M. (2012). Grafik tasarım eğitiminde yaratıcılığın süreç içerisindeki önemi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30(1), s:39-49. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66923 (Yıldırım, 2012)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Müzeyyen AYGÜN 0000-0002-6948-044X

Early Pub Date June 24, 2023
Publication Date July 1, 2023
Submission Date April 24, 2023
Acceptance Date May 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 13 Issue: 3

Cite

APA AYGÜN, M. (2023). GRAFİK TASARIMDA DOĞADAN ESİNLENME YAKLAŞIMI: AMBALAJ TASARIMINDA DOĞADAN ÇÖZÜMLEME ÖRNEKLERİ. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 13(3), 744-758. https://doi.org/10.7456/tojdac.1287131


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png