Research Article
BibTex RIS Cite

Güreş Sporcuların Algılarına Göre Antrenörün Etik Dışı Davranışlarının Sporcudaki Zihinsel Dayanıklılık İle İlişkisi

Year 2023, Volume: 12 Issue: 4, 573 - 581, 20.10.2023
https://doi.org/10.22282/tojras.1335956

Abstract

References

 • Altıntaş, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının belirlenmesinde optimal performans duygu durumu, güdülenme düzeyi ve hedef yöneliminin rolü. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Arıkök, M. (2017). Etik liderlik ve tükenmişliğin üretim karşıtı iş davranışları üzerindeki etkileri: ankara üretim sektöründe bir uygulama. Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Bahadır, G. & Adiloğulları, İ. (2020). Spor yapan üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 6(4), 117-128.
 • Bektaş, M., & Özben, Ş. (2016). Evli bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 216-240.
 • Caz, Ç. (2019). Antrenörlerin sergilemiş olduğu etik dışı davranışların sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(1), 20-25.
 • Certel, Z., Alkış, A., & Gürpınar, B. (2018). Antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin antrenör ve sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Mediterranea Journal Of Humanities, 8(2), 223-231.
 • Clough, P. & Strycharczyk, D. (2012). Developing mental toughness: improving performance, wellbeing and positive behaviour in others. Kogan Page Publishers.
 • Constandt, B., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2018). Coach ethical leadership in soccer clubs: An analysis of its influence on ethical behavior. Journal of Sport Management, 32(3), 185-198.
 • Crust, L., Swann, C., Allen-Collinson, J., Breckon, J., & Weinberg, R. (2014). A phenomenological exploration of exercise mental toughness: Perceptions of Exercise Leaders and Regular Exercisers. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6(4), 441-461.
 • Çeliker, İ. (2021). Elit güreşçilerin spora bağlılık düzeyleri ile kulüp antrenörlerinin etik liderlik ve etik dışı davranışları arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • Çeviker, A. (2013). Ankara amatör süper lig futbolcularının antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çeviker, A. (2017). Bedensel engelli spor kulüplerinde görev yapan antrenörlerin, antrenörlük mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dede, Y. E. (2019). Elit güreşçilerin zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Desensi, J. T. & Rosenberg, D. (1996). Ethics in sport management. Fitness Information Technology. Morgantown.
 • Dolaşır Tuncel, S., & Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasil ölçülür? Ölçek geliştirme: ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.
 • Dolaşır, S. (2005). Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Baran Ofset: Ankara.
 • Erdoğan, E. (2020). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel adaletleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Eroğlu, O., Ünveren, A., Çağla, A., & Müftüoğlu, N. E. (2020). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin sporda zihinsel dayanıklılık ve sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 100-110.
 • Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. The Sport Psychologist, 1, 293-308.
 • Gölge, A. (2019). Taekwondo sporcularının duygu durumları ve zihinsel dayanıklılıklarının ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Guvendi, B. & Isim, A. T. (2019). Moral disengagement level of team athletes depending on unethical behaviors they perceived from their coaches. Journal of Educationand Learning, 8(4), 83-92.
 • Güven, Ö., & Öncü, E. (2012). Antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 67-75.
 • Güvendi, B., & Keskin, B. (2020). Sporcuların antrenörlerinden algıladıkları etik dışı davranış algısına göre saldırganlık ve öfke davranışlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 134-145.
 • Hardy, L., Bell, J., & Beattie, S. (2014). A neuropsychological model of mentally tough behavior. Journal of personality, 82(1), 69-81.
 • Jones, G., Hanton, S. & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness.? An investigation of elite sports performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14(3), 205-218.
 • Kalkavan, A., & Acet, M., Çakır G. (2017). Investigation of the mental endurance levels of the athletes participating in the table tennis championship of universities in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport, 5(4), 356-363.
 • Karakoç, Ö., Yüksek, S., Aydın, A.D., Karakoç, B., Yetiş, Ü., & Baydil, B. (2011). Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüp antrenörlerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 321-332.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel: Ankara.
 • Kayir, B., & Ozbek, O. (2021). Antrenörlerin meslek etiği davranışlarına ilişkin antrenör ve sporcu görüşleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-12.
 • Kurtay, M. (2018). Gelişim liglerinde oynayan futbolcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Loehr, J. (1982). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Plume
 • Marchant, D. C., Polman, R. C., Clough, P. J., Jackson, J. G., Levy, A. R., & Nicholls, A. R. (2009). Mental toughness: managerial and age differences. Journal of Managerial Psychology, 24(5), 428-437.
 • Masum, R. (2014). A mixed method analysis of mental toughness in elite and sub-elite male and female tennis players in Pakistan. Advances in Social Sciences Research Journal, 1(6), 110-122.
 • Moralı, S., & Tiryaki, Ş. (1990). Genç sporcularda yarışma performas kaygısı ve bu kaygı ile başa çıkma davranışlarının araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Newland, A., Newton, M., Finch, L., Harbke, C. R., & Podlog, L. (2013). Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball. Journal of Sport and Health Science, 2(3), 184-192.
 • Nicholls, A. R., Levy, A. R., Polman, R. C., & Crust, L. (2011). Mental toughness, coping self-efficacy, and coping effectiveness among athletes. International Journal of Sport Psychology, 42(6), 513524.
 • Peke, K. (2020). Oryantiring katılımcılarının spora bağlılıkları ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarı, İ., Sağ, S., & Demir, A. P. (2020). Sporda zihinsel dayanıklılık: Taekwondo sporcularında bir inceleme. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 131-147.
 • Sarıkol, E. (2021). Farklı branşlardaki sporcularının sporda ahlaktan uzaklaşmalarında antrenörlerin etik dışı davranışlarının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Şahinler, Y., & Ersoy, A. (2019). Investigation of mental strengths of sportsmen by different variables. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 168-177.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics, 6, 497-516.
 • Tapan, U. (2020). Kadın milli takım güreş antrenörlerinin, mesleki etik ilkelerine uyma düzeylerinin sporcular açısından değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Uçar, U., & Kaplan, T. (2020). Konya amatör lig futbolcularında zihinsel dayanıklılığın incelenmesİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 145-157.
 • Ünal, E. (2021). Kadın voleybolcuların antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. Yüksek lisans tezi, Hitit üniversitesi, Çorum.
 • Ünver, D. (2021). Profesyonel futbolcularda aerobik dayanıklılık ve zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., & Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 1307-9581.
 • Yıldız, A. B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul.

ACCORDING TO THE PERCEPTIONS OF WRESTLING ATHLETES, THE RELATIONSHIP OF THE UNETHICAL BEHAVIOR OF THE COACH WITH THE MENTAL TOUGHNESS OF THE ATHLETE

Year 2023, Volume: 12 Issue: 4, 573 - 581, 20.10.2023
https://doi.org/10.22282/tojras.1335956

Abstract

The aim of this research is to determine the relationship of the unethical behavior of the trainer with the mental endurance of the athlete according to the perceptions of wrestling athletes. In the study, the Personal Information Form created by the researchers, the Athlete Perception Scale Related to Unethical Behavior of the Coach developed by Güven ve Öncü (2012) and the Mental Endurance Inventory developed by Sheard, Golby and Van Wersch (2009) and adapted to Turkish by Altıntaş (2015) were used as data collection tools to learn some demographic information of the participants. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), tukey multiple comparison, Pearson correlation tests were used in the analysis of the data. As a result of the findings obtained, while there was no significant difference in terms of gender variable of unethical behavior of coaches and mental toughness of athletes according to the perceptions of athletes, there was a meaningful difference in terms of marital status variable of athletes. According to the perceptions of athletes, unethical behavior of coaches; while notable differences were observed when the athlete's age, education level, parents' education level were evaluated in terms of sports year variables, mental toughness of athletes was not remarkably dissimlar when the athlete's age, education level, parents' education level were evaluated in terms of sports year variables. According to the result of the correlation analysis between the Athlete Perception Scale Related to the Unethical Behavior of the Coach and the Mental Toughness Inventory in Sports, it can be explained that there is a midlevel relationship negatively. As a result, it can be stated that the mental toughness of the athlete increases as the unethical behavior of the coaches decreases.

References

 • Altıntaş, A. (2015). Sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının belirlenmesinde optimal performans duygu durumu, güdülenme düzeyi ve hedef yöneliminin rolü. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Arıkök, M. (2017). Etik liderlik ve tükenmişliğin üretim karşıtı iş davranışları üzerindeki etkileri: ankara üretim sektöründe bir uygulama. Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Bahadır, G. & Adiloğulları, İ. (2020). Spor yapan üniversite öğrencilerinde zihinsel dayanıklılık ile duygusal zekâ arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Sport Exercise and Training Sciences-IJSETS, 6(4), 117-128.
 • Bektaş, M., & Özben, Ş. (2016). Evli bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1). 216-240.
 • Caz, Ç. (2019). Antrenörlerin sergilemiş olduğu etik dışı davranışların sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Gelecek Vizyonlar Dergisi, 3(1), 20-25.
 • Certel, Z., Alkış, A., & Gürpınar, B. (2018). Antrenörlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin antrenör ve sporcu gözüyle değerlendirilmesi. Mediterranea Journal Of Humanities, 8(2), 223-231.
 • Clough, P. & Strycharczyk, D. (2012). Developing mental toughness: improving performance, wellbeing and positive behaviour in others. Kogan Page Publishers.
 • Constandt, B., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2018). Coach ethical leadership in soccer clubs: An analysis of its influence on ethical behavior. Journal of Sport Management, 32(3), 185-198.
 • Crust, L., Swann, C., Allen-Collinson, J., Breckon, J., & Weinberg, R. (2014). A phenomenological exploration of exercise mental toughness: Perceptions of Exercise Leaders and Regular Exercisers. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 6(4), 441-461.
 • Çeliker, İ. (2021). Elit güreşçilerin spora bağlılık düzeyleri ile kulüp antrenörlerinin etik liderlik ve etik dışı davranışları arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.
 • Çeviker, A. (2013). Ankara amatör süper lig futbolcularının antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çeviker, A. (2017). Bedensel engelli spor kulüplerinde görev yapan antrenörlerin, antrenörlük mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dede, Y. E. (2019). Elit güreşçilerin zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Desensi, J. T. & Rosenberg, D. (1996). Ethics in sport management. Fitness Information Technology. Morgantown.
 • Dolaşır Tuncel, S., & Büyüköztürk, Ş. (2009). Antrenörlerin mesleki etik ilkeleri nelerdir? Nasil ölçülür? Ölçek geliştirme: ölçeğin geçerlik ve güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(4), 159-168.
 • Dolaşır, S. (2005). Antrenörlük Etiği ve İlkeleri, Gazi Kitapevi, Baran Ofset: Ankara.
 • Erdoğan, E. (2020). Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel adaletleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Eroğlu, O., Ünveren, A., Çağla, A., & Müftüoğlu, N. E. (2020). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin sporda zihinsel dayanıklılık ve sporda ahlaktan uzaklaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 100-110.
 • Gould, D., Hodge, K., Peterson, K., & Petlichkoff, L. (1987). Psychological foundations of coaching: Similarities and differences among intercollegiate wrestling coaches. The Sport Psychologist, 1, 293-308.
 • Gölge, A. (2019). Taekwondo sporcularının duygu durumları ve zihinsel dayanıklılıklarının ölçülmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Guvendi, B. & Isim, A. T. (2019). Moral disengagement level of team athletes depending on unethical behaviors they perceived from their coaches. Journal of Educationand Learning, 8(4), 83-92.
 • Güven, Ö., & Öncü, E. (2012). Antrenörlerin etik dışı davranışları ile ilgili sporcu algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 67-75.
 • Güvendi, B., & Keskin, B. (2020). Sporcuların antrenörlerinden algıladıkları etik dışı davranış algısına göre saldırganlık ve öfke davranışlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 134-145.
 • Hardy, L., Bell, J., & Beattie, S. (2014). A neuropsychological model of mentally tough behavior. Journal of personality, 82(1), 69-81.
 • Jones, G., Hanton, S. & Connaughton, D. (2002). What is this thing called mental toughness.? An investigation of elite sports performers. Journal of Applied Sport Psychology, 14(3), 205-218.
 • Kalkavan, A., & Acet, M., Çakır G. (2017). Investigation of the mental endurance levels of the athletes participating in the table tennis championship of universities in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport, 5(4), 356-363.
 • Karakoç, Ö., Yüksek, S., Aydın, A.D., Karakoç, B., Yetiş, Ü., & Baydil, B. (2011). Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüp antrenörlerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 321-332.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel: Ankara.
 • Kayir, B., & Ozbek, O. (2021). Antrenörlerin meslek etiği davranışlarına ilişkin antrenör ve sporcu görüşleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-12.
 • Kurtay, M. (2018). Gelişim liglerinde oynayan futbolcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Loehr, J. (1982). Mental toughness training for sports: Achieving athletic excellence. Plume
 • Marchant, D. C., Polman, R. C., Clough, P. J., Jackson, J. G., Levy, A. R., & Nicholls, A. R. (2009). Mental toughness: managerial and age differences. Journal of Managerial Psychology, 24(5), 428-437.
 • Masum, R. (2014). A mixed method analysis of mental toughness in elite and sub-elite male and female tennis players in Pakistan. Advances in Social Sciences Research Journal, 1(6), 110-122.
 • Moralı, S., & Tiryaki, Ş. (1990). Genç sporcularda yarışma performas kaygısı ve bu kaygı ile başa çıkma davranışlarının araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu, Ankara.
 • Newland, A., Newton, M., Finch, L., Harbke, C. R., & Podlog, L. (2013). Moderating variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball. Journal of Sport and Health Science, 2(3), 184-192.
 • Nicholls, A. R., Levy, A. R., Polman, R. C., & Crust, L. (2011). Mental toughness, coping self-efficacy, and coping effectiveness among athletes. International Journal of Sport Psychology, 42(6), 513524.
 • Peke, K. (2020). Oryantiring katılımcılarının spora bağlılıkları ve zihinsel dayanıklılıklarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Sarı, İ., Sağ, S., & Demir, A. P. (2020). Sporda zihinsel dayanıklılık: Taekwondo sporcularında bir inceleme. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 131-147.
 • Sarıkol, E. (2021). Farklı branşlardaki sporcularının sporda ahlaktan uzaklaşmalarında antrenörlerin etik dışı davranışlarının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Şahinler, Y., & Ersoy, A. (2019). Investigation of mental strengths of sportsmen by different variables. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 168-177.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2013). Using multivariate statistics, 6, 497-516.
 • Tapan, U. (2020). Kadın milli takım güreş antrenörlerinin, mesleki etik ilkelerine uyma düzeylerinin sporcular açısından değerlendirilmesi. Yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Uçar, U., & Kaplan, T. (2020). Konya amatör lig futbolcularında zihinsel dayanıklılığın incelenmesİ. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(2), 145-157.
 • Ünal, E. (2021). Kadın voleybolcuların antrenörlerinde gözlemledikleri etik ve etik dışı davranışlar. Yüksek lisans tezi, Hitit üniversitesi, Çorum.
 • Ünver, D. (2021). Profesyonel futbolcularda aerobik dayanıklılık ve zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doktora tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Yarayan, Y. E., Yıldız, A. B., & Gülşen, D. B. A. (2018). Elit düzeyde bireysel ve takım sporu yapan sporcuların zihinsel dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 1307-9581.
 • Yıldız, A. B. (2017). Sporcularda zihinsel dayanıklılık ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul.
There are 47 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Exercise and Sports Psychology
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Güçlü 0000-0002-7507-5694

Samet Sağ 0000-0003-3471-125X

Publication Date October 20, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 12 Issue: 4

Cite

APA Güçlü, M., & Sağ, S. (2023). ACCORDING TO THE PERCEPTIONS OF WRESTLING ATHLETES, THE RELATIONSHIP OF THE UNETHICAL BEHAVIOR OF THE COACH WITH THE MENTAL TOUGHNESS OF THE ATHLETE. The Online Journal of Recreation and Sports, 12(4), 573-581. https://doi.org/10.22282/tojras.1335956