Volume: 24 Issue: 3, 12/31/22

Year: 2022

Articles

Revıew Articles

Letter to the Editor

    Türk Spor Ve Egzersiz Dergisi , Spor Bilimleri alanında gerçekleştirilen araştırmaları bilim dünyasıyla buluşturmak üzere 1999 yılından beri yayın hayatına devam eden alanında saygın Ulusal ve Uluslararası nitelikte indekslerde taranan, hakemli bir bilimsel dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

    Spor Bilimleri alanında güncel gelişmeler doğrultusunda hazırlanan, özgün bilimsel makale, derleme, olgu sunumu, editöre mektup ve benzeri çalışmaları hedef kitle ile paylaşarak, genel olarak küresel spor bilimleri literatürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı temel hedef olarak benimsemiştir.

    Türk Spor Ve Egzersiz Dergisi 1999 yılından bu yana yayın yaşamını sürdüren, yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili İngilizce olup, yazarlardan Türkçe özet talep edilmektedir.

    Türk Spor Ve Egzersiz Dergisi; Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Biyomekanik ve Kinesiyoloji, Spor Eğitimi, Spor Sağlık Bilimleri, Sporda Beslenme, Egzersiz Fizyolojisi, Spor Anatomisi, Egzersiz ve Spor Psikolojisi, Spor Sosyolojisi, Spor Felsefesi, Spor Bilişim Teknolojisi, Spor Yönetim Bilimleri, Spor İşletmeciliği, Spor Pazarlaması, Sporda Organizasyon, , Rekreasyon, Rekreasyon Liderliği, Spor Turizmi alanında yayınlar yayınlamaktadır.

Turkish Journal of Sport and Exercise (Türk Spor ve Egzersiz Dergisi) publishes original papers, reviews, short communications and letters to the Editors. Manuscripts submitted to the journal must contain novel data on theoretical or experimental research or on practical applications in the field of sport sciences.

Publishing Rules:

Papers sent for the Journal can be written in English. Ones which are not prepared to spelling rules are not evaluated. Unaccepted declarations are not returned. Scientific ethic and legal responsibility of these studies belong to author/authors.

Spelling Rules:

The study should be prepared in Microsoft Word document. The text should be written on standard broadsheet (A4), having 1.5 line spaces, leaving 2.5 cm space from the right and left side of each page. The first rows of paragraphs should be 1.5 cm inside. The full text should be written with Times New Roman typeface and 12 points, and also should not exceed over 16 pages.

Title should be added on the page as align left and bold, only the first letters of words should be capitalized. Following this, author(s)’s names and surnames, information about author(s) (institution, department, city, and country) should be given. Also author responsible for correspondence should clearly state his/her postal address and e-mail address.

Study should include abstract, keywords, heading, introduction, material & method, results, discussion, acknowledgment (if necessary), references. All headings should be flush left; the first letters of words should be capitalized.

Abstract should contain the least 200 words, the most 300 words. Key words should include 3-5 words; here the words “keywords” should be written as align left and bold. English heading should be aligning left and bold, too.

 Shape, graphic, photograph, etc. should be showed as “Form” and numeric values as “Table”. Names of shapes should be written under related graphic, names of tables on related numeric value. References should be arranged in an alphabetical order to authors’ last names. Number of reference should be mentioned in parenthesis to refer in text “(…increase in isokinetic muscle strength is informed (5,9). This situation…)”. But if reference to other resources is also necessary to mention as an extra-item in the text, the only author as “Ergun (8)…….. of athletes”, two authors as “Ostojic & Mazic (11)…. the effect of exercises”, more authors than two persons as “Casa et al.(7)….the effect of tiredness” should express. All references should be indicated at last.

References:

In case article;

1. Casa DJ, Armstrong LE, Hillman SK, Montain SJ, Reiff RV, Rich BSE, Roberts WO, Stone JA. National athletic trainers’ association position statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Training, 2000; 35(2): 212-224.

In case journal written by institution;

8. American College of Sports Medicine. Joint position stand: Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 2000; 32(12): 2130-2145.

In case book;

2. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc, 1988: 274-275.

In case chapter of book;

5. Bangsbo J. Physiology of Training. In: Science and Soccer, Relly, T and Williams, AM, eds. New York: Roudledge, 2003.


Publication Ethics

Turkish Sports and Exercise Journal is based on the ethical principles of the following organizations:

1. Committee on Publication Ethics (COPE)

2. Higher Education Council Scientific Research and Publication Ethics Directive


Please refer to the following link (http://publicationethics.org/resources/guidelines) for the responsibilities and obligations of authors, referees and editors on ethical principles.Yayınlama Kuralları:

Beden eğitimi ve spor alanında hazırlanmış özgün makaleler, editöryel yazılar ve derlemeler yayınlanır.

Dergi 4 ayda bir, yılda 3 kez yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış olmalıdır. Değerlendirme sürecinde başka bir dergiye yayın için gönderilmemelidir. Bu durum tamamen yazarların sorumluluğundadır. Daha önce kongrede sunulmuş ise hangi kongrede sunulduğu, tarihi ve yeri dip not olarak başlık sayfasında belirtilmelidir.

Dergiye gönderilen çalışmaların yayınlanabilmesi için yayın kurulu tarafından uygun bulunmalıdır. Çalışmaların anlam ve yazım bakımından gerekli görülen düzeltmeleri editör tarafından yapılabilir. Dergiye gelen çalışmanın basımı öncesinde hakem görüşleri alınır. Çalışmaların dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından kabul edilmesi ve editörlerin bilimsel içerik ve şekil bakımından uygun görmesi gerekir.

Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve bu durum yazarlara bildirilir. Yayına kabul edilmeyen çalışmalar yazara iade edilmez.

Yayın için gönderilen çalışmayla birlikte çalışmanın yayın hakları devir formu tüm yazarlar tarafından isim sırasına uygun olarak imzalandıktan sonra dergiye gönderilmelidir.

Çalışma, Microsoft Word programında hazırlanarak derginin resmi web sayfasından editöre gönderilecektir.

Yayımına karar verilen çalışmalarda ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

Yayın süreci tamamlanan çalışmalar geliş tarihi esas alınarak yayınlanır. Ancak, güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi tamamen editörlerin yetkisindedir, itiraz ve gerekçe sorulamaz.

Yayınlanan çalışmaların bilimsel etik ve hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Yazım Kuralları:

Çalışma metni iki satır aralıklı olarak ve her sayfanın sağ ve sol tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içerden başlatılmalıdır. Çalışmanın tamamı Times New Roman yazı karakteri ile 12 punto olarak yazılmalı ve 16 sayfayı aşmamalıdır. 

Başlık Sayfası, ayrı bir sayfa olarak hazırlanmalıdır: Çalışmanın başlığı (bold ve sola yaslanmış), yazar(lar) ad ve soyadı, yazar(lar) bilgileri (Kurum, bölüm, şehir, ülke). Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın posta adresi, e-mail adresi, telefon ve faks numarası bu kısımda açıkça belirtilmelidir. Çalışma yüksek lisans veya doktora tezinden özetlenmiş ve kongrede sunulmuş ise dip not olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın metni:

Çalışmanın başlığı, Özet, Anahtar Kelimeler (Türkçe özet ve anahtar kelimeler), Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Teşekkür (gerekliyse), Kaynaklar şeklinde düzenlenmelidir. Tüm başlıklar sola yaslı ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çalışmanın başlığı; sola yaslı ve koyu (bold) olarak sadece kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Özet; en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimeler; anahtar kelimeler ibaresi sola yaslı ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 3-5 adet anahtar kelimeye yer verilmelidir.

Şekil, grafik, fotoğraf vb. “Şekil” olarak, sayısal değerler ise “Tablo” olarak belirtilmelidir. Şekil adları ilgili grafiğin altına, tablo adları ise ilgili sayısal değerin üzerine yazılmalıdır.

Kaynaklar bölümünde, kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenerek numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde yapılan atıflarda yararlanılan kaynağın numarası parantez içerisinde belirtilmelidir “( …. izokinetik kas kuvvetinde artış olduğu bildirilmiştir (5, 9).  Bu durum ….)”. Fakat çalışmada yararlanılan kaynaklara ilişkin atfı eğer metin içerisinde ayrıca belirtmek gerekirse; tek yazarlı çalışmalarda “Ergun (8)sporcuların ……” şeklinde, yazar sayısı 2 olan çalışmalarda “Ostojic and Mazic (11) egzersizin etkisini…” şeklinde  ve yazar sayısı 2’den fazla ise “ Casa et al. (7) yorgunluğun etkisini ……” şeklinde ifade edilmelidir. Kaynaklar bölümünde tüm kaynaklar belirtilmedir.

Kaynaklar:

Makale ise;

1. Casa DJ, Armstrong LE, Hillman SK, Montain SJ, Reiff RV, Rich BSE, Roberts WO, Stone JA. National athletic trainers' association position statement: fluid replacement for athletes. Journal of Athletic Training, 2000; 35(2): 212-224.

Yazarı kurum olan dergi ise;

8. American College of Sports Medicine. Joint position stand: Nutrition and athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 2000; 32(12): 2130–2145.

Kitap ise;

2. Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc, 1988:274–275.

Kitaptan bir bölüm ise;

5. Bangsbo J. Physiology of Training. In: Science and Soccer, Relly, T and Williams, AM, eds. New York: Roudlegde, 2003.

Yayın Etiği Hk.

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi olarak şu kuruluşların etik ilkeleri esas alınmaktadır:

1.  Committee on Publication Ethics (COPE)

2.  Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

Etik ilkeler konusunda yazarların, hakemlerin ve editörlerin sorumlulukları ve yükümlülükleri için lütfen aşağıdaki linke (http://publicationethics.org/resources/guidelines) göz atınız.

    Türk Spor ve Egzersiz dergisi, hakemli yayınların kalite standardı ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefleyen Committe of Publication Ethics (COPE) ilkeleri uyarınca akademik ve etik standartları en üst seviyede sağlamayı ilke edinmiştir. 

           
    Dergi sunulan çalışmaların tarafsız şekilde değerlendirilmesini temin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, dergiye sunulan çalışmaların, yazar(lar)ın ırk, din, uyruk, cinsiyet, siyasi görüş, kıdem veya kurumsal bağlantılarına bakılmaksızın değerlendirileceği anlamına gelmektedir.


    Dergi Yayın Kurulu ve Editörleri, aynı anda birden fazla yere sunulmuş olanlar ile intihal şüphesi taşıyanlar hariç, dergiye sunulan tüm çalışmaların mahremiyetini yayınlanana kadar temin etmekle yükümlüdürler. Herhangi bir aşamada yayımlanmama kararı verilen çalışmalarla ilgili olarak yazarlarından başka kimseye bilgi verilmemesi ile bu çalışmaların dergi tarafından başka amaçlarla kullanılmaması Dergi Kurullarının sorumluluğundadır.


    Aynı anda birden fazla dergiye sunulan çalışmalar ile telif hakları ve/veya intihal gibi yasal ve akademik kriterleri ihlal eden çalışmalar değerlendirilmeye alınmaz, herhangi bir değerlendirme aşamasında ihlal tespit edilenlerin süreci derhal durdurularak, yazar(lar)ına iade edilirler.


    Dergiye sunulan çalışmalar için "çift kör hakem" değerlendirme süreci uygulanır. Hakem değerlendirmelerinin çelişmesi veya yetersiz bulunması halinde editörler ve/veya Yayın Kurulu ek hakem değerlendirmesine baş vurabilirler.


    Hakemlerin temel görevi, değerlendirmelerine sunulan çalışmanın yayınlanması konusunda editörlerin vereceği karara katkı sağlamaktır. Hakemler bağımsız değerlendirmelerini yaparken, kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasıyla yükümlüdürler ve değerlendirme sürecinde elde ettikleri bilgileri kişisel amaç ve çıkarları için kullanamazlar.


    Hakemler, herhangi bir yazar ve/veya makalenin ilişkili olduğu kurum ile çıkar çatışması içerisinde bulundukları çalışmaları değerlendirmeden dergiye iade etmelidirler. Hakemler eleştirilerinde objektif olmalı; değerlendirmelerinde çalışmayı hedef alarak, yazar(lar)a yönelik kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar.


   Dergiye sunulan çalışmalardan hangilerinin yayınlanacağı, hakem raporları çerçevesinde, Dergi Yayın Kurulu, Editör, Editör yardımcısı ve Alan Editörlerinin ortak kararıyla belirlenir. Tüm dergi değerlendirme aşamalarından başarıyla geçen çalışmaların nihai yayımlanma/ma kararı Dergi Yayın Kuruluna aittir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.


      Yazarlar, dergiye tamamıyla özgün bir çalışma sunmakla yükümlüdürler. Yazarlar çalışmalarında kullandıkları kaynakları akademik kriterlere uygun şekilde atıflar ile belirtmek zorundadırlar. Herhangi bir intihal girişiminde sunulan çalışma reddedilecektir. Yazarlar, çalışmanın aynısını veya temelde benzer bir araştırmayı aynı anda birden fazla dergiye sunmamalıdır. Aynı çalışmanın birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve çalışmanın reddiyle sonuçlanacaktır.

    Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar ile kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar etik kurul izni gerektiren çalışmalar kapsamındadır.


      Ayrıca, olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.


     Yazarlar, dergi tarafından reddedilen çalışmalarını hakem raporları çerçevesinde gözden geçirerek dergiye yeniden sunabilirler. Bu çalışmalardan yeterli değişiklik yapılmadığı tespit edilenler yazarlarına iade edilir; diğerleri yeni sunulan çalışma olarak değerlendirme sürecine alınır.

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Turkish Journal of Sport and Exercise is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).