Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Child Protection in Turkey: Child Welfare Regulations from Ottoman Times to the Present

Year 2004, Volume 15, Issue 1, 15 - 25, 15.04.2004

Abstract

The modern childhood paradigm has brou­ght new perspectives on the protection of children. Under the effect of this mentality, the idea that children need special prote­ction has been recognized internationally. Especially, the Convention on the Rights of the Child can be considered as one of the progressive steps taken to protect children's rights at the international level. Turkey, too, as a country that signed the Convention, has been affected by these changes and develop­ments. This study aims to examine the child welfare regulations issued in Turkey from the late Ottoman period to the present and tries to look at the child welfare system in Turkey from a critical point of view, taking into account statistical findings

References

 • Agathones, G. (1996) “The State as a Pa¬rent", Nakou, S. ve Pantelakis, S. (ed.) The Child in the World of Tomorrow/ the Next Generation, Pergamon.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 Yılı Nüfus Sayımı, 2000, Ankara.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Web Sayfası, 2004.
 • DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001 Ankara.
 • Erguncu, H. (1991) “Cumhuriyetten Günü¬müze Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal Değişme ve Gelişmeler Işığında Korunma¬ya Muhtaç Çocuklar”, Yayınlanmamış Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi. TODAİE Kamu Yö¬netimi Uzmanlık Programı, Ankara.
 • Gökçe, B. (1971) Memleketimizde Cumhuri¬yet Devrinde Kimsesiz Çocuklar Sorunu ile İlgili Tutumun Sosyolojik Mukayeseli Tahlil ve İzahı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı¬ğı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Ya¬yınları, Yayın No: 55.
 • Karabulut, ö. (1996) Türkiye’de Çalışan Çocuklar, İstanbul, Friederich Ebert Vakfı Yayınları.
 • Karataş, K. ve Erkan, G. (2005) “Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Tarihçesi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Onat, Ü., (Ya¬yına Hazırlayan) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ya¬yın No: 17. Kaynak Yayınları (2001) Tarih IV. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, İstanbul.
 • Müftü, G. (1997) "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme", Emniyet Genel Müdürlüğü Kü¬çükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semi¬neri Notları, TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Yayın No: 3,17-24 Ankara. Okay, C. (1999) Belgelerle Himaye-i Etfal Cemİyeti:1917-1923, İstanbul, Şule Yayın¬ları.
 • Özbek, N. (2002) Osmanlı imparatorluğun¬da Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşru¬iyet. 1876-1914, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2003) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Ça-lışmalarının Cumhurbaşkanlığı Devlet De¬netleme Kurulunca Araştırma ve Denetlen¬mesine ilişkin Rapor özeti, Sayı: 4.
 • Tufan, İ. (2001) “Yaşlanan Dünyada Bir De¬likanlı: Türkiye", Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(3) 27-49. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezi (1944) 1942-1943 Yılları İş Raporu, Ankara, Başvekalet Devlet Matbaası.
 • Uluğtekin, S. (1994) Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal inceleme Raporları, Ankara.

TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN KORUNMASI: OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK REFAHINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Year 2004, Volume 15, Issue 1, 15 - 25, 15.04.2004

Abstract

Çağdaş çocukluk paradigması, çocuğun ko­runmasında yeni bakış açıları getirmiştir. Bu anlayışın da etkisiyle, çocukların özel olarak korunması gerektiği fikri uluslar arası top­lum tarafından kabul görmüştür. Özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslar arası dü­zeyde çocukların haklarının korunması bakı­mından atılan ilerici adımlardan biri olarak söylenebilir. Bu Sözleşmeyi imzalayan ül­kelerden biri olarak Türkiye’de, bu değişim ve gelişmelerden etkilenmiştir. Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğumun son dönemle­rinden başlayarak Cumhuriyet Türkiye’sine çocuk refahı alanında yapılmış düzenleme­leri incelemeyi ve sayısal veriler ışığında Türkiye'de çocuk refahı sistemine eleştirel bir gözle bakmayı amaçlamıştır.

References

 • Agathones, G. (1996) “The State as a Pa¬rent", Nakou, S. ve Pantelakis, S. (ed.) The Child in the World of Tomorrow/ the Next Generation, Pergamon.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 Yılı Nüfus Sayımı, 2000, Ankara.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Web Sayfası, 2004.
 • DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001 Ankara.
 • Erguncu, H. (1991) “Cumhuriyetten Günü¬müze Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal Değişme ve Gelişmeler Işığında Korunma¬ya Muhtaç Çocuklar”, Yayınlanmamış Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi. TODAİE Kamu Yö¬netimi Uzmanlık Programı, Ankara.
 • Gökçe, B. (1971) Memleketimizde Cumhuri¬yet Devrinde Kimsesiz Çocuklar Sorunu ile İlgili Tutumun Sosyolojik Mukayeseli Tahlil ve İzahı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı¬ğı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Ya¬yınları, Yayın No: 55.
 • Karabulut, ö. (1996) Türkiye’de Çalışan Çocuklar, İstanbul, Friederich Ebert Vakfı Yayınları.
 • Karataş, K. ve Erkan, G. (2005) “Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Tarihçesi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Onat, Ü., (Ya¬yına Hazırlayan) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ya¬yın No: 17. Kaynak Yayınları (2001) Tarih IV. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, İstanbul.
 • Müftü, G. (1997) "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme", Emniyet Genel Müdürlüğü Kü¬çükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semi¬neri Notları, TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Yayın No: 3,17-24 Ankara. Okay, C. (1999) Belgelerle Himaye-i Etfal Cemİyeti:1917-1923, İstanbul, Şule Yayın¬ları.
 • Özbek, N. (2002) Osmanlı imparatorluğun¬da Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşru¬iyet. 1876-1914, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2003) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Ça-lışmalarının Cumhurbaşkanlığı Devlet De¬netleme Kurulunca Araştırma ve Denetlen¬mesine ilişkin Rapor özeti, Sayı: 4.
 • Tufan, İ. (2001) “Yaşlanan Dünyada Bir De¬likanlı: Türkiye", Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(3) 27-49. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezi (1944) 1942-1943 Yılları İş Raporu, Ankara, Başvekalet Devlet Matbaası.
 • Uluğtekin, S. (1994) Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal inceleme Raporları, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work
Journal Section Articles
Authors

Kasım KARATAŞ This is me (Primary Author)


Hakan ACAR This is me


Elif GÖKÇEARSLAN This is me


Yüksel BAYKARA ACAR This is me

Publication Date April 15, 2004
Submission Date February 15, 2004
Acceptance Date April 1, 2004
Published in Issue Year 2004, Volume 15, Issue 1

Cite

APA Karataş, K. , Acar, H. , Gökçearslan, E. & Baykara Acar, Y. (2004). TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN KORUNMASI: OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK REFAHINA YÖNELİK DÜZENLEMELER . Toplum ve Sosyal Hizmet , 15 (1) , 15-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsh/issue/48415/613426