Review
BibTex RIS Cite

Child Protection in Turkey: Child Welfare Regulations from Ottoman Times to the Present

Year 2004, Volume: 15 Issue: 1, 15 - 25, 15.04.2004

Abstract

The modern childhood paradigm has brou­ght new perspectives on the protection of
children. Under the effect of this mentality, the idea that children need
special prote­ction has been recognized internationally. Especially, the
Convention on the Rights of the Child can be considered as one of the
progressive steps taken to protect children's rights at the international
level. Turkey, too, as a country that signed the Convention, has been affected
by these changes and develop­ments. This study aims to examine the child
welfare regulations issued in Turkey from the late Ottoman period to the
present and tries to look at the child welfare system in Turkey from a critical
point of view, taking into account statistical findings

References

 • Agathones, G. (1996) “The State as a Pa¬rent", Nakou, S. ve Pantelakis, S. (ed.) The Child in the World of Tomorrow/ the Next Generation, Pergamon.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 Yılı Nüfus Sayımı, 2000, Ankara.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Web Sayfası, 2004.
 • DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001 Ankara.
 • Erguncu, H. (1991) “Cumhuriyetten Günü¬müze Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal Değişme ve Gelişmeler Işığında Korunma¬ya Muhtaç Çocuklar”, Yayınlanmamış Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi. TODAİE Kamu Yö¬netimi Uzmanlık Programı, Ankara.
 • Gökçe, B. (1971) Memleketimizde Cumhuri¬yet Devrinde Kimsesiz Çocuklar Sorunu ile İlgili Tutumun Sosyolojik Mukayeseli Tahlil ve İzahı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı¬ğı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Ya¬yınları, Yayın No: 55.
 • Karabulut, ö. (1996) Türkiye’de Çalışan Çocuklar, İstanbul, Friederich Ebert Vakfı Yayınları.
 • Karataş, K. ve Erkan, G. (2005) “Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Tarihçesi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Onat, Ü., (Ya¬yına Hazırlayan) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ya¬yın No: 17. Kaynak Yayınları (2001) Tarih IV. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, İstanbul.
 • Müftü, G. (1997) "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme", Emniyet Genel Müdürlüğü Kü¬çükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semi¬neri Notları, TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Yayın No: 3,17-24 Ankara. Okay, C. (1999) Belgelerle Himaye-i Etfal Cemİyeti:1917-1923, İstanbul, Şule Yayın¬ları.
 • Özbek, N. (2002) Osmanlı imparatorluğun¬da Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşru¬iyet. 1876-1914, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2003) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Ça-lışmalarının Cumhurbaşkanlığı Devlet De¬netleme Kurulunca Araştırma ve Denetlen¬mesine ilişkin Rapor özeti, Sayı: 4.
 • Tufan, İ. (2001) “Yaşlanan Dünyada Bir De¬likanlı: Türkiye", Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(3) 27-49. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezi (1944) 1942-1943 Yılları İş Raporu, Ankara, Başvekalet Devlet Matbaası.
 • Uluğtekin, S. (1994) Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal inceleme Raporları, Ankara.

TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN KORUNMASI: OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK REFAHINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Year 2004, Volume: 15 Issue: 1, 15 - 25, 15.04.2004

Abstract

Çağdaş çocukluk
paradigması, çocuğun ko­runmasında yeni bakış açıları getirmiştir. Bu anlayışın
da etkisiyle, çocukların özel olarak korunması gerektiği fikri uluslar arası
top­lum tarafından kabul görmüştür. Özellikle Çocuk Hakları Sözleşmesi, uluslar
arası dü­zeyde çocukların haklarının korunması bakı­mından atılan ilerici
adımlardan biri olarak söylenebilir. Bu Sözleşmeyi imzalayan ül­kelerden biri
olarak Türkiye’de, bu değişim ve gelişmelerden etkilenmiştir. Bu çalışma,
Osmanlı İmparatorluğumun son dönemle­rinden başlayarak Cumhuriyet Türkiye’sine
çocuk refahı alanında yapılmış düzenleme­leri incelemeyi ve sayısal veriler
ışığında Türkiye'de çocuk refahı sistemine eleştirel bir gözle bakmayı
amaçlamıştır.

References

 • Agathones, G. (1996) “The State as a Pa¬rent", Nakou, S. ve Pantelakis, S. (ed.) The Child in the World of Tomorrow/ the Next Generation, Pergamon.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü 2000 Yılı Nüfus Sayımı, 2000, Ankara.
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Web Sayfası, 2004.
 • DPT Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2001 Ankara.
 • Erguncu, H. (1991) “Cumhuriyetten Günü¬müze Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal Değişme ve Gelişmeler Işığında Korunma¬ya Muhtaç Çocuklar”, Yayınlanmamış Kamu Yönetimi Uzmanlık Tezi. TODAİE Kamu Yö¬netimi Uzmanlık Programı, Ankara.
 • Gökçe, B. (1971) Memleketimizde Cumhuri¬yet Devrinde Kimsesiz Çocuklar Sorunu ile İlgili Tutumun Sosyolojik Mukayeseli Tahlil ve İzahı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı¬ğı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Ya¬yınları, Yayın No: 55.
 • Karabulut, ö. (1996) Türkiye’de Çalışan Çocuklar, İstanbul, Friederich Ebert Vakfı Yayınları.
 • Karataş, K. ve Erkan, G. (2005) “Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Tarihçesi”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2002: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Onat, Ü., (Ya¬yına Hazırlayan) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ya¬yın No: 17. Kaynak Yayınları (2001) Tarih IV. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri, İstanbul.
 • Müftü, G. (1997) "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme", Emniyet Genel Müdürlüğü Kü¬çükleri Koruma Hizmetleri Yönetici Semi¬neri Notları, TC. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Yayın No: 3,17-24 Ankara. Okay, C. (1999) Belgelerle Himaye-i Etfal Cemİyeti:1917-1923, İstanbul, Şule Yayın¬ları.
 • Özbek, N. (2002) Osmanlı imparatorluğun¬da Sosyal Devlet: Siyaset, İktidar ve Meşru¬iyet. 1876-1914, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (2003) Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Ça-lışmalarının Cumhurbaşkanlığı Devlet De¬netleme Kurulunca Araştırma ve Denetlen¬mesine ilişkin Rapor özeti, Sayı: 4.
 • Tufan, İ. (2001) “Yaşlanan Dünyada Bir De¬likanlı: Türkiye", Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(3) 27-49. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi Merkezi (1944) 1942-1943 Yılları İş Raporu, Ankara, Başvekalet Devlet Matbaası.
 • Uluğtekin, S. (1994) Çocuk Mahkemeleri ve Sosyal inceleme Raporları, Ankara.
There are 13 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sociology (Other)
Journal Section Articles
Authors

Kasım Karataş This is me

Hakan Acar This is me

Elif Gökçearslan This is me

Yüksel Baykara Acar This is me

Publication Date April 15, 2004
Submission Date February 15, 2004
Published in Issue Year 2004 Volume: 15 Issue: 1

Cite

APA Karataş, K., Acar, H., Gökçearslan, E., Baykara Acar, Y. (2004). TÜRKİYE’DE ÇOCUĞUN KORUNMASI: OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE ÇOCUK REFAHINA YÖNELİK DÜZENLEMELER. Toplum Ve Sosyal Hizmet, 15(1), 15-25.