Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

An Examination the Presentation in News of Child Abuse and Neglect Cases in the Context of Children Rights

Year 2021, Volume 32, Issue 1, 97 - 119, 28.01.2021
https://doi.org/10.33417/tsh.793372

Abstract

Child abuse and neglect is one of the biggest problems of today’s world. This problem causes children to be disadvantaged in psychological, social and physical aspects. Child abuse and neglect is spreadig to large masses through the media, and incidents of abuse and neglect are shared with readers. At this point, it is important for the media to respect children’s rights and to behave in accordance with the ethics of journalism in order to prevent children from being re-harmed. The purpose of this study is to examine the media coverage of news of child abuse and neglect, to determine the attitude of the media on ethical principles and to discuss the results in the context of children’s right. İn %12.3 of the news examined within the scope of our study, the names of the children who were subjected to negligence and abuse were clearly given. Photographs of %9.9 of the children who were subjected to abuse and neglect were shared. İt was concluded that %64.4 of the cases of abuse and neglect of children in the newspaper took place in the social circles of children. İn addition, it has been concluded that the content of child abuse and neglect news does not contain enough protective and preventive information that raises awareness.

References

 • Referans1 Acar, H., Nilüfer N. ve Elvettin A. (2013). Sosyal politika ve kamu yönetimi bileşenleriyle sosyal hizmet temelleri ve uygulama alanları. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Referans2Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı. Milli Eğitim Dergisi, 151
 • Referans3 Bulunmaz, B. (2014). Çocuk suçları ve medyanın etik sorumluluğu. Erişim tarihi, 10.06.2019. Erişim adresi, earsiv.uskudar.edu.tr.
 • Referans4 Cumhuriyet Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 05.06.2019. Erişim adresi, www.cumhuriyet.com.tr/.
 • Referans5 Çakmak, B. (2018). Türkiye yazılı basınında yer alan çocuk istismarı haberlerinin incelenmesi. Global Media Journal TR Edition, 9(17).
 • Referans6 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. (1989). Unicef. Erişim tarihi, 20.04.2019. Erişim adresi, https://www.unicefturk.org./. Referans7 , A. ve Yıldırım, Z. (2011). Yazılı basında çocuk istismarı haberlerinin incelenmesi: Cumhuriyet, hürriyet, posta, sabah, yeni şafak gazeteleri örneğinde. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 176-194.
 • Eğitim-Sen. (2015). Çocuk ihmali ve istismarı. Eğitim-Sen Genel Merkezi. Mattek Matbaacılık. 1-20.
 • Elkind, D. (1999). Çocuk ve toplum-Gelişim ve eğitim üzerine denemeler. (Çev. D. Öngen). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. (Orijinal Yayın Tarihi, 1993).
 • Evrensel Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 02.06.2019. Erişim adresi, www.evrensel.net.
 • Gander, J. M. ve Gardiner W. H. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev. A. Dönmez, N. Çelen, B. Onur). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi. Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R. ve Newbold, C. (1998). Mass communication research methods. New York: Palgrave Macmillan. Hove, T., Paek, H., Isaacson, T. ve Cole, T. R. (2013). Newspaper portrayals of child abuse: Frequency of coverage and frames of the ıssue. Mass Communication and Society, 16(1), 89-108.
 • Hürriyet Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 07.06.2019. Erişim adresi, www.hürriyet.com.tr/.
 • Işıkçı, M. Y. Ve Karatepe, S. (2016). Türkiye’de çocuğa yönelik sosyal politika uygulamaları ve tarihsel analizi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 69-100.
 • İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi. (2014). Çocuk korunmasının tarihsel gelişimi. Erişim tarihi, 15.06.2020. Erişim adresi, https://insamer.com/tr/cocuk-korunmasinin-tarihsel-gelisimi_38.html.
 • Maigret, E. (2014). Medya ve iletişim sosyolojisi. (Çev. H. Yücel). İstanbul: İletişim Yayınları (Orijinal Yayın Tarihi, 2004). Mejia, P., Cheyne, A. ve Dorfman, L. (2012). News coverage of child sexual abuse and prevention, 2007-2009. Journal of Child Sexual Abuse, 21(4), 470-487.
 • Milliyet Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismarı haberleri. Erişim tarihi, 08.06.2019. Erişim adresi, www.milliyet.com.tr/.
 • Nalçaoğlu, H. (2005). Medya ve toplum ilişkisini anlamak üzere bir çerçeve. Medya ve toplum (Der. S. Alankuş). İstanbul: İPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Özdemir, E.E. (2012). Çocuk istismarı haberlerinin yazılı basında sunumu (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Saint-Jacques, M. C., Villeneuve, P., Turcotte, D., Drapeau, S. ve Ivers, H. (2012). The role of media in reporting child abuse. Journal of Social Service Research, 38(3), 292-304.
 • Tufan, S. (2019). Facebook’taki çocuk istismarının internet haber sitelerine yansıması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • UNİCEF. (2007). Çocuk hakları ve gazetecilik uygulamaları-Hak temelli perspektif. Erişim tarihi, 27.07.2020. Erişim adresi, unicef.org/turkey/raporlar/çocuk-haklari-ve-gazetecilik-uygulamalari-hak-temelli-perspektif-0.
 • Vatan Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 03.06.2019. Erişim adresi, www.gazetevatan.com/.

Çocuğa Yönelik İstismar ve İhmal Olaylarının Haberdeki Temsilinin Çocuk Hakları Bağlamında İncelenmesi

Year 2021, Volume 32, Issue 1, 97 - 119, 28.01.2021
https://doi.org/10.33417/tsh.793372

Abstract

Çocuğa yönelik istismar ve ihmal günümüz dünyasının en büyük sorunlarından biridir. Bu sorun çocukların psikolojik, sosyal ve fiziksel yönlerden dezavantajlı duruma düşmelerine neden olmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali medya aracılığı ile geniş kitlelere yayılmakta, yaşanan istismar ve ihmal olayları okuyucularla paylaşılmaktadır. Bu noktada medyanın çocuk haklarına saygılı olması ve habercilik etiğine uygun davranması çocukların yeniden örselenmemesi adına önemlidir Bu çalışmanın amacı çocuk istismarı ve ihmali haberlerinin medyada yer alış şekillerini incelemek, medyanın etik ilkelere ilişkin tutumunu saptamak ve ortaya çıkan sonuçları çocuk hakları bağlamında tartışmaktır. Çalışmamız kapsamında incelenen haberlerin %12.3’ünde istismar ve ihmale maruz bırakılan çocukların isimleri açık biçimde verilmiştir. İstismar ve ihmale maruz bırakılan çocukların %9.9’unun ise fotoğrafları paylaşılmıştır. Gazetelerde yer alan çocuğa yönelik istismar ve ihmal vakalarının %64.4’ünün çocukların sosyal çevrelerinde gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çocuğa yönelik istismar ve ihmal haberlerinin içeriğinde farkındalığı artıran, koruyucu ve önleyici bilgilere yeterince yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Referans1 Acar, H., Nilüfer N. ve Elvettin A. (2013). Sosyal politika ve kamu yönetimi bileşenleriyle sosyal hizmet temelleri ve uygulama alanları. Ankara: Maya Akademi Yayıncılık.
 • Referans2Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı. Milli Eğitim Dergisi, 151
 • Referans3 Bulunmaz, B. (2014). Çocuk suçları ve medyanın etik sorumluluğu. Erişim tarihi, 10.06.2019. Erişim adresi, earsiv.uskudar.edu.tr.
 • Referans4 Cumhuriyet Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 05.06.2019. Erişim adresi, www.cumhuriyet.com.tr/.
 • Referans5 Çakmak, B. (2018). Türkiye yazılı basınında yer alan çocuk istismarı haberlerinin incelenmesi. Global Media Journal TR Edition, 9(17).
 • Referans6 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. (1989). Unicef. Erişim tarihi, 20.04.2019. Erişim adresi, https://www.unicefturk.org./. Referans7 , A. ve Yıldırım, Z. (2011). Yazılı basında çocuk istismarı haberlerinin incelenmesi: Cumhuriyet, hürriyet, posta, sabah, yeni şafak gazeteleri örneğinde. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 176-194.
 • Eğitim-Sen. (2015). Çocuk ihmali ve istismarı. Eğitim-Sen Genel Merkezi. Mattek Matbaacılık. 1-20.
 • Elkind, D. (1999). Çocuk ve toplum-Gelişim ve eğitim üzerine denemeler. (Çev. D. Öngen). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları. (Orijinal Yayın Tarihi, 1993).
 • Evrensel Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 02.06.2019. Erişim adresi, www.evrensel.net.
 • Gander, J. M. ve Gardiner W. H. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi. (Çev. A. Dönmez, N. Çelen, B. Onur). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal araştırmalarda nicel ve nitel yöntemlere giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi. Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R. ve Newbold, C. (1998). Mass communication research methods. New York: Palgrave Macmillan. Hove, T., Paek, H., Isaacson, T. ve Cole, T. R. (2013). Newspaper portrayals of child abuse: Frequency of coverage and frames of the ıssue. Mass Communication and Society, 16(1), 89-108.
 • Hürriyet Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 07.06.2019. Erişim adresi, www.hürriyet.com.tr/.
 • Işıkçı, M. Y. Ve Karatepe, S. (2016). Türkiye’de çocuğa yönelik sosyal politika uygulamaları ve tarihsel analizi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 69-100.
 • İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi. (2014). Çocuk korunmasının tarihsel gelişimi. Erişim tarihi, 15.06.2020. Erişim adresi, https://insamer.com/tr/cocuk-korunmasinin-tarihsel-gelisimi_38.html.
 • Maigret, E. (2014). Medya ve iletişim sosyolojisi. (Çev. H. Yücel). İstanbul: İletişim Yayınları (Orijinal Yayın Tarihi, 2004). Mejia, P., Cheyne, A. ve Dorfman, L. (2012). News coverage of child sexual abuse and prevention, 2007-2009. Journal of Child Sexual Abuse, 21(4), 470-487.
 • Milliyet Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismarı haberleri. Erişim tarihi, 08.06.2019. Erişim adresi, www.milliyet.com.tr/.
 • Nalçaoğlu, H. (2005). Medya ve toplum ilişkisini anlamak üzere bir çerçeve. Medya ve toplum (Der. S. Alankuş). İstanbul: İPS İletişim Vakfı Yayınları.
 • Özdemir, E.E. (2012). Çocuk istismarı haberlerinin yazılı basında sunumu (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Saint-Jacques, M. C., Villeneuve, P., Turcotte, D., Drapeau, S. ve Ivers, H. (2012). The role of media in reporting child abuse. Journal of Social Service Research, 38(3), 292-304.
 • Tufan, S. (2019). Facebook’taki çocuk istismarının internet haber sitelerine yansıması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • UNİCEF. (2007). Çocuk hakları ve gazetecilik uygulamaları-Hak temelli perspektif. Erişim tarihi, 27.07.2020. Erişim adresi, unicef.org/turkey/raporlar/çocuk-haklari-ve-gazetecilik-uygulamalari-hak-temelli-perspektif-0.
 • Vatan Gazetesi. (2019). Çocuk ihmal ve istismar haberleri. Erişim tarihi, 03.06.2019. Erişim adresi, www.gazetevatan.com/.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work
Journal Section Articles
Authors

Faruk KOÇ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7771-7163
Türkiye


Figen PASLI (Primary Author)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7150-8264
Türkiye

Supporting Institution Destekleyen herhangi bir Kurum bulunmamaktadır.
Project Number -
Publication Date January 28, 2021
Application Date September 10, 2020
Acceptance Date December 14, 2020
Published in Issue Year 2021, Volume 32, Issue 1

Cite

APA Koç, F. & Paslı, F. (2021). Çocuğa Yönelik İstismar ve İhmal Olaylarının Haberdeki Temsilinin Çocuk Hakları Bağlamında İncelenmesi . Toplum ve Sosyal Hizmet , 32 (1) , 97-119 . DOI: 10.33417/tsh.793372