Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE USE OF THE EDUCATION INFORMATION NETWORK IN PRESCHOOL EDUCATION: THE TEACHER’S VİEWS

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 49 - 58, 01.07.2022
https://doi.org/10.55236/tuara.873552

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of using Education Informatics Network in preschool education on the educational process according to the opinions of preschool teachers. Case study which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research consists of 19 preschool teachers working in pre-school education institutions affiliated to the Ministry of National Education in Sapanca district of Sakarya province in the academic year of 2019-2020. Semi-structured interview technique, one of the qualitative research methods, was used in the study. In the research, as a data collection tool, "semi-structured interview form" developed by the researcher was used In order to determine whether the questions in the interview form were suitable for the purpose of the interview or not, expert opinion was consulted. Necessary corrections were made in line with the suggestions and criticisms of the experts. Due to the pandemic process involved, the interviews with the teachers in the study were made via e-mail and the data obtained were analyzed by descriptive analysis method. According to the results of the research, when the opinions of the preschool teachers about the education information network were examined, it was stated that; the participation in the submitted studies was high, most of the students had connection problems while entering the system, the teachers were at a medium level in the use of information technologies and the content on the system was insufficient. Developing and enriching the content in the system, raising awareness of parents, facilitating the use of the system and solving technical problems were suggested by the participants.

References

 • AAktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 75-92.
 • Alkan, C. (2011). Eğitim Teknolojisi (8. Basım). Ankara: Anı.
 • Altın, H. M. and Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1). http:// buje. baskent. edu.tr/index.php/buje/article/view/62 adresinden erişildi.
 • Aral, N. (2003). Okul Öncesi Eğitim I. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Arslan, Z. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’ndaki Matematik Dersi İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Ateş, M., Çerçi, A. and Derman, S. (2014). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5/3, 105- 117.
 • Çevik, H. and Duman, T. (2018). Analyzing the effects of e-learning on science education. International Journal of Instruction, 11(1), 345-362.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. and Bozdoğan, A. E. (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20).
 • Demircioğlu, G. and Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya öğretmenlerinin Fatih projesine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 302-310.
 • Ekici, S. and Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317–339.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme (4. Baskı). Ankara: Meteksan.
 • Eryılmaz, S. and Salman, Ş. (2014). Fatih Projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(1). 46-63.
 • Fidan, N. K., Erbasan, Ö. ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal of International Social Research, 9(45), 626-637.
 • Güntekin, H. (2015). Etkileşimli tahta ekran görüntülerinin resim ve video formatında paylaşımının öğrenenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
 • Güvendi, G. M. (2014). MEB’nın Öğretmenlere Sunmuş Olduğu Çevrimiçi Eğitim Ve Paylaşım Sitelerinin Öğretmenlerce Kullanım Sıklığının Belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Örneği. Yüksek Lisans Tezi.
 • Kana, F. and Aydın, V. (2017). Ortaokul Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı Hakkında Görüşleri. Journal Of Social And Humanities Sciences Research (Jshsr), Vol:4, Issue:13, 1494-1504.
 • Karabacak, N. (2015). Türk eğitim sistemindeki Fatih projesinin CIPP modeline göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 700- 719.
 • Karatekin, K., Elvan, Ö. and Öztürk, D. (2015). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi hakkındaki düşünceleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 81- 114.
 • Kartal, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) hakkındaki görüşleri (Yüksek Lisans Tezi).
 • Keleş, E. and Turan, E. (2015). Öğretmenlerin Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2).
 • Kurt, A. (2013). Fatih projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 1–23.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. and Kolsuz S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağından (EBA) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45, 627-636.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). FATİH projesi web sayfası. 17 Nisan 2015 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php sayfasından erişilmiştir.
 • Özkan, A. and Deniz, D. (2014). Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi’ne ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 161-175.
 • Pala, F.K., Arslan, H. and Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı Web Sitesinin Otantik Görevler Pala, IHEAD, 2(1), 24-38.
 • Poyraz, H. (2001). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ders notları
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3).395-416.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sitesine Yönelik Olarak Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Turan, B. and Haşit, G. (2014). Teknoloji kabul modeli ve sınıf öğretmenleri üzerinde bir uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1), 109–119.
 • Türker, A. and Güven, C. (2016). Lise Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje İle İlgili Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5/1, 244-254.
 • Tüysüz, C. and Çümen, V. (2016). EBA Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 9/3, 278-296.
 • Vural, R.A and Ceylan, V.K. (2014). Fatih Projesi eğitimde teknoloji kullanım kursunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri: Seçkin Yayıncılık, ANKARA.
 • 2023 Eğitim Vizyonu. (2018). http: // 2023 vizyonu .meb.gov.tr /doc/ 2023 _ egıtım _ vızyonu.pdf

Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 49 - 58, 01.07.2022
https://doi.org/10.55236/tuara.873552

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımının eğitim sürecine etkisini okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 öğretim yılında, Sakarya ili Sapanca ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 19 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan soruların, görüşme amacına uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlardan gelen öneriler ve eleştiriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İçerisinde bulunulan pandemi sürecinden dolayı araştırmada öğretmenlerle yapılan görüşmeler e-posta yoluyla yapılmış, elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin EBA’ya yönelik görüşleri incelendiğinde, gönderilen çalışmalara katılımın yüksek olduğu, çoğu öğrencinin sisteme girerken bağlantı problemi yaşadığı, bilişim teknolojileri (BT) kullanımında öğretmenlerin orta seviyede olduğu, sistem üzerinde bulunan içeriklerin yetersiz olduğu belirtilmiştir. Sistem içerisinde bulunun içeriğin geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi, velilerin bilinçlendirilmesi, sistem kullanımının kolaylaştırılması ve teknik problemlerin giderilmesi katılımcılar tarafından önerilmiştir.

References

 • AAktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 75-92.
 • Alkan, C. (2011). Eğitim Teknolojisi (8. Basım). Ankara: Anı.
 • Altın, H. M. and Kalelioğlu, F. (2015). FATİH Projesi ile ilgili öğrenci ve öğretmen görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2(1). http:// buje. baskent. edu.tr/index.php/buje/article/view/62 adresinden erişildi.
 • Aral, N. (2003). Okul Öncesi Eğitim I. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Arslan, Z. (2016). Eğitim Bilişim Ağı’ndaki Matematik Dersi İçeriğine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Trabzon İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara
 • Ateş, M., Çerçi, A. and Derman, S. (2014). Eğitim bilişim ağında yer alan Türkçe dersi videoları üzerine bir inceleme. Sakarya University Journal of Education, 5/3, 105- 117.
 • Çevik, H. and Duman, T. (2018). Analyzing the effects of e-learning on science education. International Journal of Instruction, 11(1), 345-362.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., Uzoğlu, M. and Bozdoğan, A. E. (2012). Tablet bilgisayarların fen ve teknoloji derslerinde kullanılmasıyla ilgili fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20).
 • Demircioğlu, G. and Yadigaroğlu, M. (2014). Kimya öğretmenlerinin Fatih projesine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 302-310.
 • Ekici, S. and Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317–339.
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme (4. Baskı). Ankara: Meteksan.
 • Eryılmaz, S. and Salman, Ş. (2014). Fatih Projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, 2(1). 46-63.
 • Fidan, N. K., Erbasan, Ö. ve Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’ndan (EBA) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Journal of International Social Research, 9(45), 626-637.
 • Güntekin, H. (2015). Etkileşimli tahta ekran görüntülerinin resim ve video formatında paylaşımının öğrenenler açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
 • Güvendi, G. M. (2014). MEB’nın Öğretmenlere Sunmuş Olduğu Çevrimiçi Eğitim Ve Paylaşım Sitelerinin Öğretmenlerce Kullanım Sıklığının Belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Örneği. Yüksek Lisans Tezi.
 • Kana, F. and Aydın, V. (2017). Ortaokul Öğretmenleri Ve Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı Hakkında Görüşleri. Journal Of Social And Humanities Sciences Research (Jshsr), Vol:4, Issue:13, 1494-1504.
 • Karabacak, N. (2015). Türk eğitim sistemindeki Fatih projesinin CIPP modeline göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 700- 719.
 • Karatekin, K., Elvan, Ö. and Öztürk, D. (2015). Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenlerinin Fatih Projesi hakkındaki düşünceleri. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 81- 114.
 • Kartal, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) hakkındaki görüşleri (Yüksek Lisans Tezi).
 • Keleş, E. and Turan, E. (2015). Öğretmenlerin Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Hakkındaki Görüşleri. Turkish Journal of Education, 4(2).
 • Kurt, A. (2013). Fatih projesinin pilot uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Öğretmen görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 1–23.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. and Kolsuz S. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağından (EBA) Yararlanmaya İlişkin Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 45, 627-636.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). FATİH projesi web sayfası. 17 Nisan 2015 tarihinde http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php sayfasından erişilmiştir.
 • Özkan, A. and Deniz, D. (2014). Orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin FATİH Projesi’ne ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 161-175.
 • Pala, F.K., Arslan, H. and Özdinç, F. (2017). Eğitim Bilişim Ağı Web Sitesinin Otantik Görevler Pala, IHEAD, 2(1), 24-38.
 • Poyraz, H. (2001). Okul öncesi eğitimin ilke ve yöntemleri. Ders notları
 • Tanrıkulu, F. (2017). EBA’nın Türkçe dersi öğrenme alanlarını karşılama yeterliliğine yönelik öğretmen görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3).395-416.
 • Tutar, M. (2015). Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Sitesine Yönelik Olarak Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Turan, B. and Haşit, G. (2014). Teknoloji kabul modeli ve sınıf öğretmenleri üzerinde bir uygulama. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(1), 109–119.
 • Türker, A. and Güven, C. (2016). Lise Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Projesinden Yararlanma Düzeyleri Ve Proje İle İlgili Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5/1, 244-254.
 • Tüysüz, C. and Çümen, V. (2016). EBA Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 9/3, 278-296.
 • Vural, R.A and Ceylan, V.K. (2014). Fatih Projesi eğitimde teknoloji kullanım kursunun öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Türkiye'de İnternet Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir
 • Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri: Seçkin Yayıncılık, ANKARA.
 • 2023 Eğitim Vizyonu. (2018). http: // 2023 vizyonu .meb.gov.tr /doc/ 2023 _ egıtım _ vızyonu.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Psychology
Journal Section Research Articles
Authors

Sevilay SARIŞIK
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye


Salih SARIŞIK
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Publication Date July 1, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { tuara873552, journal = {The Universal Academic Research Journal}, issn = {2717-9133}, address = {Toros Mah. Üniversite Cad. No:10 Posta Kodu:42310 Ereğli/ KONYA}, publisher = {Necmettin Erbakan University}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {49 - 58}, doi = {10.55236/tuara.873552}, title = {Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education}, key = {cite}, author = {Sarışık, Sevilay and Sarışık, Salih} }
APA Sarışık, S. & Sarışık, S. (2022). Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education . The Universal Academic Research Journal , 4 (2) , 49-58 . DOI: 10.55236/tuara.873552
MLA Sarışık, S. , Sarışık, S. "Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education" . The Universal Academic Research Journal 4 (2022 ): 49-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tuara/issue/64496/873552>
Chicago Sarışık, S. , Sarışık, S. "Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education". The Universal Academic Research Journal 4 (2022 ): 49-58
RIS TY - JOUR T1 - ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE USE OF THE EDUCATION INFORMATION NETWORK IN PRESCHOOL EDUCATION: THE TEACHER’S VİEWS AU - SevilaySarışık, SalihSarışık Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55236/tuara.873552 DO - 10.55236/tuara.873552 T2 - The Universal Academic Research Journal JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 58 VL - 4 IS - 2 SN - 2717-9133- M3 - doi: 10.55236/tuara.873552 UR - https://doi.org/10.55236/tuara.873552 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Universal Academic Research Journal Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education %A Sevilay Sarışık , Salih Sarışık %T Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education %D 2022 %J The Universal Academic Research Journal %P 2717-9133- %V 4 %N 2 %R doi: 10.55236/tuara.873552 %U 10.55236/tuara.873552
ISNAD Sarışık, Sevilay , Sarışık, Salih . "Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education". The Universal Academic Research Journal 4 / 2 (July 2022): 49-58 . https://doi.org/10.55236/tuara.873552
AMA Sarışık S. , Sarışık S. Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education. The Universal Academic Research Journal. 2022; 4(2): 49-58.
Vancouver Sarışık S. , Sarışık S. Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education. The Universal Academic Research Journal. 2022; 4(2): 49-58.
IEEE S. Sarışık and S. Sarışık , "Using Educational Information Network on the Educatıon Process in Preschool Education", The Universal Academic Research Journal, vol. 4, no. 2, pp. 49-58, Jul. 2022, doi:10.55236/tuara.873552