Research Article
BibTex RIS Cite

Looking at the History of the Crusades Through the Frankish Knights: The Case of Baudouin and Joscelin in the Crusader County of Urfa

Year 2024, Issue: 79, 83 - 99, 31.01.2024
https://doi.org/10.5152/JTRI.2024.23278

Abstract

Although the main reason for the start of the Crusades was apparently religious, the fact that Islam became a universal religion against Christianity from the very beginning was an important factor. In order to understand this process, which has an important place in the history of the world, the study of city histories has an important place. In order to look at macro history from micro history, it is possible to access data that will shed light on the whole world history, especially based on a region. From this point of view, in this study, the role of the knights will be examined during the Crusades, which have important effects from history to the present, especially during the establishment of the Urfa Crusader county. In this framework, first of all, a general evaluation will be made about what the concept of knight is and how to become a knight. Later, the knights who took part in the Urfa Crusader county during the First Crusade, which has a vital importance in Turkish history, especially in the process of Turkification of Anatolia, will be discussed. In the study, rather than the other Frankish easels in the region, the place of I. Baudouin and Joscelin, who have made a name for themselves in the world history with their actions, in the Crusader army, their struggles against the Turks and their relations with the local people will be emphasized. The attitudes of the knights especially toward the Christian people in the region, their struggles among themselves, and their relations with other counties will also be discussed within the scope of this study. In this study, which examines the activities of the Frankish knights during the Crusader county of Urfa, the definition of knighthood, its characteristics, education, and job description will be clarified.

References

 • Akyol, Y. (2018). Halk Haçlı Seferleri. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1) 1-9.
 • Altan, E. (2002). Templier ve Hospitalier Şövalye Tarikatlarının Kuruluşu. Belleten, 66(245) 87-94.
 • Altan, E. (2020). Haçlı Devletlerinde (Outremer) Kullanılan Unvanlara Dair. Tarih Dergisi, (71) 67-81.
 • Aquensis, A. (1923). Geschichte des ersten Kreuzzugs... Vol. 1. E. Diederichs.
 • Bedros Zeki, Türkçeden Ermeniceye Mükemmel Sözlük, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2009, Ankara.
 • Bournoutian, G. A. (2005). A Concise History of the Armenian People. California: Mazda Pub.
 • Bulut, N. (2016). 19. Yüzyıl Seyahat Yazımında Oryantalist Etkiler: Lady Hornby’nin İstanbul Mektupları. İstanbul: [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Çelik, S. (2021). Harput Artuklu Emîri Belek Gazi’nin Haçlı Liderlerini Tutsak Etmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 525-540.
 • Çerçioğlu, E. C. (2019). Llull ve Cervantes'e Göre İdeal Şövalye Kimdir?. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 59(2) 989-1003.
 • Charanis, Peter. Bizans İmparatorluğu’nun Çöküşündeki Ekonomik Faktörler, Çev: Melek Delilbaşı, Belleten 48.191-192 (1984): 523-536.
 • Coss, P. ve M. Keen (Ed.) (2003). Heraldry, Pageantry and Social Display in Medieval England. UK: Boydell Press.
 • Daş, M. (2018). Fransız Haçlı Kaynaklarında Selçuklu Türk Emirleri. XVIII. Türk Tarih Kongresi, II. Cilt, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti, Tarih, Şehir ve Mimari.
 • (Yay. Haz. S. Nurdan – M. Özler). Ankara: TTK Yayınları.
 • Demiriz, H. N. (2014). Şövalye Eğitimi: Zamanının En Prestijli ve En Detaylı Yüksek Eğitimi. Sakarya: [Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].
 • Demiriz, H. N. ve İ. Güleç (2015). Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi. İstanbul: Denizler Kitapevi.
 • Demirkent, I. (1987). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118-1146), II. Cilt. Ankara: TTK Yayınları.
 • Demirkent, I. (1989). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihine Bir Bakış (1098-1146). Belleten, 53(206) 167-174.
 • Demirkent, I. (1990). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118), I. Cilt. Ankara: TTK Yayınları.
 • Demirkent, I. (1996). Prof. Dr. Fikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı, 1101 yılı Haçlı Seferleri. İstanbul: Dünya Yayınları.
 • Deveci Bozkuş, Y. & S. E. Güler (2022). Urfa Tarihçesi Ve Urfa’da Bulunmuş Ermenice Yazıtlar. Kültür Araştırmaları Dergisi, (12) 63-88.
 • Dowsett, C. J. F. (1971). A Twelfth-Century Armenian Inscription at Edessa. Iran and Islam, in Memory of the Late Vladimir Minorsky. (Ed. C. E. Bosworth). Edinburgh: University Press.
 • Durmuş, E. (1999). Ortaçağ’da Harran. Tarih ve Gelecek Dergisi, 6(2) 558-575.
 • Farac, G. A. (1945). Abu’l Farac Tarihi, Cilt I. (Süryaniceden İngilizceye Çev. Ernest A. Wallis Budge, Türkçe Çev. Ömer Rıza Doğrul). Ankara: TTK Yayınları.
 • Heyd, W. (2000). Yakın Doğu Ticaret Tarihi. (Çev. Enver Ziya Karal). Ankara: TTK Yayınları.
 • Hovannisian, R. G. (1997). Armenian People from Ancient to Modern Times, Vol. I. New York: St. Martin’s Press.
 • James, G. P. R. (1830). The History of Chivalry (No. 20). London: Henry Colburn and Richard Bentley.
 • Kütük, A. (2018). Unutulan Zafer: Harran Savaşı (1104) ve Türk-İslam Tarihindeki Yeri. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran, I. Cilt. (Ed. K. Şulul vd.). Ankara: Berikan Yayınları.
 • Maalouf, A. (1998). Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri. (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). İstanbul: Telos Yayınları.
 • Mateos, U. (2000). Urfalı Mateos Vekayinâmesî (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162). (Çev. Hrant D. Andreasyan, Not. Edouard Dulaurer, Halîl Yinanç). Ankara: TTK Yayınları.
 • Mihail, S. (1944). Süryani Patrik Mihail’in Vakayinamesi, I. Kısım. (Çev. H. D. Andreasyan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Mihail, S. (1944). Süryani Patrik Mihail’in Vakayinamesi, II. Kısım. (Çev. H. D. Andreasyan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Ostrogorsky, G. (1999). Bizans Devleti Tarihi. (Çev. Fikret Işıltan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Özer, Gülnur & Ülgen, Pınar, İngiltere’nin Büyük Şövalyesi William Marshal’ın II. Henry Dönemindeki Hizmetleri, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Vol.16-April 2021, 106-117)
 • Özgüdenli, O. G. (2022). Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • Panossian, Razmik, The Armenians: From Kings and Priests to Merchants and Commissars, New York: Columbia University Press. 2006.
 • Runciman, S. (1992). Haçlı Seferleri Tarihi, II. Cild, Kudüs Krallığı ve Frank Doğu 1100-1187. (Çev. Fikret Işıltan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Runciman, S. (1998). Haçlı Seferleri Tarihi, I. Cild, Birinci Haçlı Seferi ve Kudüs Krallığı’nın Kuruluşu. (Çev. Fikret Işıltan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Saatçi, T, Samsat'ta Türk İslam Sikkeleri, X. Türk Tarih Kongresi Bildiri Kitabı, III. Cilt, 941-943, Ankara: 22-26 Eylül 1986.
 • Sachau, E. (1882). Edessenische Inschriften. ZDMG (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft), 36(1) 142-167.
 • Şafak, E. (2016). Haçlıların Anadolu’da Kuşattığı Kaleler ve Türk Savunması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı]
 • Şahin, H. G. (2013). Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael De Nogales Méndez. Turkish Studies. 8(7) 563-598.
 • Segal, J. B. (2002). Edessa Kutsal (Urfa) Şehir. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sevim, A. (2000). Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi. Ankara: TTK Yayınları.
 • Simbat, B. (1946). Başkumandan Simbat Vekayinamesi 951–1334. (Çev. Hrant D. Andreasyan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Tezcan, N. (2006). Aşk Mesnevilerini Şövalye Aşkı Bağlamında Okumak. Virgül. (99) 55-57.
 • https://www.britannica.com/biography/Frederick-II-king-of-Prussia (24.01.2023).
 • http://www1.fhw.gr/chronos/10/en/o/oa/oa3.html (25.01.2023).
 • https://www.medievalcollectibles.com/blog/life-in-medieval-times/what-was-a-medieval-knight (26.01.2023).
 • RamazanŞeşen,“Harran”, https://islamansiklopedisi.org.tr/harran (15.02.2023).
 • https://military-history.fandom.com/wiki/Joscelin_I,_Count_of_Edessa (15.02.2023).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/haclilar (16.02.2023).
 • https://www.elfinspell.com/ChivalryTitle.html (16.02.2023)

Haçlı Tarihine Frank Şövalyeler Üzerinden Bakmak: Urfa Haçlı Kontluğunda Baudouin ve Joscelin Örneği

Year 2024, Issue: 79, 83 - 99, 31.01.2024
https://doi.org/10.5152/JTRI.2024.23278

Abstract

Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan Haçlı seferlerinin neden başladığına dair ileri sürülen pek çok husus vardır. Böylesine büyük orduları yola çıkaran temel nedenler arasında Doğu’nun zenginliklerinden dolayı mal ve mülk sahibi olabilmek gibi gerekçeler ilk sırada yer almıştır. Haçlı Seferlerinin başlamasının temel nedeni görünürde dini olmakla birlikte aslında başlangıçtan itibaren İslamiyet’in, Hıristiyanlık aleyhine evrensel bir din haline gelmesi önemli bir faktör olmuştur. Bu nedenle İslamiyet’in Hristiyanlık karşısında maddi sınırlarının doğu ve Batı yönlerinde genişlemesi de bu süreci tetiklemiştir. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bu sürecin doğru bir şekilde anlaşılabilmesinde ise kent tarihlerinin incelenmesinin önemli bir yeri vardır. Zira kent tarihlerinin incelenmesinin mikro tarih çalışmalarında önemli bir yeri bulunmaktadır. Mikro tarihten makro tarihe bakabilmek için özellikle de bir bölge üzerinden hareketle tüm dünya tarihine ışık tutacak verilere erişmek mümkündür. Bu açıdan konuya bakıldığında bu çalışmada da tarihten günümüze önemli etkileri olan Haçlı Seferleri sırasında özellikle de Urfa Haçlı kontluğunun kuruluşu aşamasında şövalyelerin rolü incelenecektir. Bu çerçevede öncelikle şövalye kavramının ne olduğu ve nasıl şövalye olunduğuna dair genel bir değerlendirme yapılacaktır. Daha sonra Türk tarihinde özellikle de Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde hayati bir öneme sahip olan I. Haçlı seferleri sırasında Urfa Haçlı kontluğunda görev alan şövalyeler ele alınacaktır. Çalışmada bölgede bulunan diğer Frank şövalelerinden ziyade eylemleriyle dünya tarihinde adından sıkça bahsettirmiş olan I.Baudouin ve Joscelin’in Haçlı ordusundaki yeri, Türklere karşı yürüttükleri mücadeleler ve yerel ahaliyle olan ilişkileri üzerinde durulacaktır. Şövalyelerin özellikle bölgedeki Hristiyan ahaliye dair tutumları, kendi aralarındaki mücadeleler ile diğer kontluklar ile olan ilişkileri de bu çalışma kapsamında ele alınacaktır. Urfa Haçlı kontluğu sırasındaki Frank şövalyelerinin faaliyetlerini inceleyen bu çalışmada şövalyeliğin tanımı, özellikleri, eğitimi ve görev tanımı gibi konulara da açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Böylece mikro tarih çalışmalarından hareketle makro tarihe ışık tutulmaya çalışılacaktır.

References

 • Akyol, Y. (2018). Halk Haçlı Seferleri. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1) 1-9.
 • Altan, E. (2002). Templier ve Hospitalier Şövalye Tarikatlarının Kuruluşu. Belleten, 66(245) 87-94.
 • Altan, E. (2020). Haçlı Devletlerinde (Outremer) Kullanılan Unvanlara Dair. Tarih Dergisi, (71) 67-81.
 • Aquensis, A. (1923). Geschichte des ersten Kreuzzugs... Vol. 1. E. Diederichs.
 • Bedros Zeki, Türkçeden Ermeniceye Mükemmel Sözlük, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2009, Ankara.
 • Bournoutian, G. A. (2005). A Concise History of the Armenian People. California: Mazda Pub.
 • Bulut, N. (2016). 19. Yüzyıl Seyahat Yazımında Oryantalist Etkiler: Lady Hornby’nin İstanbul Mektupları. İstanbul: [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
 • Çelik, S. (2021). Harput Artuklu Emîri Belek Gazi’nin Haçlı Liderlerini Tutsak Etmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 525-540.
 • Çerçioğlu, E. C. (2019). Llull ve Cervantes'e Göre İdeal Şövalye Kimdir?. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 59(2) 989-1003.
 • Charanis, Peter. Bizans İmparatorluğu’nun Çöküşündeki Ekonomik Faktörler, Çev: Melek Delilbaşı, Belleten 48.191-192 (1984): 523-536.
 • Coss, P. ve M. Keen (Ed.) (2003). Heraldry, Pageantry and Social Display in Medieval England. UK: Boydell Press.
 • Daş, M. (2018). Fransız Haçlı Kaynaklarında Selçuklu Türk Emirleri. XVIII. Türk Tarih Kongresi, II. Cilt, Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti, Tarih, Şehir ve Mimari.
 • (Yay. Haz. S. Nurdan – M. Özler). Ankara: TTK Yayınları.
 • Demiriz, H. N. (2014). Şövalye Eğitimi: Zamanının En Prestijli ve En Detaylı Yüksek Eğitimi. Sakarya: [Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi].
 • Demiriz, H. N. ve İ. Güleç (2015). Ortaçağ’da Şövalyelik ve Şövalye Eğitimi. İstanbul: Denizler Kitapevi.
 • Demirkent, I. (1987). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1118-1146), II. Cilt. Ankara: TTK Yayınları.
 • Demirkent, I. (1989). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihine Bir Bakış (1098-1146). Belleten, 53(206) 167-174.
 • Demirkent, I. (1990). Urfa Haçlı Kontluğu Tarihi (1098-1118), I. Cilt. Ankara: TTK Yayınları.
 • Demirkent, I. (1996). Prof. Dr. Fikret Işıltan'a 80. Doğum Yılı Armağanı, 1101 yılı Haçlı Seferleri. İstanbul: Dünya Yayınları.
 • Deveci Bozkuş, Y. & S. E. Güler (2022). Urfa Tarihçesi Ve Urfa’da Bulunmuş Ermenice Yazıtlar. Kültür Araştırmaları Dergisi, (12) 63-88.
 • Dowsett, C. J. F. (1971). A Twelfth-Century Armenian Inscription at Edessa. Iran and Islam, in Memory of the Late Vladimir Minorsky. (Ed. C. E. Bosworth). Edinburgh: University Press.
 • Durmuş, E. (1999). Ortaçağ’da Harran. Tarih ve Gelecek Dergisi, 6(2) 558-575.
 • Farac, G. A. (1945). Abu’l Farac Tarihi, Cilt I. (Süryaniceden İngilizceye Çev. Ernest A. Wallis Budge, Türkçe Çev. Ömer Rıza Doğrul). Ankara: TTK Yayınları.
 • Heyd, W. (2000). Yakın Doğu Ticaret Tarihi. (Çev. Enver Ziya Karal). Ankara: TTK Yayınları.
 • Hovannisian, R. G. (1997). Armenian People from Ancient to Modern Times, Vol. I. New York: St. Martin’s Press.
 • James, G. P. R. (1830). The History of Chivalry (No. 20). London: Henry Colburn and Richard Bentley.
 • Kütük, A. (2018). Unutulan Zafer: Harran Savaşı (1104) ve Türk-İslam Tarihindeki Yeri. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran, I. Cilt. (Ed. K. Şulul vd.). Ankara: Berikan Yayınları.
 • Maalouf, A. (1998). Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri. (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). İstanbul: Telos Yayınları.
 • Mateos, U. (2000). Urfalı Mateos Vekayinâmesî (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162). (Çev. Hrant D. Andreasyan, Not. Edouard Dulaurer, Halîl Yinanç). Ankara: TTK Yayınları.
 • Mihail, S. (1944). Süryani Patrik Mihail’in Vakayinamesi, I. Kısım. (Çev. H. D. Andreasyan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Mihail, S. (1944). Süryani Patrik Mihail’in Vakayinamesi, II. Kısım. (Çev. H. D. Andreasyan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Ostrogorsky, G. (1999). Bizans Devleti Tarihi. (Çev. Fikret Işıltan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Özer, Gülnur & Ülgen, Pınar, İngiltere’nin Büyük Şövalyesi William Marshal’ın II. Henry Dönemindeki Hizmetleri, Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Vol.16-April 2021, 106-117)
 • Özgüdenli, O. G. (2022). Selçuklular, I: Büyük Selçuklu Devleti Tarihi (1040-1157). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları.
 • Panossian, Razmik, The Armenians: From Kings and Priests to Merchants and Commissars, New York: Columbia University Press. 2006.
 • Runciman, S. (1992). Haçlı Seferleri Tarihi, II. Cild, Kudüs Krallığı ve Frank Doğu 1100-1187. (Çev. Fikret Işıltan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Runciman, S. (1998). Haçlı Seferleri Tarihi, I. Cild, Birinci Haçlı Seferi ve Kudüs Krallığı’nın Kuruluşu. (Çev. Fikret Işıltan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Saatçi, T, Samsat'ta Türk İslam Sikkeleri, X. Türk Tarih Kongresi Bildiri Kitabı, III. Cilt, 941-943, Ankara: 22-26 Eylül 1986.
 • Sachau, E. (1882). Edessenische Inschriften. ZDMG (Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft), 36(1) 142-167.
 • Şafak, E. (2016). Haçlıların Anadolu’da Kuşattığı Kaleler ve Türk Savunması. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı]
 • Şahin, H. G. (2013). Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael De Nogales Méndez. Turkish Studies. 8(7) 563-598.
 • Segal, J. B. (2002). Edessa Kutsal (Urfa) Şehir. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Sevim, A. (2000). Suriye ve Filistin Selçukluları Tarihi. Ankara: TTK Yayınları.
 • Simbat, B. (1946). Başkumandan Simbat Vekayinamesi 951–1334. (Çev. Hrant D. Andreasyan). Ankara: TTK Yayınları.
 • Tezcan, N. (2006). Aşk Mesnevilerini Şövalye Aşkı Bağlamında Okumak. Virgül. (99) 55-57.
 • https://www.britannica.com/biography/Frederick-II-king-of-Prussia (24.01.2023).
 • http://www1.fhw.gr/chronos/10/en/o/oa/oa3.html (25.01.2023).
 • https://www.medievalcollectibles.com/blog/life-in-medieval-times/what-was-a-medieval-knight (26.01.2023).
 • RamazanŞeşen,“Harran”, https://islamansiklopedisi.org.tr/harran (15.02.2023).
 • https://military-history.fandom.com/wiki/Joscelin_I,_Count_of_Edessa (15.02.2023).
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/haclilar (16.02.2023).
 • https://www.elfinspell.com/ChivalryTitle.html (16.02.2023)
There are 52 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Old Anatolian History, Medieval History (Other), History of Religion
Journal Section Research Articles
Authors

Yildiz Bozkus 0000-0002-4634-463X

Publication Date January 31, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 79

Cite

APA Bozkus, Y. (2024). Haçlı Tarihine Frank Şövalyeler Üzerinden Bakmak: Urfa Haçlı Kontluğunda Baudouin ve Joscelin Örneği. Turcology Research(79), 83-99. https://doi.org/10.5152/JTRI.2024.23278

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929