Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 24 - 30 2018-06-30

Turist Rehberlerinin Meslekten Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
A Study on Career Expectations of Tourist Guides

Bünyamin KOÇAK [1] , Ali KABAKULAK [2]


Çalışmanın Amacı ve Önemi: Profesyonel turist rehberlerinin mesleki beklentilerini belirleyerek çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan bu araştırma, Bursa’da rehberlik mesleğini icra eden 25 profesyonel turist rehberi üzerinde meslekten beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Literatür taraması yapılarak ölçekte yer alan ifadeler belirlenmiş ve turist rehberlerine anketler uygulanmış, bu uygulamalar esnasında gerekli durumlarda turist rehberleri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak süreç desteklenmiş ve verimli sonuçlar alınabilmesi için katılımcılara detaylı bilgi verilmiştir.

Çalışmanın Yöntemi: Turist rehberlerinin mesleki beklentilerinin ele alındığı bu araştırmada ihtiyaç duyulan verilerin elde edilmesi için anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket temel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcılara ait demografik bilgilere, ikinci bölümde mesleki beklentilere ilişkin 7 ifadeye yer verilmiştir. İfadelerin oluşturulmasında literatürden faydalanılmış, 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırma verileri Mart-Nisan 2017 döneminde rehberler ile yüz yüze görüşülerek anketler elden dağıtılmış ve 25 turist rehberi araştırmaya katılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan 25 turist rehberinin uzun yıllar rehberlik mesleğini yapmak istedikleri ancak, gelecekte tam olarak ne yapmak istediklerine karar veremedikleri ortaya çıkmıştır.

Çalışmanın Sınırlılıkları:  Bu çalışma 2017 yılının Mart-Nisan aylarında Bursa’da 25 turist rehberi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de Haziran ayı itibariyle 10407 turist rehberi olduğu düşünülerse sınırlı bir örneklem üzerinde bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de bulunan 13 rehber odasına ve 10407 rehbere ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu durum zaman ve maliyet kısıtlarını ortaya çıkarmıştır.

Purpose and Importance: This research aimed to determine the professional expectations of professional tourist guides and to suggest solution proposals. This research was carried out in order to determine the professional expectations of 25 professional tourist guides in Bursa. Literature survey was conducted to determine the expressions involved in the scale and questionnaires were applied to tourist guides. In these situations, face-to-face interviews with tourist guides were conducted during these applications and the process was supported. Detailed information was provided to the participants in order to get productive results.

Methodology: In this research, which deals with the professional expectations of tour guides, the questionnaire technique was used to obtain the data needed. The questionnaire basically consists of two parts. In the first part of the questionnaire, demographic information belonging to the participant and in the second part, 7 expressions about professional expectations were included. Literature was used in the formation of the expressions, and 5 Likert type scale was used. Survey data during the period of March-April 2017, face-to-face interviews with guides were conducted, and 25 tourists' guides participated in the survey.

Findings: It has been revealed that the 25 tourists who participated in the survey wanted to do their guidance profession for many years, but they could not decide what exactly they wanted to do in the future.

Limitations/implications: This study was carried out on 25 tourist guides in Bursa in March-April 2017 year. Thus, this research on a limited sample of been thinking that if the tourist guide as of June 10407, Turkey has carried out. In this study it was not possible to reach the 13 chambers in Turkey. This leads to time and cost constraints.

 • Kaynakça
 • Arslantürk, Y. (2003). Mesleki Bağlılık: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8 (1), 186-207.
 • Batman, O. (2003). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 115-132.
 • Çolakoğlu, O., Epik, F. ve Efendi, E. (2014). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Gülcan, B. (2011). Turizmde Doçentlik Unvanı: Kapalı Kariyer Yolu ve Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (3) 3-32.
 • Gümüştekin, E.G. ve Gültekin, F. (2009). Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (23), 147-158.
 • Güzel, Ö., Türker, A. ve Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 173-190.
 • Kılıç, B. ve Öztürk, Y. (2009). Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1), 45-60.
 • Pond, K. (1993) The Professional Guide, Dynamics of Tour Guiding. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Seçer, B. ve Çınar, E. (2011). Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri. Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18 (2) 49-62.
 • Taştan, H. ve Genç, E. (2017). Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi. The First International Congress on Future of Tourism, Mersin University, pp.857-867, Mersin, Turkey, 2017.
 • TDK,(2018).http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b48c699650ba5.94777954 (Erişim Tarihi: 13.07.2018).
 • Yarcan, Ş. (2007). Profesyonel Turist Rehberliğinde Mesleki Etik Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 18(1).
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9996-0084
Author: Bünyamin KOÇAK
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9256-8557
Author: Ali KABAKULAK (Primary Author)
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

APA Koçak, B , Kabakulak, A . (2018). Turist Rehberlerinin Meslekten Beklentileri Üzerine Bir Araştırma . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 1 (1) , 24-30 . DOI: 10.34090/tured.443896