Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 105 - 123 2018-12-27

A Research on Foreign Employers in The Travel Industry in Turkey
Türkiye’de Seyahat Sektöründe İstihdam Edilen Yabancı Personel Üzerine Bir Araştırma

Şule YILMAZ [1] , Kutay OKTAY [2]


Purpose and Importance: It is known that Turkey accepts many foreign tourists from Russia and CIS countires where Russian language is spoken, due to the intensification of tourists coming from Russia in Antalya region and the increase in the need of the Russian-speaking staff of the tour companies operating there. In this context, this research aims to determine the profile of the foreign personnel employed in the travel sector in Turkey and the problems encountered, and is separated from the other research examples by the fact that it includes only the foreign personnel working in the travel sector. On the other hand, the research is important because of the contribution of the findings obtained from the research to the field literature.

Methodology: The survey method developed by Ward and Kennedy (1992) was used as a data collection tool in the research. 387 foreign nationals participated in the survey application using non-random sampling method. The survey was carried out in July-August 2015, when approximately 5 million Russian tourists arrived in Antalya.

Findings: According to findings it is found that; Among the foreigners who came to Turkey to work, the first rank is occupied by Russian Citizens (35,2% ), the Turkic Republics Citizens are in the second rank, 26-30 age group prefer Turkey more to work (40,3%), 75,2%  of respondents hold undregraduate and postgraduate degrees, 80%  of all repondents are received education in tourism, more than 60%  have at least 3 years of guidance experience, 73,6%  do not have any jobs in their country, 60%  of the respondents visited Turkey at least 3 times before, 96%  of them earn more than 300 dollars per month, 49,1%  of them have found their jobs in Turkey through employment companies, 98,4%  of them can speak Turkish, 35,7%  can speak English as a second language other than Turkish and their mother tongue, the most influential factors in choosing Turkey and choosing a job are family and close friends', 39%  of them have work permit, 31,8%  had problems with travel agencies, the most important problems experienced were ‘work intensity’ and ‘obeying the social rights’, the most positive evaluations were they believed they earn good money in Turkey, 99%  of them are satisfied with being in Turkey, 84,5%  think that they will come back to work in Turkey, 

Limitations/Implications: Foreign personnel who come to Turkey to work in the travel industry are more likely to come and leave after the season. According to TURSAB'S research, the number of foreign personnel employed in travel sector in the country is around 10 thousand. The necessity of accessing each of the thousands of foreign personnel employed by the tour companies operating in every geographical region of the country has created the necessity to include foreign personnel working in tour companies operating in Antalya region in order to investigate the impossibility of time and cost.  This research was carried out in July and August 2015, which is the time period when the most foreign tourists came to the country and the tour companies were most busy. 

Amaç ve Önem: Son yıllarda Rusya ve BDT ülkelerinden gelen turistlerin Antalya İlinde yoğunlaşması ve burada faaliyet gösteren tur şirketlerinin Rusça bilen personele olan ihtiyacının artması nedeniyle başta Rusya olmak üzere Rus dilinin konuşulduğu coğrafyalardan çok sayıda yabancının çalışmak üzere Türkiye’ye geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de seyahat sektöründe istihdam edilen yabancı uyruklu personel profilini ve karşılaşılan sorunları belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, sadece seyahat sektöründe çalışan yabancı uyruklu personelleri içermesi yönüyle diğer araştırma örneklerinden ayrılmaktadır. Diğer yandan yapılan literatür taramasında Türkiye’de seyahat sektöründe istihdam edilen yabancı uyruklu çalışanlar üzerine yapılmış benzer araştırmalara rastlanmaması araştırmadan elde edilecek bulguların alan yazınına sağlayacağı katkı nedeniyle de araştırma önem arz etmektedir.

Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak Ward ve Kennedy (1992) tarafından geliştirilen ve bu araştırmanın benzerlerinde kullanılan anket tekniğinden faydalanılmıştır. Tesadüfi olmayan örnekleme yönteminin kullanıldığı anket uygulamasına 387 yabancı uyruklu personelin katılmıştır. Araştırma Antalya’ya 5 milyona yakın Rus turistin geldiği 2015 yılı Temmuz-Ağustos aylarında yapılmıştır.

Bulgular: Geçerli 387 anket formu üzerindeki verilerin analizinden elde edilen bulgulardan; Sektörde çalışan yabancılar sıralamasında % 35,2’lik bir oranla ilk sırayı Rus vatandaşlarının aldığı, sektörde istihdam edilen yabancı personelin ağırlıklı olarak  (% 40,3) 26-30 yaş grubu arasında yoğunlaştığı, % 80’nin turizm konusunda eğitim aldıkları, % 60’dan fazlasının en az 3 yıllık rehberlik deneyimlerinin olduğu, % 60’ının Türkiye’ye 3 defadan fazla geldikleri, % 96’sının aylık kazançlarının 300 dolardan fazla olduğu, % 98,4’ünün Türkçe bildikleri, % 35,7’sinin ise Türkçe ve anadilleri dışında ikinci bir dil olarak İngilizce konuşabildikleri, % 99’unun Türkiye’de bulunuyor olmaktan memnun oldukları, % 84,5’nin Türkiye’ye çalışmak için tekrar gelmeyi düşündükleri, % 31,8’inin çalıştıkları acenta ile sorun yaşadıkları, karşı karşıya kalınan temel sorunların başında iş yoğunluğunun fazlalığı ve sosyal hakların gözetilmemesi olurken en olumlu bulgu olarak  iyi para kazandıklarına inandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Sınırlılıklar: Seyahat sektöründe çalışmak üzere ülkemize gelen yabancı uyruklu personel daha çok turizm sezonunda gelip sezon sonrasında ayrılmaktadır. TÜRSAB’ın araştırmalarına göre ülkemizde seyahat sektöründe istihdam edilen yabancı uyruklu personel sayısı 10 bin civarındadır. Ülkemizin her coğrafyasında faaliyette bulunan tur şirketlerince istihdam edilen binlerce yabancı uyruklu personelin her birine ulaşabilmenin zaman ve maliyet açısından imkânsızlığı araştırmaya Antalya İlinde faaliyet gösteren tur şirketlerinde çalışan yabancı uyruklu personellerin dahil edilmesi zorunluluğunu doğurmuştur.  Bu araştırma ülkeye en fazla yabancı turistin geldiği ve tur şirketlerinin en yoğun oldukları zaman dilimi olan Temmuz ve Ağustos aylarında yapılmıştır. 

 • Alaeddinoğlu, F., & Can, A. S. (2007). Türk Turizm Sektöründe Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 50-66.
 • Albustanlıoğlu, T. (2009). Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara.
 • Aliyev İ. (2014). Turizm Endüstrisinde Çalışan Personelin Başarısında Motivasyon Araçlarının Önemi: Türkiye¬’deki Seyahat Acenta Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Lisans Bitirme Tezi. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu., S. & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi Yay.
 • Balta, S., & Altıntaş, V. (2010). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, (Ed: Ünlü, İlhan). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, No:2589. Açıköğretim Fakültesi Yayın No:1558.
 • Batman, O. (2003). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma. Adapazarı: Değişim Yayınları Dergisi, 2, 115-132.
 • Boyacı, C. (1996). Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.
 • Doğan, H., Üngüren, E. & Dönmez, K. D. (2010). Meslek ve Aile Yaşamı İlişkisi: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 20(5), 3430-3442.
 • Ergün, Ö. (2012). Türk Turizm Sektöründe Yabancı İşgören Profili ve Sosyo-Kültürel Uyum Durumları Üzerine Bir Araştırma, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3 (1), 131-147.
 • Hacıoğlu, N. (2000). Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü. Bursa: Vipaş A.Ş. Yayını, Sayı,5.
 • İçöz, O. (2003). Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü Yönetimi. Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
 • Kirişçi, K. (2000). Zorunlu Göç ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacı, Mülteci ve Göç Konularına İlişkin Türkiye’deki Yargı Kararları, Ankara.
 • Kıral, H. (2006). Yabancıların Türkiye’de Çalışma Esasları, Ankara: TİSK Yayınları.
 • Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Denizli: Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi, 16, 91-112.
 • Lordoğlu, K. (2007). Türkiye’deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanlar, Çalışma ve Toplum, (3)14, 11-28.
 • Löschburg, W. (1997). Seyahat in Kültür Tarihi. Ankara: Dost Kitapevi Yayınları.
 • Peters, M. (1969). International Tourism. London: Hudchinson.
 • Radburn, M., & Goodall, B. (1991). Marketing Through Travel Agent, in (Ed; Ashworth, G. & Goodall, B. Marketing Tourism Places, 237–255), Routledge, London ve New York.
 • TURSAB. (2016). Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
 • TOFED. (2011). Türkiye Otelciler Federasyonu
 • Yarcan, Ş. (1993). Seyahat Yönetimi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
 • Ward, C., ve Kennedy, A. (1992). Locus of control, mood disturbanceyanı, and social difficulty during cross-cultural transitions. International Journal of Intercultural Relations, 16(2), 175-194. İnternet Kaynakları
 • URL-1. http://dergi.resortdergisi.com, Erişim tarihi:21.06.2016.
 • URL-2. http://www.kalitedanismanlik.com/yabanci-personel-calisma-izni.html, Erişim Tarihi: 04.12.2017.
 • URL-3. http://www.atakurumsal.com, Erişim Tarihi: 07.12.2017.
 • URL-4. https://www.csgb.gov.tr/media/3209/yabanciizin2015.pdf, Erişim Tarihi: 04.12.2017.
 • URL-5. https://www.sorularlasgk.com, Erişim Tarihi: 04.12.2017.
 • URL-6. https://www.csgb.gov.tr/uigm/contents/yabancilar/sosyalguvenlik, Erişim Tarihi: 06.12.2017
 • URL-7. http://www.eoractive.com.tr, Erişim Tarihi: 03.12.2017
 • URL-8. https://www.atakurumsal.com/yabanci-calisma-izni/turizm-sektoru-icin-yabanci-personel-calistirma-kriterleri/
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5329-3324
Author: Şule YILMAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5329-3324
Author: Kutay OKTAY (Primary Author)
Institution: Kastamonu Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2018

APA Yılmaz, Ş , Oktay, K . (2018). Türkiye’de Seyahat Sektöründe İstihdam Edilen Yabancı Personel Üzerine Bir Araştırma . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 1 (2) , 105-123 . DOI: 10.34090/tured.455853