Year 2019, Volume 2 , Issue 2, Pages 57 - 71 2019-12-30

The Roles and Views of Tourist Guides on the Tourism-Oriented Development of Sinop Province
Sinop İlinin Turizm Odaklı Gelişimine Dair Turist Rehberlerinin Rolleri ve Görüşleri

Gül ERKOL BAYRAM [1]


Purpose and Importance: Tourist guides directs to tourists' perception to destinations and influence the revisits of tourists as cultural and social mediators. In particular, tourist guides have an important function for developing destinations. It is known that tourist guides, which have a significant position and influence in the development, marketing and promotion of destinations, have positive effects on the social, cultural and economic development of the region. In recent years, Sinop is recognized as a thriving tourism city with different types of tourism and is visited by daily or short-term touristic groups. The aim of this study is to determine the role, impact of tourist guides in Sinop province or their group, their contribution to the promotion of Sinop province and their opinions and suggestions about the current tourism potential of the city. Research, being evaluated to a destination such as Sinop destination developing rapidly in cultural tourism, is considered important in terms of evaluating from the point of view of tourist guides and making important determinations about the future.

Methodology: In this study, one of the most commonly used methods of social sciences, qualitative research method was used. Interview form was used for the purpose and importance of the research. In the study, one of the purposeful sampling methods, which is the homogeneous sampling method, was used. The questions used in the interview were adapted to the topic and destination using the survey of Látková et al. (2017). Interviews were conducted face-to-face and online with 15 guides. 13 interviews were evaluated due to the interviews that were empty or unrelated to the interviews.  The results were analyzed according to qualitative research methods.

Findings: The majority of the tourist guides who participated in the research stated that the tourist guide has the functions of introducing the country, transferring cultural resources to future generations and providing accurate information to tourists. In addition, tourist guides believe that they have a great responsibility to provide a positive image for the destination. Participants; They believe that they should cooperate with public institutions and play an active role and have a say in the development of Sinop for tourism and think that they play an intermediary role especially in terms of analyzing the needs and expectations of tourists. They also mentioned the existence of some infrastructure and superstructure problems in the destinations they visited with the group of tourist guides participating in the research. The participants stated that Sinop is an attractive destination for tourists but it should be introduced with different qualities besides the main attractions. Tourist guides believes that Sinop province can be developed with the cooperation of both private sector and public institutions.

Originality/Value: The study examined the development of a shining city in tourism, such as the province of Sinop. It is anticipated to have a unique value in terms of providing a different perspective on the relationship between tourism and regional development, which is rare in the literature.

Amaç ve Önem: Turist rehberleri turistlerin destinasyona yönelik algısını yönlendirmekte, kültürel ve sosyal arabulucu olarak turistlerin tekrar ziyaretlerini etkilemektedir.  Özellikle gelişmekte olan destinasyonlar için turist rehberleri önemli bir işleve sahiptir.  Destinasyonların kalkınmasında, pazarlanmasında ve tanıtımında kayda değer bir konuma ve etkiye sahip olan turist rehberlerinin bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine dair olumlu etkilerinin bulunduğu bilinmektedir.  Sinop son yıllarda farklı turizm türleri ile tanınan ve gelişen bir turizm kenti olarak kabul edilmekte, günübirlik ya da kısa süreli turistik gruplar tarafından ziyaret edilmektedir.  Çalışma Sinop ilinde hizmet veren veya grubu ile ziyaret eden turist rehberlerinin Sinop turizminin gelişimindeki rolünü, etkisini, Sinop ilinin tanıtımına dair katkılarını ve şehrin mevcut turizm potansiyeline dair görüşlerini, önerilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma; Sinop destinasyonu gibi kültür turizminde hızlı gelişim gösteren bir destinasyonun turist rehberlerinin bakış açısıyla değerlendirilmesi ve geleceğe dair önemli tespitler yapılması açısından önemli görülmektedir.

Yöntem: Bu çalışmada sosyal bilimlerin en sık kullanılan yöntemlerinden biri olan nitel araştırma yöntemi kullanılarak;  araştırmanın amaç ve önemine istinaden mülakat tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Mülakatta kullanılan sorular; Látková ve arkadaşlarının (2017) araştırmasından yararlanılarak konu ve destinasyona uyarlanmıştır. Görüşmeler 15 rehber ile yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Mülakatlardan boş olan ya da ilgisiz cevaplandırılan görüşmeler sebebiyle 13 mülakat değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Görüşmeler kapsamında elde edilen veriler Strauss ve Corbin’nin (1990) kodlama ve kategorilere ayırma modeli ile ifade edilerek; araştırmacı tarafından birbirine benzerlik gösteren ifadeler benzer kategorilere ayrılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan turist rehberlerinin büyük bir kısmı turist rehberinin ülkeyi tanıtma, kültürel kaynakları gelecek nesillere aktarma, turistlere doğru bilgi verme gibi işlevlerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca turist rehberleri destinasyona yönelik olumlu imajın sağlanmasına kendilerine büyük görevler düştüğüne inanmaktadır.  Katılımcılar; kamu kurumları ile iş birliği içinde olmaları ve Sinop ilinin turizme yönelik gelişiminde etkin bir rol oynamaları ve söz sahibi olmaları gerektiğine inanmakta ve özellikle turistlerin ihtiyaç ve beklentilerini analiz etmesi açısından aracı bir rol oynadıklarını düşünmektedirler. Araştırmaya katılan turist rehberleri grubuyla ziyaret ettikleri destinasyonlarda bazı alt yapı ve üst yapı sorunlarının varlığına değinmişlerdir. Katılımcılar Sinop’un turistler için cazip bir destinasyon olduğu, ancak belli başlı çekiciliklerin dışında farklı nitelikleriyle de tanıtılması gerekliliğini ifade etmişlerdir. Turist rehberleri; Sinop ilinin hem özel sektör hem de kamu kurumlarının işbirliği ile kalkınabileceğini düşünmektedir.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Araştırma Sinop ili gibi turizmde hızlı bir gelişim gösteren kentin kalkınmasını incelemiştir. Bu incelemeyi de turist rehberleri perspektifinden gerçekleştirmeye çalışmıştır. Literatürde az rastlanan turizm ve bölgesel kalkınma ilişkisine farklı bir bakış açısı sunması bakımından özgün bir değere sahip olduğu öngörülmektedir.

 • Ak, S., Kargiglioğlu, Ş. ve Erkol Bayram, G. (2019), Turist Rehberliği Mesleği, B. Zengin, G. Erkol Bayram ve O. Batman (Ed.) Turist Rehberliği Mesleği (Dünü-Bugünü-Yarını) Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Aktaş, S. ve Batman, O. (2010). Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 365-395.
 • Ap, J. ve Wong, K. K. (2001). Case Study on Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems. Tourism Management, 22, 551-563.
 • Batman, O. (2003), Türkiye’deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma, Bilgi Dergisi, 2003/2, 117-134.
 • Çokişler, N. ve Öter, Z. (2014), Türkiye'de Turist Rehberliği Eğitimi Veren Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Ankara: Gazi Üniversitesi, Bildiriler Kitabı, 196-209.
 • Çubuk, M. (1996). Sürdürülebilir Turizm, Turizm Planlamasına Ekolojik Yaklaşım. Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu. MSÜ. İstanbul.
 • Eker, N. ve Zengin, B. (2016). Turist Rehberliği Eğitiminin Değerlendirilmesi: Profesyonel Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 65-74.
 • Emeksiz, M. (2007). Küçük Otel İşletmeleri ve Çevre Yönetimi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), 141-156.
 • Erkol Bayram, G. (2017). Motivasyonun Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Farklılaşması: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 12(48), 257-271.
 • Erkol Bayram, G., Bayram, A.T., Altunöz, O. (2016), Sürdürülebilir Kalkınma için Turizm: Şanlıurfa’ da Bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri, ÜNİDAP Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30 Eylül, Muş.
 • Ham, S. ve Weiler, B. (2002). Toward a Theory of Quality in Cruise-Based Interpretive Guiding, Journal of Interpretation Research, 7(2), 29-49.
 • Han, E. ve Kaya, A. A. (2008). Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Düzeltilmiş ve Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Hughes, K. (1991). Tourist Satisfaction: A Guided ‘‘Cultural’’ Tour in North Queensland, Australian Psychologist, 26,166-172.
 • Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik Turizm ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(22), 11-29.
 • Keskin, A. ve Cansız, H. (2010). Tourism, Turkey and Economic Development, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 23-45.
 • Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 2013, 91-112.
 • Küçük, M. ve Güneş, G. (2013). Kızılcahamam’da Turizm ve Yerel Kalkınma. (05-08 Aralık 2013), 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 196-215.
 • Künü, S. ve Hopoğlu, S. (2015). Turizm ve Sürdürülebilir Büyüme: Eleştirel Bir Yaklaşım, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 14-15 Mayıs 2015, Gümüşhane, 103-111.
 • Látková, P., Jordan, E., Vogt, C., Everette, M. ve Aquino, C. (2017). Tour Guides’ Roles and Their Perceptions of Tourism Development in Cuba, Tourism Planning & Development, 1- 17.
 • Leclerc, D. ve Martin, J. N. (2004). Tour Guide Communication Competence: French, German and American Tourists' Perceptions, International Journal of Intercultural Relations, 28(3-4), 181-200.
 • Pond, K. L. (1993). The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
 • Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2018). Turizm İstatistikleri, http://www.sinopkulturturizm.gov.tr/TR-74927/istatistikler.html (Erişim Tarihi: 28.06.2019).
 • Strauss, A. ve Corbin, J. M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Şanlı, C. ve Eksi, N. (2005). Bölgelerarası Dengesizliğe İktisadi Gelişme Teorileri Açısından Bir Yaklaşım, İstanbul: Arıkan Yayıncılık.
 • Şenel, G. (2011). Stres Faktörlerinin İş Motivasyonuna Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tekbalkan, M. (2017). Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Bir Alan Araştırması: Samsun - Havza Örneği. Beykoz Akademi Dergisi, 5(1), 35-52.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6 (24), 543- 559.
 • Yıkmaz, R.F. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın Ölçülmesi ve Türkiye İçin Yöntem Geliştirilmesi, (Uzmanlık Tezi), T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldız, R., Kuşluvan, S. ve Şenyurt, Y. (1997). Turist Rehberliği Öğretiminde Yeni Bir Model: Nevşehir Turist Rehberliği Bölümü Programı ve Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hafta Sonu Semineri IV, 9-14.
 • 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu (2012). 22 Haziran 2012 Tarih ve 28331 Sayılı Resmi Gazete (Erişim Tarihi: 28.06.2019).
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9764-2883
Author: Gül ERKOL BAYRAM (Primary Author)
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

APA Erkol Bayram, G . (2019). Sinop İlinin Turizm Odaklı Gelişimine Dair Turist Rehberlerinin Rolleri ve Görüşleri . Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 2 (2) , 57-71 . DOI: 10.34090/tured.583539