Year 2012, Volume 1 , Issue 1, Pages 12 - 20 2012-07-31

Öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri
Obstacles for teachers to participate in organizations effectively

Niyazi Can [1]


Kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinin arttığı ve çeşitlendiği bu çağda sivil örgütler, üyelerinin sosyal ve ekonomik haklarını korumaya ve geliştirmeye çalışırken mesleki eğitimlerine ve psikolojik gereksinimlerine de hizmetler üretebilmektedir. Örgütlenme, birey için olduğu kadar yönetimi elinde bulunduranlar açısından da bir gerekliliktir. Öğretmenlerin Örgütlenmeye Aktif Katımının Engellerini araştırmak amacıyla yapılan bu araştırmada tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmış Kayseri ilinde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışan öğretmen ve yöneticiler, mesleksel ve sivil örgütsel etkinliklere aktif olarak katılamamaktadırlar. Yöneticilerde ve öğretmenlerde mesleksel ve sivil örgütlenme bilincinin yetersizliği, sendikalara üyeliğin siyasi partilere-düşüncelere yakınlık olarak algılamaları engelleri yüksek düzeyde paylaşılmıştır. Mesleksel sorunların sendikalar aracılığıyla çözülebileceğine inanmama, sendikal düşünce ve eylemleri gerçekleştirebilecek güven ortamının olmaması engelleri de paylaşılmıştır. Her türlü yönetsel ve mesleksel etkinlikte olduğu gibi, sendikal etkinliklerde de güven ortamının önemli olduğu değerlendirilmiştir. Grev ve toplu sözleşme haklarının verildiği çağdaş bir sendikacılığın olmaması ve sendikal eylemlerde önceki yıllarda yaşanan olumsuz deneyimler paylaşılan engeller olarak ortaya çıkmıştır. Yetkililerin örgütlenmenin anlam ve önemini kavramaları, özellikle çağdaş örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmaya çalışarak, yasal sivil girişimleri ve sendikal etkinlikleri desteklemeleri gerekmektedir.
Civil organizations, while trying to save and develop their member's social and economic rights they also produce service about their occupational education and psychological needs. To be organized, is a necessity not only person but also people who hold administration. In this research, which is aimed to search obstacles for teachers to participate in organizations effectively, survey method was used and the thoughts of teachers and managers in Kayseri were asked. According to the results, teachers and managers who are working cannot participate occasional and civilian organizations effectively. Generally, teachers and managers hasn't got enough conscious of occasional and civilian organizations and also they think that being a member of an organization can be seen as being close to a political movement. Also, they share the idea that supports organizations cannot solve occasional problems and there isn't enough safety atmosphere to have organizational thoughts and movements. It is seen that just like all the other administrative and occasional movements, organizational movements also need safety atmosphere. They share the doubt that in the previous years there was lots of negative experiences for the organizational movements and also not having modern organizations which give the right of strike and collective agreement is a problem for them. It is necessary for the government to understand the meaning and importance of organizations and try to solve the problems of especially modern organizations, to support legal civilian attacks and organizational movements.
 • Akyüz, Y. (1980). Öğretmen Örgütlenmesi, Türkiye, Fransa, İsviçre ve Uluslararası Düzeyde; Kuruluşlar, Etkinlikler, Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No 86.
 • Aksoy, M.. (1975). Devrimci Öğretmenin Kıyımı ve Mücadelesi I. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Altunya, N. (1990). Türkiye’de Öğretmen Örgütlenmesi 1908-1998. Ankara: Ürün Yayınları.
 • Başaran, İ. E. (1988). Eğitim Yönetimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bilgiseven, A. K. (1989). Sosyal bilimler Metodolojisi. İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Boyacı, H. (1995). Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlgilerinin Düzeyi ve Bu İlgi Düzeylerinin Etkenleri, Eğitim Yönetimi, 1, 4, (Sonbahar 1995): 521-530.
 • Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: PEGEM Yayınları, No 9.
 • Burke, W.W. (1997). What Human Rsource Practıtıoners Need To Know For The Twenty- Fırst Century. Human Resource Management, 36, 1, (Spring 1997): 71-79.
 • Canman, A.D. (1995). Çağdaş Personel Yönetimi. Ankara: TODAİE Yayınları, no.260.
 • Can, N. (2002). "Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi", Milli Eğitim, 155-156, 89-98.
 • Can, N. (2002). "Örgütlenme Gereksinimi ve Önemi", Eğitim ve Bilim, Cilt 27, Sayı1 25, 74-78.
 • Fişek, K. (1975) Yönetim. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları (No:387).
 • Gülmez, M. (1990). Memurlar ve Sendikal Haklar. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Gülmez, M. (2002). “Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasında ve Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesinde Sendikal Haklar ve Katılım”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 3, 33, (Kasım 2002).
 • Kochan, T. A. (1997). “Rebalancing the Role of Human Resources”. Human Resource Management, 36, 1, (Spring 1997): 121-127.
 • Kanun (2001). "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu" 25.06.2001 Tarih ve 4688 Sayılı, Resmi Gazete 12.07.2001 Tarih ve 24460 Sayılı.
 • Kaptan, S. (1977). Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara: Tekışık Matbaası ve Rehber Yayınevi.
 • Kaya, Y. K. (1984). İnsan Yetiştirme Düzenimiz, Politika, Eğitim, Kalkınma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Döner Sermaye İşletmesi Tesisleri.
 • Kerchner, C. and Dougla E. M. (1988). The Changing Idea of a Teachers’ Union. New York: Falmer Press.
 • Kirkpatrick, D. W. (2000). Teachers Unions and Educational Reform, Government Union Review, 19, 2.
 • Orhan, A. (2001). Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi ve Hukuki Dayanakları (1923-1980). İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayanıları.
 • Palmer, M. and Kenneth T. W. (1993). İnsan Kaynakları, (Tercüme:Doğan Şahiner). İstanbul: American Management Assocation/Rota Yayın Yapım Tanıtım.
 • Project (1997). “We need a new Vision of Teacher Unionism”, Child Labor/Global Sweatshop: Making a Difference Project. Search Rethinking Schools, 11, 4.
 • Kasten, R. and Fossedal, G.(1996). Teacher union "concentration" in 21 countries. USA: NEA.
 • Sarpkaya, Ruhi (2009). “Öğretmenlerin Sendikalara Üye Olma Durumlarını Etkileyen Etmenlerin Profili”. http://www.mulkiyedergi.org/index (Erişim T. 09.05.2009).
 • Sezen, N. (1993). Memurların Sendikalaşma Gereği. Ankara: Hizmet-İş Eğitim Yayınları.
 • Şahım, T. (1994). "Türkiye'de Siyasi Katılım ve Baskı Grupları". Kamu Çalışanları Dergisi, Sayı 43.
 • Tok, T. N.(1996). "Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeye İlişkin Görüşleri", Eğitim Yönetimi, 2, 4, (Güz 1996): 609-630.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Summer
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Niyazi Can

Dates

Publication Date : July 31, 2012

APA Can, N . (2012). Öğretmenlerin örgütlenmeye aktif katılımının engelleri. Turkish Journal of Education , 1 (1) , 12-20 . DOI: 10.19128/turje.181039