Research Article
BibTex RIS Cite

Biyoloji öğretiminde bilgisayar animasyonlarının kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri

Year 2013, Volume: 2 Issue: 3, 30 - 39, 31.07.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181062

Abstract

Bu araştırmanın amacı biyolojide soyut bazı kavramların öğretilmesinde kullanılan bilgisayar animasyonları ile ilgili öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmaya 48 üniversite 1. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma kapsamında hücre zarından madde geçişi, protein sentezi ve hücre bölünmeleri konularıyla ilgili kavramların öğretiminde bilgisayar animasyonlarından yararlanılmıştır. Öğrencilerin animasyonlarla ilgili görüşleri hazırlanan açık uçlu sorular yardımıyla belirlenmiştir. Ayrıca 6 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir kısmının, animasyonlarla yapılan öğretimi beğendiklerini, animasyonların öğrenmelerine ve konuyu anlamalarına olumlu katkısının olduğunu, daha önce anlayamadıkları konu ve kavramları animasyonlar sayesinde daha iyi anladıklarını ifade etmişlerdir.

References

 • Akçay, H., Feyzioğlu, B. ve Tüysüz, C. (2003). The Effects of Computer Simulations on Students’ Success and Attitudes in Teaching Chemistry. Educational Sciences: Theory & Practice, 3 (1), 20-26.
 • Bahar, M. (2002). “Students’ Learning Difficulties in Biology: Reasons and Solutions”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-82.
 • Daşdemir, İ., ve Doymuş, K. (2012). 8. Sınıf Kuvvet Ve Hareket Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 1(1), 77-87.
 • Frankel, J. R. and Wallen, N. E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education. Fifth Edition. New York: McGraw Hill.
 • Griffiths, A.K. and Preston, K.R. (1992). Grade-12 Students’ Misconceptions Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
 • Karal, H., Erümit, S.F., ve Çimer, A. (2010). Bitkilerde Üreme Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 7(2) 158-174.
 • Kindfield, A. C. H. (1994). Understanding a Basic Biological Process: Expert and Novice Models of Meiosis. Science Education, 78(3) 255-283.
 • Mak, S. Y., Yip, D.Y., and Chung, C.M. (1999). Alternative Conceptions in Biology-Related Topics of Integrated Science Teachers and Implications for Teacher. Education Journal of Science Education and Technology, 8(2), 161-170.
 • Mayer, R.E. and Gallini, J.K. (1990). When is an Illustration Worth Ten Thousand Words? Journal of Educational Psychology, 82, 715-726.
 • Mayer, R. E. (2003). The Promise of Multimedia Learning: Using the Same Instructional design method s across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.
 • Öztas, H., Özay, E., and Öztas, F. (2003). Teaching Cell Division to Secondary School Students: An Investigation of Difficulties Experienced by Turkish Teachers. Journal of Biological Education, 38(1), 13-15.
 • Pektaş, M., Türkmen, L., ve Solak, K. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi Konularını Öğrenmeleri Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 465-472.
 • Rotbain, Y., Marbach-AD, G., and Stavy, R. (2008). Using a Computer Animation to Teach High School Molecular Biology. Journal of Science Education and Technology. 17, 49–58.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. (2006). Genetik Konusunda Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirilmesi ve 5E Modeline Göre Uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (1), 129-141.
 • Sanger, J. M., Brecheisen, M. D., and Hynek, M. B. (2001). Can Computer Animations Affect Collage Biology Students’ Conceptions about Diffusion & Osmosis? The American Biology Teacher. 63(2), 104-110.
 • Selvi, M. (2007). Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Çevre Kavramları ile İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Soyibo, K. (1993). Some Sources of Student’s Misconceptions in Biology: A Review. Third Misconceptions Seminar Proceedings. The Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions Educational Strategies in Science and Mathematics. Publisher Location: Ithaca, NY.
 • Talib, O., Matthews, R., Secombe, M. (2005). Computer-animated instruction and students’ conceptual change in electrochemistry: Prelimary qualitative analysis. International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 5(5), 29–42.
 • Taşçı, G., ve Soran, H. (2008). Hücre Bölünmesi Konusunda Çoklu Ortam Uygulamalarının Kavrama ve Uygulama Düzeyinde Öğrenme Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 233-243.
 • Williamson, V.M. and Abraham, M.R. (1995). The Effects of Computer Animation on the Particulate Mental Models of College Chemistry Students. Journal of Research in Science Teaching, 32, 522-534.
 • Yakışan, M., Selvi, M., & Yürük, N. (2007). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 59–79.
 • Yakışan, M (2008). Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasının Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi (Hücre Konusu Örneği), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yang, E., Andre, T. & Greenbowe, T. J. (2003). Spatialability and the impact of visualization/animation on
 • learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25(3), 329 – 349.

Student s view for using computer animations on teaching biology

Year 2013, Volume: 2 Issue: 3, 30 - 39, 31.07.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181062

Abstract

Biology has a very rich content in terms of concept. Students have serious difficulties on meaningful learning of biology subjects that have the dynamic structure abstract and complex, such as particularly cell division, protein synthesis, etc.. Animations, which was prepared for abstract and micro events that have some difficulties, to be learned and taught, helps students about imaging these events correctly, increasing their conceptual understanding and interests for biology courses and also helps overcome their misconception. The purpose of this study is to determine students' views about computer animations which are used by teaching of some abstract concepts in biology. The study was participated in 48 pre-service teachers studying in the first year of university. Within this research, computer animations were used in teaching the subjects related to, protein synthesis, cell division and exchange of substance across the cell membrane. Students' opinions about the animations were determined with the open-ended questions. In addition, semi-structured interviews were conducted with 6 students. As a result, most of students explain that they like teaching of biology topics by using animations, the animations contribute them to learn and comprehend the topics, and they can understand the topics and concepts which couldn’t be understood before by helping animation.

References

 • Akçay, H., Feyzioğlu, B. ve Tüysüz, C. (2003). The Effects of Computer Simulations on Students’ Success and Attitudes in Teaching Chemistry. Educational Sciences: Theory & Practice, 3 (1), 20-26.
 • Bahar, M. (2002). “Students’ Learning Difficulties in Biology: Reasons and Solutions”, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 73-82.
 • Daşdemir, İ., ve Doymuş, K. (2012). 8. Sınıf Kuvvet Ve Hareket Ünitesinde Animasyon Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Öğrenilen Bilgilerin Kalıcılığına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 1(1), 77-87.
 • Frankel, J. R. and Wallen, N. E. (2003). How to Design and Evaluate Research in Education. Fifth Edition. New York: McGraw Hill.
 • Griffiths, A.K. and Preston, K.R. (1992). Grade-12 Students’ Misconceptions Relating to Fundamental Characteristics of Atoms and Molecules. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 611-628.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara
 • Karal, H., Erümit, S.F., ve Çimer, A. (2010). Bitkilerde Üreme Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Tasarlanması ve Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi 7(2) 158-174.
 • Kindfield, A. C. H. (1994). Understanding a Basic Biological Process: Expert and Novice Models of Meiosis. Science Education, 78(3) 255-283.
 • Mak, S. Y., Yip, D.Y., and Chung, C.M. (1999). Alternative Conceptions in Biology-Related Topics of Integrated Science Teachers and Implications for Teacher. Education Journal of Science Education and Technology, 8(2), 161-170.
 • Mayer, R.E. and Gallini, J.K. (1990). When is an Illustration Worth Ten Thousand Words? Journal of Educational Psychology, 82, 715-726.
 • Mayer, R. E. (2003). The Promise of Multimedia Learning: Using the Same Instructional design method s across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.
 • Öztas, H., Özay, E., and Öztas, F. (2003). Teaching Cell Division to Secondary School Students: An Investigation of Difficulties Experienced by Turkish Teachers. Journal of Biological Education, 38(1), 13-15.
 • Pektaş, M., Türkmen, L., ve Solak, K. (2006). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi Konularını Öğrenmeleri Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 465-472.
 • Rotbain, Y., Marbach-AD, G., and Stavy, R. (2008). Using a Computer Animation to Teach High School Molecular Biology. Journal of Science Education and Technology. 17, 49–58.
 • Saka, A. ve Akdeniz, A.R. (2006). Genetik Konusunda Bilgisayar Destekli Materyal Geliştirilmesi ve 5E Modeline Göre Uygulanması. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 5 (1), 129-141.
 • Sanger, J. M., Brecheisen, M. D., and Hynek, M. B. (2001). Can Computer Animations Affect Collage Biology Students’ Conceptions about Diffusion & Osmosis? The American Biology Teacher. 63(2), 104-110.
 • Selvi, M. (2007). Biyoloji Öğretmeni Adaylarının Çevre Kavramları ile İlgili Algılamalarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Soyibo, K. (1993). Some Sources of Student’s Misconceptions in Biology: A Review. Third Misconceptions Seminar Proceedings. The Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions Educational Strategies in Science and Mathematics. Publisher Location: Ithaca, NY.
 • Talib, O., Matthews, R., Secombe, M. (2005). Computer-animated instruction and students’ conceptual change in electrochemistry: Prelimary qualitative analysis. International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 5(5), 29–42.
 • Taşçı, G., ve Soran, H. (2008). Hücre Bölünmesi Konusunda Çoklu Ortam Uygulamalarının Kavrama ve Uygulama Düzeyinde Öğrenme Başarısına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 233-243.
 • Williamson, V.M. and Abraham, M.R. (1995). The Effects of Computer Animation on the Particulate Mental Models of College Chemistry Students. Journal of Research in Science Teaching, 32, 522-534.
 • Yakışan, M., Selvi, M., & Yürük, N. (2007). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Tohumlu Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 59–79.
 • Yakışan, M (2008). Biyoloji Öğretiminde Bilgisayar Animasyonlarının Kullanılmasının Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi (Hücre Konusu Örneği), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yang, E., Andre, T. & Greenbowe, T. J. (2003). Spatialability and the impact of visualization/animation on
 • learning electrochemistry. International Journal of Science Education, 25(3), 329 – 349.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Yakışan

Mustafa Yel

Mehmet Mutlu

Publication Date July 31, 2013
Acceptance Date June 20, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Yakışan, M., Yel, M., & Mutlu, M. (2013). Biyoloji öğretiminde bilgisayar animasyonlarının kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri. Turkish Journal of Education, 2(3), 30-39. https://doi.org/10.19128/turje.181062

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.