Research Article
BibTex RIS Cite

Research on entrepreneurial characteristics of students in School of Physical Education and Sports

Year 2013, Volume: 2 Issue: 3, 50 - 60, 31.07.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181064

Abstract

The education given in different departments of universities is thought to have an important role on affecting the views of students on entrepreneurship. By means of the education given in different educational levels, students gain knowledge and skills about such issues as innovativeness, tolerance for ambiguity, need for achievement, risk-taking and locus of control.The aim of this research is analyzing the relation between entrepreneurial characteristics of students in schools of physical education and sports and the variables of gender, department and whether there are entrepreneurs in their family. Research population is composed of final year students studying in the School of Physical Education and Sports of Sakarya, Kocaeli and Muğla Universities in the 2012-2013 academic year. In the research, a significant difference was found between the gender variable and tolerance for ambiguity that is one of the sub-dimensions of entrepreneurial characteristics. Also there found a significant difference between the variable of having an entrepreneur in the family and the sub-dimensions of innovativeness, tolerance for ambiguity and risk taking. And a significant difference was found between the departments of students and the sub-dimensions of tolerance for ambiguity, risk taking and locus of control for the department of physical education and sports teaching.

References

 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Akyüz, C.K., Gedik, T., Akyüz İ. ve Yıldırım İ. (2006). Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin İncelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 232-246.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
 • Baptista, R & Thurik, A. R. (2007). The relationship between entrepreneurship and unemployment: Is Portugal an outlier? Technological Forecasting & Social Change,74(1), 75-89.
 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 131-148.
 • Borgese, A. (2010). Educating sports entrepreneurs: matching theory to practice.The Sport Journal,13(3). Retrieved from: http://www.thesportjournal.org/article/educating-sports-entrepreneurs-matching-theory- practice (12.04.2013)
 • Busenitz, L. W., Gomez, C. &Sepencer,J.W. (2000). Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena. Academy of Management Journal, 43(5), 994-1004.
 • Crant, J.M. (1996). The Proactive Personality Scale As a Predictor of Entrepreneurship İntention. Journal of Small Business Management, 34(3), 42-49.
 • Demirel, E. ve Tikici, M.T. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 221-253.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Drucker, P. F. (1986). The frontiers of management: Where tomorrow's decisions are being shaped today. New York, NY: Truman Talley Books.
 • Duygulu, E. (2008). Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Yayın Kurulu, 10(2), 95-120.
 • Geri, S. (2013). Relationship between Entrepreneurial Skills and Tendencies: A Research on Physical Education Students. International Journal of Business and Social Science, 4(5), 179-185.
 • Hansemark, O. C. (1998). The Effects of an Entrepreneurship Programme on Need for Achivement and Locus of Reinforcement.International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 4(1), 28-50.
 • Keleş, H.N., Kıral, Ö.T., Doğaner, M. ve Altunoğlu, A,E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 9(5), 107-118.
 • Kourilsky, M.L. & Walstad, W.B. (1998). Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitude, gender differences, and educational practices. Journal of Business Venturing, 13(1), 77-88.
 • Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(6), 295-309.
 • Lumphin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review, 21, 135-172.
 • Mazzarol, T., Doss, N. & Thein, V. (1999). Factors Influencing Small Business Start-up. International Journal of Entrepreneur Behaviour and Research, 5(2), 48-63.
 • Negiz, N., Özdaşlı, K., Özkul, G. ve Alparslan, A.M. (2009). Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından Cinsiyet farklılıkları: SDÜ-İİBF Araştırması. Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi. 05 – 07 Mart, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 241-251.
 • Örücü, E., Kılıç, R. ve Özer, Y. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Ratten, V. (2011). Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management. International entrepreneurship and management journal, 7(1), 57-69.
 • Shinnar, R., Pruett, M. & Toney, B. (2009). Entrepreneurship Education: Attitudes Across Campus. Journal of Education for Business, 84(3),151-159.
 • Şeşen, H. ve Basım, H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.
 • Tekayaklı, Y. (2004). Kırgızistan’ın Potansiyel Girişimci Profilindeki Kültürel Farklılığın Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi ve Bir Ampirik Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bişkek.
 • Wilson, F., Marlino, D. & Kickul, D. (2004). Our entrepreneurial future: Examining the diverse attitudes and motivations of teens across gender and ethnic identity. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(3), 177-197.
 • Yılmaz, B. S. ve Günel, Ö. D. (2011). Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler. Akademik Bakış Dergisi, 26, 1-20.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi

Year 2013, Volume: 2 Issue: 3, 50 - 60, 31.07.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181064

Abstract

Üniversitelerin farklı bölümlerinde verilen eğitimin, öğrencilerin girişimciliğe olan bakış açılarını etkilemede önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler farklı öğrenim düzeylerinde aldıkları eğitimlerle, yenilikçilik, belirsizliğe karşı tolerans, başarma ihtiyacı, risk alma, kontrol odağı gibi konularda bilgi ve becerilere sahip olmaktadır. Araştırmada Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özellikleri ile cinsiyet, eğitim alınan bölüm ve ailede girişimci olup olmaması değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki Sakarya, Kocaeli ve Muğla Üniversitelerindeki, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında eğitim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile girişimcilik özellikleri alt boyutlarından, belirsizliğe karşı tolerans boyutu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin ailelerinde girişimci olması değişkeni ilegirişimcilik özellikleri alt boyutlarından,yenilikçilik, belirsizliğe karşı tolerans ve risk alma puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrenim görülen bölümler ile girişimcilik özellikleri alt boyutlarından, belirsizliğe karşı tolerans, risk alma ve kontrol odağı boyutları arasında beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.

References

 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Akyüz, C.K., Gedik, T., Akyüz İ. ve Yıldırım İ. (2006). Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin İncelenmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 232-246.
 • Avşar, M. (2007). Yüksek Öğretimde Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.
 • Baptista, R & Thurik, A. R. (2007). The relationship between entrepreneurship and unemployment: Is Portugal an outlier? Technological Forecasting & Social Change,74(1), 75-89.
 • Bilge, H. ve Bal, V. (2012). Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16), 131-148.
 • Borgese, A. (2010). Educating sports entrepreneurs: matching theory to practice.The Sport Journal,13(3). Retrieved from: http://www.thesportjournal.org/article/educating-sports-entrepreneurs-matching-theory- practice (12.04.2013)
 • Busenitz, L. W., Gomez, C. &Sepencer,J.W. (2000). Country Institutional Profiles: Unlocking Entrepreneurial Phenomena. Academy of Management Journal, 43(5), 994-1004.
 • Crant, J.M. (1996). The Proactive Personality Scale As a Predictor of Entrepreneurship İntention. Journal of Small Business Management, 34(3), 42-49.
 • Demirel, E. ve Tikici, M.T. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Beyin Baskınlık Analizi İle Değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 221-253.
 • Doğaner, M. ve Altunoğlu, A. E. (2010). Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 103-110.
 • Drucker, P. F. (1986). The frontiers of management: Where tomorrow's decisions are being shaped today. New York, NY: Truman Talley Books.
 • Duygulu, E. (2008). Algılanan Kurumsal Görünüm, Proaktif Kişilik Özelliği ve İş Kurma (Girişimcilik) Tutumu: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergi Yayın Kurulu, 10(2), 95-120.
 • Geri, S. (2013). Relationship between Entrepreneurial Skills and Tendencies: A Research on Physical Education Students. International Journal of Business and Social Science, 4(5), 179-185.
 • Hansemark, O. C. (1998). The Effects of an Entrepreneurship Programme on Need for Achivement and Locus of Reinforcement.International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 4(1), 28-50.
 • Keleş, H.N., Kıral, Ö.T., Doğaner, M. ve Altunoğlu, A,E. (2012). Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 9(5), 107-118.
 • Kourilsky, M.L. & Walstad, W.B. (1998). Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitude, gender differences, and educational practices. Journal of Business Venturing, 13(1), 77-88.
 • Littunen, H. (2000). Entrepreneurship and the Characteristics of the Entrepreneurial Personality. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(6), 295-309.
 • Lumphin, G. T. & Dess, G. G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking it to Performance. Academy of Management Review, 21, 135-172.
 • Mazzarol, T., Doss, N. & Thein, V. (1999). Factors Influencing Small Business Start-up. International Journal of Entrepreneur Behaviour and Research, 5(2), 48-63.
 • Negiz, N., Özdaşlı, K., Özkul, G. ve Alparslan, A.M. (2009). Girişimcilik Özellikleri ve Tipleri Açısından Cinsiyet farklılıkları: SDÜ-İİBF Araştırması. Uluslararası – Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi. 05 – 07 Mart, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 241-251.
 • Örücü, E., Kılıç, R. ve Özer, Y. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.
 • Ratten, V. (2011). Sport-based entrepreneurship: towards a new theory of entrepreneurship and sport management. International entrepreneurship and management journal, 7(1), 57-69.
 • Shinnar, R., Pruett, M. & Toney, B. (2009). Entrepreneurship Education: Attitudes Across Campus. Journal of Education for Business, 84(3),151-159.
 • Şeşen, H. ve Basım, H. N. (2012). Demografik Faktörler ve Kişiliğin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Spor Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, 12, 21-28.
 • Tekayaklı, Y. (2004). Kırgızistan’ın Potansiyel Girişimci Profilindeki Kültürel Farklılığın Girişimcilik Eğilimlerine Etkisi ve Bir Ampirik Çalışma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bişkek.
 • Wilson, F., Marlino, D. & Kickul, D. (2004). Our entrepreneurial future: Examining the diverse attitudes and motivations of teens across gender and ethnic identity. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(3), 177-197.
 • Yılmaz, B. S. ve Günel, Ö. D. (2011). Üniversite Eğitimi ve Girişimcilik: Bireyleri Girişimciliğe Yönlendiren Etkenler. Akademik Bakış Dergisi, 26, 1-20.
 • Yılmaz, E. ve Sünbül, A. M. (2009). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 195-203.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Serdar GERİ This is me

Publication Date July 31, 2013
Acceptance Date July 20, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA GERİ, S. (2013). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi. Turkish Journal of Education, 2(3), 50-60. https://doi.org/10.19128/turje.181064

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.