Research Article
BibTex RIS Cite

Reasons of biology teacher candidates for choosing the department and their academic achievements

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 4 - 12, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181066

Abstract

The purpose of this research is determination of the reasons of biology teacher candidates on their selection of biology teaching education and the effects of these reasons on their academic achievement level. Additionally, the reasons and academic achievement levels of the candidates were examined if they differ significantly according to the gender of the candidates. Quantitative data were collected and analyzed and bunched together in this study. Study involved the biology teacher candidates (N=66) who are second, third and fourth grade students of biology teaching department in 2010 – 2011 academic year. t test and Pearson product-moment correlation coefficient, r applied and SPSS for Windows software was used for evaluation of the datum. Findings show that two main reasons of biology teacher candidates for choosing biology teaching department are inadequacy of their university entrance examination score for other departments they wanted more and love both the profession of teaching and biology branch. The number of teacher candidate girls and their academic achievement levels are greater than that of boys. The relation between the academic achievement levels and the reasons of department choice were not seen. At the end of the research, some suggestions about better guidance for students towards the profession and the studies which could be carried out in the area were made.

References

 • Akbayır, K., 2003. Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin ve Branş Seçiminde Cinsiyetin Rolü, Milli Eğitim Dergisi. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabı/PDF/ Öğretmen Yetiştirme/Bildiri/t271d.pdf.
 • Boz, Y. ve Boz, N., 2000. Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 16, 1, 137-144.
 • Çetin, Ş. ve Çetin, F., 2006. Anadolu Öğretmen Liseleri ve Bu Liselerden Mezun Olmuş Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzeirne Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi, Sayı 19, s 7-11.
 • Demirsoy, A., 1993. Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Türkiye’de Biyoloji Bilimdeki Gelişmeler, Bilim ve Teknik Dergisi, C.26, 312.
 • Doliopoulou, E., 1995. The motives for the selection of the teaching profession by future kindergarten teachers and the factors which form their later opinion of their profession, International Journal of Early Childhood. 27(1) : 28-33.
 • Ekiz, D., 2006. Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Yönelen Adayların Profilleri ve Geleceğe Yönelik Beklentilerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, Sayfa: 131-147.
 • Eskicumalı, A., Yaman, E. ve Yaman, H., 2001. Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Bu Mesleğin Bir Kadın Mesleği Haline Dönüşmesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,2 : 53-68.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H., 2006. Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 39: Sayı: 1, s:57-73.
 • Goh, K. C. And Atputhasamy, L., 2001. Teacher education in Singapore: What motivates students to choose teaching as a career? National Institute of Education, Singapore. Paper presented at the International Educational research Conference. University of Notre Dame, Fremantle, Western Australia. 2-6 December 2001.
 • Gürbüz, H. Ve Sülün, A., 2004. Türkiye’de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 161.
 • Hayes, S., 1990. Students’ reasons for entering the educational profession, Researcg Report. Oklahoma: North- Western Oklahoma State University. pg.35.
 • Karakaya, D., 2007. Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı’nın Yordama Geçerliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Killermann, W., 1995. Biologieunterricht Heute (Eine Modeme Fachdidaktik), Donauwörty: Ludwig Auer, Verlag, 14-15.
 • Kolankaya, N. ve Sağlam, N., 1986. Biyoloji Eğitiminde Biyoteknoloji’nin Yeri ve Önemi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1), 255-258.
 • Laura, S., 1995. Perspective for Biological Education-Challenge for Biology Instruction the end of the 20th Century, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Moran, A., Kılpatrıck, R., Abbot, L., Dallat, J. ve Mcclune, B., 2001. Training to teach; Motivating factors and implications for recruitment. Evaluation and Research in Eduction. 15(1):17-32.
 • Gülleroğlu, D., 2005. Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yordanmasına ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Robertson, S.D., Keith, T.A. and Page, E.B., 1983. Now who aspires to teach? Educational Researcher. 12(6) : 13-20.
 • Summerhill, A., Matranga, M., Peltier, G. and Hill, G., 1998. High school seniors; perception of a teaching career, Journal of Teacher Education. 49(1) : 228-232.
 • YÖK/Dünya Bankası.. 1996. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Biyoloji Öğretimi. Ankara.

Biyoloji öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ve akademik başarıları

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 4 - 12, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181066

Abstract

Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmeni adaylarının bölümü tercih etme nedenlerini ortaya koymak ve bu nedenlerin adayların akademik başarı düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenlerinin, adayların cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ve adayların akademik başarı düzeylerinin, adayların cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de incelenecektir. Bu araştırmada, nicel veriler toplanmış, analiz edilmiş ve elde edilen veriler sonuçta bir araya getirilmiştir. Uygulamaya, 2010 – 2011 eğitim öğretim yılı güz döneminde, 2., 3. ve 4. sınıf biyoloji öğretmeni adayları (N=66) ile yürütülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde t testi ve Pearson korelasyon katsayısı, r uygulanmış ve SPSS yazılımı kullanılmıştır. Biyoloji öğretmeni adayları tarafından biyoloji eğitimi alanını seçmelerinin ki temel nedeni; sırasıyla, adayların üniversiteye giriş sınavından aldıkları puanların istedikleri başka bölümlere yetmemesi ve öğretmenlik mesleğini ve biyoloji alanını sevmeleri olduğu görülmüştür. Biyoloji öğretmeni adayı kadınların sayısı ve akademik başarı düzeyleri erkeklerinkinden daha fazladır. Adayların akademik başarı düzeyleri ve bölümü tercih nedenleri arasında ise bir ilişkiye rastlanamamıştır. Araştırmanın sonunda, öğrencilerin mesleğe doğru daha iyi yönlendirilmesine ve alanda gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akbayır, K., 2003. Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin ve Branş Seçiminde Cinsiyetin Rolü, Milli Eğitim Dergisi. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabı/PDF/ Öğretmen Yetiştirme/Bildiri/t271d.pdf.
 • Boz, Y. ve Boz, N., 2000. Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olma Nedenleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 16, 1, 137-144.
 • Çetin, Ş. ve Çetin, F., 2006. Anadolu Öğretmen Liseleri ve Bu Liselerden Mezun Olmuş Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzeirne Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi Dergisi, Sayı 19, s 7-11.
 • Demirsoy, A., 1993. Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Türkiye’de Biyoloji Bilimdeki Gelişmeler, Bilim ve Teknik Dergisi, C.26, 312.
 • Doliopoulou, E., 1995. The motives for the selection of the teaching profession by future kindergarten teachers and the factors which form their later opinion of their profession, International Journal of Early Childhood. 27(1) : 28-33.
 • Ekiz, D., 2006. Sınıf Öğretmenliği Mesleğine Yönelen Adayların Profilleri ve Geleceğe Yönelik Beklentilerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, Sayfa: 131-147.
 • Eskicumalı, A., Yaman, E. ve Yaman, H., 2001. Öğretmenlik Mesleğinin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Bu Mesleğin Bir Kadın Mesleği Haline Dönüşmesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi,2 : 53-68.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H., 2006. Biyoloji Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretiminde Öz-Yeterlik İnançları, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Yıl: 2006, Cilt: 39: Sayı: 1, s:57-73.
 • Goh, K. C. And Atputhasamy, L., 2001. Teacher education in Singapore: What motivates students to choose teaching as a career? National Institute of Education, Singapore. Paper presented at the International Educational research Conference. University of Notre Dame, Fremantle, Western Australia. 2-6 December 2001.
 • Gürbüz, H. Ve Sülün, A., 2004. Türkiye’de Biyoloji Öğretmenleri ve Biyoloji Öğretmen Adaylarının Nitelikleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 161.
 • Hayes, S., 1990. Students’ reasons for entering the educational profession, Researcg Report. Oklahoma: North- Western Oklahoma State University. pg.35.
 • Karakaya, D., 2007. Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı’nın Yordama Geçerliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Karasar, N.(2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Killermann, W., 1995. Biologieunterricht Heute (Eine Modeme Fachdidaktik), Donauwörty: Ludwig Auer, Verlag, 14-15.
 • Kolankaya, N. ve Sağlam, N., 1986. Biyoloji Eğitiminde Biyoteknoloji’nin Yeri ve Önemi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1), 255-258.
 • Laura, S., 1995. Perspective for Biological Education-Challenge for Biology Instruction the end of the 20th Century, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 29-35.
 • Moran, A., Kılpatrıck, R., Abbot, L., Dallat, J. ve Mcclune, B., 2001. Training to teach; Motivating factors and implications for recruitment. Evaluation and Research in Eduction. 15(1):17-32.
 • Gülleroğlu, D., 2005. Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yordanmasına ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Robertson, S.D., Keith, T.A. and Page, E.B., 1983. Now who aspires to teach? Educational Researcher. 12(6) : 13-20.
 • Summerhill, A., Matranga, M., Peltier, G. and Hill, G., 1998. High school seniors; perception of a teaching career, Journal of Teacher Education. 49(1) : 228-232.
 • YÖK/Dünya Bankası.. 1996. Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Biyoloji Öğretimi. Ankara.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Tahir Atıcı

Publication Date October 31, 2013
Acceptance Date October 21, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 4

Cite

APA Atıcı, T. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ve akademik başarıları. Turkish Journal of Education, 2(4), 4-12. https://doi.org/10.19128/turje.181066

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.