Research Article
BibTex RIS Cite

A tool for measuring values: Multi-dimensional social values scale

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 13 - 27, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181067

Abstract

The purpose of this study is to introduce the Multi-Dimensional Social Values Scale, and the scale development process. In the analysis of quantitative data obtained from research, factor analysis, correlation, reliability, t-test, variance, frequency, standard deviation, Bartlett Test for Sphericity and Kaiser-Meyer-Olkin analyses have been used as well as analyzing descriptive statistics.Implementation of the calculations made in light of the data obtained by the measurement instrument validity and reliability of the vehicle test values were found to be at an acceptable level. The findings of this study show that a reliable and valid instrument to measure social values to MDSSV. In this measuring tool which prepared as 5 Likert type scale, there are 42 statements of social values. In this scale of social values, 6 dimensions of social values are present.

References

 • Akbaş, O. (2004).Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçların İlköğretim II. Kademesindeki Gerçekleşme
 • Derecesinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. Ankara Aydın, Z. M. (2008). Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahlak Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi.
 • (Geliştirilmiş 3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bono, E. de. (2007). Altı Değer Madalyası. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş. Eylül
 • Büyüköztürk, Ş., ve Diğerleri (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2.Baskı). Ankara: A Pegem Ak.
 • Doğan, İ.(1995). Sosyoloji. Kavram ve Sorunlar. Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Dönmezer, S.(1984). Sosyoloji. (9.Baskı).Ankara: Savaş Yayınları.
 • Erkenekli, M. (2009).Türkiye’de Sosyoekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Temel Değerlerin Farklılaşması.
 • (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi. Ankara Fitcher, J.(1990). Sosyoloji Nedir? (Çeviri; Nilgün Çelebi). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, No:75
 • Güngör, E. (2008). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. İstanbul: Ötüken Yayınları
 • Güngör, E.(2000). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1973). Gençlerin Tutumları Kültürler Arası Bir Karşılaştırma. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Mehmedoğlu, Y. & Mehmedoğlu, A. U. (2006).Küreselleşme Ahlak ve Değerler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Ok, B. (2006). Türk Toplumunun Siyasal Değerleri: “Devlet Tasavvuru Üzerine Bir İnceleme”.
 • (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı. Ankara. Özdemir, S. &Yalın, H. İ. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Smith, P.(2005). Kültürel Kuram. (Çeviri; Selime Güzelsarı, İbrahim Gündoğdu). İstanbul: Babil Yayınları.
 • Smith, H W.(2007). Roller, Değerler, Misyon. (Çeviri; Savaş ŞENEL).İstanbul: Arıtan Yayınevi. Şubat,2007.
 • Uçar, S. (2009).Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin
 • Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Adana. Uysal, E.(2003). Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi: İnsani Erdemler-İslami Erdemler.
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Cilt:12,Sayı:1, 2003 s:51-69.
 • Tezcan, M. (1974).Türklerle İlgili Stereotipler ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. AÜ Eğitim Fakültesi
 • Yayınları:44. A.Ü Basımevi. Tezcan, M.(1984). Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları:129. Ankara Üniversite Basımevi
 • Tokdemir, M.A.(2007).Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
 • (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Tarih Eğitimi Programı. Turhan, M. (2002). Kültür Değişmeleri. (Sosyal Psikolojik Bakımından Bir Tetkik).(4. Basım). İstanbul.Çamlıca Yayınları.
 • Turan, S.& Aktan, D. (2008).Okul Hayatında Var Olan ve Var Olması Düşünülen Sosyal Değerler. Türk Eğitim Dergisi Bahar 2008,6(2),227-259.
 • Yaman, E.(2010). Yeni Bir eğitim Modeli Olarak Değerler Eğitimi. Bilim ve Aklın, Aydınlığında Eğitim. S.130 Aralık 2010,ss.32-37.
 • Yapıcı, A. & Zengin, S. Z.(2003). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine
 • Psikolojik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4),173-206. Yazıcı, K.(2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları,19, 499-522.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.(6.Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2004). Örtük Program Eğitimde Saklı Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. EKLER

Bir değer ölçme aracı: Çok boyutlu sosyal değerler ölçeği

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 13 - 27, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181067

Abstract

Bu çalışmanın amacı geliştirilen Çok Boyutlu Sosyal Değerler Ölçeği için yapılan ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenirlik ile ilgili çalışmaları ve bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan ölçme aracını tanıtmaktır. Araştırmadan elde edilen nicel verilerin analizinde betimsel istatistiklerin incelenmesinin yanı sıra, faktör analizi, korelasyon, güvenirlik, t testi, varyans, frekans, standart sapma, Bartlett Küresellik Testi, Kaiser-Meyer-Olkin analizleri kullanılmıştır. Ölçme aracının uygulanması ile elde edilen veriler ışığında yapılan hesaplamalarla aracın geçerlik ve güvenirlik test değerleri kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Bu araştırmada elde edilen bulgular, ÇBSDÖ’nin sosyal değerleri ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 5’li likert tipinde hazırlanan ölçme aracında 42 adet sosyal değerler ifadesi yer almaktadır. Bu sosyal değerler ölçeğinde 6 sosyal değer boyutu yer almaktadır.

References

 • Akbaş, O. (2004).Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçların İlköğretim II. Kademesindeki Gerçekleşme
 • Derecesinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı. Ankara Aydın, Z. M. (2008). Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahlak Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi.
 • (Geliştirilmiş 3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Bono, E. de. (2007). Altı Değer Madalyası. İstanbul: Remzi Kitabevi A.Ş. Eylül
 • Büyüköztürk, Ş., ve Diğerleri (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2.Baskı). Ankara: A Pegem Ak.
 • Doğan, İ.(1995). Sosyoloji. Kavram ve Sorunlar. Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Dönmezer, S.(1984). Sosyoloji. (9.Baskı).Ankara: Savaş Yayınları.
 • Erkenekli, M. (2009).Türkiye’de Sosyoekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Temel Değerlerin Farklılaşması.
 • (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi. Ankara Fitcher, J.(1990). Sosyoloji Nedir? (Çeviri; Nilgün Çelebi). Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, No:75
 • Güngör, E. (2008). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. İstanbul: Ötüken Yayınları
 • Güngör, E.(2000). Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Ötüken Yayınları
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1973). Gençlerin Tutumları Kültürler Arası Bir Karşılaştırma. Ankara: Sevinç Matbaası.
 • Mehmedoğlu, Y. & Mehmedoğlu, A. U. (2006).Küreselleşme Ahlak ve Değerler. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Ok, B. (2006). Türk Toplumunun Siyasal Değerleri: “Devlet Tasavvuru Üzerine Bir İnceleme”.
 • (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) GÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı. Ankara. Özdemir, S. &Yalın, H. İ. (2000). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. (3.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Smith, P.(2005). Kültürel Kuram. (Çeviri; Selime Güzelsarı, İbrahim Gündoğdu). İstanbul: Babil Yayınları.
 • Smith, H W.(2007). Roller, Değerler, Misyon. (Çeviri; Savaş ŞENEL).İstanbul: Arıtan Yayınevi. Şubat,2007.
 • Uçar, S. (2009).Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Kazanımlara Yönelik Öğretmen Görüşlerinin
 • Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Adana. Uysal, E.(2003). Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi: İnsani Erdemler-İslami Erdemler.
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Cilt:12,Sayı:1, 2003 s:51-69.
 • Tezcan, M. (1974).Türklerle İlgili Stereotipler ve Türk Değerleri Üzerine Bir Deneme. AÜ Eğitim Fakültesi
 • Yayınları:44. A.Ü Basımevi. Tezcan, M.(1984). Sosyal ve Kültürel Değişme. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları:129. Ankara Üniversite Basımevi
 • Tokdemir, M.A.(2007).Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri
 • (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Tarih Eğitimi Programı. Turhan, M. (2002). Kültür Değişmeleri. (Sosyal Psikolojik Bakımından Bir Tetkik).(4. Basım). İstanbul.Çamlıca Yayınları.
 • Turan, S.& Aktan, D. (2008).Okul Hayatında Var Olan ve Var Olması Düşünülen Sosyal Değerler. Türk Eğitim Dergisi Bahar 2008,6(2),227-259.
 • Yaman, E.(2010). Yeni Bir eğitim Modeli Olarak Değerler Eğitimi. Bilim ve Aklın, Aydınlığında Eğitim. S.130 Aralık 2010,ss.32-37.
 • Yapıcı, A. & Zengin, S. Z.(2003). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Tercih Sıralamaları Üzerine
 • Psikolojik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4),173-206. Yazıcı, K.(2006). Değerler Eğitimi’ne Genel Bir Bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları,19, 499-522.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H.(2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.(6.Baskı). Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, S. (2004). Örtük Program Eğitimde Saklı Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. EKLER
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Yavuz Bolat

Publication Date October 31, 2013
Acceptance Date October 21, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 4

Cite

APA Bolat, Y. (2013). Bir değer ölçme aracı: Çok boyutlu sosyal değerler ölçeği. Turkish Journal of Education, 2(4), 13-27. https://doi.org/10.19128/turje.181067

Cited By

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.