Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 55 - 63, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181070

Abstract

This study examined pre-service mathematics teachers’ attitudes towards teaching profession and explored the impact of gender and grade level on their attitudes. Participants consisted of 162 pre-service teachers, enrolled in elementary mathematics education program at a middle sized public university located in the Mediterranean region of Turkey. Data were collected during the fall semester of 2012-2013 academic years, from four different grade levels. As the data collection instrument ‘Attitude Scale towards the Profession of Teaching’, was administered to the participants. A two-way ANOVA was conducted to explore the impact of gender and grade level on attitude scores. In general, the results revealed that pre-service teachers had positive and high attitudes towards teaching profession. However, their attitudes differed statistically significant with respect to gender and grade level. In particular, female pre-service teachers had higher attitudes than male pre-service teachers. Besides, pre-service teachers’ attitudes decreased statistically significant as they moved from beginner to senior level.

References

 • Acat, M. B. & Yenilmez, K. (2004), Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.
 • Açışlı, S. & Kolomoç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271.
 • Aksoy, M.E. (2010). Ögretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 197-212.
 • Bilican, S., Demirtaşlı, R. N. ve Kilmen, S. (2011). Matematik dersine ilişkin türk öğrencilerin tutum ve görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 karşılaştırması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (3), 1277-1283.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Firat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.). hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çakıroğlu, E. & Işıksal, M. (2009). Preservice elementary teachers’ attitudes and self efficacy toward mathematics. Education and Science, 34(151), 132-139.
 • Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y.G. & Mülazımoğlu, İ. E. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 113-127.
 • Durmuşoğlu, M.C., Yanık, C. & Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.
 • Erdem, A. R., Gezer, K. & Çokadar, H. (Eylül, 2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
 • Erkus, A., Sanlı, N., Bağlı M. T., & Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 116, 27–33.
 • Hacıömeroğlu, G. & Taşkın Ç. Ş. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77-90.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Publishing.
 • Karaman, N. (2008). Öğretmenlerin meseklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri nelerdir?.Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köklü, N. (1992). Araştırmaya Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 86, 27-36.
 • Ozan, C. & Bektaş, F. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1-20.
 • Sağlam, A.Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik sesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59–69.
 • Sünbül, A. M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Pegem Publishing.
 • Tanel, R., Şengören, S.K. & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-9.
 • Terzi, A. R. & Tezci E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12 (45), 109-127.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., & Cömert, M. (2009). The attitudes of prospective teachers towards the profession of teaching: The case of Inonu University, Faculty of Education. Education and Science, 151, 140-155.
 • Yenilmez, K., Girginer, N., & Uzun, O. (2007). Mathematics anxiety and attitude level of students of the Faculty of Economics and Business Administrator; The Turkey Model. International Mathematical Forum, 2(41), 1997-2021.
 • Yücel, C., Karadağ, E., & Turan, S. (2013, Şubat). TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.
 • Yüksel Şahin, F., 2008. Mathematics anxiety among 4th and 5th grade Turkish elementary school students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(3),179-192.

Attitudes of pre-service teachers towards teaching profession

Year 2013, Volume: 2 Issue: 4, 55 - 63, 31.10.2013
https://doi.org/10.19128/turje.181070

Abstract

Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve bu tutumların cinsiyet ile sınıf değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 2012-2013 akademik yılı güz döneminde, İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan 162 öğretmen adayına uygulanmıştır. Bulgular, matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği açısından olumlu ve yüksek tutuma sahip olduklarını destekleyici niteliktedir. Çalışmada hem cinsiyet hem de sınıf düzeyi değişkenleri açısından tutumlarda anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Cinsiyet açısından, kadın öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek tutum puanına sahiptir. Sınıf düzeyi açısından ise sınıf düzeyi düşük olan öğretmen adayı sınıf düzeyi üstte olan öğretmen adayına göre daha yüksek tutum puanına sahiptir. Elde edilen bulguların matematik öğretmen eğitimini geliştirme ve iyileştirme yönündeki çabalara katkı sağlayacağı ve bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

References

 • Acat, M. B. & Yenilmez, K. (2004), Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.
 • Açışlı, S. & Kolomoç, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 266-271.
 • Aksoy, M.E. (2010). Ögretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 197-212.
 • Bilican, S., Demirtaşlı, R. N. ve Kilmen, S. (2011). Matematik dersine ilişkin türk öğrencilerin tutum ve görüşleri: TIMSS 1999 ve TIMSS 2007 karşılaştırması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (3), 1277-1283.
 • Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Firat Üniversitesi Örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.
 • Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.). hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Çakıroğlu, E. & Işıksal, M. (2009). Preservice elementary teachers’ attitudes and self efficacy toward mathematics. Education and Science, 34(151), 132-139.
 • Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y.G. & Mülazımoğlu, İ. E. (2008). Kimya öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 113-127.
 • Durmuşoğlu, M.C., Yanık, C. & Akkoyunlu, B. (2009). Türk ve Azeri öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 76-86.
 • Erdem, A. R., Gezer, K. & Çokadar, H. (Eylül, 2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli.
 • Erkus, A., Sanlı, N., Bağlı M. T., & Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 116, 27–33.
 • Hacıömeroğlu, G. & Taşkın Ç. Ş. (2010). Fen bilgisi öğretmenliği ve ortaöğretim fen ve matematik alanları (OFMA) eğitimi bölümü öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 77-90.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1999). Yeni insan ve insanlar. İstanbul: Evrim Publishing.
 • Karaman, N. (2008). Öğretmenlerin meseklerini algılama biçimleri ve gelecekten beklentileri nelerdir?.Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köklü, N. (1992). Araştırmaya Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 86, 27-36.
 • Ozan, C. & Bektaş, F. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1-20.
 • Sağlam, A.Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik sesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59–69.
 • Sünbül, A. M. (2001). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Pegem Publishing.
 • Tanel, R., Şengören, S.K. & Tanel, Z. (2007). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-9.
 • Terzi, A. R. & Tezci E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593-614.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12 (45), 109-127.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., & Cömert, M. (2009). The attitudes of prospective teachers towards the profession of teaching: The case of Inonu University, Faculty of Education. Education and Science, 151, 140-155.
 • Yenilmez, K., Girginer, N., & Uzun, O. (2007). Mathematics anxiety and attitude level of students of the Faculty of Economics and Business Administrator; The Turkey Model. International Mathematical Forum, 2(41), 1997-2021.
 • Yücel, C., Karadağ, E., & Turan, S. (2013, Şubat). TIMSS 2011 ulusal ön değerlendirme raporu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Politika Analizi Raporlar Serisi I, Eskişehir.
 • Yüksel Şahin, F., 2008. Mathematics anxiety among 4th and 5th grade Turkish elementary school students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(3),179-192.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Kayan Fadlelmula

Publication Date October 31, 2013
Acceptance Date October 21, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 4

Cite

APA Fadlelmula, F. K. (2013). Attitudes of pre-service teachers towards teaching profession. Turkish Journal of Education, 2(4), 55-63. https://doi.org/10.19128/turje.181070

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.