Research Article
BibTex RIS Cite

Confidence and submissive behavior evaluation of physical education teachers

Year 2014, Volume: 3 Issue: 3, 4 - 10, 31.07.2014
https://doi.org/10.19128/turje.181083

Abstract

The goal of this research is to analyze Physical Education Teachers’ levels of self-confidence and of submissive behaviors against school managers. Participants consist of 24 female and 89 male Physical Education Teachers who have been serving at secondary schools and high schools in the boundaries of Şanlıurfa and central counties connected to that province. Data collection tools, “Self-confidence Scale” and “Submissive Behavior Scale” were used. In the analysis of data Student-t test and (ANOVA) analysis of variance was used. In the research, the margin of error was accepted as 0.01. Data were analyzed by means of SPSS 16.0 program. As a result, significant results, though at low level, were determined between submissive behaviors and self-confidence levels of the teachers. This result is thought to be a reason to make an assumption that as teachers’ self-confidence gets lower, the tendency of being confirmed and developing obedient behaviors towards school managers rises. In this sense, the boost of self-confidence can be thought to be an important factor in the reduction of submissive behavior.

References

 • Akın, A. (2007). Öz Güven Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2); 165-175.
 • Atli, A., Kaya A., Macit, Z. B. (2010). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-79.
 • Beran, T., Li, Q. (2005). Cyberharassment: A Study Of New Method For An Old Behavior, Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265-277.
 • Bittman, S. L., England, P., Folbre, N., Sayer, L., Matheson, G. (2003). When Does Gender Trump Money? Bargaining and Time in House Hold Work, American Journal of Sociology, 109, 186-214.
 • Çelik, Ç. B. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Kendilik Algısı ve Boyun Eğici Davranışlar Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğan, A. (2008). İlköğretim Kurumlarında Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eker, G. (2006). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eraydın, Ş. (2010). Farklı Müfredat Programlarında Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-duyarlılık, Öz-güven ve Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gilbert, P., Cheung, M. S-P., Grandfield, T., Campey, F., Irons, C. (2003). Assessment Recall Of Threat And Submissiveness İn Child Hood: Development Of A New Scale And İts Relationship With Depression, Social Comparison And Shame. Clinical Psychologyand Psychotherapy, 10 (2), 108–115.
 • Gilbert, P., Procter, S. (2006). Compassionate Mind Training For People With High ShameAnd Self-Criticism: Overview And Pilot Study of A Grroup Therapy Approach, Clinical Psychology & Psychotherapy, 13, 353-379.
 • Göktuna, S. (2007). Çözüm Odaklı Kısa Terapi Tekniğinin Alt Sosyo Ekonomik Seviyedeki Kadınların Geleceğe Umut ile Bakabilme ve Boyun Eğici Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürbüz, R., Erdem. E., Yıldırım. (2013). Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
 • Hamurcu, H., Sargın, N. (2011). Lise Öğrencilerinin Boyun Eğme Davranışları ile Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (2), 171-187.
 • Hinduja, S., Patchin, J. W. (2009). Bullying Beyond The School Yard: Preventing and Responding Tocyber Bullying. California: Carwin Pres.
 • Kabasakal, K. (2077). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar ve Şiddetle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kara, H., Uzgören, N., Uzgören, E. (2013). Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, 6 (3), 263-284.
 • Koç, M., Bayraktar, B., Çolak, S. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(l), 257-280.
 • Kowalski, R. M., Limber, P., Agatston, P. W. (2008). Cyberbullying: Bullying in The Digital Age Molden. New York: MA: Black well Publishing.
 • Mc Creary, D. R., Rhodes, N. D. (2001). On the Gender-Typed Nature of Dominant and Submissive Acts, Sex Roles, 44 (5-6), 339-350.
 • Odacı, Hatice. (2007). Depression, Submissive Behaviors, and Negative Automatic Thoughts in Obese Turkish Adolescents, Social Behaviorand Personality, 35(3), 409-416.
 • Öngen, D. E. (2006). The Relation Ships Between Self-Criticism, Submissive Behavior and Depression Among Turkish Adolescent. Personality and Individual Differences, 41 (5), 793–800.
 • Özgan, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgan, H., Bozbayındır F. (2011). Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 66 (16); 66-85.
 • Özkan, İ. A., Özen, A. (2008) [The Relation Between Submissive Behaviours and Self Esteem State Among Nursing Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (1), 53-58.
 • Peker, A., Eroğlu, Y., Çitemel, N. (2012). Boyun Eğici Davranışlar ile Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Aracılığının İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 205- 221.
 • Raskauskas, J., Stoltz, A.D. (2007). İnvolvement in Traditional and Electronic Bullying Among Adolescents, Developmental Psychology, 43, 564-575.
 • Savaşır, I., Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme, Sık kullanılan ölçekler, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Şar, A., Sayar, B. (2012). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlari ile umutsuzluk ve boyun eğici davranişlari arasindaki ilişkinin incelenmesi, International Journal of Human Sciences, 9(2), 1702-1718.
 • Şahin-Fırat, N. (2010). Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Okul Kültürü İle Değer Sistemlerine İlişkin Algıları, Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 71-83.
 • Tekin, M., Filiz, K. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-37.
 • Torun, S., Arslan, S., Nazik, E., Akbaş, M., Yalçın, S. Ö. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 34, 399-404.
 • Tümkaya , S., Aybek. B., Çelik, M. (2010). Yoksul Ailelerden Gelen Ergenlerde Psiko-Sosyal Bir Olgu Olarak Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1); 970- 984.
 • White, K. A. (2009). Self-Confidence, A Concept Analysis, Nursing Forum, 44(3); 103-114.
 • Yavuz, M. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinden Beklenen Roller ve Karşılanma Düzeyleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dergisi, 17, 657–670.
 • Yıldırım, İ. (2004). Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışların Yaygınlığı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 220-228.

Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-güven ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi

Year 2014, Volume: 3 Issue: 3, 4 - 10, 31.07.2014
https://doi.org/10.19128/turje.181083

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin özgüven ve okul yöneticilerine karşı boyun eğici davranış düzeylerini incelemektir. Örneklem Şanlıurfa ili merkez ilçesindeki lise ve ortaokullar da görev yapan, 24 kadın ve 89 erkek Beden Eğitimi Öğretmen’i oluşmuştur. Veri toplama araçları olarak, “Öz güven Ölçeği” ve “Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise Student-t testi ve (ANOVA) varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma’da hata payı 0.01 olarak kabul edilmiştir. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, boyun eğici davranışlar ile özgüven arasında düşük düzeyde de olsa, anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Bu sonuç, öğretmenin özgüven düzeyi düştükçe, okul içinde yöneticilerin temsil ettiği otoriteye karşı, kabullenme ve onaylama eğilimi ile boyun eğici davranış geliştirme arasında, bir ilişki kurulabileceğini düşündürmektedir. Bu anlamda, Beden eğitimi öğretmenlerin de öz güven’in artırılmasının, boyun eğici davranışların azaltılmasında, önemli bir etken olduğu söylenebilir.

References

 • Akın, A. (2007). Öz Güven Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2); 165-175.
 • Atli, A., Kaya A., Macit, Z. B. (2010). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-79.
 • Beran, T., Li, Q. (2005). Cyberharassment: A Study Of New Method For An Old Behavior, Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265-277.
 • Bittman, S. L., England, P., Folbre, N., Sayer, L., Matheson, G. (2003). When Does Gender Trump Money? Bargaining and Time in House Hold Work, American Journal of Sociology, 109, 186-214.
 • Çelik, Ç. B. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının Kendilik Algısı ve Boyun Eğici Davranışlar Üzerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğan, A. (2008). İlköğretim Kurumlarında Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eker, G. (2006). Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eraydın, Ş. (2010). Farklı Müfredat Programlarında Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-duyarlılık, Öz-güven ve Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Gilbert, P., Cheung, M. S-P., Grandfield, T., Campey, F., Irons, C. (2003). Assessment Recall Of Threat And Submissiveness İn Child Hood: Development Of A New Scale And İts Relationship With Depression, Social Comparison And Shame. Clinical Psychologyand Psychotherapy, 10 (2), 108–115.
 • Gilbert, P., Procter, S. (2006). Compassionate Mind Training For People With High ShameAnd Self-Criticism: Overview And Pilot Study of A Grroup Therapy Approach, Clinical Psychology & Psychotherapy, 13, 353-379.
 • Göktuna, S. (2007). Çözüm Odaklı Kısa Terapi Tekniğinin Alt Sosyo Ekonomik Seviyedeki Kadınların Geleceğe Umut ile Bakabilme ve Boyun Eğici Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürbüz, R., Erdem. E., Yıldırım. (2013). Başarılı Okul Müdürlerinin Özellikleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
 • Hamurcu, H., Sargın, N. (2011). Lise Öğrencilerinin Boyun Eğme Davranışları ile Psikolojik İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (2), 171-187.
 • Hinduja, S., Patchin, J. W. (2009). Bullying Beyond The School Yard: Preventing and Responding Tocyber Bullying. California: Carwin Pres.
 • Kabasakal, K. (2077). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar ve Şiddetle İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kara, H., Uzgören, N., Uzgören, E. (2013). Yöneticilerde Boyun Eğici Davranışların Kökenleri Üzerine Bir Araştırma, The Journal of Academic Social Science Studies, International Journal of Social Science, 6 (3), 263-284.
 • Koç, M., Bayraktar, B., Çolak, S. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(l), 257-280.
 • Kowalski, R. M., Limber, P., Agatston, P. W. (2008). Cyberbullying: Bullying in The Digital Age Molden. New York: MA: Black well Publishing.
 • Mc Creary, D. R., Rhodes, N. D. (2001). On the Gender-Typed Nature of Dominant and Submissive Acts, Sex Roles, 44 (5-6), 339-350.
 • Odacı, Hatice. (2007). Depression, Submissive Behaviors, and Negative Automatic Thoughts in Obese Turkish Adolescents, Social Behaviorand Personality, 35(3), 409-416.
 • Öngen, D. E. (2006). The Relation Ships Between Self-Criticism, Submissive Behavior and Depression Among Turkish Adolescent. Personality and Individual Differences, 41 (5), 793–800.
 • Özgan, H. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çatışma Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgan, H., Bozbayındır F. (2011). Okullarda Adil Olmayan Uygulamalar ve Etkileri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 66 (16); 66-85.
 • Özkan, İ. A., Özen, A. (2008) [The Relation Between Submissive Behaviours and Self Esteem State Among Nursing Students]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7 (1), 53-58.
 • Peker, A., Eroğlu, Y., Çitemel, N. (2012). Boyun Eğici Davranışlar ile Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Arasındaki İlişkide Cinsiyetin Aracılığının İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 9(1), 205- 221.
 • Raskauskas, J., Stoltz, A.D. (2007). İnvolvement in Traditional and Electronic Bullying Among Adolescents, Developmental Psychology, 43, 564-575.
 • Savaşır, I., Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme, Sık kullanılan ölçekler, Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Şar, A., Sayar, B. (2012). Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlari ile umutsuzluk ve boyun eğici davranişlari arasindaki ilişkinin incelenmesi, International Journal of Human Sciences, 9(2), 1702-1718.
 • Şahin-Fırat, N. (2010). Okul Müdürü ve Öğretmenlerin Okul Kültürü İle Değer Sistemlerine İlişkin Algıları, Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(156), 71-83.
 • Tekin, M., Filiz, K. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-37.
 • Torun, S., Arslan, S., Nazik, E., Akbaş, M., Yalçın, S. Ö. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Boyun Eğici Davranışlarının İncelenmesi, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 34, 399-404.
 • Tümkaya , S., Aybek. B., Çelik, M. (2010). Yoksul Ailelerden Gelen Ergenlerde Psiko-Sosyal Bir Olgu Olarak Umutsuzluk ve Boyun Eğici Davranışların İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1); 970- 984.
 • White, K. A. (2009). Self-Confidence, A Concept Analysis, Nursing Forum, 44(3); 103-114.
 • Yavuz, M. (2007). İlköğretim Okulu Müdürlerinden Beklenen Roller ve Karşılanma Düzeyleri, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Dergisi, 17, 657–670.
 • Yıldırım, İ. (2004). Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışların Yaygınlığı, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 220-228.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Recep Cengiz

Fethi Arslan

Emine Şahin

Publication Date July 31, 2014
Acceptance Date July 20, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Cengiz, R., Arslan, F., & Şahin, E. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-güven ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Turkish Journal of Education, 3(3), 4-10. https://doi.org/10.19128/turje.181083

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.