Research Article
BibTex RIS Cite

Job satisfactin of scholars in Kyrgyzstan universities

Year 2014, Volume: 3 Issue: 3, 11 - 24, 31.07.2014
https://doi.org/10.19128/turje.181084

Abstract

The purpose of this research is to investigate the level of job satisfaction of academicians in Kyrgyz State universities. In this context, among 11 state universities in Bishkek 381 academicians were chosen at random and were asked to fill up a survey form. Data were collected by the Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)-short form which consists of 20 items. Data were evaluated by descriptive analysis, non parametric statistics techniques were used to indentify if academicians demographic backgrounds affect their job satisfaction level. The results show that academicians | extrinsic job satisfaction level was satisfactory, general and intrinsic levels were very satisfactory, the factors of job satisfaction from highest were | good relations with co-workers | and | management style | and the lowest were | working conditions | and | wages | , there were no important difference between job satisfaction among academic titles, but there were differences in satisfaction levels in terms of gender, age, experience and income.

References

 • Aşık, N.A. (2010). Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi, 467, 31-51.
 • Ardıç, K. ve Baş T. (2002). Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği. İktisat İşletme ve Finans, 17(198), 72- 81.
 • Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32-41.
 • Bozkurt, Ö. ve Bozkurt, İ. (2008). İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektorü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Doğuş Universitesi Dergisi, 9(1), 1-18.
 • Buitendach, H. J. and Rothmann S. (2009). The Validation Of The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire in Selected Organisations İn South Africa. SA Journal of Human Resource Management, 7(1), 1-8.
 • Castillo, J. X. and Cano, J. (2004). Factors Explaining Job satisfaction Among Faculty. Journal of Agricultural Education, 45(3), 65-74.
 • Chen, Ling-Hsiu. (2008). Job Satisfaction Among Information System (IS) Personnel. Computers in Human Behavior, 24, 105–118.
 • Clark, A.E. (1997). Why are Women So Happy At Work? Labour Economics, 4(4), 341–372.
 • Çarıkçı, İ. (2000). Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Kişisel Özellikler-Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 155-168.
 • Çam, O., Akgün, E., Gümüş, A.B, Bilge, A ve Keskin, G.Ü. (2005). Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını değerlendirilmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 213-220.
 • Dağdeviren, N., Musaoğlu, Z., Ömürlü, İ.K. ve Öztora, S. (2011). Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balkan Med J,28, 69-74.
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Avcıoğlu Basım Yayım, İstanbul.
 • Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul, Beta Yayınları.
 • Eyüpoğlu, S.Z. ve Saner, T. (2009). The Relationship Between Job Satisfaction and Academic Rank: Α Study of Academicians in Northern Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 686-691.
 • Gökçe, G., Şahin, A. ve Bulduklu, Y. (2010). Herzberg'in Çift Faktör Kuramı ve Alt Gelir Gruplarında Bir Uygulama: Meram Tıp Fakültesi Örneği, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14(20), 233-246.
 • Göktaş, Z., (2007). Balıkesir İlindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1).
 • Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasindaki İlişkiler: Sağlik Sektöründe Bir Uygulama. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi , 15, 1-11.
 • Herzberg, F. (1968). One More Time: How Do You Motivate Employees? Harvard Business Review, 46(1), 53- 62.
 • Karaman, F. ve Altunoğlu E. (2007). Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (1), 109-120.
 • Kaşlı, M. (2007). İş Özellikleri Modelinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), 159-174.
 • Kaya, İ. (2007). “Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Geliştirilen Bir İş Tatmin Ölçeği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 356-357.
 • Keser, A. (2005). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Çalışma ve Toplum:Ekonomi ve Hukuk Dergisi 4(7), 77-96.
 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri İle Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 275 289.
 • Okpara, J. O. (2006). The relationship of personal characteristics and job satisfaction: A study of Nigerian managers in the oil industry, Journal of American Academy of Business, 10(1), 49-58.
 • Paul, E. P. and Phua, S. K. (2011). Lecturers’ job satisfaction in a public tertiary institution in Singapore: ambivalent and non-ambivalent relationships between job satisfaction and demographic variables. Journal of Higher Education Policy and Management, 33(2), 141–151.
 • Schroder, R. (2008). Job satisfaction of employees at a Christian university. Journal of Research on Christian Education, 17(2), 225-246.
 • Serinkan, C. ve Bardakçı, A. (2007). Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9), 152-163.
 • Thakur, M. (2007). Job Satisfaction İn Banking: A Study Of Private And Public Sector Banks. The Icfai Journal Of Bank Management, 6(4), 60-68.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.
 • Tütüncü, Ö. ve Çiçek, O. (2000). İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(4), 124-128.
 • Tütüncü, Ö. (2002). Seyahat Acentelerinde İş Tanımlama Ölçeği Kapsamında İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İli Uygulaması. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2), 129-138.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Genişletilmiş 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W. and Lofquist, L.H. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, XXII, University of Minnesota.
 • Yelboğa, A. (2007). Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu İle İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 10-14.
 • Yetiş, Ü., Katkat, D. ve Bakıcı, Y. (2008). Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(4), 42-49.
 • Yıldız, N., Yolsal, N., Ay, P. ve Kıyan, A. (2003). İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan hekimlerde iş doyumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(1), 34-41.
 • Yüksel, İ. (2003). İş Stresi, İşe Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Analizi : Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2), 213-224.
 • Yüksel, İ. (2005). İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6,(2), 291-306.

Kırgızistan devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu

Year 2014, Volume: 3 Issue: 3, 11 - 24, 31.07.2014
https://doi.org/10.19128/turje.181084

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan Devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyum düzeylerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde bulunan 8 devlet üniversitesinde görev yapan öğretim elemanları arasından rastgele seçilen 381 öğretim elemanına anket uygulanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Minnesota İş Doyum Ölçeğinin 20 maddelik kısa formu kullanılmıştır. Veriler, betimleyici analizlerle değerlendirilmiş, öğretim elemanlarının demografik özellikleri bakımından iş doyum düzeyleri arasında farklılık bulunup bulunmadığı parametrik olmayan istatistik teknikleri ile incelenmiştir. Bulgular, öğretim elemanlarının işlerinden dışsal iş doyumu bakımından hoşnut, genel ve içsel iş doyumu bakımından ise çok hoşnut olduğunu, iş doyum faktörleri bakımından en yüksek doyumun “iş arkadaşlarıyla ilişki” ve “yönetim tarzı”, en düşük doyumun “çalışma koşulları” ve “aldıkları ücret” konusunda olduğunu : akademik unvanlarına göre iş doyum düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığını, cinsiyet, yaş, iş deneyimi ve gelir düzeyleri bakımından ise bazı konulardaki hoşnutluk düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

References

 • Aşık, N.A. (2010). Çalışanların iş doyumunu etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler ile sonuçlarına ilişkin kavramsal bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi, 467, 31-51.
 • Ardıç, K. ve Baş T. (2002). Yüksek öğretimde iş tatmini ve tatminsizliği. İktisat İşletme ve Finans, 17(198), 72- 81.
 • Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretim Elemanlarının İş Doyumunun İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 32-41.
 • Bozkurt, Ö. ve Bozkurt, İ. (2008). İş Tatminini Etkileyen İşletme İçi Faktörlerin Eğitim Sektorü Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. Doğuş Universitesi Dergisi, 9(1), 1-18.
 • Buitendach, H. J. and Rothmann S. (2009). The Validation Of The Minnesota Job Satisfaction Questionnaire in Selected Organisations İn South Africa. SA Journal of Human Resource Management, 7(1), 1-8.
 • Castillo, J. X. and Cano, J. (2004). Factors Explaining Job satisfaction Among Faculty. Journal of Agricultural Education, 45(3), 65-74.
 • Chen, Ling-Hsiu. (2008). Job Satisfaction Among Information System (IS) Personnel. Computers in Human Behavior, 24, 105–118.
 • Clark, A.E. (1997). Why are Women So Happy At Work? Labour Economics, 4(4), 341–372.
 • Çarıkçı, İ. (2000). Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Kişisel Özellikler-Süpermarket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 155-168.
 • Çam, O., Akgün, E., Gümüş, A.B, Bilge, A ve Keskin, G.Ü. (2005). Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik ortamlarını değerlendirilmeleri ile iş doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, 213-220.
 • Dağdeviren, N., Musaoğlu, Z., Ömürlü, İ.K. ve Öztora, S. (2011). Akademisyenlerde İş Doyumunu Etkileyen Faktörler. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balkan Med J,28, 69-74.
 • Erdoğan, İ. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. Avcıoğlu Basım Yayım, İstanbul.
 • Eren, E. (2001). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul, Beta Yayınları.
 • Eyüpoğlu, S.Z. ve Saner, T. (2009). The Relationship Between Job Satisfaction and Academic Rank: Α Study of Academicians in Northern Cyprus. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 686-691.
 • Gökçe, G., Şahin, A. ve Bulduklu, Y. (2010). Herzberg'in Çift Faktör Kuramı ve Alt Gelir Gruplarında Bir Uygulama: Meram Tıp Fakültesi Örneği, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,14(20), 233-246.
 • Göktaş, Z., (2007). Balıkesir İlindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1).
 • Gül, H., Oktay, E. ve Gökçe, H. (2008). İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans Arasindaki İlişkiler: Sağlik Sektöründe Bir Uygulama. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi , 15, 1-11.
 • Herzberg, F. (1968). One More Time: How Do You Motivate Employees? Harvard Business Review, 46(1), 53- 62.
 • Karaman, F. ve Altunoğlu E. (2007). Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (1), 109-120.
 • Kaşlı, M. (2007). İş Özellikleri Modelinin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), 159-174.
 • Kaya, İ. (2007). “Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Tatminini Etkileyen Faktörler: Geliştirilen Bir İş Tatmin Ölçeği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 356-357.
 • Keser, A. (2005). İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama. Çalışma ve Toplum:Ekonomi ve Hukuk Dergisi 4(7), 77-96.
 • Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve Dışsal İş Doyum Düzeyleri İle Genel İş Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turist Rehberleri Üzerinde Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 275 289.
 • Okpara, J. O. (2006). The relationship of personal characteristics and job satisfaction: A study of Nigerian managers in the oil industry, Journal of American Academy of Business, 10(1), 49-58.
 • Paul, E. P. and Phua, S. K. (2011). Lecturers’ job satisfaction in a public tertiary institution in Singapore: ambivalent and non-ambivalent relationships between job satisfaction and demographic variables. Journal of Higher Education Policy and Management, 33(2), 141–151.
 • Schroder, R. (2008). Job satisfaction of employees at a Christian university. Journal of Research on Christian Education, 17(2), 225-246.
 • Serinkan, C. ve Bardakçı, A. (2007). Pamukkale Üniversitesi’nde Çalışan Öğretim Elemanlarının İş Tatminlerine İlişkin Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 12(9), 152-163.
 • Thakur, M. (2007). Job Satisfaction İn Banking: A Study Of Private And Public Sector Banks. The Icfai Journal Of Bank Management, 6(4), 60-68.
 • Toker, B. (2007). Demografik Değişkenlerin İş Tatminine Etkileri: İzmir’deki Beş ve Dört Yıldızlı Otellere Yönelik Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 92-107.
 • Tütüncü, Ö. ve Çiçek, O. (2000). İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İl Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(4), 124-128.
 • Tütüncü, Ö. (2002). Seyahat Acentelerinde İş Tanımlama Ölçeği Kapsamında İş Doyumunun Ölçülmesi: İzmir İli Uygulaması. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 13(2), 129-138.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Genişletilmiş 2. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W. and Lofquist, L.H. (1967). Manual for the Minnesota satisfaction questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilitation, XXII, University of Minnesota.
 • Yelboğa, A. (2007). Bireysel Demografik Değişkenlerin İş Doyumu İle İlişkisinin Finans Sektöründe İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 10-14.
 • Yetiş, Ü., Katkat, D. ve Bakıcı, Y. (2008). Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının İş Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(4), 42-49.
 • Yıldız, N., Yolsal, N., Ay, P. ve Kıyan, A. (2003). İstanbul Tıp Fakültesi’nde çalışan hekimlerde iş doyumu. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, 66(1), 34-41.
 • Yüksel, İ. (2003). İş Stresi, İşe Bağlılık ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Analizi : Teknisyenlere Yönelik Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 17(1-2), 213-224.
 • Yüksel, İ. (2005). İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6,(2), 291-306.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Senol Cavus This is me

Muratali Abdıldaev

Publication Date July 31, 2014
Acceptance Date July 17, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 3

Cite

APA Cavus, S., & Abdıldaev, M. (2014). Kırgızistan devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu. Turkish Journal of Education, 3(3), 11-24. https://doi.org/10.19128/turje.181084

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.