Year 2014, Volume 3 , Issue 4, Pages 4 - 14 2014-10-31

The views of Turkish pre-service science teachers concerning microteaching practices
Öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamalarına yönelik görüşleri

Sibel Gurbuzoglu Yalmanci [1] , Solmaz Aydın [2]


The purpose of the present study is to detect what micro-teaching provides to the pre-service teachers, and what is liked or disliked about its implementations, by obtaining the views of pre-service science teachers on micro-teaching practices in general. With this purpose, semi-structured interviews were conducted with 16 pre-service teachers. Pre-service teachers made presentations using micro-teaching techniques in the Special Teaching Methods I-II classes. A total of 12 pre-service teachers, who received either high or low scores from the assessment made after the practice, were selected; and their views on micro-teaching practices were obtained. According to the findings, pre-service teachers stated that micro-teaching was beneficial in performing various teaching activities, in the conduct of class management and for the teaching of various individual development skills. Also, pre-service teachers stated that the opportunity for self-evaluation was the aspect they most liked, while its creation of anxiety and the possibility of biased behavior in peer assessment were the most disliked aspects.
Bu çalışmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmeni adaylarının mikro öğretim uygulamalarına yönelik görüşlerini alarak mikro öğretim’in öğretmen adaylarına neler kazandırdığını, uygulamaların en çok hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları yanlarının neler olduğunu tespit etmektir. Bu doğrultuda 16 öğretmen adayı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen adayları Özel Öğretim Yöntemleri I-II derslerinde mikro öğretim tekniğini kullanarak ders sunumlarını yapmışlardır. Uygulama sonrasında yapılan değerlendirmeden yüksek ve düşük puan alan toplam 12 öğretmen adayı seçilerek, mikro öğretim uygulamalarına yönelik görüşleri alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adayları mikro öğretimin, onlara çeşitli öğretim etkinliklerini gerçekleştirmede, sınıf yönetimini uygulamada ve çeşitli bireysel gelişim becerileri kazandırmada yararlı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca mikro öğretimde öğretmen adayları kendilerini görüp değerlendirebilme imkânı sağladığı için uygulamanın en çok bu yönünden hoşlanmışlar ve hoşlanılmayan yönü olarak da heyecan oluşturması ve akran değerlendirmesinde arkadaşlarının yanlı davranabileceklerini ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları ikinci mikro öğretim uygulamasında heyecanlarının azaldığını ve konuyu daha iyi işlediklerini ifade etmişlerdir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının mikro öğretim konusunda çoğunlukla olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür.
 • Amobi, F. A. (2005). Pre-service teachers’ reflectivity on the sequence and consequences of teaching actions in a microteaching experience. Teacher Education Quarterly, 32(1), 115-130.
 • Ananthakrishnan, N. (1993). Microteaching as a vehicle for teacher training- its advantages and disadvantages. J Postgrad Med, 39(3), 142–143
 • Ceyhun, İ., & Karagölge, Z. (2002). Kimya eğitiminde tezsiz yüksek lisans öğrencileri ile mikro öğretim [Microteaching with graduate students in chemistry education]. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara.
 • Ekşi, G. (2012). Mikroöğretimde Daha Etkili Bir Geribildirim İçin Gözlem ve Dönüt Formunun Uygulanması [Implementing an observation and feedback form for more effective feedback in microteaching]. Education and Science, 37(164).
 • Erökten, S., & Durkan, N. (2009). Micro Teaching Practices in the Teaching Medhodology Course. The First International Congress of Educational Research, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Fernandez, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher preparation. Action in Teacher Education, 26(4), 37-47.
 • Fernandez, M.L., & Robinson, M. (2006). Prospective teachersʹ perspectives on microteaching lesson study. Education, 127(2), 203‐215.
 • Fisher, J., & Burrell, D. N. (2011). The value of using micro teaching as a tool to develop instructors. Review of Higher Education and Self-Learning, 4(11), 86-94.
 • Gavriliović, T. Ostojić, M., Sambunjak, D., Kirschfink, M., Steiner, T., & Stritmatter, V. (2009). Chapter 5: Microteaching. Retrieved from http://www.bhmed-emanual.org/book/export/html/36.
 • Gürses, A., Bayrak, R., Yalçın M., Açıkyıldız, M., & Doğar, Ç. (2005). Öğretmenlik uygulamalarında mikro öğretim yönteminin etkililiğinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 1-10
 • Higgins, A., & Nicholl, H. (2003). The experiences of lecturers and students in the use of microteaching as a teaching strategy. Nurse Education in Practice, 3, 220–227.
 • Kazu, H. (1997). Öğretmen yetiştirmede mikro öğretim yönetiminin etkililiği (F. Ü.. teknik eğitim fakültesi örneği) [Effectiveness of micro teaching in teacher training (Example of F. U. faculty of technical education)]. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kılıç A. (2010). Learner-centered micro teaching in teacher education. International Journal of Instruction, 3(1), 77-100.
 • Kpanja, E. (2001). “A study of the effects of video tape recording in microteaching training”. British Journal of Educational Technology, 32(4), 483-486.
 • Kucukahmet, L. (2008). Öğretimde planlama ve değerlendirme [Instructional planning and evaluation]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kupper, J.B. (2001). The microteaching experience: student perspectives. Education, 121 (4), 830-835.
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence-Based Inquiry. United States of America: Pearson Education.
 • McCurry, D. (2000). Technology for critical pedagogy: beyond self-reflection with video. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of the Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2000 (pp. 6- 11). Chesapeake.
 • Olivero, J.L. (1970). Micro teaching: medium for improving instructions. Columbus, Ohio: Charles E. Merill Publishing Co.
 • Subramaniam, K. (2006). Creating a microteaching evaluation form: The needed evaluation criteria. Education, 126(4), 666-667.
 • Popovich, N. G., & Katz, N. L. (2009). A Microteaching Exercise to Develop Performance-based Abilities in Pharmacy Students. American Journal of Pharmaceutical Education, 73(4), 1-8.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (2012). Öğretmenlik uygulamasinin değerlendirilmesi. ders gözlem uygulamasi değerlendirme formu [Evaluation of teaching practice. Lesson observation application evaluation form]. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/content/view/505/
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Sibel Gurbuzoglu Yalmanci

Author: Solmaz Aydın

Dates

Publication Date : October 31, 2014

APA Yalmanci, S , Aydın, S . (2014). Öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamalarına yönelik görüşleri. Turkish Journal of Education , 3 (4) , 4-14 . DOI: 10.19128/turje.181088