Year 2014, Volume 3 , Issue 4, Pages 15 - 27 2014-10-31

Highschool students knowledge level determination of global warming
Ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi

Fatih Aydin [1]


The purpose of this study is to determine the high school students’ level of knowledge about global warming and their misconceptions. 592 students have joined to the researching in high schools in central province of Karabuk. Survey of the model is applied in this research : the data collection tool as Yalcın (2010) developed by the | global warming Information Questionnaire | was applied. Besides data analysis, descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used. According to the results of research, despite the high school students’ above average levels of information about global warming, there are some issues that have emerged in the missing information. Attending high school students about global warming levels does not show significant gender variable, while the most mind-boggling : class-level and significant difference has been found according to school type variable.
Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerini ve yanlış kavramalarını tespit etmektir. Araştırmaya Karabük il merkezindeki liselerde öğrenim gören 592 öğrenci katılmıştır. Tarama modelinin uygulandığı bu araştırmada, veri toplama aracı olarak Yalçın (2010) tarafından geliştirilen “Küresel Isınma Bilgi Anketi” uygulanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre : ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınmaya ilişkin bilgi düzeylerinin ortalamanın üzerinde olmasına rağmen, bazı konularda bilgilerinin eksik olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınmaya ilişkin bilgi düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı faklılık göstermezken : sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir.
 • Artvinli, E. ve Kaya, N. (2010). 1992 Uluslararası coğrafya eğitimi bildirgesi ve Türkiye’deki yansımaları. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 93-127.
 • Aslan, A. (2009). Ortaöğretim coğrafya dersi programındaki çevre konularının analizi. (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Aydın, F. & Coşkun, M. (2010). Global warming perceptions of primary education 7th grade students in Turkey. World Applied Sciences Journal, 10(4), 426-432.
 • Aydın, F. (2010). Secondary school students’ perceptions towards global warming: A Phenomenographic analysis. Scientific Research and Essays, 5(12), 1566-1570.
 • Aydın, F., Kaya, H. & Coşkun, M. (2011). The role of geography course in building environmental conscious. World Applied Sciences Journal, 12(6), 822-829.
 • Bahar, M. ve Aydın, F. (2002). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sera gazları ve global ısınma ile ilgili anlama düzeyleri ve hatalı kavramları.V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Eylül 2002, ODTÜ, Ankara.
 • Bilgi, M.G. (2008). Ortaöğretim kurumlarında coğrafya dersi kapsamındaki çevre konularının öğretiminde aktif öğretim yöntemlerinin rolü. (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Bodur, G (2010). Hemşirelik öğrencilerinin çevre duyarlılığına ilişkin görüşleri.(Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1992). Students’ perceptions of global warming. International Journal of Environmental Studies, 42(4), 287-300.
 • Boyes, E., Skamp, K. & Stanisstreet, M. (2008). Australian Secondary students’ views about global warming: beliefs about actions and willingness to act. Research in Science Education. 39(5), 661-680.
 • Bozdoğan, A. E. (2009). An Investigation on Turkish prospective primary school teachers’ perceptions about global warming. World Applied Sciences Journal, 7(1), 43-48.
 • Bozdoğan, A.E. (2011). Küresel ısınma” sorunu hakkında eğitim alanında yapılan çalışmalardan bir derleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(3), 1609-1624
 • Daştan T. (2007). Türkiye’deki çevre sorunlarına karşı biyoloji öğretmenlerinin bakış açılarının değerlendirilmesi.(Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Demirkaya H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının küresel ısınma kavramı algılamaları ve öğrenme stilleri: fenomenografik bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 728-752.
 • Demirkaya, H. (2006). Çevre eğitiminin Türkiye’deki coğrafya programları içerisindeki yeri ve çevre eğitimine yönelik yeni yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16(1), 207-222.
 • Eroğlu, B. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Ersoy, G. (2007). Endüstri meslek lisesinde görev yapan kültür öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri ve bir uygulama. (Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28: 91-100.
 • Gül, C. (2008). Meslek eğitiminde öğrencilerin kültür dersleri ve meslek dersleri öğretmenlerine karşı gösterdikleri davranış farklılıklarının nedenlerinin belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Güley, A.Ö. (2009). Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgi düzeylerinin ölçülmesi.(Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kahraman, S., Yalçın, M., Özkan, E. & Aggul, F. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki farkındalıkları ve bilgi düzeyleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 249-263.
 • Karadağ, O. (2009). Endüstri meslek liselerinde onuncu sınıf öğrencilerinin coğrafya öğrenme beceri düzeyleri ve etkili olan faktörler.(Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Karasar, N (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Keçeci Taşlı, Ö. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinin çevre bilinci oluşturmadaki rolünün öğrenci görüşlerine değerlendirilmesi (Aydın örneği). (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Khalid, T. (2003).Pre-Service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena. Environmental Education Research.9(1), 35-50.
 • Kılınç, A., Stanisstreet, M. & Boyes, E (2008).Turkish students’ ideas about global warming. International Journal of Environmental & Science Education.3(2), 89–98.
 • Kocalar, A.O. (2012). Coğrafyada çevre eğitimi ve sorunları. (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Kocalar, A.O. (2014). Coğrafya Öğretiminde Çevre Eğitimi. H.Kaya, A.Karatepe ve A.Özer (Ed.) Modern Yöntem ve Tekniklerle Coğrafya Öğretimi içinde (s:237-264). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koulidis, V. & Christidou, V. (1999). Models of students’ thinking concerning the greenhouse effect and teaching ımplications. Science Education, 83(5), 559-576.
 • Maskan, A., Efe, R., Gönen, S. ve Baran, M. (2006). Farklı branşlardaki öğretmen adaylarının çevre sorunlarının nedenleri, eğitimi ve çözümüne ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Çukurova üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32),1-12.
 • Mason, L. & Santi, M. (1998). Discussing the greenhouse effect: children’s collaborative discourse reasoning and conceptual change. Environmental Education Research, 4(1), 67-85.
 • O’donnell, T. M. (2000). Of loaded dice and heated arguments: Putting the Hansen-Michaels global warming debate incontext. Social Epistemology, 14 (2/3), 109-127.
 • Ocal, A., Kisoglu, M., Alas, A. & Gurbuz, H. (2011). Turkish prospective teachers’ understanding and misunderstanding on global warming. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(3), 215-226.
 • Orbay, K., Cansaran, A. ve Kalkan, M. (2009). Öğretmen adaylarının küresel ısınmaya bakış açısı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 85-97.
 • Önal, H. (2008). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları. (Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Pekel, F. O. (2005). High school students’ and trainee science teachers’ perceptions of ozone layer depletion. Journal of Baltic Science Education, 1(7), 12-21.
 • Pruneau, D., Gravel, H., Courque, W. & Langis, J. (2003). Experimentation with a socio-constructivist process for climate change education. Environmental Education Research, 9(4), 429-446.
 • Rye, J. A., Rubba, P. A., & Wiesenmayer, R. L. (1997). An Investigation of middle school students’ alternative conceptions of global warming. International Journal of Science Education, 19(5), 527-551.
 • Shepardson, D.P., Niyogi, D., Choi, S. & Charusombat, U. (2009). Seventh grade students’ conceptions of global warming and climate change. Environmental Education Research. 15(5), 549-570.
 • Summers, M., Kruger, C., Childs, A. & Mant, J. (2001). Understanding the science of environmental issues: development of a subject knowledge guide for primary teacher education. International Journal of Science Education, 23(1), 33-53.
 • Şenel, H. ve Güngör, B. (2009). Üniversite öğrencilerinin küresel ısınma hakkındaki bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti. E-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1207-1225.
 • Uzun, N. ve Sağlam N. (2006). Ortaöğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.
 • Ünal S, Dımışkı E (1999). UNESCO-UNEP Himayesinde çevre eğitiminin gelişimi ve Türkiye’de ortaöğretim çevre eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 142-154.
 • Yalçın, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin küresel ısınma ve sera etkisi konularındaki bilgi düzeylerinin ve yanlış kavramalarının belirlenmesi üzerine bir çalışma. (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktuğ, P. ve Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.
 • Yücel, S. ve Morgil, İ. (1998). Yükseköğretimde çevre olgusunun araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14, 84-91.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Fatih Aydin
Institution: Karabük University,Karabük,Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2014

APA Aydin, F . (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin küresel ısınma konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Education , 3 (4) , 15-27 . DOI: 10.19128/turje.181089