Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan öğrenme merkezlerindeki uygulamaların incelenmesi

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 1 - 16, 31.01.2017
https://doi.org/10.19128/turje.267357

Abstract

Okul öncesi eğitim kurumlarında bulunan öğrenme merkezlerindeki uygulamaların saptanması amacıyla yapılan çalışma nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı karma bir yöntemle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu Aydın il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 6 bağımsız anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan 27 ilköğretim okul içerisinden seçilen öğretmenler oluşturmuştur.  Çalışma gönüllü olarak katılan 11 anasınıfı, 5 bağımsız anaokulundan birer öğretmen olmak üzere 16 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu” ile araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ve “Öğrenme Merkezleri Değerlendirme Gözlem Formu” kullanılmıştır.  Genel bilgi formunda öğretmen ve sınıfına yönelik beş soruya yer verilmiştir. Öğretmen Görüşme Formu öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenleme ve kullanımına ilişkin altı sorudan oluşmaktadır. Öğrenme Merkezleri Değerlendirme Gözlem Forumu’nda ise “merkezlerin düzenlenmesine yönelik 11, “merkezlerin kullanılmasına” yönelik sekiz olmak üzere toplam 19 gözlem durumuna yer verilmiş, gözlem durumları  “var”, “yok”, “kısmen” biçiminde derecelendirilmiş ve açıklama kısmı eklenmiştir. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır.  Araştırmanın amacı kapsamında gerekli temalar ve kodlar belirlenmiş ve veriler bu kodlar üzerinden tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin öğrenme merkezlerini düzenleme ve kullanımına ilişkin beceri düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.

References

 • Anders, Y., Rossbach, H. G., Weinert ,S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S., &Von Maurice, J. (2012). Home and Preschool Lear-ning Environments and The İrrelations to The Development of Early Numeracy Skills. Early Childhood Research Quarterly 27, 231– 244
 • Anonymous, (2010). Prepraring Children For Kindergarten. İndia-na Enstitute An Disability And Community. İndiana University.
 • Ayvacı, H.Ş.,Devecioğlu,Y.ve Yiğit, N.(2002). Okulöncesi Öğ-retmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Be-lirlenmesi. http://wwwJedu.metu.edu.tr/utbmek- 5/b_kitabl/PDF/ogretmen yetiştirme /bildiri/t277.pdf. (2) sitesin-den alınmıştır.
 • Beaty, J. (2013). Preschool Appropriate Practices: Environment Curriculum And Development. Australia: Wadsworth Cengage Learning,
 • Berris, R & Miller, E. (2011). How Design of the Physical Envi-ronment İmpacts Early Learning: Educators And Parents Perspec-tives. Australasian Journal of Early Childhood, 36(4).1-17.
 • Biçer, M. (1994). Ankara il merkezindeki anasınıfları ile uygula-ma anaokullarının fiziki özellikler açısından kıyaslanarak değer-lendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bullard, J. (2009). Creating Environments For Learning: Birth to Age Aight. Enhanced Pearson eText, New Jersey: Merrill.
 • Burchinal, M.,& Cryer, D. (2003). Diversity, child care quality, and developmental outcomes. Early Childhood Research Quar-terly, 18(4); 401–426.
 • Burchinal, M.,Peisner-Feinberg, E., Bryant, D., & Clifford, R. (2000). Children’s social and cognitive development and child-care quality: testing for differentials sociations related to poverty, gender, or ethnicity. Applied Developmental Science, 4(3), 149–165.
 • Butin, D. (2000). Early childhood centers. clearing house for edu-cational facilities, Washington, D.C. Department of Education, Washington, DC.2000-07-00 ERİC ED 446 422.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye. Pegem Akademi.
 • Ceglowski, D., & Bacigalupa, C. (2002). Four perspectives on child care quality. Early Childhood Education Journal, 30(2), 87-92.
 • Caples, S. E. (1996). Some guidelines for preschool design. Young Children, 51(4), 14-21.
 • Coughlin, P. A., Hansen, K. A., Heller, D., Kaufmann, R. K., Stolberg, J. R., & Walsh, K. B. (1997). Creating Child-Centered Class-Rooms. Washington, DC: Children’s Resources International, Inc.
 • Creswell, J.W. (2014). Nitel araştırma yöntemleri (beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni). İstanbul, Türkiye: Siyasal Akademi.
 • Çakır, A. (2011). Okul öncesinden ilgi köşelerinin düzenlenmesinin ve kullanılmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Woolfolk, A. (2012). Educational Psychology (12th edition). New Jersey, USA: Prentice Hall PTR. ISBN 9780132613163.

Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes

Year 2017, Volume 6, Issue 1, 1 - 16, 31.01.2017
https://doi.org/10.19128/turje.267357

Abstract

The study used both the qualitative and quantitative research method, aims to determine the practices regarding learning centers in the preschool class. The sample is selected from preschool teachers who are worked in Aydın. The (Ministry of Education) schools are kindergartens in 27 primary schools and 5 preschools. In sum, 16 volunteer teachers, who is 5 from kindergarten and 11 from kindergarten of other schools are selected. For data collection, “The Learning Centers Review and Observation Form” that is developed by researcher is used. The first part of the learning centers review and observation form involves observations, the information about the class and the teacher, and the teacher’s opinions regarding learning centers, the second part involves observations about “design of learning centers”, and the third part has observations about “application of learning centers”. For data analysis, descriptive and content analysis methods are used. First, the themes and codes are defined and then the themes are coded. As the result of study, teachers' level of skills regarding the learning center design and practice is found as low.

References

 • Anders, Y., Rossbach, H. G., Weinert ,S., Ebert, S., Kuger, S., Lehrl, S., &Von Maurice, J. (2012). Home and Preschool Lear-ning Environments and The İrrelations to The Development of Early Numeracy Skills. Early Childhood Research Quarterly 27, 231– 244
 • Anonymous, (2010). Prepraring Children For Kindergarten. İndia-na Enstitute An Disability And Community. İndiana University.
 • Ayvacı, H.Ş.,Devecioğlu,Y.ve Yiğit, N.(2002). Okulöncesi Öğ-retmenlerinin Fen Ve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Be-lirlenmesi. http://wwwJedu.metu.edu.tr/utbmek- 5/b_kitabl/PDF/ogretmen yetiştirme /bildiri/t277.pdf. (2) sitesin-den alınmıştır.
 • Beaty, J. (2013). Preschool Appropriate Practices: Environment Curriculum And Development. Australia: Wadsworth Cengage Learning,
 • Berris, R & Miller, E. (2011). How Design of the Physical Envi-ronment İmpacts Early Learning: Educators And Parents Perspec-tives. Australasian Journal of Early Childhood, 36(4).1-17.
 • Biçer, M. (1994). Ankara il merkezindeki anasınıfları ile uygula-ma anaokullarının fiziki özellikler açısından kıyaslanarak değer-lendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversite-si, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Bullard, J. (2009). Creating Environments For Learning: Birth to Age Aight. Enhanced Pearson eText, New Jersey: Merrill.
 • Burchinal, M.,& Cryer, D. (2003). Diversity, child care quality, and developmental outcomes. Early Childhood Research Quar-terly, 18(4); 401–426.
 • Burchinal, M.,Peisner-Feinberg, E., Bryant, D., & Clifford, R. (2000). Children’s social and cognitive development and child-care quality: testing for differentials sociations related to poverty, gender, or ethnicity. Applied Developmental Science, 4(3), 149–165.
 • Butin, D. (2000). Early childhood centers. clearing house for edu-cational facilities, Washington, D.C. Department of Education, Washington, DC.2000-07-00 ERİC ED 446 422.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye. Pegem Akademi.
 • Ceglowski, D., & Bacigalupa, C. (2002). Four perspectives on child care quality. Early Childhood Education Journal, 30(2), 87-92.
 • Caples, S. E. (1996). Some guidelines for preschool design. Young Children, 51(4), 14-21.
 • Coughlin, P. A., Hansen, K. A., Heller, D., Kaufmann, R. K., Stolberg, J. R., & Walsh, K. B. (1997). Creating Child-Centered Class-Rooms. Washington, DC: Children’s Resources International, Inc.
 • Creswell, J.W. (2014). Nitel araştırma yöntemleri (beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni). İstanbul, Türkiye: Siyasal Akademi.
 • Çakır, A. (2011). Okul öncesinden ilgi köşelerinin düzenlenmesinin ve kullanılmasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Woolfolk, A. (2012). Educational Psychology (12th edition). New Jersey, USA: Prentice Hall PTR. ISBN 9780132613163.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Şermin Metin
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Publication Date January 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Metin, Ş. (2017). Investigation of the practices in learning centers of pre-school education institutes . Turkish Journal of Education , 6 (1) , 1-16 . DOI: 10.19128/turje.267357

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.