Review
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Examining of biology subjects in the science textbook for grade 7 regarding scientific content

Year 2017, Volume 6, Issue 3, 128 - 142, 31.07.2017
https://doi.org/10.19128/turje.318064

Abstract

For students, textbooks are a source of knowledge and an important learning material. For this reason, textbooks must contain appropriate content. In this research, our aim was to examine of biology subjects on secondary school 7th grade science textbook in terms of scientific content. The data were analyzed using document analysis. Based on criteria such as the book’s scientific content, knowledge deficiency, erroneous information and misrepresentations, three experts in the field of biology were assigned the responsibility of reviewing the textbook. The findings of the research, categorized based on the chapters and units of the textbook included a discovery of scientific flaws, insufficient explanations on topics such as ''Systems of the Body'', ''Force and Energy'', ''Human’s relationship with the environment'' and various other errors regarding the assessment questions. Recommendations therefore included a review of the said textbook in order to correct all such errors.

References

 • Alkan, C. (1996). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Aşçı, Z., Özkan, Ş., Tekkaya, C. (2001). Students’ misconceptions about respiration. Eğitim ve Bilim, 26(120), 29-36.
 • Atici, T., Samancı, N.K. ve Özel, Ç.A. (2007). İlköğretim fen bilgisi ders kitaplarının biyoloji konuları yönünden eleştirel olarak incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 115-133.
 • Audesirk, T., Audesirk, G. ve Byers, B.E. (2006). Life on Earth. Pearson Prentice Hall, 643p., USA.
 • Aycan, Ş., Kaynar, Ü. H., Türkoğuz, S. ve Arı, E. (2002). İlköğretimde kullanılan fen bilgisi ders kitaplarının bazı kriterlere göre incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül), Ankara, Bildiriler, 1, 246-252.
 • Büyükkasap, E. ve Samancı, O. (1998): İlköğretim öğrencilerinin ışık hakkındaki yanlış kavramları. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(5), 109-120.
 • Carvalho, G.S., Silva, R. ve Clément, P. (2007). Historical analysis of portuguese primary school textbooks (1920–2005) on the topic of digestion. International Journal of Science Education, 29(2), 173–19.
 • Carvalho, G.S., Silva, R. ve Clément, P. (2003). Epistemological and didactical learning obstacles identified in Portuguese primary school pupils (Synopsis), in ESERA 2003: Research and the Quality of Science Education. ESERA, Noordwijkerhout, CD.
 • Chiappetta, E.L., Fillman, D.A. ve Sethna, G.H. (1991). A method to quantity major of scientific literacy in science textbooks. Journal of Research In Science Teaching, 28(8),713-725.
 • Chiras, D.D. ve Reganold, J.P. (2005). Natural Resource Conservation, Pearson Education, Inc., 644p., USA.
 • Clément, P. ve Tunnicliffe, S.D. (2002). Digestion / Circulation / Excretion: First results on the ontogenesis of the continuous tubing conception in U.K. pupils. Poster in Meeting ERIDOB, ENFA, Toulouse.
 • Cobanoglu, E., Sahin, B. ve Karakaya, C. (2009). Examination of thebiologytextbookfor 10th grades in high school education and theideas of thepre-service teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2504-2512.
 • Çapa, Y. (2000). An analysis of 9th grade students’ misconceptions concerning photosynthesis and respiration in plants, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., ve Keleş, E. (2001). Fizik ders kitaplarını değerlendirme ölçeği geliştirmek için örnek bir çalışma. Milli Eğitim, 152, 27-33.
 • Çökelez, A. ve Yaşar, S. Ç. (2015). 6. sınıf öğrencilerinin ‘görüntü kavramı’ ile ilgili kavramsal öğrenmelerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(14), 159-180.
 • Davis, M.L. ve Cornwell, M.L. (2008). Introduction to environmental engineering, Mc-Graw Hill International Edition, 1008p., USA.
 • Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13),183-185.
 • Ecevit, T. ve Şimşek, P. Ö. (2017). Öğretmenlerin fen kavram öğretimleri, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmalarının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1),129-150.
 • Eichorn, S.E. ve Evert, R.F. (2016). Raven bitki biyolojisi. (İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık. Ellis, R. (1997). The empirical evaluation of language teaching materials. ELT Journal 51,36-42.
 • Eşgi, N. (2005). İlköğretim 5. sınıf bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 165, 34-36.
 • Freeman, S. (2011). Biological science, Pearson Benjamin Cummings, 1127p, USA.
 • Gibson, D.J. (1996). Textbook misconceptions: The climax concept of succession. The American Biology Teacher, 58(3), 135-140.
 • Guesne, E. (1985). Light. In R. Driver, E. Guesne ve A. Tiberghien (Eds.), Children’s ideas in science. Philadelphia: Open University Press.
 • Gündüz, E., Yılmaz, M. ve Çimen, O. (2016). MEB Ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 414-430.
 • Güngör, B. ve Özgür, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sindirim sistemi konusundaki didaktik kökenli kavram yanılgılarının nedenleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 149-177.
 • Güzel, H. ve Adibelli, S. (2011). 9. sınıf fizik ders kitabının eğitsel, görsel, dil ve anlatım yönünden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 201-216.
 • Hall, J.E. (2017). Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji. (B. Ç. Yeğen, Çev.). Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri.
 • Hickman, C.P., Roberts, L. ve Larson, A. (2016). Integrated principles of zoology, Mc-Graw Hill International Edition, 871p., USA.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101.
 • Kabapınar, F. (2007). Öğrencilerin Kimyasal Bağ Konusundaki Kavram Yanılgılarına İlişkin Literatüre Bir Bakış I: Moleküliçi Bağlar. Mili Eğitim Dergisi, 176, 18-35.
 • Kearsey, J. ve Sheila, T. (1999). How useful are the figures in school biology textbooks? Journal of Biological Education, 33(2), 87-94.
 • Kelly, A.V. (1989). Curriculum. Theory and practice. London.Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Köse, E. Ö. (2009). Biyoloji 9 ders kitabında hücre ile İlgili metinlerin okunabilirlik düzeyleri. Journal of Arts and Sciences, 12, 141-150.
 • Krebs, J. C. (2009). Ecology (Sixth Edition), Pearson International Edition, Publishing as Benjamin Cummings, 655 p., USA.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [MEB TTKB]. (2013). Taslak kitap incelemede değerlendirmeye esas olacak kriterler konulu 27040 sayılı, 14.01.2013 tarihli yazı. Ankara: MEB
 • Molles, C.M. 2005: Ecology (Concepts and Appications), McGraw-Hill, 622 p., USA.
 • Morrissey, J.F. ve Sumich, J.L. (2016). Deniz yaşamı biyolojisine giriş. (M. Karataş, H.H. Atar, Çev.). Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Odum, E.P. ve Barrett, G.W. (2008). Ekoloji’nin temel ilkeleri. (K. Işık, Çev.). Ankara., Palme Yayıncılık., 598
 • Ogan-Bekiroğlu, F. (2007). To what degree do the currently used physics textbooks meet the expectations? Journal of Science Teacher Education, 18, 599-628.
 • Özay, E. ve Hasenekoğlu, G. (2007). Lise–3 biyoloji ders kitaplarındaki görsel sunumda gözlemlenen bazı sorunlar. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1): 80-91.
 • Özkan, Ö. (2001). Remediation of seventh grade students misconceptions related to ecological concepts through conceptual change approach. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. ve Jackson, R.B. (2013). Campbell Biyoloji, (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Sadava, D., Hillis, M.D., Heller, H.C. ve Berenbaum, M.R. (2014). Yaşam bilimi biyoloji. (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Simon, E.J., Dickey, J.L., Hogan, K.A. ve Reece, J.B. (2017). Campbell temel biyoloji. (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Smith, M.T. ve Smith, L.R. (2009). Elements of ecology, international edition, Pearson Benjamin Cummings, 649p, USA.
 • Solomon, E.P. (2003). İnsan anatomisi ve fizyolojisine giriş. (L. B. Süzen, Çev.). İstanbul, Birol Yayıncılık.
 • Soong, B.C. ve Yager, R.E. (1993). The inclusion of STS material in the most frequently used secondary science textbook in the U.S. Journal of Research in Science Teaching, 30(4), 339-349.
 • Teiz, L. ve Zeiger, E. (2007). Bitki fizyolojisi. (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Tekkaya, C. ve Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 101-107.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140–147.
 • Toprak, T. (1993). İlkokul ders kitaplarının öğretim programına uygunluğunun değerlendirilmesi (Adana ilinde bir araştırma), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2003’a). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 90-101.
 • Ünsal, Y. ve Günes, B. (2003b). Bir kitap inceleme çalısması örnegi olarak MEB ilkögretim 8. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden elestirel bir bakıs. Gazi Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, 11(2).
 • Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB. İlköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3) 110-120.
 • Victory, E. ve Kellough, R.D. (1997). Science for the elemantary and middle scho New Jersey: ol. Prientice Hal. İnc. Wolf, M.K. ve Schave, B. (1984). Curriculum designing a handbook for educators. United States.
 • Yeniterzi, B. ve Işıksal-Bostan, M. (2015). An examination of the 7thgrade mathematics teacher’s guidebook in terms of the relationship between mathematics and science. Elementary Education Online, 14(2), 407‐420.
 • Yetişir, F., Salman, A. E., Özkardeş, A., Tokaç, M., Çiftçi, M. ve Kılıç, M. (2013). Conn sendromlu bir olguda başarılı laparoskopik korteks koruyucu adrenalektomi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 29(1), 38-41.

7. sınıf fen bilimleri ders kitabı biyoloji konularının bilimsel içerik incelemesi

Year 2017, Volume 6, Issue 3, 128 - 142, 31.07.2017
https://doi.org/10.19128/turje.318064

Abstract

Öğrenciler için ders kitapları, bilimsel bilginin kaynağı ve önemli bir öğrenim materyalidir. Bu nedenle, ders kitaplarının bilimsel içerik bakımından uygun olması gerekir. Dahası ders kitapları, öğrencilerde kavram yanılgıları oluşturmamalıdır.  Bu araştırmada, Ortaokul 7.sınıf Fen Bilimleri ders kitabındaki biyoloji konularının bilimsel içerik bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Veriler doküman analizi ile incelenmiştir. Verilerin bilimsel içerik bakımından değerlendirilmesinde biyoloji alanıyla ilgili uluslararası kitaplar referans olarak kullanılmıştır. Araştırmada, 7. sınıf fen ders kitabı, bilimsel içerik, yetersiz bilgi, hatalı bilgi ve yanlış kavramalar gibi kriterlere göre üç biyoloji uzmanı tarafından incelenmiştir. Araştırma bulguları, ünite ve bölümlere göre kategorize edilerek verilmiştir. Araştırma bulgularında, vücudumuzda sistemler, kuvvet ve enerji, insan ve çevre ilişkileri, ünitelerinde bazı konularda bilimsel yanlışlıklar, ifade eksiklikleri ve ünite bölüm değerlendirme sorularında yanlışlıklar olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden 7.sınıf fen bilimleri ders kitabında belirlenen hataların düzeltilmesi önerilmektedir.

References

 • Alkan, C. (1996). Eğitim Teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi.
 • Aşçı, Z., Özkan, Ş., Tekkaya, C. (2001). Students’ misconceptions about respiration. Eğitim ve Bilim, 26(120), 29-36.
 • Atici, T., Samancı, N.K. ve Özel, Ç.A. (2007). İlköğretim fen bilgisi ders kitaplarının biyoloji konuları yönünden eleştirel olarak incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 115-133.
 • Audesirk, T., Audesirk, G. ve Byers, B.E. (2006). Life on Earth. Pearson Prentice Hall, 643p., USA.
 • Aycan, Ş., Kaynar, Ü. H., Türkoğuz, S. ve Arı, E. (2002). İlköğretimde kullanılan fen bilgisi ders kitaplarının bazı kriterlere göre incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (16-18 Eylül), Ankara, Bildiriler, 1, 246-252.
 • Büyükkasap, E. ve Samancı, O. (1998): İlköğretim öğrencilerinin ışık hakkındaki yanlış kavramları. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(5), 109-120.
 • Carvalho, G.S., Silva, R. ve Clément, P. (2007). Historical analysis of portuguese primary school textbooks (1920–2005) on the topic of digestion. International Journal of Science Education, 29(2), 173–19.
 • Carvalho, G.S., Silva, R. ve Clément, P. (2003). Epistemological and didactical learning obstacles identified in Portuguese primary school pupils (Synopsis), in ESERA 2003: Research and the Quality of Science Education. ESERA, Noordwijkerhout, CD.
 • Chiappetta, E.L., Fillman, D.A. ve Sethna, G.H. (1991). A method to quantity major of scientific literacy in science textbooks. Journal of Research In Science Teaching, 28(8),713-725.
 • Chiras, D.D. ve Reganold, J.P. (2005). Natural Resource Conservation, Pearson Education, Inc., 644p., USA.
 • Clément, P. ve Tunnicliffe, S.D. (2002). Digestion / Circulation / Excretion: First results on the ontogenesis of the continuous tubing conception in U.K. pupils. Poster in Meeting ERIDOB, ENFA, Toulouse.
 • Cobanoglu, E., Sahin, B. ve Karakaya, C. (2009). Examination of thebiologytextbookfor 10th grades in high school education and theideas of thepre-service teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2504-2512.
 • Çapa, Y. (2000). An analysis of 9th grade students’ misconceptions concerning photosynthesis and respiration in plants, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çepni, S., Ayvacı, H. Ş., ve Keleş, E. (2001). Fizik ders kitaplarını değerlendirme ölçeği geliştirmek için örnek bir çalışma. Milli Eğitim, 152, 27-33.
 • Çökelez, A. ve Yaşar, S. Ç. (2015). 6. sınıf öğrencilerinin ‘görüntü kavramı’ ile ilgili kavramsal öğrenmelerinin incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(14), 159-180.
 • Davis, M.L. ve Cornwell, M.L. (2008). Introduction to environmental engineering, Mc-Graw Hill International Edition, 1008p., USA.
 • Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13),183-185.
 • Ecevit, T. ve Şimşek, P. Ö. (2017). Öğretmenlerin fen kavram öğretimleri, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmalarının değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 16(1),129-150.
 • Eichorn, S.E. ve Evert, R.F. (2016). Raven bitki biyolojisi. (İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık. Ellis, R. (1997). The empirical evaluation of language teaching materials. ELT Journal 51,36-42.
 • Eşgi, N. (2005). İlköğretim 5. sınıf bilgisayar ders kitaplarının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 165, 34-36.
 • Freeman, S. (2011). Biological science, Pearson Benjamin Cummings, 1127p, USA.
 • Gibson, D.J. (1996). Textbook misconceptions: The climax concept of succession. The American Biology Teacher, 58(3), 135-140.
 • Guesne, E. (1985). Light. In R. Driver, E. Guesne ve A. Tiberghien (Eds.), Children’s ideas in science. Philadelphia: Open University Press.
 • Gündüz, E., Yılmaz, M. ve Çimen, O. (2016). MEB Ortaöğretim 10. sınıf biyoloji ders kitabının bilimsel içerik bakımından incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 414-430.
 • Güngör, B. ve Özgür, S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sindirim sistemi konusundaki didaktik kökenli kavram yanılgılarının nedenleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 149-177.
 • Güzel, H. ve Adibelli, S. (2011). 9. sınıf fizik ders kitabının eğitsel, görsel, dil ve anlatım yönünden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (26), 201-216.
 • Hall, J.E. (2017). Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji. (B. Ç. Yeğen, Çev.). Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri.
 • Hickman, C.P., Roberts, L. ve Larson, A. (2016). Integrated principles of zoology, Mc-Graw Hill International Edition, 871p., USA.
 • Karamustafaoğlu, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğretim materyallerini kullanma düzeyleri: Amasya ili örneği. Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 90-101.
 • Kabapınar, F. (2007). Öğrencilerin Kimyasal Bağ Konusundaki Kavram Yanılgılarına İlişkin Literatüre Bir Bakış I: Moleküliçi Bağlar. Mili Eğitim Dergisi, 176, 18-35.
 • Kearsey, J. ve Sheila, T. (1999). How useful are the figures in school biology textbooks? Journal of Biological Education, 33(2), 87-94.
 • Kelly, A.V. (1989). Curriculum. Theory and practice. London.Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Köse, E. Ö. (2009). Biyoloji 9 ders kitabında hücre ile İlgili metinlerin okunabilirlik düzeyleri. Journal of Arts and Sciences, 12, 141-150.
 • Krebs, J. C. (2009). Ecology (Sixth Edition), Pearson International Edition, Publishing as Benjamin Cummings, 655 p., USA.
 • MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [MEB TTKB]. (2013). Taslak kitap incelemede değerlendirmeye esas olacak kriterler konulu 27040 sayılı, 14.01.2013 tarihli yazı. Ankara: MEB
 • Molles, C.M. 2005: Ecology (Concepts and Appications), McGraw-Hill, 622 p., USA.
 • Morrissey, J.F. ve Sumich, J.L. (2016). Deniz yaşamı biyolojisine giriş. (M. Karataş, H.H. Atar, Çev.). Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Odum, E.P. ve Barrett, G.W. (2008). Ekoloji’nin temel ilkeleri. (K. Işık, Çev.). Ankara., Palme Yayıncılık., 598
 • Ogan-Bekiroğlu, F. (2007). To what degree do the currently used physics textbooks meet the expectations? Journal of Science Teacher Education, 18, 599-628.
 • Özay, E. ve Hasenekoğlu, G. (2007). Lise–3 biyoloji ders kitaplarındaki görsel sunumda gözlemlenen bazı sorunlar. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1): 80-91.
 • Özkan, Ö. (2001). Remediation of seventh grade students misconceptions related to ecological concepts through conceptual change approach. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. ve Jackson, R.B. (2013). Campbell Biyoloji, (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Sadava, D., Hillis, M.D., Heller, H.C. ve Berenbaum, M.R. (2014). Yaşam bilimi biyoloji. (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Simon, E.J., Dickey, J.L., Hogan, K.A. ve Reece, J.B. (2017). Campbell temel biyoloji. (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Smith, M.T. ve Smith, L.R. (2009). Elements of ecology, international edition, Pearson Benjamin Cummings, 649p, USA.
 • Solomon, E.P. (2003). İnsan anatomisi ve fizyolojisine giriş. (L. B. Süzen, Çev.). İstanbul, Birol Yayıncılık.
 • Soong, B.C. ve Yager, R.E. (1993). The inclusion of STS material in the most frequently used secondary science textbook in the U.S. Journal of Research in Science Teaching, 30(4), 339-349.
 • Teiz, L. ve Zeiger, E. (2007). Bitki fizyolojisi. (E. Gündüz, İ. Türkan, Çev.). Ankara, Palme Yayıncılık.
 • Tekkaya, C. ve Balcı, S. (2003). Öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarının saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24, 101-107.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140–147.
 • Toprak, T. (1993). İlkokul ders kitaplarının öğretim programına uygunluğunun değerlendirilmesi (Adana ilinde bir araştırma), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2003’a). İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi ders kitabının fizik konuları yönünden incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(3), 90-101.
 • Ünsal, Y. ve Günes, B. (2003b). Bir kitap inceleme çalısması örnegi olarak MEB ilkögretim 8. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden elestirel bir bakıs. Gazi Üniversitesi Kastamonu Egitim Dergisi, 11(2).
 • Ünsal, Y. ve Güneş, B. (2002). Bir kitap inceleme çalışması örneği olarak MEB. İlköğretim 4. sınıf fen bilgisi ders kitabına fizik konuları yönünden eleştirel bir bakış, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3) 110-120.
 • Victory, E. ve Kellough, R.D. (1997). Science for the elemantary and middle scho New Jersey: ol. Prientice Hal. İnc. Wolf, M.K. ve Schave, B. (1984). Curriculum designing a handbook for educators. United States.
 • Yeniterzi, B. ve Işıksal-Bostan, M. (2015). An examination of the 7thgrade mathematics teacher’s guidebook in terms of the relationship between mathematics and science. Elementary Education Online, 14(2), 407‐420.
 • Yetişir, F., Salman, A. E., Özkardeş, A., Tokaç, M., Çiftçi, M. ve Kılıç, M. (2013). Conn sendromlu bir olguda başarılı laparoskopik korteks koruyucu adrenalektomi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 29(1), 38-41.

Details

Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Reviews
Authors

Mehmet YILMAZ


Ertunç GÜNDÜZ


Osman ÇİMEN


Ferhat KARAKAYA

Publication Date July 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Yılmaz, M. , Gündüz, E. , Çimen, O. & Karakaya, F. (2017). Examining of biology subjects in the science textbook for grade 7 regarding scientific content . Turkish Journal of Education , 6 (3) , 128-142 . DOI: 10.19128/turje.318064

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.