Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Teacher training system: According to the views of academicians and teacher candidates

Year 2018, Volume: 7 Issue: 1, 18 - 33, 31.01.2018
https://doi.org/10.19128/turje.334935

Abstract

The primary purpose of this study is to determine the remarks of the
academicians and teacher candidates of the faculty of education about teacher
training system. The research is an embedded single case study, one of the
qualitative research methods The study group of this research consists of 46
academicians working in the Faculty of Education in Mersin University and 60
fourth grade teacher candidates in the 2015-2016 school year. The data of the
research were obtained by means of two different forms which were developed by
researchers and applied to academicians and teacher candidates. Content
analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used to analyze
the data in the study. According to the findings obtained in the research, the
academicians and teacher candidates evaluated teacher training system generally
in terms of curriculum, learning-teaching process, physical conditions,
student-academician profile and of the process of entry to the profession. 

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesinin ve sorunları. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2000). Başlangıçtan 2001’e türk eğitim tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Atanur Baskan, G., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Ataünal, A. (1987). Yükseköğretim kurulunun ilkokul öğretmeni yetiştirmeye ilişkin projeksiyonu. Çağdaş Eğitim, 127, 15-34.
 • Aydın, A., Sarıer, Y., Uysal, Aydoğdu-Özoğlu, E., & Özer, F. (2014). Türkiye’de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(4), 397-420.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 223-246.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitimin Getirisi Uşak İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 235-252.
 • Doğan, C. (2005). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları ve sorunları. Bilig Dergisi, 35, 133-149.
 • European Commision/Directorate-General for Education and Culture (2010). Education and Training 2020 programme Cluster 'Teachers and Trainers' The profession of teacher educator in Europe. Report of a Peer Learning Activity in Reykjavik, Iceland. 01.09.2016 tarihinde http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-educators_en.pdf adresinden erişildi.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-31.
 • Goodson, I., & Hargreaves, A. (2005). Series editors’ preface. In A. Harris ve D. Muijs. Improving schools through teacher leadership (pp.vii-vix). New York: Open University Press.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 'Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye'de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü' Uluslararası Sempozyumu Özel Sayısı. 2, 34-46.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 248-262.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2),1-14.
 • Kösterelioğlu, İ., & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187.
 • Kutlu Abu, N., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. doi:10.17539/aej.07102
 • Külekçi, E., & Bulut L. (2010). Türkiye ve ABD’ deki öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • McAllister, G., & Irvine, J. J. (2000). Cross cultural competency and multicultural teacher education. Review of Educational Research, 70(1), 3-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB 2014). Milli Eğitim Temel Kanunu. 13.02.2017 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html adresinden erişildi. Miles, M. B., & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative data analysis. ThousandOaks, CA: Sage Publication.
 • Özer, B. (1990). 1990’lı yılların başında Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunlar ve çözüm önerileri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-35.
 • Rots, I., Aelterman, A., Vlerick, P., & Vermeulen, K. (2007). Teacher education, graduates’ teaching commitment and entrance into the teaching profession. Teaching and Teacher Education, 23, 543-556.
 • Saracaoğlu, A. S. (1992). Türk ve Japon öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştınlması. İzmir: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 65.
 • Saylan, N. (2013). Sürekli değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3(6), 9-19.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve meslekî gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sezgin-Nartgün, Ş. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlarına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu personeli seçme sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153, 9-22.
 • Sözer, E. (1989). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünden etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şahin, Ç., & Kartal, O. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 164-190.
 • Taşgın, A., & Sönmez, S. (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 3,80-90.
 • Türk Eğitim Derneği (TED-2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor “öğretmene yatırım, geleceğe atılım”. Ankara: Türk Eğitim Derneği
 • Varış, F. (1973). Öğretmen yetiştirme üzerine. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 50. Yıla Armağan, No: 36.
 • Yalçın İncik, E., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon sertifika programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 179-197.
 • Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2015). Uluslararası raporlarda öğretmen yeterlikleri ve öğretmen eğitimi. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 60-71.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16 (3), 123-143.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ., & Vural, Ö.F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına İlişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi,8(1), 942-973.

Öğretim elemanı ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre öğretmen yetiştirme sistemi

Year 2018, Volume: 7 Issue: 1, 18 - 33, 31.01.2018
https://doi.org/10.19128/turje.334935

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, eğitim fakültesi
öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme sistemine
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016
eğitim-öğretim yılında, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapan 46
öğretim elemanı ve dördüncü sınıfa devam eden 60 öğretmen adayından
oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen,
öğretim elemanı ve öğretmen adaylarına uygulanan iki ayrı form kullanılarak
elde edilmiştir. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde, nitel veri analizi
tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara
göre eğitim fakültesi öğretim elemanları ve öğretmen adayları öğretmen
yetiştirme sistemini genel olarak eğitim programı, öğrenme-öğretme süreci,
fiziksel koşullar, öğrenci-öğretim elemanı profili ve mesleğe başlama süreci
açısından değerlendirmektedir.

References

 • Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesinin ve sorunları. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28.
 • Akyüz, Y. (2000). Başlangıçtan 2001’e türk eğitim tarihi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Atanur Baskan, G., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.
 • Ataünal, A. (1987). Yükseköğretim kurulunun ilkokul öğretmeni yetiştirmeye ilişkin projeksiyonu. Çağdaş Eğitim, 127, 15-34.
 • Aydın, A., Sarıer, Y., Uysal, Aydoğdu-Özoğlu, E., & Özer, F. (2014). Türkiye’de öğretmen istihdamı politikalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(4), 397-420.
 • Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176.
 • Bilir, A. (2011). Türkiye’de öğretmen yetiştirmenin tarihsel evrimi ve istihdam politikaları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44 (2), 223-246.
 • Çalışkan, Ş. (2007). Eğitimin Getirisi Uşak İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(2), 235-252.
 • Doğan, C. (2005). Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme politikaları ve sorunları. Bilig Dergisi, 35, 133-149.
 • European Commision/Directorate-General for Education and Culture (2010). Education and Training 2020 programme Cluster 'Teachers and Trainers' The profession of teacher educator in Europe. Report of a Peer Learning Activity in Reykjavik, Iceland. 01.09.2016 tarihinde http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-educators_en.pdf adresinden erişildi.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte kamu personeli seçme sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1-31.
 • Goodson, I., & Hargreaves, A. (2005). Series editors’ preface. In A. Harris ve D. Muijs. Improving schools through teacher leadership (pp.vii-vix). New York: Open University Press.
 • Gündoğdu, K., Çimen, N., & Turan, S. (2008). Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Karagözoğlu, G. (1987). Yükseköğretime geçişte öğretmenlik mesleğine yönelme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 'Çağdaş Gelişmeler Işığında Türkiye'de Eğitim Fakültelerinin Yeri ve Rolü' Uluslararası Sempozyumu Özel Sayısı. 2, 34-46.
 • Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kartal, S. (2013). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre eğitim sistemimizde değiştirilmesi gereken noktalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 248-262.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2),1-14.
 • Kösterelioğlu, İ., & Bayar, A. (2014). Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin güncel bir değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 177-187.
 • Kutlu Abu, N., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. doi:10.17539/aej.07102
 • Külekçi, E., & Bulut L. (2010). Türkiye ve ABD’ deki öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Turkey.
 • McAllister, G., & Irvine, J. J. (2000). Cross cultural competency and multicultural teacher education. Review of Educational Research, 70(1), 3-24.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB 2014). Milli Eğitim Temel Kanunu. 13.02.2017 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html adresinden erişildi. Miles, M. B., & Hubermann, A. M. (1994). Qualitative data analysis. ThousandOaks, CA: Sage Publication.
 • Özer, B. (1990). 1990’lı yılların başında Türkiye’de öğretmen yetiştirme sorunlar ve çözüm önerileri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 27-35.
 • Rots, I., Aelterman, A., Vlerick, P., & Vermeulen, K. (2007). Teacher education, graduates’ teaching commitment and entrance into the teaching profession. Teaching and Teacher Education, 23, 543-556.
 • Saracaoğlu, A. S. (1992). Türk ve Japon öğretmen yetiştirme sistemlerinin karşılaştınlması. İzmir: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 65.
 • Saylan, N. (2013). Sürekli değiştirilen öğretmen yetiştirme sistemi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 3(6), 9-19.
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve meslekî gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
 • Sezgin-Nartgün, Ş. (2008). Aday öğretmenlerin gözüyle milli eğitim bakanlarına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen atama esasları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 47-58.
 • Sezgin, F., & Duran, E. (2011). Kamu personeli seçme sınavı’nın (KPSS) öğretmen adaylarının akademik ve sosyal yaşantılarına yansımaları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 153, 9-22.
 • Sözer, E. (1989). Türk üniversitelerinde öğretmen yetiştirme sistemlerinin öğretmenlik davranışlarını kazandırma yönünden etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Şahin, Ç., & Kartal, O. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 164-190.
 • Taşgın, A., & Sönmez, S. (2013). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research. 3,80-90.
 • Türk Eğitim Derneği (TED-2009). Öğretmen yeterlikleri özet rapor “öğretmene yatırım, geleceğe atılım”. Ankara: Türk Eğitim Derneği
 • Varış, F. (1973). Öğretmen yetiştirme üzerine. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 50. Yıla Armağan, No: 36.
 • Yalçın İncik, E., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi ve pedagojik formasyon sertifika programında öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(2), 179-197.
 • Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2015). Uluslararası raporlarda öğretmen yeterlikleri ve öğretmen eğitimi. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 60-71.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 16 (3), 123-143.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, İ., & Vural, Ö.F. (2014). Türkiye’de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.
 • Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının Türk eğitim sisteminin sorunlarına İlişkin görüşleri. Uluslararası insan bilimleri dergisi,8(1), 942-973.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Research Articles
Authors

Eylem YALÇIN İNCİK
Mersin University
Türkiye


Ceren ÖZKAN This is me
Mersin University
Türkiye

Publication Date January 31, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Yalçın İncik, E. & Özkan, C. (2018). Teacher training system: According to the views of academicians and teacher candidates . Turkish Journal of Education , 7 (1) , 18-33 . DOI: 10.19128/turje.334935

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.