Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Eğitimde yerelleşmeye ilişkin okul müdürlerinin görüşleri

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 55 - 85, 30.04.2018
https://doi.org/10.19128/turje.345444

Abstract

Çalışmanın amacı, okul müdürlerinin eğimde yerelleşmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada olgu bilim deseni kullanmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi birlikte kullanılmış olup altı okul müdürü çalışma grubuna alınmıştır. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme formunun kullanıldığı bireysel yüz yüze görüşmelerle toplanmıştır. Analiz sürecinde betimsel analiz ve tümevarımsal içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak yerelleşme kavramına ilişkin görüşlere bütünsel açıdan bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun yerelleşmeyi tam özerkliğe yakın buldukları görülmektedir. Bu durum ise üniter devlet yapısı açısından tehlikeli görülmektedir. Bu nedenle, eğitimde yerelleşmeye ilişkin görüşleri sorulduğunda katılımcıların eğitim sisteminin yerelleşmesine ilişkin finansman ve altyapı desteği dışında daha merkeziyetçi tutum sergiledikleri görülmektedir. Bu durum aslında eğitimde yerelleşmeye ilişkin kaygıların yüksek olduğunun bir göstergesidir. Katılımcılarda ulus devlet kimliğimize ve eğitimin milli yapısına zarar vermeyecek bir yerelleşme anlayışının hâkim olduğu söylenebilir.

References

 • Addi-Raccah, A., & Gavish, Y. (2010). The LEA’s role in a decentralized school system: The school principals’ view. Educational Management Administration & Leadership, 38(2), 184-201. DOI: 10.1177/1741143209356361
 • Arslan, M. M., & Atasayar, H. H. (2008). Ideas of the provincial managers of the Ministry of National Education about localization. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41 (2), 59-79.
 • Atasayar, H. H. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı taşra örgütü yöneticilerinin yerelleşme konusundaki görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, Türkiye.
 • Balcı Bucak, E. (2000). Eğitimde yerelleşme. Ankara, Türkiye: Detay Yayınları.
 • Balcı, A. (2010). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. Journal of Economic perspectives, 16(4), 185-205.
 • Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., & Santibáñez, L. (2009). Decentralized decision-making in schools: The theory and evidence on school-based management. Washington, USA: The World Bank.
 • Bozan, M. (2002). Merkeziyetçi yönetimden terinden yönetime geçişte alternatif yaklaşımlar: Milli Eğitim Bakanlığı örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles, USA: Sage publications.
 • Dubois, H. F., & Fattore, G. (2009). Definitions and typologies in public administration research: the case of decentralization. Intl Journal of Public Administration, 32(8), 704-727. DOI: 10.1080/01900690902908760
 • Duman, A. (1998). Eğitimin yerinden yönetimi. [Local administration of education]. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 2, 83-93.
 • Erdem, A. R. (2016). Türk eğitim sisteminin yapısı. R. Sarpkaya (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (pp.33-86). Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık.
 • Faguet, J. P., Fox, A. M., & Poeschl, C. (2014). Does decentralization strengthen or weaken the state? Authority and social learning in a supple state. London, UK: Department of International Development, London School of Economics and Political Science.
 • Falleti, T. G. (2005). A sequential theory of decentralization: Latin American cases in comparative perspective. American Political Science Review, 99(3), 327-346.
 • Floresteal, K., & Cooper, R. (1997). Decentralization of education: Legal issues. Washington, USA: The World Bank.
 • Geçit, Y. (2008). Eğitimde yerinden yönetim yaklaşımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Göksoy, S. (2014). To what extent should schools be autonomous? Educational Research and Reviews, 9(1), 24-33. doi:10.5897/ERR2013.1679
 • Göksoy, S. (2016). How autonomous should schools be? Research based on teacher opinions. International Journal of Human Sciences, 13(1), 582-591. Doi:10.14687/ijhs.v13i1.3553
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B, & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin.
 • Güran, M. C. (2001). Etkin devlet ve Türkiye. [Efficient State and Turkey]. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 199-218.
 • Hannaway, J. (1993). Political pressure and decentralization in institutional organizations: The case of school districts. Sociology of Education, 66(3), 147-163.
 • Hanson, E. M. (1998). Strategies of educational decentralization: Key questions and core issue. Journal of Educational Administration, 36(2), 111-128. DOI:10.1108/09578239810204345
 • Hays, D. G., & Singh, A. A. (2012). Qualitative inquiry in clinical and educational settings. New York, USA: Guilford Press.
 • İnce, M. (2009). Küreselleşme ve yerelleşme: Bir çelişki mi? [Globalization and localization: A contradiction?]. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 259-275.
 • Kaya, M. (2008). Okul merkezli yönetim sistemine ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Kıran, H. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı taşra örgütü yöneticilerinin eğitimde yerinden yönetime ilişkin tutumları. [The attitudes of provincial administrator of Ministry of National Education on local administration of education]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 1-9.
 • Koçak-Usluel, Y. (1997). Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez örgütü yöneticilerinin yerelleşme konusundaki görüşleri. [The opinions of the central organization administrators of Ministry of National Education on the decentralization]. Eğitim ve Bilim, 21(103), 25-36.
 • Kurt, T. (2006). Eğitim yönetiminde yerelleşme eğilimi. [Decentralization Trend in Educational Administration]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 61-72.
 • Litvack, J. & Seddon, J. (Eds.). (1999). Decentralization briefing notes. World Bank Institute WBI Working Papers in Collaboration with PREM Network. Retrieved from https://europa.eu/capacity4dev/file/8474/download?token=ViwoHuLP
 • Marques, J. F., & McCall, C. (2005). The application of interrater reliability as a solidification instrument in a phenomenological study. The Qualitative Report, 10(3), 439-462.
 • Memduhoğlu, H. B. (2013). Türk eğitim sisteminin genel yapısı. H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (pp.1-26). Ankara, Türkiye: PegemA.
 • Mengi, A.& Algan, N. (2003). Küreselleşme ve yerelleşme çağında bölgesel sürdürülebilir gelişme: AB ve Türkiye örneği. Ankara, Türkiye: Siyasal Kitabevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname [The executive order related to the organisation and duties of Ministry of National Education]. Resmi Gazete, Sayı: 28054.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS MEİS modülü. Retrieved from https://mebbis.meb.gov.tr
 • Mukundan, M. V., & Bray, M. (2004). The decentralisation of education in Kerala State, India: Rhetoric and reality. International Review of Education, 50(3-4), 223-243.
 • Ngok, K. (2007). Chinese education policy in the context of decentralization and marketization: Evolution and implications. Asia Pacific Education Review, 8(1), 142-157.
 • Ökmen, M., & Canan, K. (2009). Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türk kamu yönetimi. [The Turkish public administration in the process of adaptation to the EU]. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 139-171.
 • Ömür, Y. E. (2017). Eğitimde neoliberal yerelleşme ve eleştirisi. [Neoliberal decentralization in education and its critique]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 10-25.
 • Özdemir, M. (2008). Eğitim yönetiminde yerelleşme siyasaları. [Decentralization policies in education administration]. Amme İdaresi Dergisi, 41(3), 153-168.
 • Özgen, V. (2011). Eğitim hizmetlerinde yerelleşme ve hizmet kalitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye.
 • Özmüş, L. (2005, 28 Mart - 1 Nisan). Desantralizasyon (yerelleşme) ve yeni kamu yönetimi anlayışı. Paper presented at TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye. Retrieved from http://www.hkmo.org.tr/ resimler/ekler/SUO5_175_ek.pdf
 • Papadopoulou, V., & Yirci, R. (2013). Rethinking decentralization in education in terms of administrative problems. Educational Process: International Journal, 2(1-2), 7-18.
 • Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201-220.
 • Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries. World bank staff working paper, 581. Washington, USA: The World Bank.
 • Sağlam, A. Ç. (2010). Yönetimde yerelleşme. H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Ed.), Yönetimde yeni yaklaşımlar (pp.97-109). Ankara, Türkiye: PegemA.
 • Satria, A., & Matsuda, Y. (2004). Decentralization of fisheries management in Indonesia. Marine Policy, 28(5), 437-450.
 • Sawada, Y., & Ragatz, A. B. (2005). Decentralization of education, teacher behavior, and outcomes. In E. Vegas (Ed.), Incentives to improve teaching (pp. 255-306). Washington, DC: The World Bank.
 • Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and measurement. Studies in comparative international development, 38(3), 32-56.
 • Sharma, C. (2006). Decentralization dilemma: Measuring the degree and evaluating the outcomes. The Indian Journal of Political Science, 67(1), 49-64.
 • Taşçı, H. (2008). Yerel yöneticiler ve okul yöneticilerinin eğitimde yerelleşmeye ilişkin kendilerini hazır görme durumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.
 • Taşar, H. H. (2009). Merkeziyetçi yönetim yapısının kamu okulları üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler. [Negative affects of centralist administration approach on public schools]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 108-119.
 • The World Bank. (2013, June). Types of decentralization. In Decentralization. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization
 • Turan, S., Yücel, C., Karataş, E., & Demirhan, G. (2010). Okul müdürlerinin yerinden yönetim hakkındaki görüşleri [Opinions of school principals about local management]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/1, 1-18.
 • Türkoğlu, R. (2004). Eğitimde yerelleşme sorununa kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ve yerel yönetim yasa tasarısının getirdiği çözümler konusunda yerel yöneticilerin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(8).
 • Uz, M. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin okul merkezli yönetimin bütçe boyutuna ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.
 • Uzun, F. (2015). Türkiye’de yerel yönetimlerin eğitim harcamalarındaki rolü ve etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • West, A., Allmendinger, J., Nikolai, R., & Barham, E. (2010). Decentralisation and educational achievement in Germany and the UK. Environment and Planning C: Government and Policy, 28(3), 450-468. DOI:10.1068/c0992
 • World Development Report (WDR). (2017). Governance and law. Washington, USA: The World Bank Group. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 25880/9781464809507.pdf
 • Yavuz, Y. (2001). Lise yöneticilerinin ve öğretmenlerinin okulda yerinden yönetim ve merkezden yönetim yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin karar verme sürecine etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York, USA: The Guilford Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi.
 • Yolcu, H. (2010). Neo-liberal dönüşümün yaşandığı ülkelerde yerelleşme ve okul özerkliği uygulamaları. [Decentralization and school autonomy practices in countries experiencing neo-liberal transformation]. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 253–273
 • Yuliani, E. L. (2004, 27-30 April). Decentralization, deconcentration and devolution: What do they mean? Interlaken Workshop on Decentralization. Interlaken, Switzerland. Retrieved from http://www.cifor.org/publications/pdf_files/interlaken/Compilation.pdf

The opinions of school principals on decentralization in education

Year 2018, Volume 7, Issue 2, 55 - 85, 30.04.2018
https://doi.org/10.19128/turje.345444

Abstract

The study aims to determine the opinions of school principals on decentralization in education. Phenomenological research design was used in the study. The purposive sampling methods of convenience and criterion samplings were used together. The study group was composed of six volunteer principals. The data were collected through individual face-to-face interviews using a semi-structured form. Descriptive analysis and inductive content analysis were used. In conclusion, from a holistic perspective, most of the participants found the concept of decentralization to be close to full autonomy which is usually perceived as dangerous in terms of the unitary state structure. Therefore, they have more centralized attitudes towards educational processes other than financing and infrastructure support regarding decentralization in education. This is indeed an indication that concerns regarding decentralization in education are high. The participants think that decentralization will not harm our national identity and the national education structure is beneficial.

References

 • Addi-Raccah, A., & Gavish, Y. (2010). The LEA’s role in a decentralized school system: The school principals’ view. Educational Management Administration & Leadership, 38(2), 184-201. DOI: 10.1177/1741143209356361
 • Arslan, M. M., & Atasayar, H. H. (2008). Ideas of the provincial managers of the Ministry of National Education about localization. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 41 (2), 59-79.
 • Atasayar, H. H. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı taşra örgütü yöneticilerinin yerelleşme konusundaki görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, Türkiye.
 • Balcı Bucak, E. (2000). Eğitimde yerelleşme. Ankara, Türkiye: Detay Yayınları.
 • Balcı, A. (2010). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. Journal of Economic perspectives, 16(4), 185-205.
 • Barrera-Osorio, F., Fasih, T., Patrinos, H. A., & Santibáñez, L. (2009). Decentralized decision-making in schools: The theory and evidence on school-based management. Washington, USA: The World Bank.
 • Bozan, M. (2002). Merkeziyetçi yönetimden terinden yönetime geçişte alternatif yaklaşımlar: Milli Eğitim Bakanlığı örneği (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Los Angeles, USA: Sage publications.
 • Dubois, H. F., & Fattore, G. (2009). Definitions and typologies in public administration research: the case of decentralization. Intl Journal of Public Administration, 32(8), 704-727. DOI: 10.1080/01900690902908760
 • Duman, A. (1998). Eğitimin yerinden yönetimi. [Local administration of education]. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 2, 83-93.
 • Erdem, A. R. (2016). Türk eğitim sisteminin yapısı. R. Sarpkaya (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (pp.33-86). Ankara, Türkiye: Anı Yayıncılık.
 • Faguet, J. P., Fox, A. M., & Poeschl, C. (2014). Does decentralization strengthen or weaken the state? Authority and social learning in a supple state. London, UK: Department of International Development, London School of Economics and Political Science.
 • Falleti, T. G. (2005). A sequential theory of decentralization: Latin American cases in comparative perspective. American Political Science Review, 99(3), 327-346.
 • Floresteal, K., & Cooper, R. (1997). Decentralization of education: Legal issues. Washington, USA: The World Bank.
 • Geçit, Y. (2008). Eğitimde yerinden yönetim yaklaşımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Göksoy, S. (2014). To what extent should schools be autonomous? Educational Research and Reviews, 9(1), 24-33. doi:10.5897/ERR2013.1679
 • Göksoy, S. (2016). How autonomous should schools be? Research based on teacher opinions. International Journal of Human Sciences, 13(1), 582-591. Doi:10.14687/ijhs.v13i1.3553
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B, & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma. Ankara: Seçkin.
 • Güran, M. C. (2001). Etkin devlet ve Türkiye. [Efficient State and Turkey]. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 199-218.
 • Hannaway, J. (1993). Political pressure and decentralization in institutional organizations: The case of school districts. Sociology of Education, 66(3), 147-163.
 • Hanson, E. M. (1998). Strategies of educational decentralization: Key questions and core issue. Journal of Educational Administration, 36(2), 111-128. DOI:10.1108/09578239810204345
 • Hays, D. G., & Singh, A. A. (2012). Qualitative inquiry in clinical and educational settings. New York, USA: Guilford Press.
 • İnce, M. (2009). Küreselleşme ve yerelleşme: Bir çelişki mi? [Globalization and localization: A contradiction?]. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 259-275.
 • Kaya, M. (2008). Okul merkezli yönetim sistemine ilişkin öğretmen görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • Kıran, H. (2001). Milli Eğitim Bakanlığı taşra örgütü yöneticilerinin eğitimde yerinden yönetime ilişkin tutumları. [The attitudes of provincial administrator of Ministry of National Education on local administration of education]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(9), 1-9.
 • Koçak-Usluel, Y. (1997). Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez örgütü yöneticilerinin yerelleşme konusundaki görüşleri. [The opinions of the central organization administrators of Ministry of National Education on the decentralization]. Eğitim ve Bilim, 21(103), 25-36.
 • Kurt, T. (2006). Eğitim yönetiminde yerelleşme eğilimi. [Decentralization Trend in Educational Administration]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 61-72.
 • Litvack, J. & Seddon, J. (Eds.). (1999). Decentralization briefing notes. World Bank Institute WBI Working Papers in Collaboration with PREM Network. Retrieved from https://europa.eu/capacity4dev/file/8474/download?token=ViwoHuLP
 • Marques, J. F., & McCall, C. (2005). The application of interrater reliability as a solidification instrument in a phenomenological study. The Qualitative Report, 10(3), 439-462.
 • Memduhoğlu, H. B. (2013). Türk eğitim sisteminin genel yapısı. H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Ed.), Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (pp.1-26). Ankara, Türkiye: PegemA.
 • Mengi, A.& Algan, N. (2003). Küreselleşme ve yerelleşme çağında bölgesel sürdürülebilir gelişme: AB ve Türkiye örneği. Ankara, Türkiye: Siyasal Kitabevi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2011). Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname [The executive order related to the organisation and duties of Ministry of National Education]. Resmi Gazete, Sayı: 28054.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS MEİS modülü. Retrieved from https://mebbis.meb.gov.tr
 • Mukundan, M. V., & Bray, M. (2004). The decentralisation of education in Kerala State, India: Rhetoric and reality. International Review of Education, 50(3-4), 223-243.
 • Ngok, K. (2007). Chinese education policy in the context of decentralization and marketization: Evolution and implications. Asia Pacific Education Review, 8(1), 142-157.
 • Ökmen, M., & Canan, K. (2009). Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde Türk kamu yönetimi. [The Turkish public administration in the process of adaptation to the EU]. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 139-171.
 • Ömür, Y. E. (2017). Eğitimde neoliberal yerelleşme ve eleştirisi. [Neoliberal decentralization in education and its critique]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 10-25.
 • Özdemir, M. (2008). Eğitim yönetiminde yerelleşme siyasaları. [Decentralization policies in education administration]. Amme İdaresi Dergisi, 41(3), 153-168.
 • Özgen, V. (2011). Eğitim hizmetlerinde yerelleşme ve hizmet kalitesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye.
 • Özmüş, L. (2005, 28 Mart - 1 Nisan). Desantralizasyon (yerelleşme) ve yeni kamu yönetimi anlayışı. Paper presented at TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 1. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye. Retrieved from http://www.hkmo.org.tr/ resimler/ekler/SUO5_175_ek.pdf
 • Papadopoulou, V., & Yirci, R. (2013). Rethinking decentralization in education in terms of administrative problems. Educational Process: International Journal, 2(1-2), 7-18.
 • Prud'homme, R. (1995). The dangers of decentralization. The World Bank Research Observer, 10(2), 201-220.
 • Rondinelli, D. A., Nellis, J. R., & Cheema, G. S. (1983). Decentralization in developing countries. World bank staff working paper, 581. Washington, USA: The World Bank.
 • Sağlam, A. Ç. (2010). Yönetimde yerelleşme. H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz (Ed.), Yönetimde yeni yaklaşımlar (pp.97-109). Ankara, Türkiye: PegemA.
 • Satria, A., & Matsuda, Y. (2004). Decentralization of fisheries management in Indonesia. Marine Policy, 28(5), 437-450.
 • Sawada, Y., & Ragatz, A. B. (2005). Decentralization of education, teacher behavior, and outcomes. In E. Vegas (Ed.), Incentives to improve teaching (pp. 255-306). Washington, DC: The World Bank.
 • Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and measurement. Studies in comparative international development, 38(3), 32-56.
 • Sharma, C. (2006). Decentralization dilemma: Measuring the degree and evaluating the outcomes. The Indian Journal of Political Science, 67(1), 49-64.
 • Taşçı, H. (2008). Yerel yöneticiler ve okul yöneticilerinin eğitimde yerelleşmeye ilişkin kendilerini hazır görme durumları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.
 • Taşar, H. H. (2009). Merkeziyetçi yönetim yapısının kamu okulları üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler. [Negative affects of centralist administration approach on public schools]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 108-119.
 • The World Bank. (2013, June). Types of decentralization. In Decentralization. Retrieved from http://www.worldbank.org/en/topic/communitydrivendevelopment/brief/Decentralization
 • Turan, S., Yücel, C., Karataş, E., & Demirhan, G. (2010). Okul müdürlerinin yerinden yönetim hakkındaki görüşleri [Opinions of school principals about local management]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/1, 1-18.
 • Türkoğlu, R. (2004). Eğitimde yerelleşme sorununa kamu yönetimi temel kanunu tasarısı ve yerel yönetim yasa tasarısının getirdiği çözümler konusunda yerel yöneticilerin görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 5(8).
 • Uz, M. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin okul merkezli yönetimin bütçe boyutuna ilişkin görüşleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, Türkiye.
 • Uzun, F. (2015). Türkiye’de yerel yönetimlerin eğitim harcamalarındaki rolü ve etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • West, A., Allmendinger, J., Nikolai, R., & Barham, E. (2010). Decentralisation and educational achievement in Germany and the UK. Environment and Planning C: Government and Policy, 28(3), 450-468. DOI:10.1068/c0992
 • World Development Report (WDR). (2017). Governance and law. Washington, USA: The World Bank Group. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/ 25880/9781464809507.pdf
 • Yavuz, Y. (2001). Lise yöneticilerinin ve öğretmenlerinin okulda yerinden yönetim ve merkezden yönetim yaklaşımlarına ilişkin görüşlerinin karar verme sürecine etkileri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York, USA: The Guilford Press.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi.
 • Yolcu, H. (2010). Neo-liberal dönüşümün yaşandığı ülkelerde yerelleşme ve okul özerkliği uygulamaları. [Decentralization and school autonomy practices in countries experiencing neo-liberal transformation]. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 253–273
 • Yuliani, E. L. (2004, 27-30 April). Decentralization, deconcentration and devolution: What do they mean? Interlaken Workshop on Decentralization. Interlaken, Switzerland. Retrieved from http://www.cifor.org/publications/pdf_files/interlaken/Compilation.pdf

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Ahmet Şahin
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF EDUCATIONAL SCIENCES, DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION
0000-0002-1254-393X
Türkiye

Publication Date April 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Şahin, A. (2018). The opinions of school principals on decentralization in education . Turkish Journal of Education , 7 (2) , 55-85 . DOI: 10.19128/turje.345444

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.