Research Article
BibTex RIS Cite

Türkçe Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 37 - 55, 20.06.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1120530

Abstract

Eğitimde teknolojinin varlığı ve kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Eğitimin uygulayıcısı öğretmenlerin teknoloji kullanımlarına olan yaklaşım ve tutumları önem arz etmektedir. Nihayetinde öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin teknoloji kullanımına yönelik tutumları üzerine yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okumakta olan Türkçe öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını ve Türkçe öğretmen adaylarının bazı demografik özelliklerine (cinsiyet, sınıf kademesi, mezun olunan lise türü, anne- baba eğitim düzeyi) göre teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında ilişkileri tespit etmek amaçlanmaktadır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılan araştırmanın örneklemini, 2020-2021 bahar dönemi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan ve “Öğretim Teknolojileri” dersi almış 111 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Türkçe öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını tespit etmek için Yavuz (2005) tarafından geliştirilen ve 19 maddeden oluşan “ Teknoloji Tutum Ölçeği” veri toplama aracı kullanılmıştır. Verilen analizinde Jamovi 1.6.23 paket programı tercih edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda Türkçe öğretmen adaylarının teknoloji kullanımına yönelik olumlu tutum sergiledikleri saptanmıştır. Türkçe öğretmen adaylarının cinsiyetleri, mezun oldukları lise türü, anne ve baba eğitim düzeylerine göre teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı derecede farklılaşma bulunmadığı tespit edilmiştir. Türkçe öğretmen adaylarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf kademelerine göre teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında ikinci sınıf kademesinin lehine anlamlı derecede farklılaşma bulunmuştur.

References

 • Balbağ, M. Z. ve Yenilmez, K. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının dijital teknolojiye yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Karaçam, Y. (Ed.), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi içinde (s. 690-697). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü.
 • Bayram, M., Şam, C. T. ve Aka S. T. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşüncelerinin incelenmesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 45–55.
 • Beyazgül, G. (2019). Öğretmen adaylarının ve öğreti̇m elemanlarını eği̇ti̇mde teknoloji̇ kullanımı ve e-öğrenmeye yöneli̇k hazırbulunuşluklarını incelenmesi̇ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bhati, A., Lundberg, A., Toe, T. T., ve Carter, M. (2013). Wireless learning technology in higher education – A Case study in Singapore. GSTF Journal on Computing (JoC), 3(3). doi: 10.7603/s40601-013-0033-x.
 • Büyüköztürk, Ş. K., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571–86.
 • Dursun, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Erzurum.
 • Elkıran, Y. M. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri ile teknoloji yeterliği öz-değerlendirmeleri arasındaki ilişki. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 325–43. doi: 10.18026/cbayarsos.975296.
 • Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher, 4(1), 42–53.
 • Khine, M. S. (2001). Attitudes toward computers among teacher education students in Brunei Darussalam. International Journal of Instructional Media, 28(2), 147.
 • MEB. (2006). Temel eğitime destek projesi ‘öğretmen eğitimi bileşeni’ öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Tebliğler Dergisi, 2590, 1491–1540.
 • MEB. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özgül, E., Ceran, D. ve Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Egitim Dergisi, 49(1), 395–412. doi: 10.37669/milliegitim.776137.
 • Prensky, M. (2007). How to teach with technology: Keeping both teachers and students comfortable in an era of exponential change. Learning, 2, 40–46.
 • Renaud, K. ve van Biljon, J. (2008). Predicting technology acceptance and adoption by the elderly: A qualitative study. ACM International Conference Proceeding Series, 338(October), 210–19. doi: 10.1145/1456659.1456684.
 • Şimşek, Ü. ve Yıldırım, T. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri. International Journal of Human Sciences, 13(1), 633–49. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3506.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Teo, T., Chai, C. S., Hung, D. ve Lee, C. B. (2008). Beliefs about teaching and uses of technology among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 163–74. doi: 10.1080/13598660801971641.
 • Teo, T. (2006). Attitudes toward computers: A study of post-secondary students in Singapore. Interactive Learning Environments, 14(1), 17–24.
 • Teoh, T. T., Lundberg, A., Bhati, A. ve Carter, M. (2013). Evaluating new learning technology in Asia - Singapore as a case study. Proceeding of the 3rd Annual International Conference on Education and e-Learning içinde (s. 63-66), Singapore.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Pre-service teachers ’ computer competencies, perception of technology use and attitudes toward teachin. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335–49.
 • Wong, G. K. W. (2015). Understanding technology acceptance in pre-service teachers of primary mathematics in Hong Kong. Australasian Journal of Educational Technology, 31(6), 713–35. doi: 10.14742/ajet.1890.
 • Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for Pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 1303–6521.

Attitudes of Turkish Teacher Candidates Towards the Use of Technology: The Sample of Necmettin Erbakan University

Year 2022, Volume: 9 Issue: 2, 37 - 55, 20.06.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1120530

Abstract

The existence and use of technology in education is increasing day by day. Approaches and attitudes of teachers who are practitioners of education to the use of technology are important. Finally, studies are carried out in the country and abroad on the attitudes of teachers, teacher candidates and students towards technology use. In this study, the attitudes of Turkish teacher candidates studying in the Department of Turkish Language Teaching at Necmettin Erbakan University and their attitudes towards technology use according to some demographic characteristics (gender, grade level, type of high school graduated, parental education level) of Turkish teacher candidates. It is aimed to determine the relationships between The sample of the research, in which the descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used, consists of 111 teacher candidates who studied at Necmettin Erbakan University, Department of Turkish Language Teaching and took the "Instructional Technologies" course in the spring term of 2020-2021. In order to determine the attitudes of Turkish teacher candidates towards the use of technology, the "Technology Attitude Scale" data collection tool, which was developed by Yavuz (2005) and consists of 19 items, was used. In the given analysis, the Jamovi 1.6.23 package program was preferred. As a result of the data obtained, it was determined that Turkish teacher candidates exhibited a positive attitude towards the use of technology. It has been determined that there is no significant difference between the attitudes of Turkish teacher candidates towards the use of technology according to their gender, the type of high school they graduated from, and the education level of their parents. A significant difference was found between the attitudes of Turkish teacher candidates towards the use of technology according to the second, third and fourth grade levels in favor of the second grade level.

References

 • Balbağ, M. Z. ve Yenilmez, K. (2019). Sınıf öğretmen adaylarının dijital teknolojiye yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Karaçam, Y. (Ed.), 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi içinde (s. 690-697). Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü.
 • Bayram, M., Şam, C. T. ve Aka S. T. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşüncelerinin incelenmesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 45–55.
 • Beyazgül, G. (2019). Öğretmen adaylarının ve öğreti̇m elemanlarını eği̇ti̇mde teknoloji̇ kullanımı ve e-öğrenmeye yöneli̇k hazırbulunuşluklarını incelenmesi̇ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Bhati, A., Lundberg, A., Toe, T. T., ve Carter, M. (2013). Wireless learning technology in higher education – A Case study in Singapore. GSTF Journal on Computing (JoC), 3(3). doi: 10.7603/s40601-013-0033-x.
 • Büyüköztürk, Ş. K., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çelik, H. C. ve Kahyaoğlu, M. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 571–86.
 • Dursun, M. (2017). Üniversite öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutumlarının spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Erzurum.
 • Elkıran, Y. M. (2021). Türkçe öğretmeni adaylarının akademik okuryazarlık düzeyleri ile teknoloji yeterliği öz-değerlendirmeleri arasındaki ilişki. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 325–43. doi: 10.18026/cbayarsos.975296.
 • Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary Issues in Technology and Teacher, 4(1), 42–53.
 • Khine, M. S. (2001). Attitudes toward computers among teacher education students in Brunei Darussalam. International Journal of Instructional Media, 28(2), 147.
 • MEB. (2006). Temel eğitime destek projesi ‘öğretmen eğitimi bileşeni’ öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Tebliğler Dergisi, 2590, 1491–1540.
 • MEB. (2019). Millî Eğitim Bakanlığı Türkçe dersi (1-8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Özgül, E., Ceran, D. ve Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Egitim Dergisi, 49(1), 395–412. doi: 10.37669/milliegitim.776137.
 • Prensky, M. (2007). How to teach with technology: Keeping both teachers and students comfortable in an era of exponential change. Learning, 2, 40–46.
 • Renaud, K. ve van Biljon, J. (2008). Predicting technology acceptance and adoption by the elderly: A qualitative study. ACM International Conference Proceeding Series, 338(October), 210–19. doi: 10.1145/1456659.1456684.
 • Şimşek, Ü. ve Yıldırım, T. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve görüşleri. International Journal of Human Sciences, 13(1), 633–49. doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3506.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. G. (2019). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Teo, T., Chai, C. S., Hung, D. ve Lee, C. B. (2008). Beliefs about teaching and uses of technology among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 36(2), 163–74. doi: 10.1080/13598660801971641.
 • Teo, T. (2006). Attitudes toward computers: A study of post-secondary students in Singapore. Interactive Learning Environments, 14(1), 17–24.
 • Teoh, T. T., Lundberg, A., Bhati, A. ve Carter, M. (2013). Evaluating new learning technology in Asia - Singapore as a case study. Proceeding of the 3rd Annual International Conference on Education and e-Learning içinde (s. 63-66), Singapore.
 • Usta, E. ve Korkmaz, Ö. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar yeterlikleri ve teknoloji kullanımına ilişkin algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları Pre-service teachers ’ computer competencies, perception of technology use and attitudes toward teachin. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 1335–49.
 • Wong, G. K. W. (2015). Understanding technology acceptance in pre-service teachers of primary mathematics in Hong Kong. Australasian Journal of Educational Technology, 31(6), 713–35. doi: 10.14742/ajet.1890.
 • Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for Pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 1303–6521.

Details

Primary Language English
Subjects Studies on Education
Journal Section Articles
Authors

Dilek CERAN 0000-0001-9010-0619

Ayşenur DAĞ 0000-0003-3303-4162

Early Pub Date June 20, 2022
Publication Date June 20, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA CERAN, D., & DAĞ, A. (2022). Attitudes of Turkish Teacher Candidates Towards the Use of Technology: The Sample of Necmettin Erbakan University. Turkophone, 9(2), 37-55. https://doi.org/10.55246/turkophone.1120530

TURKOPHONE | 2014 |  ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.