Theoretical Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Okuma Güçlüğü Çeken İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Eğitimi: Kuramsal Bir Çalışma

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 86 - 96, 20.06.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1139983

Abstract

Yazılı bir metni görüp kendine özgü bir biçimde anlamlandırma olarak tanımlanan okuma diğer dil becerilerinde de olduğu gibi belli bir sürece sahiptir. Kavram ve olguların önemli olduğu bu süreç biraz karmaşıktır. Çünkü okumada zihinsel, bilişsel ve duyuşsal becerilerin etkili olduğu görülmektedir. Okuma sürecinde kelime tanıma, akıcı okuma, okuduğunu anlama ve kod çözme olarak ifade edilen alt beceriler mevcuttur. Okuma, bu becerilerin her birinin hayata geçirilmesi ve birbirini desteklemesiyle gerçekleşir. 21. yüzyıl becerilerinden kabul edilen “eleştirel düşünme, iletişim ve yaratıcılık” becerilerine okumanın önemli katkıları vardır. Çünkü birey, okuma yoluyla kendini, hayatı ve insanları tanıyabilir, başkalarının düşüncelerini keşfedebilir, yaşadığı çevreye ve dünyaya farklı bakış açıları ile yaklaşabilme düzeyine gelebilir. Ancak okuma güçlükleri yaşayan öğrencilerle ilgili başarılı stratejiler ve uygulamalar müfredatta nadiren ele alınmıştır. Bu tür öğrencilere destek verilip verilmemesi sınıf öğretmenlerinin inisiyatifine bırakıldığı görülmektedir. Yine okuma güçlüğü çeken öğrencilerin problemlerine ne kadar erken müdahalede bulunulursa o kadar başarılı olunacağı düşünülmektedir. Okuma güçlüğünün eğitiminde bireysel ya da küçük grup öğretiminin esas alması ve öğrencilere sınıf içi destek verilmesinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu eğitimde özellikle, tekrarlı okuma, yankılı (eko) okuma, eşli okuma ve okuma tiyatrosu yöntem ve tekniklerinin kullanılması çok önemli görülmektedir.

References

 • Acheaw, M. O. & Larson, A. G. (2014). Reading habits among students and its effects on academic performance: A study of students of Koforidua polytechnic, Library Philosophy and Practice (e-journal), 1130, 1-22.
 • Akyol, H. (2003). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi, Ankara: Gündüz.
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma eğitimi, (4. bs.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıcı A. F. & Esendemir N. (2021). Sorularla okuma eğitimi, Sorularla Türkçe öğretimi içinde, (Ed. Ö. T. Kara), Elazığ: ASOS.
 • Avrupa Komisyonu. (2011). Avrupa’da okuma eğitimi: bağlam, politika ve uygulamalar, Brüksel: Eurydice
 • Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme, (Çev: Bengü Çapar), Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Bender, W. N. (2008). Differentiating instruction for students with learning disabilities: Best teaching practices for general and special educators. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Cain, K. (2010). Reading development and difficulties, Chichester, United Kingdom: BPS Blackwell
 • Dadandı, U. (2020) Okuduğunu Anlamanın Bilişsel-Motivasyonel Faktörlerle Açıklanması ve Okuduğunu Anlama Güçlüklerine Yönelik Bir Müdahale Programı Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
 • Dağ, N. (2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3p metodu ile boşluk tamamlama (cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 11(1), 63-74
 • Davis, F. B. (1994). Fundemental factors of comprehension in reading. Psychometrika, 9 (3), 185-197.
 • Castles, A., Datta, H., Gayan, J., & Olson, R. K. (1999). Varieties of developmental reading disorder: Genetic and environmental influences. Journal of experimental child psychology, 72(2), 73-94.
 • Ekiz, D., Erdoğan, T. & Uzuner, F. G. (2011). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir aksiyon araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 111-131.
 • Felski, R. (2010). Edebiyat ne işe yarar? İstanbul: Metis.
 • Graesser A.C. (2007) An introduction to strategic reading compherension. In D. S. McNamara (Ed.) Reading compherension strategies: Theories, interventions and Tecnologies (pp.1-26) Newyork: Lavrence Erlbaum.
 • Harris, A. J. & Sipay, E. R. (1990). How to Increase Reading Ability, London: Longman Group Ltd.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment andinstruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), 702-714
 • IRA. (2000). Excellent reading teachers. Newark, USA: International Reading Association.
 • Kardaş, M. N. (2018). Okuma kusurları. (Ed. O. Sevim, & Y. Söylemez) Okuma eğitimi (ss.79-104). Ankara: Nobel.
 • Mert, E. (2019). Okuma güçlükleri. (Ed. H. Kavruk, & H. Kurnaz,) Türkçe öğretimi içinde. ss. 201-220. Ankara: Nobel.
 • Mullis, Ina V. S., Martin, Michael O., Gonzales, Eugenio J. Kennedy, Ann M. (2003). PIRLS 2001 International Report, Boston: International Study Center.
 • Oakhill, J. & Cain, K. (2012) The precursors of reading ability in young readers: Evidence from a four-year longitudinal study. Scientific Studies of Reading, 16 (2), 91-121
 • Rashotte C. A. ve Torgesen J. K. (1985). Repeated reading and reading fluency in learning disabled children, Reading Research Quarterly, 20(2), 180-188.
 • SANGKAEO, S. (1999). Reading habit promotion in ASEAN libraries, 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok - Thailand, August 20 - August 28, 1999.
 • Sousa, D. (2014) How the brain learns to read, US: Saga Pupblications.
 • Swanson, E. (2008). Observing reading instruction for students with learning disabilities: A synthesis. Learning Disability Quarterly, 31, 115 133.
 • Tonegato N. Hendricks C. (2012) The top ten qualities of an effetive reading teacher. https://www.americanreadingforum.org/_files/ugd/c10ff9_13c23e038a3648d7bc7c4ae0b1ec082e.pdf
 • Ungan, S. (2022) Kültürün izinde, Ankara: Pegem Akademi.
 • Wolf, M. (2017). Proust ve mürekkep balığı: Okuyan beynin bilimi ve hikâyesi. İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Woolley, G. (2011) Reading comprehension: Assisting children with learning difficulties. New York: Springer
 • Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 124-134

Reading Education for Primary School Students with Reading Difficulties: A Theoretical Study

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 86 - 96, 20.06.2022
https://doi.org/10.55246/turkophone.1139983

Abstract

Reading, which can be described as seeing a written text and making sense of it in a unique way, has a certain process of its own, as in other language skills. This process, in which concepts and facts are important, is somewhat complicated, as mental, cognitive and affective skills seem to be effective in reading. In the reading process, there are some sub-skills such as word recognition, fluent reading, reading comprehension and decoding. Reading happens when each of these skills is put into practice and supports one another. Because the individual can get to know himself, life and people, and also discover the thoughts of others, and approach the environment and the world with different perspectives through reading, it has important contributions to the skills of "critical thinking, communication and creativity", which are accepted as skills of the 21st century. However, successful strategies and practices related to students with reading difficulties are rarely covered in the curriculum. It can be seen in the curriculum that whether to give support to such students is left to the initiative of the classroom teachers. Moreover, it is thought that the sooner the problems of students with reading difficulties are intervened, the more successful they will be. It has been emphasized that it is very important to take individual or small group teaching as a basis in the education of reading difficulties and to provide in-class support to students. In this training, it is considered very important to use the methods and techniques of repetitive reading, echo reading, paired reading and reader’s theater.

References

 • Acheaw, M. O. & Larson, A. G. (2014). Reading habits among students and its effects on academic performance: A study of students of Koforidua polytechnic, Library Philosophy and Practice (e-journal), 1130, 1-22.
 • Akyol, H. (2003). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi, Ankara: Gündüz.
 • Arıcı, A. F. (2018). Okuma eğitimi, (4. bs.), Ankara: Pegem Akademi.
 • Arıcı A. F. & Esendemir N. (2021). Sorularla okuma eğitimi, Sorularla Türkçe öğretimi içinde, (Ed. Ö. T. Kara), Elazığ: ASOS.
 • Avrupa Komisyonu. (2011). Avrupa’da okuma eğitimi: bağlam, politika ve uygulamalar, Brüksel: Eurydice
 • Bamberger, R. (1990). Okuma alışkanlığını geliştirme, (Çev: Bengü Çapar), Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Bender, W. N. (2008). Differentiating instruction for students with learning disabilities: Best teaching practices for general and special educators. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Cain, K. (2010). Reading development and difficulties, Chichester, United Kingdom: BPS Blackwell
 • Dadandı, U. (2020) Okuduğunu Anlamanın Bilişsel-Motivasyonel Faktörlerle Açıklanması ve Okuduğunu Anlama Güçlüklerine Yönelik Bir Müdahale Programı Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
 • Dağ, N. (2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3p metodu ile boşluk tamamlama (cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 11(1), 63-74
 • Davis, F. B. (1994). Fundemental factors of comprehension in reading. Psychometrika, 9 (3), 185-197.
 • Castles, A., Datta, H., Gayan, J., & Olson, R. K. (1999). Varieties of developmental reading disorder: Genetic and environmental influences. Journal of experimental child psychology, 72(2), 73-94.
 • Ekiz, D., Erdoğan, T. & Uzuner, F. G. (2011). Okuma güçlüğü olan bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir aksiyon araştırması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 111-131.
 • Felski, R. (2010). Edebiyat ne işe yarar? İstanbul: Metis.
 • Graesser A.C. (2007) An introduction to strategic reading compherension. In D. S. McNamara (Ed.) Reading compherension strategies: Theories, interventions and Tecnologies (pp.1-26) Newyork: Lavrence Erlbaum.
 • Harris, A. J. & Sipay, E. R. (1990). How to Increase Reading Ability, London: Longman Group Ltd.
 • Hudson, R. F., Lane, H. B. & Pullen, P. C. (2005). Reading fluency assessment andinstruction: What, why, and how? The Reading Teacher, 58(8), 702-714
 • IRA. (2000). Excellent reading teachers. Newark, USA: International Reading Association.
 • Kardaş, M. N. (2018). Okuma kusurları. (Ed. O. Sevim, & Y. Söylemez) Okuma eğitimi (ss.79-104). Ankara: Nobel.
 • Mert, E. (2019). Okuma güçlükleri. (Ed. H. Kavruk, & H. Kurnaz,) Türkçe öğretimi içinde. ss. 201-220. Ankara: Nobel.
 • Mullis, Ina V. S., Martin, Michael O., Gonzales, Eugenio J. Kennedy, Ann M. (2003). PIRLS 2001 International Report, Boston: International Study Center.
 • Oakhill, J. & Cain, K. (2012) The precursors of reading ability in young readers: Evidence from a four-year longitudinal study. Scientific Studies of Reading, 16 (2), 91-121
 • Rashotte C. A. ve Torgesen J. K. (1985). Repeated reading and reading fluency in learning disabled children, Reading Research Quarterly, 20(2), 180-188.
 • SANGKAEO, S. (1999). Reading habit promotion in ASEAN libraries, 65th IFLA Council and General Conference, Bangkok - Thailand, August 20 - August 28, 1999.
 • Sousa, D. (2014) How the brain learns to read, US: Saga Pupblications.
 • Swanson, E. (2008). Observing reading instruction for students with learning disabilities: A synthesis. Learning Disability Quarterly, 31, 115 133.
 • Tonegato N. Hendricks C. (2012) The top ten qualities of an effetive reading teacher. https://www.americanreadingforum.org/_files/ugd/c10ff9_13c23e038a3648d7bc7c4ae0b1ec082e.pdf
 • Ungan, S. (2022) Kültürün izinde, Ankara: Pegem Akademi.
 • Wolf, M. (2017). Proust ve mürekkep balığı: Okuyan beynin bilimi ve hikâyesi. İstanbul: Koç Üniversitesi.
 • Woolley, G. (2011) Reading comprehension: Assisting children with learning difficulties. New York: Springer
 • Yüksel, A. (2010). Okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin okuma becerisinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma, Kuramsal Eğitimbilim, 3 (1), 124-134

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Ali Fuat ARICI> (Primary Author)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0980-0824
Türkiye


Suat UNGAN>
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4020-6655
Türkiye

Early Pub Date June 20, 2022
Publication Date June 20, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Arıcı, A. F. & Ungan, S. (2022). Reading Education for Primary School Students with Reading Difficulties: A Theoretical Study . Turkophone , 9 (2) , 86-96 . DOI: 10.55246/turkophone.1139983

TURKOPHONE | 2014 |  ISSN: 2148-6808

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.