Research Article
BibTex RIS Cite

A Research on Agricultural Extension Activities Related to Environmental Pollution in Tokat Province

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 37 - 47, 23.05.2021

Abstract

A survey was conducted with 124 farmers who attended and did not attend the course in 11 villages in Kazova region of Tokat province where tractor maintenance and operating courses were opened. In the study, farmers' knowledge of the negative effects of excessive use of fertilizers and chemical pesticides on the environment and the use of fertilizers and pesticides were measured. At the same time, the situation of farmers to obtain information on stubble burning, harvesting of agricultural products and post-harvest grain losses was also tried to be determined. Farmers have enough information that burning stubble causes environmental pollution. The rate of those who know that excess fertilizer and chemical pesticides pollute the environment is 46.77 percent for the farmers participating in the course, 55.23 percent for those who do not attend the course, 50.00 percent for all farmers. Most of the farmers (97.58%) stated that they need information about the environment. Farmers do not have enough information about the harvesting of agricultural crops and the loss of grain at harvest. It is stated that the farmers are not given enough information about the environment by the agricultural extension staff. 35.48% of the farmers say that the amount of fertilizer use has increased while 43.55% of those say that the use of pesticides has increased. Therefore, farmers need information in order to create environmental awareness because excessive use of fertilizers and pesticides pollutes the environment. Besides, farmers' education should be given importance and extension programs should be developed. Within the scope of agriculture, environment and extension relations, special extension programs and campaigns to increase environmental awareness can be organized by agricultural extension organizations.

References

 • Altıkat A., Turan T., Ekmekyapar F., Bingül Z., 2009. Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40: 87-92.
 • Aydın, A., 2002, Tarım ve Çevre Sorunları. Alatarım Dergisi 1(1): 13-18.
 • Bayraktar, A., Boz, İ., 2021. Çiftçilerin Tarımsal Mücadele Hakkındaki Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği. Black Sea Journal of Public and Social Science 5-6.
 • Çelik, A., Karakaya, E. 2017. Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal İlaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2): 119- 129.
 • Çelik, N., 2000. Tarımda Girdi Kullanımı ve Verimliliğe Etkileri (Uzmanlık Tezi). Yayın No: DPT: 2521. ISBN: 975-19-2530-4.
 • Evcim H.Ü., Tekin A.B., Gülsoylu E., Demir V., Yürdem H., Güler H., Bilgen H., Alayunt F., Evrenosoğlu M., 2010. Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15, Ankara.
 • Güneş T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1049. Ders Kitabı: 305. Ankara.
 • Güzel M., 2012. Tarımda Kalite Uygulamaları Kapsamında İyi Tarım Uygulamalarının (GAP) Yeri ve Bir Örnek Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Hasdemir, M., Bayaner, A., 2009. Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarıma Bakış. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 48(567): 24-31.
 • İşçil, N., 1977. Örnekleme Yöntemleri, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları. Kalite Matbaası. Ankara.
 • Karaer, F., Gürlük, S., 2003. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre-Ekonomi Etkileşimi. Doğuş Üniversitesi Dergisi 4(2): 197-206.
 • Kılıç, B., Uzundumlu, A., Tozlu, G., 2018. Fındık Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık Yönünden İncelenmesi: Giresun İli Örneği . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (4): 396-405.
 • Kızılaslan, N., Somak, E., 2013. Tokat İli Erbaa İlçesinde Bağcılık İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Üreticilerin Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (4) , 79-93.
 • Parlakay, O., Çelik, A.D., Kızıltuğ, T., 2015. Hatay İlinde Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(2): 17-26.
 • Sakinoğlu Oruç, F.Ç., Oruç, H., 2015. Düzce İlinin Çilimli İlçesinde Çevre ve Tarım Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve Davranışları. Türkiye VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 45: 138-143, Çanakkale.
 • Tatlıdil, H., 1984. Tarımsal Yayım Çalışmalarında Önder Çiftçi Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Yayınları: 893. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 526. Ankara.
 • Yamane, T., 1967. Elementary Sampling Theory. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Gül, M., 2009. Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1): 31-44

Tokat İlinde Çevre Kirliliğiyle İlgili Tarımsal Yayım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 37 - 47, 23.05.2021

Abstract

Tokat ili Kazova yöresinde traktör bakım ve kullanma kurslarının açıldığı 11 köyde kursa katılan ve katılmayan toplam 124 çiftçi ile anket yapılmıştır. Çalışmada, çiftçilerin aşırı suni gübre ve kimyasal zirai ilaç kullanımının çevreye olan olumsuz etkileri ile gübre ve zirai ilaç kullanımı hakkındaki bilgileri ölçülmüştür. Aynı zamanda çiftçilerin anız yakma ile tarımsal ürünlerin hasatı ve hasat sonrası dane kayıpları konularındaki bilgi alma durumları da belirlenmeye çalışılmıştır. Çiftçiler anız yakmanın çevre kirliliğine neden olduğu konusunda yeterli bilgiye sahiptir. Fazla gübre ve kimyasal ilaçların çevreyi kirlettiğini bilenlerin oranı kursa katılan çiftçiler için yüzde 46.77, kursa katılmayanlar için yüzde 55.23 ve tüm çiftçiler için yüzde 50.00'dir. Çiftçilerin çoğu (yüzde 97.58) çevre konusunda bilgiye ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Çiftçilerin tarımsal ürünlerin hasadı ve hasatta dane kaybı hakkında yeterli bilgisi yoktur. Çiftçiler tarımsal yayım elemanları tarafından çevre konusunda kendilerine yeterli bilgi verilmediğini belirtilmektedir. Çiftçilerden yüzde 35.48’i gübre kullanım miktarlarının ve yüzde 43.55’i ise tarımsal mücadele ilacı kullanım miktarlarının arttığını söylemektedirler. Dolayısıyla aşırı gübre ve ilaç kullanımının çevreyi kirletmesi nedeniyle çiftçilerin çevre bilincinin oluşması için bilgiye ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu nedenle çiftçilerin eğitimine önem verilmeli ve yayım programları geliştirilmelidir. Tarımsal yayım kuruluşlarınca tarım, çevre ve yayım ilişkileri kapsamında çevreye yönelik özel yayım programları ve çevre bilincini geliştirici kampanyalar düzenlenebilir.

References

 • Altıkat A., Turan T., Ekmekyapar F., Bingül Z., 2009. Türkiye’de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40: 87-92.
 • Aydın, A., 2002, Tarım ve Çevre Sorunları. Alatarım Dergisi 1(1): 13-18.
 • Bayraktar, A., Boz, İ., 2021. Çiftçilerin Tarımsal Mücadele Hakkındaki Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi: Samsun İli Çarşamba İlçesi Örneği. Black Sea Journal of Public and Social Science 5-6.
 • Çelik, A., Karakaya, E. 2017. Bingöl İli Adaklı İlçesi Elma Üreticilerinin Tarımsal İlaç Kullanımında Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Ekonomik Analizi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(2): 119- 129.
 • Çelik, N., 2000. Tarımda Girdi Kullanımı ve Verimliliğe Etkileri (Uzmanlık Tezi). Yayın No: DPT: 2521. ISBN: 975-19-2530-4.
 • Evcim H.Ü., Tekin A.B., Gülsoylu E., Demir V., Yürdem H., Güler H., Bilgen H., Alayunt F., Evrenosoğlu M., 2010. Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15, Ankara.
 • Güneş T., Arıkan, R., 1988. Tarım Ekonomisi İstatistiği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1049. Ders Kitabı: 305. Ankara.
 • Güzel M., 2012. Tarımda Kalite Uygulamaları Kapsamında İyi Tarım Uygulamalarının (GAP) Yeri ve Bir Örnek Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Hasdemir, M., Bayaner, A., 2009. Dünya’da ve Türkiye’de Organik Tarıma Bakış. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi 48(567): 24-31.
 • İşçil, N., 1977. Örnekleme Yöntemleri, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları. Kalite Matbaası. Ankara.
 • Karaer, F., Gürlük, S., 2003. Gelişmekte Olan Ülkelerde Tarım-Çevre-Ekonomi Etkileşimi. Doğuş Üniversitesi Dergisi 4(2): 197-206.
 • Kılıç, B., Uzundumlu, A., Tozlu, G., 2018. Fındık Üretiminde Kimyasal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık Yönünden İncelenmesi: Giresun İli Örneği . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (4): 396-405.
 • Kızılaslan, N., Somak, E., 2013. Tokat İli Erbaa İlçesinde Bağcılık İşletmelerinde Tarımsal İlaç Kullanımında Üreticilerin Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (4) , 79-93.
 • Parlakay, O., Çelik, A.D., Kızıltuğ, T., 2015. Hatay İlinde Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(2): 17-26.
 • Sakinoğlu Oruç, F.Ç., Oruç, H., 2015. Düzce İlinin Çilimli İlçesinde Çevre ve Tarım Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve Davranışları. Türkiye VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 45: 138-143, Çanakkale.
 • Tatlıdil, H., 1984. Tarımsal Yayım Çalışmalarında Önder Çiftçi Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Yayınları: 893. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 526. Ankara.
 • Yamane, T., 1967. Elementary Sampling Theory. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.
 • Yılmaz, H., Demircan, V., Gül, M., 2009. Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi . Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (1): 31-44

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural Policy
Journal Section Articles
Authors

Muhammet DEMİRTAŞ 0000-0002-2555-155X

Publication Date May 23, 2021
Submission Date March 15, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA DEMİRTAŞ, M. (2021). Tokat İlinde Çevre Kirliliğiyle İlgili Tarımsal Yayım Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3(2), 37-47.