Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Teachers' Opinions on Digital Gaming Habits in Early Childhood Children

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 1 - 15, 27.04.2022
https://doi.org/10.47477/ubed.1030715

Abstract

Today, children perceive playing games as spending time by playing digital games in front of the screen. The effects of digital games on children are reflected on their school life. In the research, it is aimed to reveal the teachers’ opinions regarding the digital gaming habits of early childhood children. The research was conducted during 2020-2021 academic year with pre-school and first grade teachers working in one of the metropolitan cities in the Black Sea region. In the study, a total of 15 teachers were interviewed by using the maximum diversity sampling method, one of the purposive sampling methods. Demographic information form and semi-structured interview form were used to gather data. According to research results, all of the teachers stated that the children in their classrooms were playing digital games and that digital games were reflected on children’s behavior in the classroom. Furthermore, teachers stated that parents do not take the essential responsibilities about digital games. Besides parents, it has become their responsibility for teachers to follow up-to-date developments of digital games.

References

 • Agger, B., ve Shelton, B. (2007). Fast families, virtual children: A critical sociology of families and schooling. Boulder, CO: Paradigm.
 • Akçay, D., Özcebe, H. (2012). Okul öncesi eğitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 12(2), 66-71. https://doi.org/10.5222/j.child.2012.066
 • Alp, İ., ve Levent, F. (2020). Dijital dönüşümün öğrencilerin değerleri üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 15(3), 1611-1633. . https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37035 American Academy of Pediatrics. (2011). Council on Communications and Media: Media use by children younger than 2 years. Pediatrics, 128(5), 1040-1045. https://doi.org/10.1542/peds.2011-1753
 • American Academy of Pediatrics, (2013). Policy statement: Children, adolescents, and the media. Pediatrics, 132(5), 958–61. https://doi.org/10.1542/peds.2013-2656
 • American Academy of Pediatrics, (2016). Policy statement: Media and young minds. Pediatrics, 138(5). https://doi.org/10.1542/peds.2016-2591
 • Aral, N. ve Doğan Keskin, A. (2018). Examining 0-6 year olds’ use of technological devices from parents’ points of view. Addicta, 5(2), 317-348. . http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0054
 • Bird, J., & Edwards, S. (2015). Children learning to use technologies through play: A Digital Play Framework. British Journal of Educational Technology,46(6), 1149-1160. https://doi.org/10.1111/bjet.12191
 • Bozkurt, A. (2014). Homo ludens: Dijital oyunlar ve eğitim. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. 5(1), 1-21. https://www.researchgate.net/publication/317342269_Homo_Ludens_Dijital_oyunlar_ve_egitim
 • Budak, O. (2017). Dijital çocuk oyunlarına çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenlerinin ve annelerin bakış açısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 158-172. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/564343
 • Burgaz Uskan, S. B., ve Bozkuş, T. (2019). Eğitimde Oyunun Yeri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 123-131. https://dergipark.org.tr/en/pub/intjces/issue/51237/667992
 • Griffiths, M. D., (2002). The educational benefits of videogames. Education and Health, 20(3), 47–51. http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/15272/1/187769_5405%20Griffiths%20Publisher.pdf
 • Hastings, E. C., Karas, T. L., Winsler, A., Way, E., Madigan, A., ve Tyler, S. (2009). Young children's video/computer game use: relations with school performance and behavior. Issues in Mental Health Nursing, 30(10), 638-649. https://doi.org/10.1080/01612840903050414
 • Irmak, A. Y., ve Erdoğan, S. (2016). Ergen ve genç erişkinlerde dijital oyun bağımlılığı: güncel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 128-137. DOİ: 10.5080/u13407 https://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C27S2/07.pdf
 • Işıkoğlu Erdoğan, N. I. (2019). Dijital oyun popüler mi? Ebeveynlerin çocukları için oyun tercihlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(46), 1-17. https://doi.org/10.9779/pauefd.446654
 • Kaşıkcı, D. N., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E., ve Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa'daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171), 230-243.
 • Kırık, A. M. (2014). Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: Nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 337-347. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/32.kirik.pdf
 • Kim, Y., & Smith, D. (2015). Pedagogical and technological augmentation of mobile learning for young children interactive learning environments. Interactive Learning Environments, 1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1087411
 • Korkusuz, M.E., Karamete A. (2013). Eğitsel oyun geliştirme modelleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 78-109. https://doi.org/10.12973/nefmed203
 • Lin, Y. H., & Hou, H. T. (2015). Exploring young children’s performance on and acceptance of an educational scenario-based digital game for teaching route-planning strategies: a case study. Interactive Learning Environments, 24(8), 1967-1980. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1073745
 • Marsh, J., Plowman, L., Yamada-Rice, D., Bishop, J., ve Scott, F. (2016). Digital play: a new classification. Early Years, 36(3), 242-253. https://doi.org/10.1080/09575146.2016.1167675
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., ve Özdinçler, A. R. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 1-21. I http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0051
 • Moyer-PackenhaM, P. S., Shumway, J. F., Bullock, E., Tucker, S. I., Anderson-Pence, K. L., Westenskow, A., ve MacDonald, B. (2015). Young children’s learning performance and efficiency when using virtual manipulative mathematics iPad apps. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 34(1), 41-69. https://www.learntechlib.org/p/147356/
 • Mustola, M., Koivula, M., Turja, L., ve Laakso M.L., (2016) Reconsidering passivity and activity inchildren’s digital play. New Media ve Society, 20(1), 237-254. https://doi.org/10.1177/1461444816661550
 • Nikken, P., ve Schols, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3423-3435. DOI 10.1007/s10826-015-0144-4 https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-015-0144-4
 • Özhan, S. (2011). Dijital oyunlarda değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve Türkiye açısından öneriler. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 21-33. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21104/227279
 • Özsoy, D., ve Atılgan, S. S., (2018). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 yaş grubu çocukların internet kullanımı ve bu kapsamda ebeveyn arabuluculuğu: Nitel bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 96-125. https://doi.org/10.18094/josc.415323
 • Palaiologou, İ. (2016). Children under five and digital technologies: Implications for early years pedagogy. Journal European Early Childhood Education Research, 24(1), 5-24. https://doi.org/10.1080/1350293X.2014.929876
 • Salmon, L. G. (2014). Factors that affect emergent literacy development when engaging with electronic books. Early Childhood Education Journal, 42(2), 85-92. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-013-0589-2
 • Spencer, P. (2013). iPads: Improving Numeracy Learning in the Early Years. (ED573028). ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED573028
 • Takacs, Z. K., Swart, E. K., ve Bus, A. G. (2015). Benefits and pitfalls of multimedia and interactive features in technology-enhanced storybooks: A meta-analysis. Review of educational research, 85(4), 698-739. https://doi.org/10.3102/0034654314566989
 • Toran M., Ulusoy Z, Aydın B, Deveci T., Akbulut A. (2016). Çocukların dijital oyun kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2263-2278. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27735/317834
 • Tunçeli, H. İ. ve Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/31101/337390
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yiğit, N. (2019). Erken çocukluk dönemindeki çocukların dijital oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin anne/baba görüş ve uygulamaları (Yayın No594464). [Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Zucker, T. A., Moody, A. K., ve McKenna, M. C. (2009). The effects of electronic books on pre-kindergarten-to-grade 5 students' literacy and language outcomes: A research synthesis. Journal of educational computing research, 40(1), 47-87. https://doi.org/10.2190/EC.40.1.c

Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Year 2022, Volume 5, Issue 1, 1 - 15, 27.04.2022
https://doi.org/10.47477/ubed.1030715

Abstract

Günümüzde çocuklar artık oyun oynamayı ekran karşısında dijital oyun oynayarak vakit geçirmek olarak algılamaktadır. Dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri okul hayatlarına yansımaktadır. Araştırmada erken çocukluk dönemi çocukların dijital oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde Karadeniz bölgesinde bulunan büyükşehirlerden birinde görev yapan okul öncesi ve ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri ile yapılmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak toplamda 15 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Veri toplamak için demografik bilgi formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin tamamı sınıflarındaki çocukların dijital oyun oynadıklarını ve dijital oyunların sınıf içerisinde çocukların davranışlarına yansıdığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler ebeveynlerin dijital oyunlar konusunda gerekli sorumlulukları almadıklarını belirtmişlerdir. Ebeveynlerin yanı sıra öğretmenlerin dijital oyunlar konusunda güncel bilgileri takip etmeleri onların sorumlulukları haline gelmiş durumdadır.

References

 • Agger, B., ve Shelton, B. (2007). Fast families, virtual children: A critical sociology of families and schooling. Boulder, CO: Paradigm.
 • Akçay, D., Özcebe, H. (2012). Okul öncesi eğitim alan çocukların ve ailelerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi, 12(2), 66-71. https://doi.org/10.5222/j.child.2012.066
 • Alp, İ., ve Levent, F. (2020). Dijital dönüşümün öğrencilerin değerleri üzerindeki etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish Studies, 15(3), 1611-1633. . https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.37035 American Academy of Pediatrics. (2011). Council on Communications and Media: Media use by children younger than 2 years. Pediatrics, 128(5), 1040-1045. https://doi.org/10.1542/peds.2011-1753
 • American Academy of Pediatrics, (2013). Policy statement: Children, adolescents, and the media. Pediatrics, 132(5), 958–61. https://doi.org/10.1542/peds.2013-2656
 • American Academy of Pediatrics, (2016). Policy statement: Media and young minds. Pediatrics, 138(5). https://doi.org/10.1542/peds.2016-2591
 • Aral, N. ve Doğan Keskin, A. (2018). Examining 0-6 year olds’ use of technological devices from parents’ points of view. Addicta, 5(2), 317-348. . http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0054
 • Bird, J., & Edwards, S. (2015). Children learning to use technologies through play: A Digital Play Framework. British Journal of Educational Technology,46(6), 1149-1160. https://doi.org/10.1111/bjet.12191
 • Bozkurt, A. (2014). Homo ludens: Dijital oyunlar ve eğitim. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. 5(1), 1-21. https://www.researchgate.net/publication/317342269_Homo_Ludens_Dijital_oyunlar_ve_egitim
 • Budak, O. (2017). Dijital çocuk oyunlarına çocuk gelişimi ve okul öncesi öğretmenlerinin ve annelerin bakış açısı. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(13), 158-172. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/564343
 • Burgaz Uskan, S. B., ve Bozkuş, T. (2019). Eğitimde Oyunun Yeri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 123-131. https://dergipark.org.tr/en/pub/intjces/issue/51237/667992
 • Griffiths, M. D., (2002). The educational benefits of videogames. Education and Health, 20(3), 47–51. http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/15272/1/187769_5405%20Griffiths%20Publisher.pdf
 • Hastings, E. C., Karas, T. L., Winsler, A., Way, E., Madigan, A., ve Tyler, S. (2009). Young children's video/computer game use: relations with school performance and behavior. Issues in Mental Health Nursing, 30(10), 638-649. https://doi.org/10.1080/01612840903050414
 • Irmak, A. Y., ve Erdoğan, S. (2016). Ergen ve genç erişkinlerde dijital oyun bağımlılığı: güncel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 128-137. DOİ: 10.5080/u13407 https://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C27S2/07.pdf
 • Işıkoğlu Erdoğan, N. I. (2019). Dijital oyun popüler mi? Ebeveynlerin çocukları için oyun tercihlerinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(46), 1-17. https://doi.org/10.9779/pauefd.446654
 • Kaşıkcı, D. N., Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E., ve Ogan, C. (2014). Türkiye ve Avrupa'daki çocukların internet alışkanlıkları ve güvenli internet kullanımı. Eğitim ve Bilim, 39(171), 230-243.
 • Kırık, A. M. (2014). Aile ve çocuk ilişkisinde internetin yeri: Nitel bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 337-347. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/32.kirik.pdf
 • Kim, Y., & Smith, D. (2015). Pedagogical and technological augmentation of mobile learning for young children interactive learning environments. Interactive Learning Environments, 1-13. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1087411
 • Korkusuz, M.E., Karamete A. (2013). Eğitsel oyun geliştirme modelleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 78-109. https://doi.org/10.12973/nefmed203
 • Lin, Y. H., & Hou, H. T. (2015). Exploring young children’s performance on and acceptance of an educational scenario-based digital game for teaching route-planning strategies: a case study. Interactive Learning Environments, 24(8), 1967-1980. https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1073745
 • Marsh, J., Plowman, L., Yamada-Rice, D., Bishop, J., ve Scott, F. (2016). Digital play: a new classification. Early Years, 36(3), 242-253. https://doi.org/10.1080/09575146.2016.1167675
 • Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z., ve Özdinçler, A. R. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerinde olumsuz etkileri. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(2), 1-21. I http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2018.5.2.0051
 • Moyer-PackenhaM, P. S., Shumway, J. F., Bullock, E., Tucker, S. I., Anderson-Pence, K. L., Westenskow, A., ve MacDonald, B. (2015). Young children’s learning performance and efficiency when using virtual manipulative mathematics iPad apps. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 34(1), 41-69. https://www.learntechlib.org/p/147356/
 • Mustola, M., Koivula, M., Turja, L., ve Laakso M.L., (2016) Reconsidering passivity and activity inchildren’s digital play. New Media ve Society, 20(1), 237-254. https://doi.org/10.1177/1461444816661550
 • Nikken, P., ve Schols, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal of Child and Family Studies, 24(11), 3423-3435. DOI 10.1007/s10826-015-0144-4 https://link.springer.com/article/10.1007/s10826-015-0144-4
 • Özhan, S. (2011). Dijital oyunlarda değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve Türkiye açısından öneriler. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 25(25), 21-33. https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21104/227279
 • Özsoy, D., ve Atılgan, S. S., (2018). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 0-8 yaş grubu çocukların internet kullanımı ve bu kapsamda ebeveyn arabuluculuğu: Nitel bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 11(2), 96-125. https://doi.org/10.18094/josc.415323
 • Palaiologou, İ. (2016). Children under five and digital technologies: Implications for early years pedagogy. Journal European Early Childhood Education Research, 24(1), 5-24. https://doi.org/10.1080/1350293X.2014.929876
 • Salmon, L. G. (2014). Factors that affect emergent literacy development when engaging with electronic books. Early Childhood Education Journal, 42(2), 85-92. https://link.springer.com/article/10.1007/s10643-013-0589-2
 • Spencer, P. (2013). iPads: Improving Numeracy Learning in the Early Years. (ED573028). ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED573028
 • Takacs, Z. K., Swart, E. K., ve Bus, A. G. (2015). Benefits and pitfalls of multimedia and interactive features in technology-enhanced storybooks: A meta-analysis. Review of educational research, 85(4), 698-739. https://doi.org/10.3102/0034654314566989
 • Toran M., Ulusoy Z, Aydın B, Deveci T., Akbulut A. (2016). Çocukların dijital oyun kullanımına ilişkin annelerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2263-2278. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefdergi/issue/27735/317834
 • Tunçeli, H. İ. ve Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 1-12. https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/31101/337390
 • Yıldırım A. ve Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yiğit, N. (2019). Erken çocukluk dönemindeki çocukların dijital oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin anne/baba görüş ve uygulamaları (Yayın No594464). [Yüksek Lisans Tezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Zucker, T. A., Moody, A. K., ve McKenna, M. C. (2009). The effects of electronic books on pre-kindergarten-to-grade 5 students' literacy and language outcomes: A research synthesis. Journal of educational computing research, 40(1), 47-87. https://doi.org/10.2190/EC.40.1.c

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Nilüfer YİĞİT> (Primary Author)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9370-970X
Türkiye


Elif MERCAN UZUN>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9069-1375
Türkiye

Publication Date April 27, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ubed1030715, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, eissn = {2667-4122}, address = {}, publisher = {Gürbüz OCAK}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {1 - 15}, doi = {10.47477/ubed.1030715}, title = {Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {Yiğit, Nilüfer and Mercan Uzun, Elif} }
APA Yiğit, N. & Mercan Uzun, E. (2022). Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi , 5 (1) , 1-15 . DOI: 10.47477/ubed.1030715
MLA Yiğit, N. , Mercan Uzun, E. "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri" . Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 (2022 ): 1-15 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ubed/issue/69597/1030715>
Chicago Yiğit, N. , Mercan Uzun, E. "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 (2022 ): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Teachers' Opinions on Digital Gaming Habits in Early Childhood Children AU - NilüferYiğit, ElifMercan Uzun Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47477/ubed.1030715 DO - 10.47477/ubed.1030715 T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 5 IS - 1 SN - -2667-4122 M3 - doi: 10.47477/ubed.1030715 UR - https://doi.org/10.47477/ubed.1030715 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of International Science and Education Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Nilüfer Yiğit , Elif Mercan Uzun %T Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2022 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 5 %N 1 %R doi: 10.47477/ubed.1030715 %U 10.47477/ubed.1030715
ISNAD Yiğit, Nilüfer , Mercan Uzun, Elif . "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 5 / 1 (April 2022): 1-15 . https://doi.org/10.47477/ubed.1030715
AMA Yiğit N. , Mercan Uzun E. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. IJSE. 2022; 5(1): 1-15.
Vancouver Yiğit N. , Mercan Uzun E. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2022; 5(1): 1-15.
IEEE N. Yiğit and E. Mercan Uzun , "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dijital Oyun Oynama Alışkanlıklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 1-15, Apr. 2022, doi:10.47477/ubed.1030715